hoja Bilatu hoja testuinguru gehiagotan

1
orri > hoja (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
F. Hiru orri tolesgarriko leihoa. F -De tres hojas plegables

Materiala: Egurraren teknologia

Orri bat izan dezakete edo bi izan ditzakete (ikusi 877.A eta 877.B irudiak). Ventana de una o de dos hojas (fig. 877-A y B).

Materiala: Egurraren teknologia

Bata bestearen gainean jarritako hiru orri tolesgarriko leihoa (ikusi 877.F irudia). Ventana de tres hojas plegables, colocadas una encima de otra (fig. 877-F).

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoa bi orrik eratzen dutenean, leihoa zer aldetakoa den jakiteko, kontuan izan behar dugu zer orri zabaltzen den lehenengo. Cuando la ventana se compone de dos hojas, para saber de qué mano es la ventana, hay que tener en cuenta la hoja que primero se abre.

Materiala: Egurraren teknologia

Orrien kopurua N.9 de hojas

Materiala: Egurraren teknologia

K. Lau orriko leihoa (hiru orriko eta hauspo erako orri bateko leihoa). K- De cuatro hojas (una de fuelle)

Materiala: Egurraren teknologia

885. irudia. Lau orriko leihoa (hiru orrikoa eta hauspo erako goiko orrikoa). Fig. 885 Ventana de cuatro hojas, la superior de fuelle.

Materiala: Egurraren teknologia

AB ebakidura horizontalak (ikusi 883. irudia) elementu hauek ageri dizkigu, ezkerretik eskuinerantz: pareta, erlaitz-markoko langaluzea, leihoko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute erlaitz-markoko langaluzearekin, leiho-ateko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute leihoarekin, leiho-atearen panela, erdiko El corte horizontal A-B de la figura 883 nos muestra, de izquierda a derecha, los elementos siguientes: pared, larguero del marco de pestaña, larguero de la ventana unido al anterior con fijas, larguero del postigo unido con fijas a la ventana, panel del postigo, largueros de los

Materiala: Egurraren teknologia

Bi orriko eta erdiko leiho-ateko leihoa (ikusi 882. irudia). Ventana de dos hojas con postigos medios (figura 882).

Materiala: Egurraren teknologia

907. irudia. Bi orriko balkoia eta leiho-ateak. Fig. 907 Balcón de dos hojas con postigos.

Materiala: Egurraren teknologia

orri > hoja (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. GERUZA. Iragazgaiztea itxitura-orri garrantzizkoena da estalkiaren konposizioan. Estalkia hermetiko bihurtzeko produktu berezi batek, sektorean "xafla iragazgarria" esaten diotenak, sorrarazten du iragazgaiztea, itxituraren estankotasuna bermatzen duena euri-urei, elurrari, txingorrari eta abarri bidea itxiz. CAPA nº 3. La impermeabilización es la hoja del cerramiento de mayor importancia en la composición de la cubierta y está originada por un producto hermetizante, conocido en el sector como "lámina impermeabilizante", que garantice la estanquidad del cerramiento al paso del agua de lluvia, nieve, granizo, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gradiente termiko horren berri izateko, itxitura zenbait orritakoa bada, beherakada termikoa kalkulatuko dugu CT-79 arauan azaltzen den 18oC-ko barneko tenperaturatik (Ti) abiatuta, honako berdintasun honekin: Para conocer este gradiente térmico, siendo el cerramiento de varias hojas, calculamos la caí­da térmica, partiendo de la temperatura interior (Ti) de 18oC que contempla la CT-79, con la siguiente igualdad:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Presio-gradiente horren berri izateko, itxitura zenbait orritakoa bada, beherakada termikoa kalkulatuko dugu CT-79 arauan azaltzen den 15,5 mbar-eko barneko presiotik (Pvi) abiatuta, honako berdintza honekin: Para conocer este gradiente de presiones, siendo el cerramiento de varias hojas, calculamos la caí­da de presión, partiendo de la presión interior (Pvi) de 15,5 mbar que contempla la CT-79, con la siguiente igualdad:

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
xafla > hoja (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automobilgintzan kuterrak erabiltzen dira, xafla kirtenean gorde baitaiteke erabiltzen ez denean. En automoción se suelen emplear los cutter, ya que la hoja se puede guardar en su propio mango cuando no se está utilizando.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eduki beti xafla ongi zorroztuta. Mantener la hoja bien afilada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskuzko zerra erabili aurretik, xaflak akatsik ez duela egiaztatu behar dugu. Antes de utilizar la sierra de mano, debemos comprobar que la hoja no está mellada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakitzen ari garenean, piezek ez dute itxi behar zerraren xafla gainean, ireki baizik; izan ere, itxiz gero, xaflari heldu, eta hautsi egingo litzateke. Cuando se están cortando las piezas no deben cerrarse sobre la hoja, sino que se tienen que abrir, ya que, al cerrarse, nos agarraría la hoja y esta se podría romper.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Xafla egokia aukeratu behar da. La elección de la hoja debe ser la adecuada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

xafla > hoja (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garlopak bezala zorroztu behar dira garlopa motzen eta marrusketa larrien xaflak, baina okerdura pixka bat ganbila izan behar du ahoak. Las hojas para garlopí­n y cepillo basto, al igual que las garlopas; pero el filo tiene que tener una curva ligeramente convexa.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Harriaren gainean mugitu behar dugu xafla, 8 erako edo alde batetik besterako mugimendu uniformea eginez: lantzerra igurtzi behar dugu behin, eta xaflaren beheko aldea hurrengoan (ikusi 188. irudia). 2.a Mover la hoja a través de la piedra manteniendo un movimiento en forma de "8" o bien de uno a otro lado, de modo que una pasada se haga por el bisel y otra por la cara inferior de la hoja (fig. 188).

Materiala: Egurraren teknologia

2. Poliki-poliki, ezker-eskuin mugitu behar dugu xafla, horizontalki (ikusi 183.B irudia), lantzerraren zabalera osora egokitzeko eta ez sorbatzean, ez zorroztarrian izurrik ez egiteko. 2.º Mover la hoja lentamente de izquierda a derecha en sentido horizontal (fig. 183-B), para amoldarla en todo el ancho del bisel, y no hacer ondulaciones en el corte ni en la piedra.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortzen entramari esker, erraz asko egin dezake atzera-aurrera xaflak. Nótese cómo el trabado de los dientes deja camino para que la hoja corra fácilmente.

Materiala: Egurraren teknologia

ZERRAREN EDO ZERROTEAREN XAFLA ZORROZTEA AFILADO DE UNA HOJA DE SIERRA O SERRUCHO

Materiala: Egurraren teknologia

Ahoa berriz zorroztu behar dugun seinale da xafla distiratsu eta hortzak higatuta egotea. La brillantez y desgaste de los dientes, nos indica que es tiempo de afilar de nuevo la hoja.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun 209. irudiko xafla bezalako bat dugula. Bada, lima lauak erabili behar ditugu atal zuzenak (1 zenbakiaz markatutakoak) karrakatzeko, eta erdibiribila edo biribila, atal okerrak (2 zenbakiaz markatutakoa) karrakatzeko. Para una hoja como la de la figura 209, usaremos limas planas para las secciones rectas señaladas con el núm. 1, y para la sección curva 2, emplearemos lima de mediacaña o redonda.

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, barailan eutsi behar zaio xaflari eta, egozkailua erabiliz, makurtu egin behar dira hortzak. Para ello hay que sujetar la hoja en la mordaza, inclinando los dientes con el empleo del botador.

Materiala: Egurraren teknologia

Xaflaren irtenguneak ez du izan behar 15 milimetrotik gorakoa. El saliente de la hoja no pase de unos 15 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Karrakagailu kirtendunak eta bizar-xaflak. Raspadores con mangó, y hojas de afeitar.

Materiala: Egurraren teknologia

3
hosto > hoja (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta izerdi gordina hostoetara eroaten duten hodiak dira nagusi. Kolore argia du bereizgarri, Predominan en ella los vasos que conducen la savia bruta hasta las hojas, y se distingue por su coloración clara.

Materiala: Egurraren teknologia

Begiratu batean bereizten da lantzeko egokia den egurra. Hain zuzen ere, egokia bada, forma erregularra du enborrak; diametroaren garapena normala da; azala osorik dago, arrail edo tarterik gabe; adaburua indartsua da, bereziki, goiko aldean, adarretan; adarrak hazkunde betean daude, eta hostoak oparo dituzte; eta hostoak udazken-amaierara arte irauteko moduan daude. Se conoce a simple vista que su madera es apta para ser trabajada, cuando el tronco presenta una forma regular, su diámetro un desarrollo normal, y su corteza está entera, sin grietas ni separaciones; su copa vigorosa, especialmente en la parte alta donde las ramas, en plena vegetación, tienen

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek dira hostoen sintoma nagusiak: Los principales sí­ntomas que presentan las hojas son:

Materiala: Egurraren teknologia

Era berean, landareen izerdia substantzia urtsua da, mantenugaitan aberatsa, eta lurretik xurgatzen dute landareek. Xurgatzen dutenean, izerdi gordin edo goranzko izerdi izena du. Zurezko hodietatik hodiak ezberdinak dira, espeziearen arabera (ikusi 5.A, 5.B eta 5.C irudiak), hostoetara igotzen da, eta, fotosintesiaren ondorioz, izerdi hil edo landu edo beheranzko |Del mismo modo, la savia de las plantas es una sustancia acuosa, rica en elementos nutritivos, que las raí­ces de la planta absorben del terreno, y se llama savia bruta o ascendente, que sube hacia las hojas por los vasos leñosos (distintos según la especie, figuras 5-A, B y C), donde se transforma por fotosí­ntesis en savia muerta, elaborada o descendent

Materiala: Egurraren teknologia

Oxigenoak ere osatzen du izerdia. Eguzkiaren laguntzaz, bizia ematen die oxigenoak zuhaitzei, eta adarrak, hostoak eta fruituak gararazten eta erarazten ditu. La savia se compone también de oxí­geno, que, con la ayuda del sol, da la vida al árbol, originando el desarrollo y formación de ramas, hojas y frutos.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuhaitzen organo garrantzitsu bat eratzen dute hostoek, airea eta karbonoa hartzeaz arduratzen baitira bizitzeko, landareek ezinbestekoa dute airea eta karbonoa; landareen birikak dira. Las hojas forman un órgano importante del árbol, encargado de tomar el aire y el carbono, sin el cual el vegetal no podría vivir; son los pulmones de la planta.

Materiala: Egurraren teknologia

4
xafla > hoja (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkia osatzen duten geruzak edo xaflak 4.10 irudian jaso dira, eta jarraian deskribatuko ditugu. Las distintas capas u hojas que la configuran están representadas en la Figura 4.10, que comentaremos a continuación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

5. GERUZA. Ziztadaren aurkako xafla edo geruza barreiatzailea esaten zaiona estalkiaren erabileraren arabera sortzen da, hau da estalkia igarotzeko modukoa den edo ez den aintzat hartuta, Liburuaren garapenean kasu jakin bakoitzerako zehaztutakoaren arabera. CAPA nº 5. La denominada hoja antipunzante o capa difusora se origina en función del uso de la cubierta, es decir, si es no-Transitable o Transitable, definidas en el desarrollo del Libro en cada caso concreto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Estali inklinatuak" zenbait xafla edo geruza ditu, 2.1 irudian ikus daitekeenez. Jarraian zehaztuko ditugu, banan-banan: La constitución de la "cubierta inclinada" básicamente consta de las siguientes hojas o capas que se definen a continuación, según se refleja en la Figura 2.1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Zurezko zenbait xaflaz osatutako taula kontratxapatua ezartzen da, xaflak elkarri itsatsita binil erretxinez eta 12-14 mm-ko lodierarekin, autoklabean eta fungizidaz tratatuta, DIN 68800 araua betez eta d) ataleko arrasteletan mekanikoki ainguratua zurezko kadmiatutako iltzeez. e) Instalación de un tablero contrachapado de distintas hojas de madera, encoladas entre sí­ con resinas viní­licas y espesor comprendido entre 12-14 mm, tratado en autoclave y fungicida, cumpliendo norma DIN 68800, anclado mecánicamente con clavos cadmiados de madera a los rastreles del apartado d).

Materiala: Eraikinaren estalkia

5
orri > hoja (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
* Buelta bakuna hiru orritan tolestea da. * La vuelta sencilla consiste en el plegado en tres hojas.

Materiala: Gozogintza

* Buelta bikoitza, lau orritan. * La vuelta doble en cuatro hojas.

Materiala: Gozogintza

Zenbat orri sortzen dituzte bueltek? ¿Que número de hojas producen las vueltas?

Materiala: Gozogintza

a) Aukeratu kalitate oneko irina, glutenaren hidratazioa ona izan ahal izateko behar adinako indarra duena, bestela orriak ez dira behar adina hostoretuko. a) Elegir una harina de buena calidad con la fuerza suficiente para que la hidratación del gluten sea buena, de no ser así­ las hojas no hojaldrarán lo suficiente.

Materiala: Gozogintza

Gelatina substantzia zeharrargi solidoa da, gardena edo horixka, eta orri-itxura du (2 gramokoa gehienetan), pikorrena (ez da erabiltzen egosteko) edo hautsarena (oso gutxitan erabiltzen da, batzuetan malba zuriekin almibarra egiteko). La gelatina es una sustancia translúcida sólida, transparente o ligeramente amarilla, en forma de hojas (de 2 g en la mayoría de los casos), en gránulos o granulada (no se utiliza en la cocciones) o en polvo (muy poco utilizado, solo en recetas como almí­bares para realizar malvaviscos).

Materiala: Gozogintza

Hemen gelatina-orriak izango ditugu hizpide, arrain-kola ere deitutakoak. Vamos a centrarnos en las hojas de gelatina también llamadas colas de pescado.

Materiala: Gozogintza

Gutxi beratutako arrain-kola oso nekez disolbatzen da likido bero batean; orrien ertzek batez ere, lodiagoak direnez, denbora gehiago behar izaten dute disolbatzeko. La cola de pescado poco remojada se disuelve con mucha dificultad en un lí­quido caliente; sobre todo el borde de las hojas, por ser más espeso, tarda aun más en disolverse.

Materiala: Gozogintza

6
hosto > hoja (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pasta horiek xafla fin edo hostoak osa ditzaten, beharrezkoa da luzatzea eta xaflatze eta toleste bidez nahastea, halako moldez non orearen eta gantzaren geruzak edo xaflak tartekatzen diren. Para que estas pastas tengan la caracterí­stica de formar finas láminas u hojas, es necesario el estirado para su mezcla por medio de la laminación y el plegado, de forma que se vayan intercalando las capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

3.- Gehitu gelatina hostotan, aldez aurretik beratuta. 3º.- Añadir gelatina en hojas, previo remojo.

Materiala: Gozogintza

Irin arolegiak elastizitaterik gabeko ore hilak sortzen ditu, hostorea hautsi egiten da, ikusgarritasuna galtzen du, pí¬ezak ez dira garatzen edo bolumen txikia hartzen dute, kontserbazio-aldia laburragoa da eta ez du behar adinako hostorik. Una harina con poca fuerza produce masas muertas sin elasticidad, el hojaldre se rompe, pierde vistosidad, las piezas no desarrollan o tienen poco volumen, el periodo de conservación es más corto y carece de hojas suficientes.

Materiala: Gozogintza

Tenplatutako estalki-kartutxo batez eta hasierako lodiera egokiaz, paperean edo plastikoan errotuluak, zuhaitzak, hostoak, hesiak, apaingarriak, etab. osatzen dira. Con un cartucho de cobertura al temple y de grueso de salida apropiada, se van formando sobre papel o plástico, rótulos, árboles, hojas, vallas, decoraciones, etc.

Materiala: Gozogintza