salbuespen Bilatu salbuespen testuinguru gehiagotan

1
salbuespen > salvedad (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez dira nahasi behar enfasi-paragrafoa eta salbuespenena. No se debe confundir un párrafo de énfasis con uno de salvedad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salbuespenen paragrafoa. (Párrafo de salvedades.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salbuespen-paragrafoa, arauak eta PCGA (oro har onarturiko kontabilitate printzipioak) ez betetzeagatik Párrafo de salvedad por incumplimiento de las normas y PCGA

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gure iritziz, aurreko salbuespenean deskribatutako zalantzaren emaitza jakinda egin beharko litzatekeen doikuntzaz gain, honi erantsitako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuek alderdi adierazgarri guztietan Soter S.A.ko 20X1eko abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala agertzen dute, bai eta data horretan amaitu zen ekitaldian zehar egindako operazioen eta lortutako eta aplikatutako baliabideen irudi lei En nuestra opinión, excepto por los efectos del ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 20X1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Soter, S.A. al 31 de diciembre de 20X1 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obt

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Dohaintzak, salbuespenak salbuespen d) Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira c) Donativos, con alguna salvedad d) Las tres respuestas anteriores son correctas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Irismen-mugaren ondoriozko salbuespen bat gehitu behar dugu b) Debemos incluir una salvedad por limitación al alcance

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Administratzaileek gutun hori entregatzeari edo sinatzeari uko egiten badiote, kontu-ikuskariak aukera izango du txostenean salbuespena edo iritzi-ukoa txertatzeko, bere erantzukizuna enpresatik jaso duen informaziora mugatuta. En caso de que los Administradores se negaran a entregar la carta o no la quisieran firmar, el auditor podrá incluir en el informe una salvedad o una opinión denegada, limitando su responsabilidad a la información que ha obtenido de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskaria ez dago ados: salbuespenekin No con forme auditor: con salvedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salbuespenik gabeko txostena, 2.- Salbuespendun txostena; bertan, salbuespenen jatorria identifikatu behar duzu (errakuntza, zalantza, irismen-muga, eta abar). Informe sin salvedades, 2- Informe con salvedades, en el que debes identificar las naturaleza de las salvedades (por error, por incertidumbre, por limitación al alcance, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez baditu zuzenketa horiek onartzen, kontu-ikuskariak, onartu gabeko proposamenen garrantziaren arabera, txosten bat egingo du salbuespenekin, iritzi negatiboa emanez, edo, bestela, iritzia emateari uko eginez. Si la empresa no admite realizar estas correcciones, el auditor, según su valoración sobre la importancia de las propuestas no aceptadas, emitirá un informe con salvedades, con opinión negativa o se abstendrá de opinar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza