columna Bilatu columna testuinguru gehiagotan

1
zutabe > columna (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atributu horrekin, gure taulak izango duen zutabe kopurua jartzen dugu; nahitaezkoa da jartzea. Con este atributo ponemos el número de columnas que tendrá nuestra tabla, es obligatorio ponerlo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

align="" Atributu horrekin, zutabeek taulan daukaten lerrokatzea zehazten da. align="" Con este atributo se especifica la alineación de las columnas dentro de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Letra bat idazten da zutabe bakoitzeko; horrela, CCRk lehenengo eta bigarren zutabea erdian daudela eta hirugarrena eskuinean lerrokatuta dagoela esan nahi du. Se escribe una letra por cada columna, de manera que CCR, significaría que la primera y segunda columnas van centradas y la tercera alineada a la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zutabe bakoitzeko ... etiketa bat jarriko dugu, eta gelaxka bakoitzeko, ... etiketa bat, HTMLn egiten den bezala. Por cada columna pondremos una etiqueta ... y por cada celda una etiqueta ... tal y como se hace en HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.3 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoak barne) aldameneko testuak zuzen interpretatzen dituzten arte, eskaini testu lineal alternatiboa (uneko orrian edo beste batean) testua paraleloan maketatzen duten taula guztietarako, hitzen bilduki diren zutabeetarako [3. lehentasuna]. 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de palabras [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.1 Datu-tauletan, identifikatu errenkada- eta zutabe-goiburukoak [1. lehentasuna] . 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.2 Errenkada- eta zutabe-goiburukoen bi maila logiko edo gehiago dituzten datu-tauletan, erabili markatzaileak goiburuko-gelaxkak eta datu-gelaxkak lotzeko [1. lehentasuna] . 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili THEAD, TFOOT eta TBODY errenkadak biltzeko, COL eta COLGROUP zutabeak biltzeko eta "axis", "scope" eta "headers" atributuak datuen arteko erlazio konplexuagoak deskribatzeko. Por ejemplo, en HTML, utilice THEAD, TFOOT, y TBODY, para agrupar las filas, COL y COLGROUP para agrupar las columnas y los atributos "axis", "scope" y "headers" para describir relaciones más complejas entre los datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

orriaren zabalera guztia erakusteko espaziorik ez duenez, edukia puskatu egiten du, zutabez zutabe bistaratuz. al no tener espacio para mostrar todo el ancho de página, rompe el contenido mostrando columna a columna.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Halaber, edo etiketekin batera joan daiteke, zutabeen zabalera zehazteko. También puede acompañar a las tags o para especificar el ancho de las columnas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak