paper Bilatu paper testuinguru gehiagotan

1
Papergintza industriala
Papergintza industriala
paper > papel (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso urrats garrantzitsua da ilustrazioa finkatzea, ikatz-ziriaz paperean egindakoa oso erraz zirrimarra daitekeelako. Un paso muy importante es fijar la ilustración, porque el carboncillo sobre papel es fácil que se emborrone.

Materiala: Irudia

Ikus-entzunezko lanen gako guztiak paperean islatzeko erabiltzen diren adierazpen-teknikak ezagutzea. Conocer las técnicas expresivas que se utilizan para reflejar en el papel todas las claves de la realización audiovisual.

Materiala: Irudia

Aurreko paperaren gainean beste bat jarriko dugu, eta bertan marraztuko dugu akzioaren azken mugimendua (pose gakoa), hain zuzen ere aizkorakadak enborra jota duenean. Ponemos sobre el papel anterior uno nuevo donde dibujamos el último movimiento de la acción (pose clave) que es cuando ya ha descargado el golpe de hacha sobre el tronco.

Materiala: Irudia

Enkoadraketaren eskala hautatu ondoren, marrazketa- eta grabaketa-mahaiarekin koordinatuta, tamaina bereko 50 orri prestatu behar dira, ahal dela oso paper finekoak edo zeharrargikoak, mahaiaren azpiko argi batek aldi berean marrazki bat baino gehiago ikusteko modua eman dezan. Cuando hayamos elegido la escala del encuadre, coordinado con la mesa de dibujo y grabación, hay que preparar unas 50 hojas del mismo tamaño, a ser posible de un papel muy fino o traslúcido para que una luz inferior de la mesa de dibujo pueda hacer visibles a más de uno a la vez.

Materiala: Irudia

Euskarri horrek ez du arkatzaren trazurik egiteko modurik ematen, ordea. Hori dela eta, kipula-paperaren edo oso paper finaren gainean egiten dira zirriborroak, atzetik argiztatu ahal izateko. Sin embargo, este soporte no admite el trazo del lápiz, por lo que los bocetos se hacen sobre un papel cebolla o papel muy fino, para que se pueda iluminar por detrás.

Materiala: Irudia

Gardenkiek eta zirriborroetarako paperek bi zulo izan behar dituzte, argi-mahaiak eta filmaketa-bankadak dituzten larakoei doitzeko, geroago azalduko dugunez. Tanto las transparencias como los papeles para los bocetos tienen que tener una doble perforación para que se ajusten a las clavijas que tiene la mesa de luz y la bancada de filmación, tal y como se explica más adelante.

Materiala: Irudia

Bi zulo dituen paperezko orri sorta bat ere beharrezkoa da, argi-mahaiari atxiki ahal izateko. También es necesario disponer de un taco de hojas de papel con dos perforaciones para poder sujetarlo a la mesa de luz.

Materiala: Irudia

PAPEREZKO ORRI ZULATUAK HOJAS DE PAPEL PERFORADAS

Materiala: Irudia

Hori guztia jakinda, paperean mundu berria sortu eta haren sormenaz irudikaturiko objektuen eta natura gobernatzen duten indar guztien artean zein erlazio izango den erabaki behar du animazio-egileak. Conocido todo esto, hay que indicar que el animador crea un mundo nuevo sobre el papel y debe decidir la relación que se establece entre los objetos que crea fruto de su imaginación, con todas las fuerzas que gobiernan la Naturaleza.

Materiala: Irudia

Zeluloide garden baten gainean planoak marrazten dira, eta planoak paper zurian aurretik marrazturiko atzealdean gainjartzen dira. Se trata de dibujar los planos sobre una base de celuloide transparente, y que se superponen a los fondos previamente dibujados sobre papel blanco.

Materiala: Irudia

2
paper > rol (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuk berariazkoak dira (adibidez, gurasoen papera ezin dute seme-alabek bete); beste batzuk, ordea, partekatu egin daitezke. Algunos son especí­ficos (por ejemplo, el rol de los padres no puede ser suplido por los hijos), mientras que otros pueden ser compartidos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Une zaila da, mendeko zuten seme-alaba mendeko gisa galtzen baitute, eta paper berri bat hartzen baitute: Es un momento difí­cil porque pierden al hijo como hijo dependiente y adquieren un nuevo rol:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona baten bizi-zikloarengatik edo hark betetzen duen paperarengatik aurreikus daitezkeenak dira. Son aquellas que a causa del ciclo vital o del rol que ocupa una persona son predecibles.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ohikoa izaten da, halaber, adingabeen auzitegietan legezko prozesu gatazkatsuak sortzea haur horiek legez hartzean, hain zuzen ere, gurasoek (ez dute seme-alabekiko erantzukizuna beren gain hartzeko gaitasunik) aitona-amonei haurren zaintza itzul diezaietela eskatzen baitiete azkenean. Aitona-amonen laguntzeko gaitasuna murriztu egiten da, beren seme-alaben arazoak direla medio, eta aitona-amonen zeregina gauzatu ordez berriro guraso-eginkizuna hartzen dute, eta horrek guztiak gaindituta zituzten bizi-zikloko etapei berriz ekiteak Es frecuente, también, que se deriven procesos legales conflictivos en los tribunales de menores cuando se produce la acogida legal de estos niños, ya que los padres (que no demuestran la capacidad de asumir la responsabilidad filial) suelen acabar solicitando la devolución de la custodia a los abuelos, a los que su capacidad de ayuda acaba mermada por la propia problemática de sus hijos y el desgaste que supone retomar etapas del

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasu horietan, "ez dagoen amona" delakoa agertzen da, hau da, amonak amaren papera egiten du bai bere alabarekin, bai bere bilobarekin, alaba amaren etxera itzuli ohi baita. En estos casos surge la denominada "abuela ausente", que consiste en que la abuela acaba haciendo el rol de madre tanto para su hija como para su nieto, ya que la hija suele volver a la casa materna.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trantsizio-krisiak zuzenean lotuta daude gizarte-paperari eta egoera berrian inplikatzeari; egoera hori izan daiteke jaiotza bat, eskolatik institutura pasatzea, erretiroa, lanez aldatzea... Las crisis de transición son las que van unidas directamente al rol social y a la implicación en la nueva situación, como puede ser un nacimiento, el paso del colegio al instituto, la jubilación, el cambio de trabajo, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Azken ziklo horretan, guraso zaharrek aitona-amonen papera hartzen dute sarritan. En este último ciclo, es frecuente que los padres mayores hayan adquirido el rol de abuelos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiak kide bakoitzaren eginkizunez eta funtzioez osatutako egitura eratzen du, baina familia prozesu gisa ere ikus daiteke. Además de formar una estructura compuesta por los roles y funciones de cada uno de sus componentes, la familia puede contemplarse como proceso.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia modernoan, familiaren paperak malguagoak dira, eta harremana gizonaren eta emakumearen arteko berdintasunean oinarritzen da. En la familia moderna los roles familiares son más flexibles y la igualdad entre el hombre y la mujer preside la relación.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia modernoan, ordea, familiako eginkizunak malguagoak izaten dira. Halaber, aitaren eta senarraren autoritatea ahulagoa izaten da, bi ezkontideek izaten dutelako agintea, eta gizonaren eta emakumearen artean berdintasun-harremana sortzen da. En la familia moderna, en cambio, los roles familiares son más flexibles, la autoridad paterna y marital se debilita porque es compartidas por ambos cónyuges y se produce una relación de igualdad entre el hombre y la mujer.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaGarapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

paper > rol (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala, giza faktoreak paper garrantzitsua betetzen du adimenaren garapenean, baina behar mekanikoak izate hutsa eta haiek betetzea ez da nahikoa horretarako. Así­, el factor humano desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la inteligencia. pero la sola presencia y la satisfacción mecánica de las necesidades, no alcanza.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Jarduera horretan luzaroan jarduten da haurra, eta baliteke bere buruaren kontzientzia hartzen egotea. Ahoak edukitzailearen papera egiten du, eta horrek objektu bat bestearen barruan sartzera motibatzen du. Esta actividad, que capta la atención del niño durante tiempos prolongados, puede sugerir la idea de una cierta conciencia de sí­ mismo, en el que la boca juega el rol de continente, motivando la acción de introducir un objeto dentro de otro.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Helduak zuzeneko papera betetzen du eguneroko zainketetan, eta zeharkakoa haurraren jardueretan. El adulto cumple un rol directo en los cuidados cotidianos e indirecto en las actividades del niño.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Objektuen ezaugarriek paper garrantzitsua dute. Las propiedades de los objetos juegan un rol fundamental.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra