informazio Bilatu informazio testuinguru gehiagotan

1
informazio > información (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Turismo-informazioa. Información Turí­stica.

Materiala:

informazio > información (351 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tutorial honetan jarraitutako pauso bakoitzaren azalpenak alferrik ez luzatzeko edo ataza jakin bat egiteko ordezko metodoaren berri izateko, programaren informazioa osatzen duten eranskinak azaltzen dira jarraian: Para no alargar innecesariamente las explicaciones de cada uno de los pasos seguidos en este tutorial, o para conocer un método alternativo de realizar una determinada tarea, se incluyen a continuación los siguientes anexos que completan la información del programa:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ordenagailuan eskema elektrikoa marraztu ostean, editore grafikoaren eta osagaien liburutegien bidez, datu-base orokorra ezartzen duen pilaketa-prozesua egiten da, zeregin guztietarako bakarra, garapen-etapa guztietan egindako aldaketak berehala adieraz daitezen bertan; ondorioz, ez eguneratzeagatik eta etapa batetik bestera informazioa oker igortzeagatik erroreak egiteko aukera gutxitzen da. Una vez dibujado el esquema eléctrico en el ordenador, mediante el editor gráfico y las librerías de componentes, se realiza un proceso de compilación que establece la base de datos global, única para todas las tareas, de modo que las modificaciones introducidas en cualquier etapa del desarrollo se reflejen en ella inmediatamente, minimizando así­ la posibilidad de introducir errores por falta de actualización o por incorrecta transmisión de in

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskematikoaren sarrera egiteko, editore grafikoaz gain, beharrezkoa da sistemak eskeman barne hartutako osagaien informazioa izatea. Para realizar la entrada del esquemático es necesario, además del editor gráfico, que el sistema lleve incorporada información de los componentes incluidos en el esquema.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tutorial bakoitzaren amaieran, eranskin ugari jarri dira emandako informazioa osatzeko eta adibide-gidan agertu ez diren alboko alorrak lantzeko. Al final de cada tutorial, se han incluido abundantes anexos con objeto de complementar la información dada y tratar supuestos o aspectos colaterales que no han aparecido en el ejemplo-guía.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

fakturak jasotzea eta baliozkotzea, babesleei gainerako kopuruak kobratzea, fakturak ordaintzea, eskainitako produktuaren kalitate-kontrola egitea eta biltzarraren memoria eta informazioa idaztea etorkizunean antola dezaketenentzat. recepción y validación de facturas, cobros de cantidades restantes a los patrocinadores, pago de facturas, control de calidad del producto ofrecido y redacción de la memoria del congreso e información a posibles futuros candidatos sobre el mismo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Beharbada, aldi baterako informazio-bulegoa ezarri beharko da (hospitality desk), bertaratzen direnei edozein laguntza-mota emateko. Es posible que sea necesaria la instalación de una eventual ofician de información (hospitality desk) que ofrezca todo tipo de ayuda a los asistentes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

GDSak erabiltzea informazioa eskuratzeko eta erreserba egiteko. Utilizar los GDS para obtener información y para reservar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Informazioa aberasteko eta eskaintzen diren bidaiak eta produktuak antolatuta daudela bermatzeko kontratatzen dituzte gidariak bidaia-agentziek. Las agencias de viajes suelen contratar los diferentes guías con el objetivo de enriquecer la información y asegurar la organización de los viajes y productos que ofrecen.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Egoera zailagoa da taldea char í  bancs motakoa denean eta, batez ere, char í  bancs hori irekia denean. Izan ere, horrelakoetan hainbat nazionalitatetako turistek osatzen dute taldea, eta informazioa ere hainbat hizkuntzatan jaso behar dute. Cuando el grupo toma la modalidad de "charaban", y sobre todo, si este charaban es de puertas abiertas, la situación se complica bastante, ya que en este caso el grupo lo componen turistas de diferentes nacionalidades que requieren información en distintos idiomas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariari adieraziko zaion informazioa prestatzea, eta informazio hori adierazteko izango duen espazioari eta denborari egokitzea, baita entzuleen profilari eta nazionalitateari ere. Preparar la información que va a transmitir al viajero y adaptarla al espacio y tiempo de la transmisión, así­ como a los perfiles y nacionalidad de los oyentes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
informazio > información (133 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Telefono mugikorraren eta zerbitzariaren artean informazioa trukatzeko aldagaiak eta formularioak maneiatzea. Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el teléfono celular y el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WAP teknologiarekin, edozein WAP telefono mugikorretatik Interneten dagoen informazioa eskura daiteke eta, gainera, salerosketa elektronikoko eragiketak egin daitezke. Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP se pueda acceder a la información que hay en Internet así­ como realizar operaciones de comercio electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASP lengoaiak formularioak maneiatzeko modu sinplea eskaintzen digu, eta horrela erabiltzaileak sartutako informazioa prozesa dezakegu. El lenguaje ASP nos proporciona una manera sencilla de manejar formularios, permitiéndonos de esta manera procesar la información que el usuario ha introducido.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioa diseinatzerakoan, formularioa prozesatuko duen ASP orria adierazi behar dugu eta, halaber, informazioa orrira pasatzeko metodoa. Al diseñar un formulario debemos indicar la página ASP que procesará el formulario, así­ como en método por el que se le pasará la información a la página.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aldagai bat informazioaren edukia da, non zenbaki osoak, zenbaki hamartarrak, karaktereak... sar ditzakegun. Aldagaien edukia irakurri eta aldatu egin daiteke ASP orri bat exekutatu bitartean. Una variable es un contenedor de información, en el que podemos meter números enteros, números decimales, carácteres... el contenido de las variables se puede leer y se puede cambiar durante la ejecución de una página ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Imajinatzen duzu zer-nolako aukerak ematen dituen informazioa gordetzeko horrelako sistema batek? ¿Te imaginas las posibilidades de un sistema de almacenamiento de información de estas caracterí­sticas?.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPk gure ordez kudeatzen ditu datu horiek, informazioa interesatzen zaigun lekuan gordetzea erabakitzen dugun arte. PHP va gestionando estos datos por nosotros, hasta el momento en que decidamos almacenar la información donde más nos interese.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburukoko informazioan, mezuaren parametro gehigarriak sar ditzakegu, hala nola Reply-To:, From:, Content-type:...;mezuaren kontrol handiagoa edukitzea ahalbidetzen digute. En la información de cabecera podremos incluir parámetros adicionales al mensaje como Reply-To:, From:, Content-type:... que nos permiten tener un mayor control sobre el mensaje.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHP lengoaiak formularioak maneiatzeko modu sinplea eskaintzen digu, eta, horrela, erabiltzaileak sartutako informazioa prozesa dezakegu. El lenguaje PHP nos proporciona una manera sencilla de manejar formularios, permitiéndonos de esta manera procesar la información que el usuario ha introducido.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak