baimen Bilatu baimen testuinguru gehiagotan

1
baimen > autorización (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baimenen gaineko arauak ez betetzea. Incumplimiento de las normas sobre autorizaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Maileguak hartzeko behar den baimena duen egiaztatzea, enpresako akta-liburuaren bidez. Verificar la autorización correspondiente para contraer préstamos a través del libro de actas de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari bakoitzerako baimen egokia dagoela eta eskariaren, entrega-albaranaren eta dagokion fakturaren artean korrelazioa dagoela ziurtatuko du. Asegurar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido y la correlación entre el pedido, albarán de entrega y la factura correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- erosketa guztien baimenak (erosketa-eskaria behar bezala baimendu behar da), - las autorizaciones de todas las adquisiciones (solicitud de compra debidamente autorizada),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentak, fakturazioak, kontabilizazioak, kobratzeko kontuak, diruzaintza eta dokumentuen zaintza, kredituen baimenak, prezioak onartzea, eta deskontu nahiz hobari motak pertsona eta sail desberdinek landu behar dituzte. Los aspectos relativos a las ventas, facturación, contabilización, cuentas a cobrar, tesorería, control y custodia de documentos, autorización de créditos, aprobación de precios, tipos descuentos y bonificaciones, deben ser realizadas por personas o departamentos diferentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gainera, fakturazio-sailean ere kontrolatu behar dira albaranak, guztiak fakturatu direla ziurtatzeko, salgairik ez dadin atera baimenik gabe. Además, estos deben ser controlados por el departamento de facturación, para asegurarse de que todos son facturados, con la finalidad de que no puedan salir mercaderías sin la correspondiente autorización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

? erosketa-zikloa aztertzea: eskaria izapidetzea, jasotzea, dagokion erregistroan izena ematea, hornitzailearen faktura, ordainketa-baimena eta egikaritzea. ? examinar el ciclo de la compra: tramitación del pedido, recepción, inscripción en el registro correspondiente, factura del proveedor, autorización del pago y su ejecución.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa berriak onesteko baimenen sistema. Un sistema de autorizaciones para la aprobación de las nuevas adquisiciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketen eta erretiratzeen baimenak kontrolatzea. Control de las autorizaciones de adquisiciones y retiros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastuen aktibazioa, erosketak eta enpresak ezarritako bajak betetzen direla berrikusiko du, eta eragiketa horiekin lotura duten kontratuak, fakturak eta dokumentu euskarriak egiaztatuko ditu, baita dagozkien baimenak ere. Revisará el cumplimiento en cuanto a la activación de gastos, adquisiciones y bajas establecidos por la empresa, y comprobará los contratos, facturas y documentos soportes relacionados con estas operaciones, así­ como las autorizaciones correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza