zutabe Bilatu zutabe testuinguru gehiagotan

1
zutabe > pilar (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Izkinak babesteko lau oihal-zerrenda ditu zintak, zintaren beraren zabalera baino zertxobait zabalagoa den zuloa eratzen dutenak eta zintan zehar mugitzeko erabiltzen direnak. Gainera, beherantz erortzen den luzakin bat ere badu, zutabearen izkinetan jartzeko. Modu horretara, beraz, izkina horietan ohikoak izaten diren urratu, higadura eta antzekoetatik babesten dute zinta. También dispone la cinta de cuatro trabillas salva-esquinas que definen un ojal ligeramente mayor que el ancho de la cinta para permitir su desplazamiento a lo largo de la misma, así­ como una prolongación que cae hacia abajo por la que se pueden asir para posicionarlas en las esquinas del pilar, de forma que ahí­ colocadas protejan la cinta de las rozaduras, erosiones y desgastes propios de dichas esquinas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

515. irudian 514. irudiko gailua ikusten da zutabe batean ezarrita (6), posizio operatiboan edo erabiltzeko moduan. La figura 515 representa una vista del dispositivo de la figura 514 fijado sobre un pilar (6), en posición operativa o de uso.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

514. irudian, habe edota zutabean ezarri aurretik gailuaren sistemak izan dezakeen erabileraren bi aldagai ikusten ditugu, posizio hedatuan, betiere. La figura 514 muestra dos variantes de realización del dispositivo del sistema en posición desplegada, antes de su fijación en una viga o pilar correspondiente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, behin betiko tenkatzen da tenkatzeko mekanismoari eragin eta sistema hormigoizko zutabera finkatuta (hurrengo irudietan ikus dezakegun moduan). A continuación, se realiza el tensado definitivo accionando el mecanismo tensor, como podemos ver en las figuras siguientes, fijando el sistema a un pilar de hormigón.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ainguratzeko, zona erresistente bat baino ez da behar, hala nola zutabeak, galandak eta abar. Solamente necesita una zona resistente para poder ser anclado, como pueden ser pilares, zunchos, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Behin hormigoizko zutabeak eginda, lehenengo pausoa izango da MULTIGARBEN bat jartzea zutabearen muturretik ahalik eta hurbilen (527., 528. eta 529. irudiak). El primer paso, una vez ejecutados los pilares de hormigón, será instalar en estos un MULTIGARBEN lo más cerca posible de la cabeza del pilar (fig. 527, 528 y 529).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hurrengo pausoa V segurtasun-sistemaren sareak lurrean (edota beheko solairuan) muntatzea eta txardangoaren eta zutabeen artean instalatzea izango da. Horretarako, itxiera lasterreko kate-maila bidez lotuko zaizkio zintari, 50 cm-ko tartearekin, UNE EN 1263-2 arauak xedatutakoarekin bat etorriz. Aipatu behar da sareek txintxorren aurkako hegala edota babesa dutela, zokalo gisa, El siguiente paso es montar las redes de seguridad del sistema V en el suelo (o planta inferior) e instalarlas entre las horcas y los pilares, sujetándolas con eslabones de cierre rápido a dicha cinta con una separación de 50 cm., siguiendo las pautas estipuladas en la norma UNE EN 1263-2. Indicar que las redes llevan incorporado un faldón o peto anticascotes a modo de rodapié para evitar la

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutabe arteko batez besteko distantzia Separación media entre pilares

Materiala: Proiektuak

Zutabea lan-lekuaren erdian badago eta traba egiten badigu, adreiluetan hainbat ebaki eginez konpon dezakegu arazoa. Ejemplo de la manera de resolver, practicando distintos cortes, la intromisión de un pilar, que estrecha incómodamente el tajo.

Materiala: Igeltserotza

2
zutabe > columna (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atributu horrekin, gure taulak izango duen zutabe kopurua jartzen dugu; nahitaezkoa da jartzea. Con este atributo ponemos el número de columnas que tendrá nuestra tabla, es obligatorio ponerlo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

align="" Atributu horrekin, zutabeek taulan daukaten lerrokatzea zehazten da. align="" Con este atributo se especifica la alineación de las columnas dentro de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Letra bat idazten da zutabe bakoitzeko; horrela, CCRk lehenengo eta bigarren zutabea erdian daudela eta hirugarrena eskuinean lerrokatuta dagoela esan nahi du. Se escribe una letra por cada columna, de manera que CCR, significaría que la primera y segunda columnas van centradas y la tercera alineada a la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zutabe bakoitzeko ... etiketa bat jarriko dugu, eta gelaxka bakoitzeko, ... etiketa bat, HTMLn egiten den bezala. Por cada columna pondremos una etiqueta ... y por cada celda una etiqueta ... tal y como se hace en HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.3 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoak barne) aldameneko testuak zuzen interpretatzen dituzten arte, eskaini testu lineal alternatiboa (uneko orrian edo beste batean) testua paraleloan maketatzen duten taula guztietarako, hitzen bilduki diren zutabeetarako [3. lehentasuna]. 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de palabras [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.1 Datu-tauletan, identifikatu errenkada- eta zutabe-goiburukoak [1. lehentasuna] . 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.2 Errenkada- eta zutabe-goiburukoen bi maila logiko edo gehiago dituzten datu-tauletan, erabili markatzaileak goiburuko-gelaxkak eta datu-gelaxkak lotzeko [1. lehentasuna] . 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili THEAD, TFOOT eta TBODY errenkadak biltzeko, COL eta COLGROUP zutabeak biltzeko eta "axis", "scope" eta "headers" atributuak datuen arteko erlazio konplexuagoak deskribatzeko. Por ejemplo, en HTML, utilice THEAD, TFOOT, y TBODY, para agrupar las filas, COL y COLGROUP para agrupar las columnas y los atributos "axis", "scope" y "headers" para describir relaciones más complejas entre los datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

orriaren zabalera guztia erakusteko espaziorik ez duenez, edukia puskatu egiten du, zutabez zutabe bistaratuz. al no tener espacio para mostrar todo el ancho de página, rompe el contenido mostrando columna a columna.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Halaber, edo etiketekin batera joan daiteke, zutabeen zabalera zehazteko. También puede acompañar a las tags o para especificar el ancho de las columnas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak