norabide Bilatu norabide testuinguru gehiagotan

1
norabide > dirección (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txirbil-harroketako tresnetan, txirbilek jauzi egiten dute askatzen direnean, eta begia edozein norabidetatik jo dezakete. En las herramientas de arranque de viruta, las virutas saltan cuando se desprenden pudiendo alcanzar el ojo desde cualquier dirección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Uretan botatzen den harriak distortsio bat sortzen du, olatuak eraginez; goitik ikusita, zirkulu-erakoak dira (6.1 irudia) eta norabide guztietan hedatzen dira. Al caer una piedra que se lanza al agua, se provoca una distorsión generando unas olas que, vistas desde arriba, tienen forma de cí­rculo (Figura 6.1) y se propagan en todas las direcciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erabili beti punta gorputzaren aurkako norabidean dutela. Utilizarlas siempre con la punta en dirección contraria al cuerpo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebaki gorputzaren aurkako norabidean. Cortar en dirección contraria al cuerpo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskuzko zerra bi eskuez erabili behar da; eskuek ebakiduraren norabide berari jarraitu behar diote eta moztu beharreko piezaren aldeei ondo eutsi behar zaie. La sierra de mano se debe usar con ambas manos que deben seguir la misma dirección de corte y mantener las partes de la pieza que vamos a cortar bien sujetas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Ahoaren aurkako norabidean. C En dirección contraria al filo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Abiadura hori eta horren norabidea eskuz ere hauta daitezke. Esta velocidad y su dirección también pueden seleccionarse de forma manual.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kasu horretan, halaber, fluxuaren abiadura eta norabidea eskuz hauta daitezke. También en este caso la velocidad del flujo y la dirección se pueden seleccionar manualmente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nolanahi ere, esan beharra dago ibilgailu gehienak fabrikatik programatuta datozela, 22 ºC-ko tenperatura lehenetsita. AUTO tekla sakatuz gero, kalkulagailuak eskatutako tenperatura (22 ºC), atmosferako edo kanpoko tenperatura eta bidaiari-lekuaren barnekoa hartuko ditu aintzat, eta, hiru tenperatura horien arteko aldeak aztertu ondoren, airea prestatuko du < No obstante, la mayoría de vehí­culos viene programada de fábrica, por defecto, con una temperatura de 22 ºC. Si presionamos la tecla AUTO, el calculador tomará como referencia la temperatura solicitada (22 ºC), la temperatura atmosférica o exterior y la temperatura interior del habitáculo, analizando la diferencia entre las tres y calculando así­ la proporción de aire frí­o-caliente que debe preparar, la velo

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kontrol-unitateak erabakitzen badu ere bidaiari-lekuranzko aire-fluxuaren irteeraren norabidea, gidariak nahierara alda dezake irteera hori, sakagailu batzuk erabiliz. Hiru leku edo altueratatik irten daiteke airea: Aunque la unidad de control decide la dirección de salida del flujo de aire hacia el habitáculo, existen unos pulsadores para variar a voluntad del conductor dicha salida, la cual puede efectuarse por tres lugares o alturas diferentes:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

norabide > sentido (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua baliagarria izango bada eta ziur egongo bagara behar bezain zehatza dela, ezinbestekoa da kontuan hartzea, lehenik eta behin, zer norabidetan sortzen den piezak jasan behar duen karga (konpresioa, trakzioa, etab.); izan ere, oso ondorio txarrak izan ditzake akatsik egiteak piezek egiten duten esfortzu mota zehazten. Para que el. cálculo sea útil y ofrezca las necesarias garantías de exactitud, es indispensable darse cuenta primero del sentido de la carga (compresión, tracción, etc.) que deberá soportar la pieza, ya que todo error sobre la clase de esfuerzo que realiza una pieza, podría tener fatales resultados.

Materiala: Egurraren teknologia

Habearen erresistentziarik handiena lortzen dugu norabide normalean bermatzen dugunean muturretan, ebakidura laukizuzena duenean, aipatutako proportzioa duenean eta ertzez jartzen dugunean, zuntzak norabide bertikalean daudela; erresistentzia 100ekoa dela esaten dugu orduan (ikusi 1.101.A irudia). Si se coloca v. gr. una viga normalmente apoyada en sus extremos, con una sección rectangular en la proporción de 7 es a 5, y la disponemos de canto con las fibras en sentido vertical, se obtiene la máxima resistencia, que calculamos igual a 100 (fig. 1101-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Norabide horretan, bihotza ebakiduraren erdian duen egurrak egiten du erresistentzia gehien (ikusi 1.097.B irudia), eta hazkunde-eraztunak bertikalean dituenak egiten du gutxien (ikusi 1.097.C irudia). En este sentido, la que ofrece mayor resistencia, es la que tiene el corazón en el centro de la sección (fig. 1097-B); y la que ofrece menor resistencia, es la que tiene los anillos anuales verticales (fig. 1097-C).

Materiala: Egurraren teknologia

Ardatzaren norabide berean sortzen bada trakzioa, ezpalak askatzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean. Zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen bada, berriz, hazkunde-eraztunekiko kurba zentrokideak sortzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean, edo muin-erradioen norabideari jarraikitzen zaizkie hausturak. La tracción en sentido del eje produce fracturas astillosas; y la tracción normal a las fibras, produce fracturas curvas concéntricas a los anillos de crecimiento, o siguiendo los radios medulares.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi norabidetan zapaldu dezakete indarrek egurra: Dicho aplastamiento puede realizarse en dos sentidos:

Materiala: Egurraren teknologia

Flauta-aho konbinatuaren erako lotura (ikusi 415. irudia). Piezaren erdi batean, flauta-ahoa norabide batean dago, eta, beste erdian, kontrakoan. Empalme a pico de flauta combinado (figura 415). En una mitad de la pieza, el pico de flauta está en un sentido; y en la otra mitad, en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

Taulotako txirbil lau eta meheetako egurrezko zuntzak norabide guztietan gurutzatzen dira, bai kanpoaldean, bai barnealdean. Las fibras de madera en las virutas planas y delgadas de dichos tableros, se cruzan en todos sentidos, tanto en la superficie como en el interior.

Materiala: Egurraren teknologia

Erradioen norabidean moztutako piezak elastikoagoak dira tangentearen norabidean zerratzen ditugunak baino. a Las piezas cortadas en sentido radial son más elásticas que las aserradas tangencialmente.

Materiala: Egurraren teknologia

Bada beste txantiloi mota bat: garapen-txantiloia. Oro har, bi kurbako piezak markatzeko erabiltzen da, eta aurrez okertuta dauden gainazalen gainean jartzen dugu, kontrako norabidean okertzeko. Existe también otra clase de plantillas: plantillas de desarrollo (generalmente para piezas de doble curvatura), que se aplican sobre superficies curvadas de antemano, para- que adquieran otra curva en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

norabide > sentido (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ile-ezardura ILE-ERRO: Pentsatzen dut lehengo bera erabili nahiko zuela, baina ez dakit hura ala hau den zuzena autorearentzat. Nolanahi, nik ez diot tankerarik hartzen ez batari ez besteari. PD. Euskaltermen, ile-lerro = implantación (Termino gomednatua; ile-apainekta alorrekoa). OK, baina definizioa ere badakar: "Iledun zonaren muga" Alegia, aurreko kapituluren batean sorgune esaten zion huraxe bera da. Beraz, hemengo implantación honekin ez du zerikusirik eta beste zerbait erabili behar da. Nire proposamena: errodura? ezardura? Aldatu egin dut.naturala zeiharra da eta eredu zirkularrari jarraitzen dio, normalean eskuinerantz, erlojuaren orratzen norabidean, baina badaude ezkerreranzko norabidean dauden kasuak ere. La implantación natural es oblicua y sigue un modelo circular, normalmente hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, aunque tanbién pueden encontrarse casos en los que sea hacia la izquierda.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Orrazkera eta, hala badagokio, ile-mozketa ere bai, ile-ezarduraren norabidearen araberakoa izango dira. El peinado y , en su caso, el corte dependerán del sentido de implantación de los cabellos.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-ezarduraren norabidean orrazten badugu, emaitza ona izango dugu eta denbora luzeagoan mantenduko da orrazkera. Si peinamos enel sentido de la implantación del cabello, se obtendrá un buen resultado y se mantendrá durante más tiempo el peinado.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

2
norabide > dirección (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Argi-fluxu deritzo argi-iturri batek norabide guztietan igorri eta gizakiaren begiak ikustatutako erradiazio orori. Se define como flujo luminoso a toda radiación emitida por una fuente de luz en todas las direcciones y percibida por el ojo humano.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi-fluxuaren atalean adierazi dugun moduan, argi-iturri batek norabide guztietan igortzen du erradiazioa. Como hemos indicado en el apartado del flujo luminoso, una fuente de luz emite radiaciones en todas las direcciones.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi-intentsitate deritzo norabide jakin batean angelu solidoaren unitateko igorritako argi-fluxuari. Se denomina intensidad luminosa, al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argi-iturri baten edo gainazal argiztatu baten luminantzia deritzo hark sortzen duen argitasun bizi edo ahularen sentsazioari; beraz, itxurazko intentsitatea da, zehaztutako norabide batean. Se denomina luminancia de una fuente de luz o de una superficie iluminada como la sensación de claridad intensa o débil que esta produce; es, pues, la intensidad aparente en una dirección dada.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Efektu hori zuzenekoa edo zeharkakoa izan daiteke, argi-fokuak gure ikuseremuarekiko duen norabidearen arabera. Este efecto puede ser directo o indirecto según el foco luminoso esté en la misma dirección o no de nuestro campo visual.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Diodoa; korrontea geziaren norabidean doa Diodo, la corriente fluye en dirección de la flecha

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak