atal Bilatu atal testuinguru gehiagotan

1
atal > apartado (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
KPOko e) ataleko 5. balorazio-araua Norma de valoración 5a apartado e) delPGC

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing-aren kontabilitate-trataera KPOko f) ataleko 5. balorazio-arauak ezartzen du, baita ICACeko Ibilgetu Ez-materialari buruzko Ebazpenak ere. Leasing-ean errentamendurako kontabilizazio-prozesua hauxe da: El tratamiento contable del leasing está regulado en la norma de valoración 5S apartado f) del PGC y en la Resolución del Inmovilizado Inmaterial del ICAC, siendo el proceso de contabilización del leasing para el arrendatario el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Ekitaldi bateko urteko kontuen gainean egindako salbuespenik gabeko txostenaren eredua, nahitaezko ikuskaritza egindako aurreko ekitaldiko konparaziozko datuekin, BOICAC 4. eta 19. zk., 1994ko abenduaren 1eko ICACen ebazpenak, kontu-ikuskaritzako arau teknikoetako 1.4.3,3.2.4.b eta 3.9.3 atalen aldaketak argitaratzen dituenak sartutako aldaketekin). (Modelo de informe sin salvedad sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio, acompañadas de datos comparativos del ejercicio anterior sometido a auditoría obligatoria, BOICAC nº4y nº 19, con los cambios introducidos por la resolución del ICAC de 1-12-1994 que publica la modificación de los apartados 1.4.3,3.2.4.b y 3.9.3 de las normas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

. Oso atari erabilgarria da; atal interesgarri asko ditu: kontabilitateko nazioarteko arauak, kontabilitateko sistematizazioa, ICACen ebazpenak, zerga-arloa, aseguruak, finantza- eta inbertsio-tresnak, burtsa eta abar. www.abanfin.com, portal muy útil ya que integra una gran cantidad de secciones con muchos apartados interesantes: normas internacionales de contabilidad, sistematización de la contabilidad, resoluciones del ICAC, fiscalidad, seguros, instrumentos de financiación y de inversión, bolsa, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Informazio hau agertzen den unitateko atala eta titulua idatzi: a) Anota apartado y tí­tulo de la unidad donde aparece la siguiente información:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

* , Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren ataria. Zuzeneko sarbidea du Kontabilitateko eta Kontu Ikuskaritzako Institutura (ICAC), eta han kontsulta daitezke atal hauek: Legedia, Kontabilitatea, Kontu Ikuskaritza, Kontsultak eta beste. * www.icac.meh.es, portal del Ministerio de Economía y Hacienda, con acceso directo al Instituto de Contabilidad Y Auditoría de Cuentas (ICAC), en el que se puede consultar los apartados de Legislación, Contabilidad, Auditoría, Consultas, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atal honetan jasotzen dira enpresako langileen ordainketak, kargak eta gizartelaguntzak. En este apartado incluiremos los pagos, cargas y ayudas sociales aplicadas al personal de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ATALA ETA TITULUA APARTADO Y TíTULO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

k) Aipatu hautatutako kontabilitate-politiken atalak, eta azaldu aktiboen balio-galeran berreskura daitekeen balioaren kalkulua eta izakinen balorazioa (14). k) Enumera los apartados de las polí­ticas contables seleccionadas, y comenta el cálculo del valor recuperable en el deterioro del valor de los activos y la valoración de las existencias (14)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du nahikoa giza baliabide azken hiru atal horietaz arduratzeko (6-7-8). La empresa no dispone de recursos humanos suficientes para dedicarse a estos tres últimos apartados (6-7-8).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
atal > sección (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Protoboard plakak bost atal ditu. La placa protoboard se encuentra dividida en 5 secciones.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuakElektronika analogikoko praktika gidatuak

A, B, C eta D atalak osagaiak jartzeko erabiltzen dira; irudian, plakaren barne-konexioak ikus ditzakegu. Las secciones A-B-C-D se utilizarán para poner los componentes; en la figura se pueden ver las conexiones internas de la placa.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuakElektronika analogikoko praktika gidatuak

Bosgarren atala plakaren ingurua da, eta elkarri lotutako lau lineak osatzen dute (ikus irudia). La quinta sección correspondería con la periferia de la placa y está formada por cuatro lí­neas unidas entre ellas, según se ve en la figura.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak