eraikin Bilatu eraikin testuinguru gehiagotan

1
eraikin > edificio (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egungo segurtasun-sistema gehienek ainguratzeko gailu finkoak erabiltzen dituzte; zuzenean hormigoian edota eraikitze bidean dagoen eraikinaren egituran ezarri ohi dira elementu horiek, edota mekanismo zurrunen bidez finka daitezke. Horrek guztiak aurretiazko muntaketa bat behar du, beharginek gerora segurtasun-elementuak bertan ezarri ahal izateko. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de anclaje de sistemas de seguridad son fijos, tratándose de elementos que directamente se implantan en el hormigón o en la estructura del edificio en construcción, o se fijan en la misma por medios mecánicos rí­gidos; todo ello requiere un montaje previo para posteriormente instalar los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gailu hori babeserako erabiltzen diren beste sistemekin bateragarria da guztiz, eta hauek akopla dakizkioke, gero ikusiko dugun bezala: energia-xurgatzaileak, erorikoak saihesteko arnesak, ehunezko ainguratze-lineak edota altzairuzko kablezkoak, sokak, eslingak, konektoreak eta lotu edota eusteko bestelako elementuak, jaitsierarako gailuak, erorikoak saihesteko gailuak, segurtasun-sareak eta eraikinaren ertzean kokatzeko behin-behineko babes-sistemak. Este dispositivo es completamente versátil con otros sistemas de protección, pudiendo acoplarse en él como veremos posteriormente absorbedores de energía, arneses anticaí­das, lí­neas de anclaje textiles o de cable de acero, cuerdas, eslingas, conectores y otros elementos de amarre o de sujeción,

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Eraikinaren egitura orokorra justifikatzea, hauek barne: Justificación de la estructura general del edificio, incluyendo el de la NBE-EA/88 de

Materiala: Proiektuak

- Fatxadako planoak (altxaerak) eta estalkien planoak, eraikinaren "azala" definitzen dutenak. - Planos de fachada (o alzados) y de cubierta, que definen la "(piel" del edificio.

Materiala: Proiektuak

Proiektu bat gauzatzean, eraikina nolakoa den jakin behar da, bai eta nola eraiki behar den ere, alegia, oinarrizko proiektuak eta gauzatze-proiektuak zer informazio duten, ziurrenik misio bateratuan. Durante la ejecución de un proyecto es necesario saber cómo es el edificio, y también cómo se tiene que realizar, es decir, qué incluye un proyecto básico y un proyecto de ejecución, seguramente en misión completa.

Materiala: Proiektuak

Laburbilduz, eraikina gauzatu, edukiz bete eta erabilera emateko behar diren informazio guztiak jasotzen ditu. En suma, todas las informaciones necesarias para ejecutar, dar contenido y uso al edificio.

Materiala: Proiektuak

Laburbilduz, esan dezakegu oinarrizko proiektuak eraikuntza-gorputz horren (eraikinaren) azala erakusten eta definitzen duela, bai eta haren barruko ezaugarriak ere. Se puede concluir que el proyecto básico muestra y define la piel de ese cuerpo constructivo (el edificio) y las caracterí­sticas de su propio interior.

Materiala: Proiektuak

Oinarrizko proiektua eraikina edo obra nolakoa den definitzen duten informazio grafikoen eta idatzizko informazioen multzoa da. Proyecto básico es el conjunto de informaciones gráficas y escritas que definen cómo es el edificio o la obra.

Materiala: Proiektuak

Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak

2
eraikin > edificación (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikin edo obra jakin baten proiektua egin eta hura gauzatzeko jarduerak biltzen dituen enkargu profesionala da misio bateratua. Misión completa es el encargo profesional que engloba las actividades de proyectar y ejecutar una edificación u obra especí­fica.

Materiala: Proiektuak

Obra edo eraikina ondo gauzatzeko behar diren prozesu eta prozedurak abiarazi eta burutzea da helburua. Su finalidad es desencadenar y completar aquellos procesos y procedimientos que sean necesarios para llevar a buen término la ejecución de la obra o la edificación para la que han sido diseñados.

Materiala: Proiektuak

·Eraikinak lursailean duen kokalekua. ·Emplazamiento de la edificación en la parcela.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Lurraldearen zati batean lurzoruari eman dakizkiokeen erabilerak eta jarduerak arautzen dituzten arauen multzoa da hirigintzako araudia; horrez gain, mota guztietako eraikin eta obren kokalekua, bolumena, hedadura eta morfologia ere zehazten dira arau horien bidez. Se llama normativa urbaní­stica al conjunto de normas que regulan en una parte del territorio los usos y actividades que se pueden dar al suelo, así­ como la ubicación, el volumen, la extensión y la morfología de las edificaciones y obras de todo tipo.

Materiala: Proiektuak

Lekuaren berezitasunak, lursaileko elementuak edo eraikinarentzat oztopo izan daitezkeen elementu arrotzak Las singularidades del lugar, elementos del terreno o extraños que puedan suponer obstáculo a la edificación

Materiala: Proiektuak

Orientazioa, sestra-kurbak, bideak, eraikinak... Orientación, curvas de nivel, caminos, edificaciones ...

Materiala: Proiektuak

Proiektua idazteko oinarri izan den eraikina zenbat eta gutxiago aztertu, orduan eta ezusteko gehiago egongo dira. El número de aquéllos será tanto mayor cuanto menos se haya estudiado la edificación sobre la que se ha redactado el proyecto.

Materiala: Proiektuak

Obra horietan lehendik eraikita dagoen eraikin batean esku hartzen da, helburu hauetako batekin: Se trata de obras en las que se interviene sobre alguna edificación ya construida y con alguno de los siguientes fines:

Materiala: Proiektuak

Eraiste-proiektua edozein eraikin eraisteko behar den dokumentua da. El Proyecto de Derribo es el documento necesario para la realización del derribo de cualquier edificación.

Materiala: Proiektuak

3
Eraikitzen ari den eraikina.
Eraikitzen ari den eraikina.
eraikin > construcción (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikinak lurzoruaren maila naturalarekiko duen gehienezko garaiera ml-tan definitzen du. Define en mlla altura máxima de la construcción respecto del nivel natural del terreno..

Materiala: Proiektuak

Eraikinarekin lurzoruaren zenbat m2 okupa daitezkeen. Cantidad de m2 de suelo que se pueden ocupar con la construcción.

Materiala: Proiektuak

- Eraikinaren egoera. - estado de la construcción.

Materiala: Proiektuak

Zaharberritzeetan ondare-interesdun gisa katalogatutako eraikinek tramitazio gehigarria eska dezakete. En rehabilitaciones, también pueden tener una tramitación adicional las construcciones catalogadas como de interés patrimonial.

Materiala: Proiektuak

Eraikinaren kalitatea Calidad de la construcción

Materiala: Proiektuak

Antzinako eraikinetan hor egotea espero ez genuen beste elementu ugari ere aurki ditzakegu, besteak beste: aurreko esku-hartzeetan eraitsitako hormen zimenduak, edo alboko eraikinei zerbitzua ematen dietelako kendu ezin diren instalazio lurperatuak edo landatuak ("zortasuneko" legezko egoera). En edificaciones antiguas se pueden encontrar también muchos otros elementos ocultos cuya presencia no se sospechaba, como, por ejemplo, cimentaciones de paredes derribadas en anteriores intervenciones, o instalaciones enterradas o empotradas que no se pueden retirar, porque dan servicio a construcciones vecinas (situación legal de "servidumbre").

Materiala: Proiektuak

Ekintza mekanikoak, oro har, egiturazko mugimenduen eraginez gertatzen dira, batzuetan kalkulurik eza dela medio eta, beste batzuetan, eraikinaren gehiegizko asentatzeengatik dakigunez, ohikoak dira lurzoruaren azterlan geotekniko batek kontrolatutako eraikin orotan. Las acciones mecánicas, por regla general, son provocadas por movimientos estructurales, unas veces por falta de cálculo y otras por asentamientos exagerados de la propia edificación, que como se sabe son normales en toda construcción controlada por un estudio Geotécnico del terreno.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Babes-premia horren eraginez, urteen poderioz eta gizakiek material eta teknika berriak sortu ahala, estalkia sortu zuen gizakiak, eta elementu hori ezinbesteko bihurtu zen gizakiak eguraldi txarretik babesteko eraikin edo material orotan. Esta necesidad, con el paso de los años y la llegada de los nuevos materiales y técnicas ingeniados por el propio hombre llevaron a la creación de la denominada Cubierta a todo o toda construcción o material que proteja a los seres humanos de las inclemencias meteorológicas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

isolamendua esaten zaio (3), estrusio bidezko poliestireno-aparrezko xafla zurrunak instalatuz sortzen da. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan eta 26 kg/m3-ko dentsitatea, konpresioarekiko erresistentzia 2 kg/cm2-koa (UNE 53310) eta lodiera eraikina kokatuta dagoen klima-eremuaren Azterlan Higrotermikoaren araberakoa. denominada aislamiento (3), originado por la instalación de placas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro y densidad de 26 kg/m3, con una resistencia a la compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y espesor según el Estudio Higrotérmico de la

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla grekatuaren oinarria instalatuta dagoela oinarri hartuta, estalkiari ematen zaio hasiera estrusio bidezko EXP poliestireno-aparrezko xafla zurrunak (26 kg/m3) jarriz. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan, konpresio bidezko 2 kg/cm2-ko erresistentziarekin (UNE 53310) eta eraikinaren kokapen-eremuaren azterlan Higrotermikoak definitutako ||Partiendo de la base de que el soporte de chapa grecada esté instalado, se inicia la cubierta con la colocación de las planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido EXP de 26 kg/m3, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, con resistencia a compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y

Materiala: Eraikinaren estalkia

eraikin > construcción (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hirigune garrantzitsuenak Predjama eta Sezana dira. Biek balio historiko eta artistiko handiko eraikin garrantzitsuak eta gotorlekuak dituzte, eta Postumia-ko haitzuloetarako eta Lipicarako txangoak abiatzen dira bertatik. Azken horretan, zaldi lipizanoen hezte-eskola dago. Predjama y Sezana son los núcleos más relevantes , ambos cuentan con notables construcciones de valor histórico artí­stico encabezadas por sus fortalezas, y son las bases para excursiones a las grutas de Postumia, y a Lí­pica con la escuela de doma ecuestre de los caballos lipizanos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hirigune historikoa kokagune estrategikoan dago Alzette ibaiaren ertzean. Eraikin garrantzitsuen artean nabarmena da Duke Jauregia: Casemates Bock deitzen zaien kilometro askoko lurpeko pasabideak ditu, eta, hain zuzen, horiek dira herrialdeko baliabide turistiko nagusia. El casco antiguo ocupa una posición estratégica a orillas del Rí­o Alzette y custodia notables construcciones como el Palacio Ducal, defendido por varios kilómetros de pasadizos subterráneos conocidos como los Casemates Bock que constituyen el recurso turí­stico más conocido del paí­s.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Beste hiri garrantzitsu bat Haga da; hiriburu ez izan arren, ordezkaritza diplomatikoak, eraikin eta lorategi ederrak eta nazioarteko erakunde entzutetsuen egoitzak daude bertan. Otra importante ciudad es La Haya , que pese a no ser la capital , acoge a las representaciones diplomáticas, bellas construcciones jardines , y sedes de renombrados organismos internacionales.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gotiko zibilari dagokionez, Palmako hiru eraikin dira garrantzitsuenak: Almudaina jauregia, Bellver jauregia, patio zirkular bitxia duena, eta merkatua, Valentziakoaren antzera fuste helikoidaleko zutabe lerdenak dituena. Del gótico civil destacan tres construcciones de Palma de Mallorca, el palacio de la Almudaina, el castillo de Bellver con un curioso patio circular, y la Lonja de comercio, que al igual que la de Valencia muestra esbeltas columnas de fuste helicoidal.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kulturaren alorrean, ezin ahaztu eraikin tradizionalak: arbelezko hormak, teilazko estalkiak eta egurrezko balkoi korrituak; aipagarriak dira, halaber, Olivenza, Jerez de los Caballeros eta Zafrako hiriguneak ere: bertako plaza arkupedunean merkataritza-jarduerak egiten ziren, eta horren erakusgarri da plazako zutabeetako batean zizelkatuta dagoen neurketa-eredua. En el plano cultural no hay que olvidar las construcciones tradicionales de muros de pizarra , cubiertas de tejay balconadas en madera de las comarcas norteñas, o los soberbios conjuntos urbanos de Olivenza, Jerez de los Caballeros, y Zafra con plazas porticadas donde se realizaban actividades comerciales como prueba la "vara de medir", antigua unidad de medida tallada en uno de los pilares de la p

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Alderdi zibilari dagokionez, eraikin errenazentistak dira Oñatiko Unibertsitatea eta Zarauzko Narros Jauregia. En el plano civil la Universidad de Oñati, o el Palacio de Narros en Zarautz son otras construcciones renacentistas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

XIX. mendearen amaierako eta XX. hasierako Euskal Herriaren industrializazioak eta burgesiaren gorakadak arkitektura-eredu berriak behar zituen: modernismoa, eklektizismoa, erregionalismoa... Eraikin ausartak altxa ziren: Deustuko Unibertsitatea, Ajuria Enea eta Donostiako Maria Kristina hotela eta Miramar jauregia. La industrialización del Pais Vasco y el auge de la burguesía a finales del siglo XIX y a principio del XX precisará de nuevos modelos arquitectónicos como el modernismo, eclecticismo, regionalismo ..., levantándose atrevidas construcciones como la Universidad de Deusto, el palacio de Jauría Enea,y el Hotel Mª Cristina de San Sebastián y el palacio de Miramar en San Sebastián.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Lan horien kalitateak itzal egiten diete trazu erromanikoa izan zuten beste eraikin batzuei: Ourenseko, Lugoko eta Mondoñedoko katedralei. La calidad de estas obras, ensombrecen otras construcciones como las catedrales de Orense, Lugo, Mondoñedo que tuvieron una traza inicial románica.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Place des Vosges oso leku ederra da, simetria zehatz-zehatzeko lorategiz eta jauregi-itxurako eraikinez hornituta. La Place des Vosges, es una zona de increí­ble belleza con sus jardines y construcción palaciega de absoluta simetría.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Cava de Viriato, erromatarren inperioko garaiko defentsarako eraikina. Cava de Viriato, construcción defensiva de tiempos del Imperio romano.

Materiala: Nazioarteko produktuak

eraikin > edificio (176 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sydney metropoliak, Sydney Tower (Hego Hemisferioko eraikinik altuena) nagusi duten etxe orratzen profil futurista du, eta hainbat auzotan, hala nola Chinatownen, bertako herritarren tradizioak eta kultura dira nagusi. Badiaren inguruan daude, ordea, erakargarri turistiko nagusiak, hala nola Opera Jauregia herrialdearen ikonoetako bat, badia ixten duen burdinazko zubia formagatik esekitokia La metrópoli de Sydney con su perfil futurista de rascacielos dominados por la Sydney Tower (edificio más elevado del hemisferio sur), concentra multitud de barrios como Chinatown que conservan las tradiciones y cultura de los ciudadanos que lo habitan , sin embargo el entorno de la Bahía concentra las mayores atracciones turí­sticas como el Palacio de la Ópera , que es uno de los iconos de la nación, el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriburuan Afrikan barnealdean dauden hiriburu bakanenetako bat da, bisitariek ezin dituzte eraikin historikoak ikusi instituzioen egoitza direlako edo erabilera erlijiosoa dutelako; horixe gertatzen da Jamia meskitaren kasuan. Horregatik, hauek dira Nairobiren erakargarri nagusiak: merkatuak, Norfolk eta Giraffe Manor hotelak, Kenyako lehen parke nazionala eta Karen Blixen-en Museoa (Afrikako Oroitzapenak filmaren oinarri< En su capital, una de las pocas de ífrica que se sitúan en el interior, los edificios históricos quedan cerrados al público por ser la sedes de instituciones o por tener uso religioso como la Mezquita Jamía ., por esta razón , son los mercados, hoteles como el Norfolk o Giraffe Manor ; el primer parque nacional de Kenia, y el Museo de Karen Blixen (escritora de la novela autobiográfica "Out of ífrica", que sirvió como guión p

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hauek dira Buenos Airesera iristen diren kanpotarrentzat toki garrantzitsuenak: Caminito auzo ezagunak etxe koloreztatu bereziak ditu; Plaza de Mayon, katedrala eta gobernu-eraikinak daude; Nueve de Julio hiribidean, Obeliskoa; San Telmoko saltokiak; eta gastronomia fina eskaintzen duten Puerto Madero eta Recoleta. El popular barrio de Caminito con sus caracterí­sticas casas coloreadas, la Plaza de Mayo con la Catedral y edificios gubernamentales, la Avenida Nueve de Julio con el Obelisco, los comercios de San Telmo ; y Puerto Madero y Recoleta con una cuidada gastronomía son los grandes hitos del forastero que llega a la capital bonaerense.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Inperio espainiarraren altxor kolonialetako bat izan zen; loraldi ekonomikoak ahalbidetuta eraiki zen hirigune interesagarria Gizateriaren Ondare izendatuta dago. Eraikin publikoak dira Kapitolioa, katedrala eta hainbat gotorleku; badira beste zenbait eraikin pribatu, hala nola etxe burges txikiak, horietako asko berrituak eta aire historiko nabarmeneko hotel txiki bihurtuak. Fue una de las joyas coloniales durante el imperio hispano, el florecimiento económico favoreció la construcción de un interesante conjunto urbaní­stico declarado Patrimonio de la Humanidad, con edificios públicos como el Capitolio, Catedral , y diversas fortalezas ; y privados como las pequeñas mansiones burguesas, algunas de ellas , ahora convenientemente restauradas y transformadas en pequeños hoteles de acentuado sabor histórico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Eraikin bereziak izaten dira egoitzak (gazteluak, jauregiak, itsasontziak, monasterioak...). Se utilizan sedes en edificios singulares (castillos, palacios, barcos, monasterios...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bitarteko tekniko modernoak dituzten eraikin bereziak. Edificios singulares dotados de medios técnicos modernos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismoari dagokionez, honako hauek dira lekurik azpimarragarrienak: "Skydome" sabai mugikorreko estadioa, udaletxea, Probintziako Parlamentua (Provincial Parliament), unibertsitateko eraikinak, Yonge, Bay eta Queen Streeteko merkataritzaguneak. Turí­sticamente los lugares más relevantes son el estadio de techo retráctil "Skydome", el Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, los edificios universitarios, las áreas comerciales de Yonge, Bay y Queen Street.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Erakargarri hauek urte guztian erakartzen dituzte korronte turistikoak : sabai bilkorra duen Skydome estadioa, Udaletxea, Probintziako Parlamentua, unibertsitate-eraikinak, Yonge, Bay eta Queen Street-eko merkataritzaguneak, Royal Ontario Museumaren museo-eskaintza, Henry Mooreren eskultura-bilduma eta antzerki-denboraldia. Horien guztien ondoan, familia-turismo kanadarra eta estatubatuarra erakarri nahi duten parke tematikoak eta aisialdiguneak sortu dira hiriburuaren kanpoaldean. El estadio de techo retráctil "Skydome" ,El Ayuntamiento, Parlamento Provincial , los edificios universitarios, las áreas comerciales de Yonge ,Bay y Queen Street , unidas a la oferta museí­stica del Royal Ontario Museum , y de la colección escultórica de Henry Moore y su temporada teatral atraen corrientes turí­sticas todo el año , aprovechando estas ,en la periferia de la capital cultural de Canadá , han proliferado parques temáticos y centros de ocio que buscan captar un turismo familiar orientado a can

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Big Appleren hegoaldeko antzinako kaiak, hala nola Pier 17 eta Battery Park, aisialdi- eta merkataritza-eremu handiak dira gaur egun; finantza-auzoan dauden Wall Streeteko burtsaren eraikinak, World Trade Center-eko etxe orratzak (Dorre Bikiak zeuden tokiko zero eremua barne dela) eta World Financial Center dira, oraindik, New Yorkeko zeru-lerroaren profila markatzen duten lerroak. En el extremo sur de "la gran manzana", los antiguos muelles, como el Pier 17 y Battery Park son hoy una de las grandes zonas comerciales y de ocio, el barrio financiero con el edificio de la bolsa en Wall Street y los rascacielos del World Trade Center (con la zona cero , solar que ocupaban las Torres Gemelas) y del World Financial Center son aún las lí­neas que trazan el perfil del skyline de Nueva York.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gobernu-eraikinez gain, museoak dira erakargarri turistiko nagusiak. Los museos son junto a los edificios gubernamentales los grandes atractivos turí­sticos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak