cerramiento Bilatu cerramiento testuinguru gehiagotan

1
itxitura > cerramiento (85 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sareak obraren kanpoaldeko ertzean jartzen direnean, fatxadaren behin betiko itxitura egiteko bakarrik kenduko dira, edo hori egin bada, behin betiko luzitua jartzeko; lan hori dagokion aldamiotik egingo da, segurtasun-kondizio guztiak betez. Cuando se coloquen en el canto exterior de la obra, solamente se retirarán para ejecutar el cerramiento definitivo de la fachada o en caso de que este ya se haya ejecutado, el enlucido definitivo, realizando este trabajo desde el andamio que se haya previsto utilizar en totales condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Itxiturak, karga-hormak eta eustormak egiteko erabili ohi dira, bai nabeetan, bai industria-obretan baita etxebizitzetan ere. Suelen usarse para el cerramiento y muros de carga, de contención, en naves, obras industriales, e incluso viviendas.

Materiala: Igeltserotza

Bainuontzia finkatua dugunean, itxitura egingo diogu beste zenbait trenkadatxorekin, eta trenkada horiek perpendikularrean dituzten hormetara lotuta egongo dira. Asentada la bañera se realizará el cerramiento de la misma con otros tabiquillos, enlazados a las paredes perpendiculares a los mismos.

Materiala: Igeltserotza

Itxitura egiten ari garenean kontuan hartu behar dugu xaflatzerakoan bainuontziaren ertzarekiko arrasean edo apur bat barnerago (zentimetro-erdi bat) geratu behar dutela lauzek, alegia, ez dutela sekula ere kanporago geratu behar (6. irudia). Se ha de tener en cuenta para la fabricación del cerramiento que cuando quede enchapado los azulejos han de quedar a ras o ligeramente remetidos -medio centí­metro- con respecto del borde de la bañera, no debiendo nunca sobresalir (Fig. 6).

Materiala: Igeltserotza

Itxitura amaitua eta ganberak eginak ditugunean, etxebizitza barruko gelen banaketak egiteari ekin beharko diogu. Una vez terminado el cerramiento y realizadas las cámaras, el siguiente paso será la fabricación de las divisiones interiores que conformen las distintas habitaciones de la vivienda.

Materiala: Igeltserotza

Itxitura-trenkadetara ainguratzen diren lotuneak salbuespeneko kasuetan besterik ez ditugu egin behar; esate baterako, trenkadak itxituren kontra amaitzen direnenean. El caso de realización de enlaces que se anclen en los tabiques de cerramiento ha de ser en casos excepcionales, como en tabiques que mueran contra los cerramientos.

Materiala: Igeltserotza

Ganberak itxiturekiko paralelo eraikitzen diren trenkadak dira, eta tarte jakin bat uzten dute etxebizitzako itxituraren eta barnealdearen artean, etxebizitza kanpoko tenperaturatik eta hezetasunetik babesteko. Las cámaras son tabiques paralelos a los cerramientos que se fabrican con la intención de dejar un espacio entre el cerramiento y el interior de la vivienda para intentar que la temperatura y humedad exterior no penetre en la vivienda.

Materiala: Igeltserotza

Ahal dela, ez dugu konexio-punturik utzi behar ganberetako trenkaden eta itxituren artean; hartara, zubi termikoaren haustura sortuko dugu, eta konexio-puntuetatik ezin izango da hezetasunik sartu. Se ha de intentar que no haya puntos de contacto entre los tabiques de las cámaras y los cerramientos, con el fin de crear una rotura de puente térmico e impedir que pasen a través de esos puntos de contacto humedades.

Materiala: Igeltserotza

Forjaketa-lerroan, adreiluzko xaflak edo pletinak jarri behar izaten dira, itxituraren nibelaren arabera. En la lí­nea de forjado, normalmente, se debe recurrir a la colocación de chapas o pletinas de ladrillo, de acuerdo con el plomo del cerramiento.

Materiala: Igeltserotza

Arraroa da fatxadetako itxituretan ateetarako edota leihoetarako hutsunerik utzi behar ez izatea (11. irudia). Es raro que en los cerramientos de una fachada no se tengan que dejar huecos reservados para puertas o ventanas (Fig. 11).

Materiala: Igeltserotza