fondo Bilatu fondo testuinguru gehiagotan

1
funts > fondo (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondasunen bizitza amaitzen denean beste ondasun bat erosi ahal izateko baliabideak izatea horretarako sortu den funtsari esker. Para al término de vida del bien en cuestión poder tener o contar con medios dinerarios para hacer frente a la compra de un nuevo bien, gracias al fondo creado para tal fin.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

B) Funtsa sortzea. B) Crear un fondo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu-ikuskariak aintzat hartu behar du arauaren arabera funts ekonomikoak eta transakzioaren izaerak kontratuaren lege-formak baino lehentasun handiagoa duela. El auditor debe tener en cuenta que el espí­ritu de la norma es que prevalezca más el fondo económico y naturaleza de la transacción que la forma legal del contrato.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen arloa 1 írea de fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen Memorian, merkataritza-funtsean egindako doikuntzak jakinarazi behar dira, eskuratze-datatik aurrerakoak. En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes practicados en el fondo de comercio desde la fecha de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Kasu guztietan, merkataritza-funtsari dagokion erreserba xedaezin bat zuzkitu beharko da, eta horretarako erabiliko da, mozkinetik, gutxienez merkataritza-funts horren ehuneko bost den kopuru bat. 4 En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del Balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen kontu-ikuskaritza Auditoría de fondos propios y subvenciones de capital.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK írea de trabajo: FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioak enpresaren aktiboen hondarrak dira, pasibo galdagarriak kendu ostean. Los fondos propios están integrados por la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos exigibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
hondo > fondo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 48. - Koktelerako soineko honen zetazko hondoa bi bolantetan amaitzen da eta bolante bakarreko tunika batez estalita dago, 1967. Cat. 48 - Ei fondo de seda de este vestido de cóctel termina con dos volantes y está recubierto por una túnica con un volante, 1967.

Materiala: Ehungintza liburuak

Parpailaren ezaugarri guztien artetik, gardentasuna da jostunak gehien nabarmendu zuena, Goyaren erretratuetan inspiratuta, askotan aipatu bezala. Ez dago sare arin eta beltzaren azpian igartzen den azala baino gauza poetikoagorik, ezta paparraren, azpilduraren, mahuken eta gonaren ertzean jositako edo nabarmendutako parpaila bat baino poetikoagorik ere; beste gardenki batzuk koloretako hondoekin agertzen dira, esate baterako beroki baten azpiko gerruntze batean zeta arrosa (73. or. il.), baina baita zeta aldakorrak gogorarazten duen jantzian ere. Zaku formako soinekoetan ere, baby dolls delakoetan, parpailaren gardentasunarekin jolas egiten du Balenciagak, soineko estuaren atzetik agertu eta gerriaren fintasuna nabarmenduz (79. or. il.). De entre todas las características del encaje, la transparencia es la que el modisto magnifica con más placer, inspirándose, como se ha puesto de manifiesto a menudo, en los retratos de Goya. Nada es más poético que la piel que se adivina bajo la ligera red generalmente negra, un encaje que sobresale o que está cosido en el borde del escote, del dobladillo, de las mangas y de la falda; otras transparencias aparecen con fondos de colores corno la seda rosa de un corpiño bajo un abrigo (il. p. 73) pero también en el conjunto del atuendo que recuerda a las sedas tornasoladas. Para sus vestidos saco, baby dolls. Balenciaga juega también con la transparencia del encaje, que se desprende claramente del fondo del vestido ceñido haciendo resaltar la finura del talle (il. p. 79).

Materiala: Ehungintza liburuak

Arintasuna azpimarratzeko eta Balenciagaren hitzetan "bolante inteligenteak" sortzeko13, jostunek zurdazko zerrendak jartzen dituzte atzealdetik. Era horretara, soinekoek hegan egingo dutela ematen du. Berriz ere parpaila da ondoen erakusten dituena Goyaren efektu piktorikoak, esate baterako margolariak Karlos IV.aren familialaneko traje apartetan isuri zituen hondo beltz edo marroiaren gaineko distira urre-koloreak (45. or. il.). Parpailaren alderdi guztiak goresten dira horren erabileraren berezitasunari esker. Horren lekuko dira 1946ko bi soineko (28 or. il.), Valenciennesko txirikorda tolestuz apainduak; modu bertikalean jarrita, ezusteko erliebea ematen diote "estalaktita" edo kiribil horiei. Aipatzekoa da zeremoniako soinekoa, zeinetan lore sorta bakoitza bi toles solteen bitartez enkoadratuta ageri den (33. or. il.), edo 1957ko gaueko soineko bat, parpaila beltz izurdunarekin. Bolumena tolesen eta drapatuen bitartez ikusten da, baina jostunak "argalenentzat Point d'esprit tulean Para acentuar la ligereza y crear lo que Balenciaga llama “volantes inteligentes”, los modistos ponen bandas de crin a sus reversos. De esta manera, los vestidos parecen echar a volar. Una vez más, es el encaje (il. p. 46) el que mejor traduce los efectos pictóricos de Goya, como los brillos de oro sobre fondo negro o marrón que el pintor vertió sobre los suntuosos trajes de La familia de Carlos IV (il. p. 45). Todos los aspectos del encaje aparecen exaltados gracias a la originalidad de su utilización. Son muestra de ello dos vestidos de 1946 (il. p. 28), adornados con trenzado de Valenciennes fruncido que, dispuestos verticahnente, dan un relieve inesperado a esas ''estalactitas" o enroscamientos. Gabe citar también el vestido de ceremonia en el que cada ramo de flores está encuadrado por dos pliegues sueltos que se convierten en su encuadre (il. p. 33) o también un vestido de noche con encaje negro fruncido de 1957. El volumen se puede apreciar con los plisados y los chapeados, pero

Materiala: Ehungintza liburuak

45- Koktelerako soinekoa, babydoll, 1964ko U, parpaila more lakatua, pentsamenduen irudiak, 2 bolanterekin. Satin gorriko zerrenda, korapilatua, hondoa bolantearekin. Bolduc: HSA Balenciaga (tailerra), Susan eta Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (66 eta 81. orr.) 45- Vestido de cóctel, babv doll, V 1964, encaje violeta lacado, motivos de pensamientos, con 2 volantes. Cinta de satén rojo anudada, fondo con volante. Bolduc: USA Balenciaga (taller), Susan y Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (p. 66 y 81)

Materiala: Ehungintza liburuak

53- Gaueko soinekoa, 1966, tul berdea, brodatua (Rebe?) zilar koloreko harizko loreekin, perlekin, beira, plastiko eta metalezko harribitxiak, kizkurgailuak, petaloak, hondoa marfil kolorekoa duen krepea. Eskotea, mahukarik gabea. Azpiko gonaren azpitik tafetazko galtzak. Paris Etiketa, 97 565 zkia. M. H. de Givenchy-k emana. Von Bismarck kondesarena zen. CBM 2000.16, Getaria. 53- Vestido de noche, 1966, tul verde, bordado (Rebé ?) con flores de hilos de plata, perlas, pedrerías de vidrio, plástico y metal, bigudíes, pétalos, fondo en crepé marfil. Escote, sin mangas. Etiqueta París n" 97 565. Donación de M. II. de Givenchy. Pertenecía a la condesa von Bismarck. CBM 2000.16, Getaria.

Materiala: Ehungintza liburuak

59- Gaueko soineko motza, 1967 U, marfil koloreko parpaila, zetazko harizko brodatutako apaingarri handiekin. Eskotea, mahukarik gabe, gazarrezko bolante zabala, arrosa eta marfil aldakorrekoa beheko aldean, krepezko hondoa parpailazko zerrenda batez luzatua. Ken daitekeen gazarrezko gerrikoa. 132 pasea. Eusko Jaurlaritzaren gordailua. CBM 66.2012, Getaria. (84 eta 85. orr.) 59- Vestido de noche corto, V 1967, encaje marfil con grandes motivos bordados en picot con hilo de seda. Escote, sin mangas, volante ancho de gazar cambiante rosa y marfil en la parte inferior, fondo de crepé prolongado por una banda de encaje. Cinturón amovible de gazar. Pase 132. Depósito del Gobierno Vasco. CBM 66.2012, Getaria. (p. 84 y 85)

Materiala: Ehungintza liburuak

65- Gaueko soinekoa, 1946ko N, tul beltza, Valenciennes brodatu beltz iluna xaflatxoekin, tafeta beltzeko hondoa. Printzesa linea, gona erorketarekin. Paris Etiketa, 23.470. zkia. f 39 pasea. Olympia Hruska andrearena. CBM 2005.0f, Getaria. (28. orr.) 65- Vestido de noche, 11946, tul negro, bordado con lentejuelas de Valenciennes negro oscuro, fondo de tafetán negro. Línea princesa, falda con caída. Etiqueta París,n" 23 470. Pase 139. Pertenecía a la señora Olympia Hruska. CBM 2005.01, Getaria. (p. 28)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
atzeko plano > fondo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.2 Ziurtatu lehen eta atzeko planoko koloreen konbinazioek behar adinako kontrastea izango dutela, kolorea hautemateko urritasunak edo zuri-beltzeko pantailak dituztenek jaso ahal izan ditzaten [2. lehentasuna irudietarako. 2.2 Asegure que las combinaciones de los colores de fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que sean percibidas por personas con deficiencias de percepción de color o por pantallas en blanco y negro [Prioridad 2 para las imágenes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehen eta atzeko planoko koloreek antzeko tonua dutenean, baliteke behar adinako konstrasterik ez eskaintzea pantaila monokromatikoetan, eta koloreak hautemateko urritasunak dituzten pertsonentzat. Cuando los colores de primer plano y de fondo tienen un tono similar, pueden no proporcionar suficiente contraste en las pantallas monocromáticas, así­ como a las personas con diferentes tipos de deficiencias de percepción de los colores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atzeko planoko irudiak Imágenes de fondo

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ahal izanez gero, ez erabili atzeko planoko irudirik zure web orrietan, baina atzeko planoko irudiak erabili nahi badituzu, aukeratu ikus-informazio gutxikoak, testua erraz irakurri ahal izateko. Evite en lo posible usar imágenes de fondo en sus páginas Web, pero si desea usar imágenes de fondo elija unas que contengan poca información visual, de manera que el texto se pueda leer con facilidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atzeko planoko irudiak erabiltzen dituzunean, erabili konpresio handiko JPEG formatua; nahiz eta kalitatea dezente galdu, kontuan hartu atzeko planoko irudia denez ikusleak ez diola irudiari ia erreparatu ere egiten. Cuando use imágenes de fondo use el formato JPEG con alta compresión, aunque la pérdida de calidad es notable, tenga en cuenta que al ser una imagen de fondo, la persona no presta prácticamente ninguna atención a la imagen.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Beste gomendio baliagarri bat da atzeko planoko kolorea atzeko planoko irudiaren kolorearen antzekoa izatea; horrela, oraindik irudia kargatzen ari dela, testua erraz irakur daiteke. Otra recomendación de utilidad es elegir un color de fondo que se asemeje al color de la imagen de fondo, así­ mientras esta todavía se está cargando la imagen se puede leer el texto con comodidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

atzealde > fondo (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin probak sentikortasun desberdineko filmekin, eta jokatu pikorraren zati adierazkorrarekin. Atera argazkiak oso abiadura handietan, eta lortu efektuak: motibo argia duten atzealde lausoak, ekintzak geldirik agertzen dituzten argazkiak, edo motiboa pixka bat lausotuta mugitzen erakusten duten argazkiak, mugimendu sentsazioa ematen dutenak. Prueba a tomar fotos con pelí­culas de diferente sensibilidad, y juega con la parte expresiva del grano y sacar fotos a velocidades muy altas y conseguir efectos: fondos borrosos con motivo ní­tido, fotos donde la acción aparece congelada. o fotos con el motivo que se mueve algo borroso, dando sensación de movimiento.

Materiala: Irudia

Lehenbiziko irudia plano bat da, eta bertan agertzen da aurkezlea kolore homogeneoko atzealdean. La primera imagen consiste en un plano donde aparece el presentador sobre un fondo de color homogéneo.

Materiala: Irudia

O Horietako lehena ingerada da, hots, figura atzealdetik banatzen duen trazua bolumen-efektua sortzeko. O El primero de ellos es el contorno, esto es, el trazo que separa a la figura del fondo con la intención de crear un efecto de volumen.

Materiala: Irudia

Hiru dimentsioko figurak ez dira hutsean mugitzen, baizik eta espazio bizien sinboloak diren atzealdeetan eta beste pertsonaia batzuk agertzen diren tokian. Estas figuras no se mueven en el vací­o sino sobre fondos que simbolizan espacios vivos y donde aparecen otros personajes.

Materiala: Irudia

Orduan, atzealdeak sakonera hartzen du eta pertsonaiak espazio horietatik mugitzen dira. Entonces, los fondos adquieren profundidad y los personajes se mueven por esos espacios.

Materiala: Irudia

Irudiaren "atzealdetik" datozen pertsonaien mugimenduak perspektiba-kaxa bat oinarri hartuta mailakatzen dira. Los movimientos de los personajes que vienen desde el "fondo" de la imagen se escalan en base a una caja de perspectivas.

Materiala: Irudia

Programa horren bidez, marrazki eta ehundura bizidunak sor daitezke, baita pertsonaia bizidunak atzealde batean txertatzea ere. Con este programa se pueden crear dibujos y texturas animadas, así­ como incorporar personajes animados a un fondo.

Materiala: Irudia

Zenbait kasutan, atzealde panoramikoak marrazkiak dira, eta, hala, merkeagoa da produkzioa. Hay casos en que los fondos panorámicos son dibujos, y así­ la producción es más barata.

Materiala: Irudia

Marrazketa-mahaiak bezala, oinarriak bi larako ditu, atzealdea eta marrazkiak ainguratzeko. Igual que la mesa de dibujo, esta base tiene sus dos correspondientes clavijas para anclar el fondo y los dibujos.

Materiala: Irudia

Animazioen atzealdea. Los fondos de las animaciones.

Materiala: Irudia