riesgo Bilatu riesgo testuinguru gehiagotan

1
arrisku > riesgo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku elektrikoa Riesgo electrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoakInstalazio domotikoak

arrisku > riesgo (244 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kategoria honetan daude ondorio hilgarriak edo atzerabiderik gabekoak eragin ditzaketen arrisku handi batetik babesten duten NBEak. En esta categoría se engloban los EPI que protegen de un riesgo elevado de posibles consecuencias mortales o irreversibles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoak likidoen zipriztinek eragiten dituzte. Los riesgos quí­micos están definidos por salpicaduras de lí­quidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begietarako arriskuak hainbat mota eta jatorritakoak dira. Los riesgos para los ojos son de diversos tipos y procedencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

7.1. irudia. Arrisku motak. Figura 7.1. Tipos de riesgos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begietarako arriskuak hiru motatakoak dira: Los riesgos para los ojos se dividen en tres tipos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku mekanikoak: Riesgos mecánicos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku optikoak: Riesgos ópticos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoak: Riesgos quí­micos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ARRISKUA RIESGO A CUBRIR

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begi- eta aurpegi-babesgailuez, gure lanean aurpegian nahiz begietan lesioak eragin diezazkiguten arriskuetatik babestu nahi dugu. Con la protección ocular y facial se intenta proteger de los riesgos que, en nuestro trabajo, nos puedan causar lesiones tanto en la cara como en los ojos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

arrisku > riesgo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku elektrikoa Riesgo electrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoakInstalazio domotikoak

arrisku > riesgo (111 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku bat larritasunaren ikuspuntutik kalifikatzeko, kaltea sortzeko probabilitatea eta haren larritasuna baloratuko dira aldi berean. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanLaneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lokal hezeak, hautsez betetakoak edo korrosio-arriskua dutenak. Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Arrisku berezirik ez duten zerbitzu komunak, eraikinetan (N = 1) Servicios comunes sin riesgos especiales, en edificios (N = 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten II motako lokalak, garajeak izan ezik (N= 1) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase II, excepto garajes (N - 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Norbera babesteko ekipamendua izango da lanean segurtasunerako edo osasunerako arrisku batetik edo batzuetatik babesteko langileak eramaten edo eusten duen edozein ekipo, eta baita horretarako edozein osagarri edo gehigarri ere. Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así­ como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentziotzat hartuko da lanak dakartzan arriskuak saihestu edo murrizteko enpresako jarduera-fase guztietan hartzen edo aurreikusten diren jardueren edo neurrien multzoa. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak prebentzioaren jarraipen etengabea egingo du, saihestu ezin izan diren arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatzeko jarduerak eta babesak etengabe hobetzeko. Aurreko paragrafoan adierazitako prebentzio-neurriak laneko zirkunstantzien aldaketetara egokitzeko behar dena eskura jarri beharko du. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak berariaz bermatuko du beren ezaugarri pertsonalengatik edo egoera biologikoarengatik, eta baita ezintasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bat aitortu zaielako ere, lanetik eratorritako arriskuak bereziki jasan ditzaketen langileen babesa. El empresario garantizará de manera especí­fica la protección de los trabajadores que, por sus propias caracterí­sticas personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Borondatezko izaera horretatik salbuetsiko dira, langileen ordezkariek txostena egin ondoren, honako kasu hauek: azterketa medikoa ezinbestekoa denean lan-baldintzek langileen osasunean dituzten ondorioak ebaluatzeko, langilearen osasun-egoera beretzat, beste langileentzat edo enpresarekin zerikusia duten beste pertsona batzuentzat arriskutsua izan daitekeenean, edo a De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los d

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria