modelo Bilatu modelo testuinguru gehiagotan

1
eredu > modelo (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Ekitaldi bateko urteko kontuen gainean egindako salbuespenik gabeko txostenaren eredua, nahitaezko ikuskaritza egindako aurreko ekitaldiko konparaziozko datuekin, BOICAC 4. eta 19. zk., 1994ko abenduaren 1eko ICACen ebazpenak, kontu-ikuskaritzako arau teknikoetako 1.4.3,3.2.4.b eta 3.9.3 atalen aldaketak argitaratzen dituenak sartutako aldaketekin). (Modelo de informe sin salvedad sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio, acompañadas de datos comparativos del ejercicio anterior sometido a auditoría obligatoria, BOICAC nº4y nº 19, con los cambios introducidos por la resolución del ICAC de 1-12-1994 que publica la modificación de los apartados 1.4.3,3.2.4.b y 3.9.3 de las normas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BEZaren zerga-oinarria (BEZaren urteko laburpenaren eredua 390-392), SZren sarrerei dagokienez. Base imponible del IVA (modelo resumen anual IVA 390-392) respecto a los ingresos del IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera Balantzearen eredua, Baloreen Merkatuko Batzorde Nazionalaren arabera. Modelo de Balance de situación según la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuekin egindako operazioen urteko aitorpena, 3.005,66 €-tik gorakoak (347. eredua), zergadunek aitortutako saldoei dagokienez; biek aitortutakoarekin bat etorri behar du (enpresak eta hornitzaileak, adibidez, bezeroak eta hornitzaileak) Declaración anual operaciones con terceros superiores a 3.005,66 € (modelo 347) respecto a los saldos declarados por los distintos contribuyentes que deben coincidir con los declarados por ambos (empresa y suministrador del mismo, tales como, por ejemplo, clientes y proveedores).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PFEZ konturako atxikipenetako zerga-oinarri aitortuak (190-192 ereduak), nominei eta SZren aitorpenari dagokienez (200-201 eredua). Bases imponibles declaradas de retenciones a cuenta IRPF (modelos 190-192) respecto a las nóminas y a la declaración del IS (modelo 200-201).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak jasotako esperientziaren arabera, estatistika-ereduetan oinarrituta, ekitaldi honetan bermearekin saldutako produktuen konponketetan edo aldaketetan 30.000 euroko gastua izango duela balioztatu du. La experiencia acumulada por la empresa, basándose en modelos estadí­sticos, le ha permitido estimar que los gastos derivados de las reparaciones o cambios de sus productos vendidos en garantía ascenderá a 30.000 euros en este ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saltzen dituen artikuluen kopurua eta orain arte egindako konponketen nahiz aldaketen maila ikusita, estatistika-ereduetan oinarrituta, honela balioztatu du saldu osteko bermetik eratorritako obligazioen zenbatekoa: Por la cantidad de artí­culos que vende y el nivel de reparaciones o cambios realizados hasta la fecha, basándose en modelos estadí­sticos, estima razonablemente que el importe de las obligaciones previsibles derivadas de la garantía posventa será el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskaritzako txosten independentearen eredua Modelo de informe de auditoría independiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
modelo > modelo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 77. - Jeanne Lanvinek baimendutako modeloa Balenciagaren Donostiako tailerrean josteko. Cat. 77 - Modelo autorizado de Jeanne Lanvín, para su confección en el taller de Balenciaga en San Sebastián,

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 51. - Artxiboko argazkia, Marescot parpaila apainduaren xehetasunarekin. Giselle modeloak darama gaueko soinekoa, 1967. Cat. 51 - Fotografía de archivo con muestra de encaje de Marescot rebordado. El vestido de noche lo lleva la modelo Giselie, 1967

Materiala: Ehungintza liburuak

. orrialde honetan, ezkerrean: "Argazki hau denbora askoan gordeko duzue zuen zorroan". Calaisko parpailari buruzko iragarkia, Elle aldizkarian 1969ko abenduan argitaratua. "Christian Dior" modeloa, DR EN esTA PÁGINA, A LA IZQUIERDA: "Esta foto ¡a guardarán durante mucho tiempo en su cartera". Publicidad para el encaje de Calais publicada en Elle en diciembre de 1969. Modelo "Christian Dior", DR.

Materiala: Ehungintza liburuak

Eromena litzateke Balenciagak parpailarekin edo tularekin sortu zituen lanak zerrendatzea, ugariak baitira. 1950eko neguko bildumarako, esate baterako, hirurogeita hamaika modelotatik hogeita bederatzik zituzten aipatutako osagaiak, eta 1950eko udaberrian laurogeita hamalautik hamaseik. Belle-Epoque deituan bezala, Cristobal Balenciagak jantzi mota guztietan, goizetik gauerako jantzietan, erabili zituen parpailak. Era horretara, goizerako, parpaila brodatu estu bat jartzen da janzki baten alkandoran; mohair artilearekin, berriz, 1952an arratsalderako multzo erdi estuetarako ehuna bihurtzen da. Bai arratsalderako bai gauerako Balenciagak "Chantilly oso fina erabiltzen du, eta hori kolore delikatuez, arrosa koloreez, grisez edo beltzez zipriztintzen ditu soinekoak". 1950eko udan, Balenciagak parpailadun galtza batzuk diseinatu zituen, pixkagatik gainditu zituztenak arratsalderako krepezko soinekoak, bizkar irekikoak. 1962an galtza horiek berak panti bihurtu ziren (26. or. il.). 1920ko ha Sería una locura intentar enumerar las creaciones con encaje o con tul del modisto, puesto que son muy numerosas. Citaremos, por ejemplo, para la colección de invierno de 1950, veintinueve modelos de setenta y uno, y en la primavera de 1950 dieciséis de noventa y cuatro. Como en la Belle-Epoque, Cristóbal Balencíaga lo utiliza para conjuntos que van desde la mañana hasta la noche. De esta manera, para la mañana, se coloca un estrecho encaje bordado en una blusa de un traje, mientras que, confeccionado con lana mohair, el encaje se convierte en 19523 en la tela de conjuntos semi-ajustados para la tarde. Para la tarde y para la noche, Balenciaga utiliza siempre "Chantilly extremadamente fino, que salpica los vestidos de un rubio delicado, de rosa, de gris o de negro. En el verano de 1950, Balenciaga diseña un pantalón con encaje, que apenas supera el vestido de crepé con la espalda abierta para la tarde. En 1962, ese pantalón se transforma en pantis (il. p. 26). La tónica, de moda en los

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 46. - Soineko honen parpailezko apaingarria 1959. urtetik aurrera egindako hainbat modeloetan aurki daiteke. Parpailaren xehetasuna. Cat. 46 - El motivo de encaje de este vestido se encuentra en varios modelos realizados a partir de 1959. Detalle del encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat 44. - Philippe Pottier-en argazkia, L’Officiale, aldizkarian 1957. urtean argitaratua, baby doll soinekoaren modeloaren gerriaren fintasuna azpimarratzen du Cat. 44a - La foto de Philippe Pottier publicada en L’Officiale, en 1957 subraya la finura del talle de la modelo con el vestido baby doll.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 15.b - Artxiboko argazkia, koktelerako janzki sorta honen erakuskariarekin. Modeloak, Taiga, soinekoaren desfileko erakustaldiaren zenbakia erakusten du desfilean, 1963. Cat. 15b - Foto de archivo con muestra para este conjunto de cóctel. La modelo, Taiga, muestra el número de pase del vestido durante el desfile, 1963.

Materiala: Ehungintza liburuak

10- Gaueko soineko-gorputza eta gona, 1965eko uda, itsas urdin koloreko creponnee gorputza, eskoteduna, gona luzea, izurduna, otomano zuri hautsia. Bolduc: (tailerra) Ginette Jacojuel, 65eko otsaila, 120 pasea, Danielle modeloa. Archives Balenciaga, Paris. (58. orr.) 10- Cuerpo y falda de noche, V 1965, cuerpo de créponnée azul marino, escote, falda larga, fruncida, de otoman blanco roto. Bolduc: (taller) Ginette Jacquel, febrero del 65, pase 120, modelo Danielle. Archives Balenciaga. París, (p. 58).

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 49. - 1955tik aurrera, Balenciagak tunika-soinekoa erabili zuen, koktelerako modelo honen bezala, 1960. Cat. 49 - A partir de 1955, Balenciaga lanza su vestido-túnica, corno en este modelo de cóctel, 1960.

Materiala: Ehungintza liburuak

15b- Artxiboko argazkia erakuskariarekin, modeloa: Tania. Archives Balenciaga, Paris. (80. orr.) 15b- Fotografía de archivo con muestra, modelo: Tania. Archives Balenciaga, París, (p. 80)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
modelo > modelo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanparak argian kokapen jakin bat duenez, bonbilla-zorroak metalezko ipurdia du, eta katigatzeko sistema bat (hozkak, hankak, modeloaren arabera), ongi kokatzeko islagailuari dagokionez; ipurdi horrek, gainera, islagailura zikinkeria sartzea eragozten du. Dado que la lámpara tiene un posicionamiento concreto dentro del faro, el casquillo incorpora una cazoleta metálica con sistema de enclavamiento (escotaduras, patillas, según modelo) que asegura el perfecto posicionamiento respecto al reflector; esta cazoleta, además, impide la entrada de cualquier tipo de suciedad dentro del

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kortxete batek modeloen, herrialdeen edo aukeren kable-aldeak erakusten ditu Un corchete muestra las diferencias del cableado entre modelos, paí­ses u opciones

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Modelo ugari daude: Existen numerosos modelos:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Modelo batzuek bi kaxa dituzte, bat motorreko baoaren barruan (3.12 irudia) eta bestea aginte-panelean. Algunos modelos disponen de dos cajas, una dentro del vano motor (figura 3.12), y otra en el salpicadero.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak