gailu Bilatu gailu testuinguru gehiagotan

1
gailu > aparato (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Potentziak neurtzeko erabilitako gailua da. Es el aparato de medida que se emplea para medir potencias.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

gailu > aparato (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Bi gailuen funtzionamendu sinkronizatuaren eskema. b) Esquema para la marcha sincronizada de los dos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.59b irudiko eskeman, bi gailuen arteko konexioa adierazten da. En el esquema (figura 3.59b) esta indicada la conexión de ambos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

b) Bi gailuen funtzionamendu sinkronizatuaren eskema. h) Esquema para la marcha sincronizada de los dos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte-balbula 8 bideko balbula konbinatu bat izango da, eta gailuan bertan muntatuta joango da. La válvula de mando, una válvula de 8 vías combinada, está montada directamente en el aparato.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ez konektatu gailu bat baino gehiago entxufe berean. No conectes varios aparatos en el mismo enchufe.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ez ukitu gailu elektrikoak, inolaz ere, eskuak bustita edo oinak urarekin kontaktuan badituzu. No toques nunca aparatos eléctricos con las manos mojadas o con los pies en contacto con agua.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Metalen ordez, bestelako material sintetikoak erabili ziren makinetako osagaietan, segurtasun-kaskoetan, tenperatura handien eraginpean jarritako gailuetan, eta muturreko ingurumen-baldintzak dituzten tokietan erabiltzen ziren beste produktu askotan. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y otros muchos productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ahal izanez gero, lana egiten duten makinen edo gailuen elementu mugikorrak, eta dagokionean, landu beharreko material edo piezak honela pentsatu, eraiki, ipini eta/edo agindu behar dira: pertsonentzat arriskurik ez ekartzeko moduan. Siempre que sea factible, los elementos móviles de las máquinas o aparatos que ejecutan el trabajo y, en su caso, los materiales o piezas a trabajar, deben concebirse, construirse, disponerse y o mandarse de forma que no impliquen peligro para las personas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Presioa jasan behar duten makina, gailu eta horien zatiak (hodiak, junturak, bridak, errakorrak, aginte-elementuak edo bestelakoak) modu jakin batean diseinatu, eraiki eta, dagokionean, zaindu behar dira; hain zuzen ere, presiopean dauden gas edo likidoen propietate fisiko edo kimikoak kontuan izanik, jarioak edo hausturak izatean pertsonei kalterik ez eragiteko moduan. Las máquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presión (tuberías, juntas, bridas, racores, elementos de mando u otras), estarán diseñados, construidos y, en su caso, mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades fí­sicas o quí­micas de los gases o lí­quidos sometidos a presión, se ev

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina edo gailuak lan arrunta egiten ari direnean pertsonen osasunarentzat kaltegarriak izan daitezkeen hauts, gas edo lurrunen emisioak gertatzen badira, kutsatzaile hauek harrapatzeko sistema eraginkorrak izan behar dituzte makina edo gailuen ebakuazio-sistemei akoplatuta. Las máquinas o aparatos en los que durante su trabajo normal se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas, deberán ir provistos de sistemas eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sistemas de evacuación de los mismos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
gailu > dispositivo (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
GAILU IRAGAZLEAK DISPOSITIVOS FILTRANTES

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

9.2. irudia. Arnasa babesteko gailuak. Figura 9.2. Dispositivos de protección respiratoria.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu bat da fenomeno bat hauteman eta, hura aldatzean, alarma edo seinale bat emititzen duen gailua. Un detector es un dispositivo que capta un fenómeno y, ante una variación de este, emite una alarma o señal.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argi- eta soinu-seinaleak. Argi-seinaleak material garden edo zeharrargitsuek osatutako gailu batek emititzen ditu; material horiek atzetik edo barrutik argiztatuta daude, halako moldez non berez gainazal argitsu bat dela ematen baitu. Señales luminosas y acusticas Las señales luminosas son emitidas por un dispositivo formado por materiales transparentes o traslúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior de tal manera que parezca, en sí­ mismo, una superficie luminosa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Laguntzako edo lehen sorospeneko irteerei edota salbamenduko gailuei dagokien ohartarazpena. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios, o a los dispositivos de salvamento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordenatu gailu iragazle hauek, nomenklaturaren arabera: Ordena los siguientes tipos de dispositivos filtrantes según su nomenclatura:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ingurunetik independenteak diren gailuak Dispositivos independientes del medio ambiente

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gailu horiek kutsatzaile-kontzentrazioa oso altua denean edo oxigeno-gabezia gehiegizkoa denean soilik erabiltzen dira. Estos dispositivos sólo se emplean cuando la concentración de contaminantes es muy alta o cuando la carencia de oxí­geno es excesiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

9.7. irudia. Ingurunetik independenteak diren gailuak beharrezkoak dituzten lanak. Figura 9.7. Trabajos con necesidad de dispositivos independientes del medio ambiente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aurreko atalean ikusi dugunez, hainbat gailu iragazle daude, hala nola mozorroa, eta egokigailu bat eta iragazki bat dituzte; iragazkia da aireari kutsadura kentzen diona, arnasgarria izan dadin. En el apartado anterior hemos visto que existen diferentes tipos de dispositivos filtrantes, como la máscara, y que estos estaban formados por un adaptador más un filtro que es el que se encarga de descontaminar el aire para que pueda ser respirable.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

gailu > dispositivo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
9. JARRAIBIDEA. Diseinatu gailua gorabehera. PAUTA 9. Diseñe con independencia del dispositivo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabili orriaren elementuak hainbat sarrera-gailuren bitartez aktibatzea ahalbidetzen duten ezaugarriak. Utilice caracterí­sticas que permitan la activación de los elementos de la página a través de diversos dispositivos de entrada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gailu independenteen bitartez sartu ahal izateak esan nahi du erabiltzaileak erabiltzaile-aplikazioarekin edo dokumentuarekin interakzioan aritzeko aukera duela, nahi duen sarrera- edo irteera-gailuarekin hala nola saguarekin, teklatuarekin, ahotsarekin, erakuslearekin (likornioa) edo bestelako batekin. El acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario puede interactuar con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido - ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudi-mapetarako testu baliokideak edo esteka gisa erabilitako irudiak eskainiz, posible da erabiltzaileak haiekin interakzioan aritzea erakuste-gailurik gabe. Proporcionando textos equivalentes para los mapas de imagen o las imágenes usadas como ví­nculos, se hace posible a los usuarios interactuar con ellos sin un dispositivo de apuntamiento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.2 Ziurtatu bere interfazea duen edozein elementu gailuarekiko independenteki maneia daitekeela [2. lehentasuna]. 9.2 Asegure que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda manejarse de forma independiente del dispositivo [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.3 "Script"etarako, zehaztu gertaera-kudeatzaile logikoak gailuen menpe dauden gertaera-kudeatzaileen ordez [2. lehentasuna]. 9.3 Para los "scripts", especifique manejadores de evento lógicos en vez de manejadores de evento dependientes de dispositivos [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

gailurako sarbide independentearen funtzionaltasuna, teklatu erabilgarria, ahots automatikoa, etab. funcionalidad de acceso independiente del dispositivo, teclado operable, voz automática, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

6.4 Script eta applet-etarako, ziurtatu gertaeren kudeatzaileak gailuaren sarrera independenteak direla [2. lehentasuna]. 6.4 Para los scripts y applets, asegure que los manejadores de evento sean entradas independientes del dispositivo [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ondoko egiaztapen-puntu hauek taula entzumen-bitartekoak (adibidez, pantaila-irakurgailua edo PC automobila) erabiliz eskuratzen duten pertsonei egiten diete mesede zuzenean, edo aldi bakoitzean orriaren zati bat soilik bistaratzen dutenen mesederako (erabiltzaile itsuak edo ikusmen urrikoak, entzumen-gailu bat edo braille gailu bat erabiltzen dutenak, edo bistaratzaile txikiak dituzten gailuen erabiltzaileak, etab.). Los siguientes puntos de verificación beneficiarán directamente a las personas que accedan a la tabla por medios auditivos (por ejemplo un lector de pantalla o un PC automóvil), o a aquéllos que sólo visualicen una parte de la página cada vez (por ej. los usuarios ciegos o de escasa visión que utilicen un sistema auditivo o un dispositivo braille u otros usuarios de

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kolorea informazioa transmititzeko erabiltzen bada, hainbat kolore bereizi ezin duten pertsonek eta koloretako pantailarik ez dutenek edo ikusizkoak ez diren irteera-gailuak erabiltzen dituztenek ez dute informazioa jasoko. Si el colorpor sí­ mismo se usa para transmitir información, las personas que no puedan diferenciar ciertos colores, y los usuarios que no tengan pantallas en color o utilicen dispositivos de salida no visuales, no recibirán la información.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

gailu > dispositivo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bere jarduerarekin zerikusia duten inguruneetan edo lan-guneetan dauden edo instalatzen diren segurtasun-gailuak ez desgaitu eta zuzen erabili. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

3
gailu > instrumento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bada beste metodo garatuago bat: laser-gailu bat jartzea polea batean eta bi hargailu jartzea bestean; hala, segundo gutxi batzuk aski dira lerrokatze-arazoak konpontzeko (62. irudia). Otro método más evolucionado consiste en instalar un instrumento láser sobre una polea y dos receptores sobre la otra, de forma que en pocos segundos permite corregir la desalineación (fig.62).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Luzera zuzenean neurtzeko gailuak Instrumentos de medición directa de longitudes...............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Angeluak zuzenean neurtzeko gailuak Instrumentos de medición directa de ángulos..................................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Luzera zeharka neurtzeko gailuak Instrumentos de medición indirecta de longitudes............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Angeluak zeharka neurtzeko gailuak Instrumentos de medición indirecta de ángulos...............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak