pendiente Bilatu pendiente testuinguru gehiagotan

1
malda > pendiente (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
·Gutxienez sekzio bat hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikin osoaren altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. ·Mí­nimo una sección acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, y alturas de pisos .

Materiala: Proiektuak

Maldaren muga. Limitación de pendiente.

Materiala: Proiektuak

Gehienezko malda. Pendiente máxima.

Materiala: Proiektuak

Zintarriaren alde bat bistan geratzeko errematatuta dago, eta malda txiki bat du ura erraz iragazteko (2. irudia). El bordillo está rematado con una parte para quedar vista, con una pequeña pendiente para facilitar el paso del agua (Fig. 2)

Materiala: Igeltserotza

Arrapalak, gehienez ere, % 8ko malda eduki dezake egokia izateko; hots, arrapalaren metro bakoitzeko 8 zentimetro besterik ez du gora egin behar. Una correcta rampa ha de tener una pendiente máxima del 8%, esto es, cada metro de longitud de la rampa sólo puede subir 8 metro" target="_blank">centí­metros.

Materiala: Igeltserotza

· Komunikazio bertikalen nukleoaren sekzio bat gutxienez, hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikinaren guztizko altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. · Mí­nimo una sección por el núcleo de comunicaciones verticales, acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, alturas de pisos

Materiala: Proiektuak

malda deitzen zaio (2), eta aurreko konpresio-geruzaz sortzen da % 1-1,5eko maldarekin eta talotxatutako gainazal fin batekin. denominada pendientes (2), se origina por la capa de compresión anterior con una pendiente del 1-1,5%, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura horizontalari "estalki laua" esaten zaio, baldin eta % 1-5eko malda badu eraikinarena azken forjatuan. Izen bat baino gehiago dauzka estalkiak, eman behar zaion erabileraren araberakoak, beheko koadroan jaso denez. Al cerramiento horizontal que corona un edificio se le denomina "Cubierta Plana", con una pendiente del mismo comprendida entre el 1 y el 5%, ejecutado sobre el último forjado de la construcción, recibiendo distintos nombres en función del uso a que se destine la cubierta; queda reflejado en el cuadro anexo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo perlitaz edo poliestireno-perlez arindutako zementuzko morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento aligerado con perlita o con perlas de poliestireno, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzak CT-79 arauak 5. artikuluko 2. taulan eskatutakoen aldean jartzen baditugu, zera ikusten dugu, 13. artikuluko 2. maparen klima-eremu guztietan "k" koefizienteak alde handiarekin betetzen dituela baldintzak, baldin eta maldak hormigoi arinez sortzen badira. Maldak zementuzko morteroz sortzen badira, aldiz, araudiak eskatutako "K" balioa Comparando los resultados obtenidos con los exigidos por la CT-79 en su ar tí­culo 5º, Tabla 2, en las distintas zonas climáticas del Mapa 2, artí­culo 13º, se observa que el coeficiente "k" cumple con holgura cuando las pendientes se originan con hormigón ligero; así­ por el contrario, si éstas son de mortero de cemento se supera el valor "K" exigido por la

Materiala: Eraikinaren estalkiaEraikinaren estalkia

2
malda > pendiente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Besoaren muturreko kargen ondoriozko momentuek iraultzeko arrisku handia dakarte, eta makina hauen erabilera zailtzen dute, tamaina ertaineko makina nagusien kasuan, % 25etik gorako maldetan; hala ere, muga hori zuhaitzaren pisuaren araberakoa da. Los riesgos de vuelco debido a los momentos ocasionados por las cargas en el extremo del brazo dificultan su utilización, en el caso de máquinas base de envergadura media en pendientes superiores al 25%, aunque este límite depende del peso de los árboles.

Materiala: Nekazaritza

Adierazi dugun bezala, aplikazio-eremua hertsia dute; hain zuzen, bakantze goiztiarrak egiteko erabiltzen dira, 15 cm inguruko zuhaitzak mozteko, nahiz eta 25 edo 30 cm-koak moztera ere iritsi daitekeen. Eremuari dagokionez, ezin da malkartsua izan eta % 20tik beherako malda izan behar du. Como se ha indicado, su ámbito de aplicación estricto es el de las claras tempranas talando árboles de alrededor de 15 cm de diámetro, aunque puede llegar a 25 ó 30 cm El terreno no puede ser escabroso ni tener una pendiente superior al 20%.

Materiala: Nekazaritza

Maldan aparkatzen bada, komeni da gurpilei ziriak jartzea. Si se aparca en pendiente es conveniente calzar las ruedas

Materiala: Nekazaritza

Malda badago, ahaleginak egin behar dira makina lursail lauan geldiarazteko, zuzen eta malda handieneko lerroari begira. Si hay pendiente se procurará parar la máquina en una posición recta y encarada con la línea de máxima pendiente

Materiala: Nekazaritza