formulario Bilatu formulario testuinguru gehiagotan

1
formulario > formulario (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Telefono mugikorraren eta zerbitzariaren artean informazioa trukatzeko aldagaiak eta formularioak maneiatzea. Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el teléfono celular y el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehen ejem07.asp ASP orria da, datu-basera gehitzeko, izena eta deitura sartzea ahalbidetzen digun formularioa, jarraian proba-taularen edukia erakusten digun kontsulta duela. La primera página ASP ejem07d.asp es un formulario que nos permite introducir nombre y apellido para añadirlo a la base de datos, seguido de una consulta que nos muestra el contenido de la tabla prueba.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.asp orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.asp que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, formulario bat erabiliko dugu, eta FORM ko ACTIONen ASP orri bat prozesatu behar dela adieraziko dugu; orri horrek datu-basean sartuko ditu formularioko datuak. Para ello usaremos un formulario y en el ACTION del FORM indicaremos que debe ser procesado una pagina ASP, esta página lo que hará será introducir los datos del formulario en la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Formularioak prozesatzearen adibidea Sartu zure izena: Sartu zure deiturak: Ejemplo de ASP Ejemplo de procesado de formularios Introduzca su nombre: Introduzca sus apellidos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASP lengoaiak formularioak maneiatzeko modu sinplea eskaintzen digu, eta horrela erabiltzaileak sartutako informazioa prozesa dezakegu. El lenguaje ASP nos proporciona una manera sencilla de manejar formularios, permitiéndonos de esta manera procesar la información que el usuario ha introducido.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioa diseinatzerakoan, formularioa prozesatuko duen ASP orria adierazi behar dugu eta, halaber, informazioa orrira pasatzeko metodoa. Al diseñar un formulario debemos indicar la página ASP que procesará el formulario, así­ como en método por el que se le pasará la información a la página.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Formularioak prozesatzearen adibidea Sartu zure izena: Ejemplo de ASP Ejemplo de procesado de formularios Introduzca su nombre:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formulario baten bitartez igaro diren balioak jasotzeko, Request zerbitzariaren objektua erabili behar dugu eta, nola igaro den ikusita (GETen bidez edo POSTen bidez alegia), QueryString edo Form erabiliko dugu. Para recoger los valores que han sido pasados a través de un formulario, tenemos que usar el objeto del servidor Request y dependiendo de como han sido pasado, si por GET o por POST, usaremos QueryString o Form.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Formularioak prozesatzearen adibidea Sartu duzun izena hau da: Ejemplo de ASP Ejemplo de procesado de formularios El nombre que ha introducido es:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

formulario > formulario (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kutxazainak egunero kontaketa egingo du egunero, eta idatzizko adierazpena egingo du formulario zenbakituetan. -El cajero realizará diariamente el arqueo y dejará constancia escrita del mismo en los formularios numerados correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Banku-berdinkatzeak idatziz ezarri behar dira horretarako egindako formularioetan, eta banku-berdinkatzea egiteaz arduratzen den pertsonak sinatu behar ditu. Hark ezingo du kutxako kobrantzak eta ordainketak egiten dituen pertsonarekin bat egin. - Las conciliaciones bancarias deberán establecerse por escrito en los formularios establecidos para dicho fin, y firmados por la persona responsable de efectuar la conciliación bancaria, que no podrá coincidir con la persona que maneja o contabiliza los cobros y pagos de caja.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga Agentziaren ataria da. Zergen ereduak eta formularioak ditu, zergadunaren egutegia, zerga-araudia, programak deskargatzeko laguntza eta abar. Portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios de los distintos impuestos, calendario del contribuyente, normativa tributaria, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza Erregistroan gordetako dokumentazioaren ohar soila (fotokopia) Merkataritza Erregistroan eskatu behar da, zuzenean eta idatziz, interesatutako enpresa bakoitzeko informazioarekin formulario bat beteta. Para solicitar una nota simple (fotocopia) de la documentación depositada en el Registro Mercantil se deberá pedir por escrito directamente al Registro Mercantil, cumplimentando un formulario con la información a solicitar para cada empresa que se soliciten datos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza