estalki Bilatu estalki testuinguru gehiagotan

1
estalki > cubierta (266 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki inklinatuetan, puntu sendoetara (pilareak, forjatuaren burdina bera, segurtasun-sokak eta abar) lotutako segurtasun-arnesak erabiltzen saiatu behar dute (502. irudia), segurtasun-sareak instalatuta eduki arren. En las cubiertas inclinadas, se procurará utilizar arneses de seguridad (fig. 502) sujetos a puntos fuertes (pilares, el propio hierro del forjado, lí­neas de vida, etc.), aunque se encuentren instaladas las redes de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Fatxadako planoak (altxaerak) eta estalkien planoak, eraikinaren "azala" definitzen dutenak. - Planos de fachada (o alzados) y de cubierta, que definen la "(piel" del edificio.

Materiala: Proiektuak

·Gutxienez sekzio bat hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikin osoaren altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. ·Mí­nimo una sección acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, y alturas de pisos .

Materiala: Proiektuak

Teilak desmuntatzea eta jaistea da estalkia konpontzeko lehenengo urratsa (8. eta 9. irudiak). La primera fase en la reparación de una cubierta era desmontar y bajar las tejas (Fig. 8y 9).

Materiala: Igeltserotza

Mugitutako teilak, akaberak eta estalkiaren garbiketa Tejas corridas, remates y limpieza de la cubierta

Materiala: Igeltserotza

Obraren gainerako arlo guztietan bezalaxe, ezin dugu estalkia amaitutzat jo harik eta garbi eta itxuroso uzten dugun arte. Como en todas las fases de una obra no se puede decir que una cubierta está terminada hasta que quede limpia y presentable.

Materiala: Igeltserotza

Arrastel bertikalak, berriz, estalkiaren gainean finkatuko ditugu zuzenean; eta, horretarako, puntapax arruntak erabiliko ditugu, estalkia zurezkoa bada; estalkia morterozkoa edo hormigoizkoa bada, berriz, altzairuko puntapaxak edo ziriak eta gabilak erabiliko ditugu. Los rastreles verticales se fijarán directamente sobre la cubierta con puntas, si es de madera, o puntas de acero o tacos y tirafondos si es sobre mortero u hormigón.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, morteroz ere egin ditzakegu arrastelak, baina morterozko edo hormigoizko estalkietan soilik erabil dezakegu teknika hori, eta, gainera, ez dugu material isolatzaileren bat ezartzerik izango, material isolatzaileak ez liekeelako masa-arrastelei ondo finkatzen utziko. También se pueden fabricar rastreles con mortero, esta técnica sólo se podrá realizar sobre una cubierta de mortero u hormigón, sin poder colocar material aislante ya que dificultaría el agarre de los rastreles de masa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia egitea eta teilaberritzea ez dira lan bera; bada, teilaberritzeko lanetan, teilatua desmuntatu beharrik gabe, hautsitako teilen ordez beste batzuk jarri beharko ditugu; mugituta daudenak dagokien lekura itzuli, eta hondatuta dagoen guztia aldatu eta alperrik dagoena kendu egin beharko dugu. La diferencia entre fabricar una cubierta y retejar es que en éste último caso no se ha de desmontar el tejado, sino que se han de sustituir las tejas rotas, colocar las que se han movido y sustituir todo aquello que esté deteriorado o sin uso.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

estalki > cubierta (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontsulta ezazu esku-liburuan iragazkia ezkutatzen duen estalkia nola kendu behar den, eta ken ezazu (ohiko moduan presiopean egoten da). Consulta en el manual la forma de sacar la cubierta que oculta el filtro y quítala (normalmente va a presión).

Materiala: Ostalaritza

Jarri berriro ere estalkia Vuelve a colocar la cubierta

Materiala: Ostalaritza

Higadura-adierazlea: marrazkiaren hondo-hondoan dagoen banda txiki bat da, estalkiak zenbateraino higa daitezkeen adierazteko. El indicador de desgaste es una pequeña banda colocada en el fondo del dibujo que nos indica el límite de desgaste máximo de las cubiertas.

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren albo batean dagoen goma da, eta identifikazio-markak bertan grabatzen dira. Es la goma situada en el lateral de la cubierta y donde se graban las marcas de identificación.

Materiala: Ostalaritza

Orpoaren eta saihetsaren artean dagoen irtengunea da, eta estalkia hagunarekiko zentratzeko lana errazten du. Es un resalte situado entre el talón y el flanco que facilita el centrado de la cubierta con respecto a la llanta

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren barruan airearen estankotasuna ziurtatzen duen goma batez osatuta dago. Está formado por una goma que asegura la estanqueidad del aire en el interior de la cubierta

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren egitura osatzen duten olanen antolamenduaren arabera, pneumatikoak erradialak, diagonalak edo mistoak izan daitezke. Según la disposición de las lonas que forman el armazón de la cubierta los neumáticos pueden ser radiales, diagonales o mixtos.

Materiala: Ostalaritza

Estalkia honako material hauez egina egoten da: kautxu sintetiko edo naturalak, nylona poliesterra gomak eta altzairuzko hariak. Los materiales que forman la cubierta suelen ser cauchos sintéticos o naturales, nailon, poliéster, gomas e hilos de acero

Materiala: Ostalaritza

Pneumatikoak nolakoak izan daitezke estalkiko olanen antolamenduaren arabera? ¿Cómo pueden ser los neumáticos según la disposición de las lonas de su cubierta

Materiala: Ostalaritza

Beste zenbait kasutan, gurpil-etxearen estalkia kentzea nahikoa izaten da. En otros casos, solamente tendremos que quitar la cubierta del paso de rueda

Materiala: Ostalaritza

2
estalki > cobertura (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.- Esnegainaren 1/3 + estalkia 40 ºC-tan. 1º.- 1/3 de la nata + cobertura a 40 ºC

Materiala: Gozogintza

1.- Esnegain irakina % 50 azukrearekin, zeinari estalkiaren % 50 gehitzen baitzaio beroan, dagoen horretan edo urtua; txanoaz pasa eta utzi hotzean ontzen, gero harrotu. 1º.- Nata hervida 50% con azúcar al que se añade en caliente la cobertura 50 %, tal cual o fundida, pasar por chino y dejar madurar en frí­o posteriormente montar.

Materiala: Gozogintza

hauts-kakaoa edo txokolatezko estalkia gehituta. con la adición de cacao en polvo o cobertura de chocolate.

Materiala: Gozogintza

Krema ingelesari, beroan, estalki urtua edo kakao-hautsa gehitzen zaio, aldez aurretik krema beraren zati batean disolbatuta. Se añade a la crema inglesa, en caliente cobertura fundida o cacao en polvo previamente disuelto en algo de la misma crema.

Materiala: Gozogintza

Zati berdinetan, estalki- eta gurin-bainu tenplatuaz estaltzen da (ez estalkiz soilik, hotzaren eraginez pitzatu egiten baita). Se cubre con un baño atemperado de cobertura y mantequilla a partes iguales (no cobertura solo, ya que cuartea por la acción del frí­o).

Materiala: Gozogintza

Piquet Carret.- Prestatu estalki bat osagai hauekin:: Piquet Carret.- Preparar una cobertura con:

Materiala: Gozogintza

Urtu estalkiaren 3/4 gehienez ere 50 ºC-tan eta gutxienez 45 ºC-tan, guztiz kristalgabetzeko. Fundir 3/4 partes de la cobertura a una temperatura no superior a 50ºC y no inferior a 45ºC, para su total descristalización.

Materiala: Gozogintza

estalkiak eta suzedaneoak. coberturas y sucedáneos.

Materiala: Gozogintza

Estalkiak ez badu behar adinako jariakortasunik, kakao-gurinaz areagotu beharko da. De no tener suficiente fluidez la cobertura, hay que aumentarla con la manteca de cacao.

Materiala: Gozogintza

Hori da estalkiak eta suzedaneoak bereizten dituen osagaia. Este es el ingrediente que distingue las coberturas de los sucedáneos.

Materiala: Gozogintza

3
estalki > tapa (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tira behatzekin, estalkia bere ahokalekutik atera arte (4.28 irudia). Tira con los dedos hasta sacar la tapa de su alojamiento, (figura 4.28).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Emeki-emeki, bultzatu estalkia, torlojuaren zuloak egokitu arte (4.31 irudia). Empuja la tapa con suavidad hasta que coincidan los agujeros del tornillo, (figura 4.31).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atera euste-torlojua iragazkiaren estalkitik (4.27 irudia). Extrae el tornillo de sujeción de la tapa del filtro, (figura 4.27).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erretena, errodamenduak eta estalkien junturak, poleak, balbula-platera, bobina eta enbrage-platera. retén, rodamientos y juntas de las tapas, poleas, plato de válvulas, bobina y plato del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atera ezazu biraketa-ardatzaren erretena aurreko estalkia desmuntatu gabe. Extrae el retén del eje de giro sin desmontar la tapa delantera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sute-ahoak zutabekoak (lurpeko sare bati konektatuta, lurretik azaleratzen den zutabea, irteera-aho batekin) eta kutxetakoak (lurpeko sare bateko irteera-ahoa, lurperatutako kutxeta batean sartua eta lurraren arrasean estalki batez estalia) izan daitezke. Los hidrantes pueden ser de columna (una columna que, conectada a una red subterránea, emerge del suelo con una boca de salida) y de arqueta (una boca de salida de una red subterránea, alojada en una arqueta enterrada y cubierta con una tapa a ras del suelo).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, altxatu daratulu bertikalaren organo mugikorren estalkia. Por ejemplo, levanta la tapa de los órganos móviles del taladro vertical.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

estalki > tapa (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Altxaeraren eskuineko aldean, markoa irudikatu dugu, pareta, leiho eta konexio-kaxaren estalkirik gabe; ezkerreko aldean, berriz, multzo osoa irudikatu dugu, akabatuta. A la derecha del alzado, se ha representado el marco sin la pared, sin la ventana, ni la tapa de la caja de registro; y a la izquierda, el conjunto terminado.

Materiala: Egurraren teknologia

Plastikozko xaflez estaltzen baditugu estalkiak, 5 mm-ko kontratxapatua erabili behar da oinarritzat bastidorearen gainean muntatu behar da kontratxapatua, edo, are hobeto, taula konglomeratua, egurraren jokoa eta izurdurak neutralizatzeko. a Si las tapas van recubiertas con laminados plásticos, requieren una base de contraplacado de 5 mm., montado sobre bastidor; o aún mejor, tableros conglomerados, que neutralicen los juegos y ondulaciones de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskolako idazmahai arruntetako eserlekuek 45 Xx 40 cm neurtzen dute; estalkiak 55 xX 33 cm neurtzen du plano inklinatua eratzen du estalkiak, , eta 9 cm gehitzen zaizkio luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jartzeko; tiraderaren garaiera 15 eta 20 cm artekoa da; eta beheko langararen luzera 80 eta 90 cm artekoa da. Los pupitres normales de escuela tienen 45 X X 40 cm. de asiento; 55 X 33 cm. de plano inclinado de tapa, más 9 cm. para la tablita de pluma y tintero; altura de cajón, de 15 a 20 cm.; y longitud de traviesa inferior, de 80 a 90 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Emeak erabili behar dira gonak esekitzeko, eta estalkiaren azpian eta inguruan kokatu behar dira emeak. Aquellas irán suspendidas con hembrillas colocadas debajo y alrededor de la tapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Estalkia mugigarria da. a La tapa es movible.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso soila izan daiteke bi pertsonarentzako idazmahaia (ikusi 744. irudia), eta pieza bakarreko estalkia izan dezake, makurtua eta finkoa. El modelo de pupitre bipersonal que nos presenta la figura 744, es de lí­neas, muy simples, siendo la tapa de una sola pieza, inclinada y fija.

Materiala: Egurraren teknologia

Gauza bera egin behar da tiraderako langarak (aurrekoa eta atzekoa) finkatzeko. Jarraian, luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jarri behar da eta, azkenik, estalkia; mugigarria bada estalkia, gontzen bidez jarri behar da. De igual modo se procede para fijar las traviesas (delantera y trasera) del cajón; va a continuación la tablita para la pluma y el tintero; y finalmente la tapa, que si es movible, se colocará con bisagras.

Materiala: Egurraren teknologia

Mugigarriak badira, estalkiak indartzeko, aurrez aipatutako prozedura erabili behar da. a Para refuerzo de las tapas, si fueran movibles, se empleará el procedimiento mencionado anteriormente.

Materiala: Egurraren teknologia

Altzari Eestalkiduna altzaria da idazmahaia, eta plano inklinatua eratzen du estalkiak, gainean idazteko. El pupitre es un mueble con tapa en forma de plano inclinado, para escribir sobre él.

Materiala: Egurraren teknologia

Idazmahaiak txikiak badira, hauek dira egurraren lodierak: beheko langarakoarena, 36 eta 46 mm artekoa; eserlekuko, estalkiko eta eserlekuaren oinetako egurrarena, 16 eta 23 mm artekoa; eta tiraderaren saihetsetakoarena, 12 eta 17 mm artekoa. Los gruesos de la madera en pupitres pequeños son: traviesa inferior, de 36 a 46 mm.; asiento, tapa, y pies de asiento, de 16 a 23 mm.; costados del cajón, de 12 a 17 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

estalki > tapa (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontaminaziorik gerta ez dadin, soberako produktua inoiz ez dugu jatorrizko ontzian sartu behar, espatula bera ez dugu produktu batekin baino gehiagorekin erabili behar, eta produktu baten estalkia ez dugu irekita utzi behar. Para evitar contaminaciones, nunca introduciremos el producto sobrante a su envase original ni utilizaremos la misma espátula con diferentes productos ni dejaremos abierta la tapa de un producto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da estalkia mahai gainean utzi behar. No dejar la tapa encima de la mesa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Inoiz ez da utzi behar ontziaren estalkia mahai gainean. No dejaremos nunca la tapa del envase encima de la mesa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

estalki > tapa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ubideak eta estalkiak limaren kontra errematatzeko, kontuan hartu beharko dugu bai ubideek bai estalkiek gutxienez 5 cm-ko tartea estalita eduki behar dutela xaflan. A la hora de rematar los rí­os y tapas contra la lima se tendrá que tener en cuenta que tanto unos como otros tienen que solapar sobre la chapa un mí­nimo de 5 cm.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatilak, normalean, adreilu trinkoz egiten dira, eta kutxatilaren barneko argi-zabalerak bat etorri behar du estalkiari eutsiko dion arkuaren argiarekin. La arqueta realizada normalmente con ladrillo macizo, ha de tener un ancho interior de luz idéntico a la luz que tiene el arco que sostendrá la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkiaren zirrindola bat dator kutxatilaren barneko argiaren zabalerarekin. Puede apreciarse cómo el aro de la tapa coincide en anchura con la luz interior de la arqueta.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluak zeharrekoan daude jarrita, eta putzua estutu egiten da ilarek gora jo ahala, estalkiaren zirrindolaren neurria hartu arte. Los ladrillos van colocados a tizón y se estrecha en la medida en que se van subiendo las hiladas hasta reducirlo a la distancia del aro de la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Azken adreilu ilara jarrita, nibelatuta eta errematatuta dugunean, estalkiari eutsiko dion zirrindola jarriko dugu masaz, eta alaka ipiniko diogu akabera modura. Alaka hori zirrindolaren metalezko profiletik adreilu ilararen ertz biziraino zabalduko da. Una vez terminada de colocar la última fila de ladrillos, nivelada y rematada, se colocará con masa el aro que sujetará la tapa, rematando con un chaflán que abarque desde el perfil metálico del aro hasta el vivo de la hilada de ladrillos.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatila zuinkatzeko, kutxatila horren estalkia hartu beharko dugu oinarri. El replanteo de las arquetas se hace en función de la tapa que las viene a cerrar.

Materiala: Igeltserotza

Zuinketa-lana 1. irudian ageri den moduan egin beharko dugu: beharrezkoa bada, alde bakoitzaren azken adreiluan x neurriko irtengunea utziko dugu, hormen arteko tartea estalkiaren zirrindolarekin bat etortzeko. El replanteo se hará como muestra la ilustración Fig. 1 haciendo sobresalir, si es necesario el último ladrillo de cada lado una distancia x, hasta conseguir que la separación entre las paredes coincida con la del aro de la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Prozesu honetan guztian, estalkiarekin estalita egon beharko du bainuontziak, kolpeen ondorioz koskarik ez eragiteko. Debiendo dejar en todo momento la bañera tapada con su correspondiente tapa para evitar que futuros golpes la desportillen.

Materiala: Igeltserotza

estalki > tapa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreta dagoenean, estalkia ebaki, paperezko bola atera eta aurreikusita bezala bete. Una vez cocido, se recorta la tapa, se saca la bola de papel y se rellena según lo previsto.

Materiala: Gozogintza

Erre labean 225 ºC-tan; erreta eta hoztuta daudenean altxa estalkia, atera hostorezko xerretako batzuk eta bete fartsaz, eta berriro estali. Cocer en el horno a 225º C., una vez cocidos y frí­os levantar la tapa, sacar parte de las laminas de hojaldre y rellenar con la farsa, volviéndolos a tapar

Materiala: Gozogintza

Koipearen aurkako paperez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se tapa con un papel antigraso y se cierra con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza

Prestakina ertzeraino hezatutako biskuit-molde batean ezarri, koipearen kontrako paper batez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se coloca el preparado en un molde de biscuit humedecido hasta el borde, se cubre con un papel antigraso y se tapa con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza