seguridad Bilatu seguridad testuinguru gehiagotan

1
segurtasun > seguridad (87 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-ekipo bakoitzak segurtasun-baldintzetan guztiz gelditzeko aukera ematen duen eragintza-organo bat eduki beharko du. Cada equipo de trabajo deberá tener un órgano de accionamiento que permita la parada total en condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipatu funtzionamenduari edo segurtasunari dagokionez elkar eragozten duten makinak. Enumera los equipos de trabajo que se interfieran mutuamente en su funcionamiento o bien en cuestiones de seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoak segurtasunez erabiltzeko argibide nagusien berri izango duzu. Sabrás las instrucciones clave para manejar los equipos de trabajo con seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak kontuz zaindu behar dira, segurtasuna galarazten duten kolpeak eta bero handiegia saihestuz. Las botellas deben ser tratadas con cuidado, evitando golpes que mermen la seguridad y el calor excesivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun-betaurrekoak Gafas de seguridad

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

FAKTOREAK SEGURTASUNAREN IKUSPUNTUTIK FACTORES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Segurtasun eta eraginkortasun handiagoz lan egiteko. A Trabajar con más seguridad y eficacia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun-topea edo -punta dauka; horrek inpaktuaren aurka behar adinako babesa ematen du: talkaren unean 100 J-ren baliokide den energiaren aurrean, eta konpresio estatikoaren aurrean, 10 KN-ko kargakoa denean. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun baliabideei dagozkien seinaleak, suteen aurkakoak, larrialdiko irteerak, etab. Las señalizaciones correspondientes a los medios de seguridad, contra incendios, salidas de emergencia, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Larrialdi, ebakuazio eta segurtasuneko argiak egongo dira. Se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

segurtasun > seguridad (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahots sendoz hitz egiteak segurtasuna transmititzen du; ahots dardaratiak, aldiz, beldurra. Una voz firme indica seguridad mientras que una voz temblorosa se asocia al miedo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Egiten ari garenarekiko segurtasuna balioa eta garrantzia. Seguridad, valor e importancia en lo que se hace.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Norbere buruarekiko konfiantza eta segurtasuna Auto confianza y seguridad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Segurtasuna, zuzentasuna eta heziketa Seguridad, corrección y educación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Segurtasuna. Seguridad.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Autoritatea, segurtasuna norbere buruaren kontrola Autoridad, seguridad autocontrol

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Protokoloaren profesionalek segurtasun-kidegoekin batera, gertaerak ahalik eta dotorezia handienez garatzen laguntzen dute, segurtasunari kalterik egin gabe. Los profesionales del protocolo junto con los cuerpos de seguridad ayudan a que los acontecimientos alcancen la máxima brillantez en su desarrollo sin detrimento de la seguridad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

segurtasun > seguridad (118 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norbera babesteko ekipamendua izango da lanean segurtasunerako edo osasunerako arrisku batetik edo batzuetatik babesteko langileak eramaten edo eusten duen edozein ekipo, eta baita horretarako edozein osagarri edo gehigarri ere. Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así­ como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Polizia, segurtasuna eta aduana-babesa. Policía, seguridad y resguardo aduanero.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala ere, jarduera horietan diharduten langileen segurtasuna eta osasuna arautzeko ematen den araudiaren oinarria izango da lege hau. No obstante, esta Ley inspirará la normativa especí­fica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala ere, etxearen titularrak obligazioa dauka bere langileen lana segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan egiten dela zaintzeko. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

LANEKO SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO LEGERIA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak, langileei zereginak esleitzeko garaian, kontuan hartuko ditu segurtasunean eta osasunean dituzten gaitasun profesionalak. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Bere helburuak betetzeko beharrezkoak diren beste edozein eta bere eskumenen arloan sartzen direnak, lege honen 13. artikuluan arautzen den Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalarekin bat etorriz, gai honetan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoetako organo teknikoen lankidetzarekin, hala badagokio. Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artí­culo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-baldintzek bete behar dituzten gutxieneko eskakizunak langileen segurtasuna eta osasuna babesteko. Requisitos mí­nimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak langileekin kontsultatu eta haien partaidetza ahalbidetu beharko du laneko segurtasunari eta osasunari dagozkion gai guztietan, lege honen V. kapituluan xedatutakoaren arabera. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capí­tulo V de la presente Ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren arloko urraketak dira laneko segurtasunari eta osasunari dagozkion hitzarmen kolektiboetako legezko arauak, erregelamenduzkoak eta arau-klausulak urratzen dituzten subjektu erantzuleen ekintzak edo ez-egiteak, lege honen araberako erantzukizunak badituzte. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

segurtasun > seguridad (116 testuinguru)
eu testuak es testuak
egitura euslean erabilera bertikalerako finkatzen den segurtasun-sarea. Red de Seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondorioz, U sistemaren eta ertzak babesteko aldi baterako sistemen saiakuntza-baldintzak desberdinak izan arren, U sistema aztertzeko ezinbestekoa da UNE EN 13374 araua ezagutzea. Segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauaz gain, barandei buruzko arau hori ere bete beharko da. Por consiguiente, aunque los requisitos de ensayo del Sistema U y de los Sistemas Provisionales de Protección de Borde son diferentes, para poder analizar el Sistema U, se hace necesario conocer la norma de Protección de Borde o barandillas UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horregatik, U sistema aztertzeko, ezinbestekoa zen barandei buruzko UNE EN 13374 araua ezagutzea, zeina segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauarekin batera bete beharko baita. Por ello, para poder analizar el Sistema U, se hacía necesario conocer la norma de barandillas, UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

1. zatiaren (segurtasun-baldintzei eta saiakuntzametodoei buruzkoa) atalaren arabera, U sistema zera da: Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo, define el Sistema "U" como:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainerako lan-ekipamendu edo babesekin gertatzen den bezala (adibidez, segurtasun-sareak), baranden fabrikatzaileak jarraibideen eskuliburua eman beharko dio erabiltzaileari. Al igual que con cualquier equipo de trabajo o con cualquier protección, como las redes de seguridad, el fabricante de las barandillas deberá suministrar al usuario un Manual de Instrucciones, donde figuren:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, babes-baranda integral bat erabili beharko dugu (412. irudia), edo segurtasun-sare bat bitarteko babes gisa (segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263 arauko U sistema) (414. irudia). Portante, tendremos que utilizar una barandilla de protección integral (fig. 412) o una red de seguridad como protección intermedia (sistema U de la norma de redes de seguridad UNE EN 1263) - fig. 414.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemaren osagaiak UNE-EN 1263-1 arauaren araberako segurtasun-sarea eta sostengatzeko kable eta ainguraketak dira; azkenak UNE-EN 795 arauan jasotzen dira ("Altuerako erorketen aurkako babesa, ainguraketa-gailuak, baldintzak eta saiakuntza"). El Sistema está compuesto por la red de seguridad, conforme a la norma UNE-EN 1263-1 y, tanto los cables como anclajes de sustentación, que estarán contemplados en la normativa UNE-EN 795 "Protección contra caí­das de altura, dispositivos de anclaje, requisitos y ensayo".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, metalezko egitura erabat babestuta geratuko da altuerako erorketetarako, eta langileek segurtasun osoz lan egin ahal izango dute (392. irudia). De este modo, la estructura metálica ya está totalmente protegida frente al riego de caí­da de altura, por lo que los operarios podrán subir a realizar los trabajos necesarios con total seguridad (fig. 392).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Soldadura-lanetan, segurtasun-arnesak soldatzen ari den tokiaren gainetik lotuta egon behar du, askatutako partikula goriek ez dezaten eusteko soka erre. En las operaciones de soldadura, la sujeción del arnés de seguridad debe realizarse por encima del punto donde se esté soldando, para evitar que las partí­culas incandescentes que se desprenden puedan quemar la cuerda de sujeción.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

segurtasun > seguridad (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diseinua, kontrola, programazio-moduak eta segurtasuna instalazio robotizatuetan Diseño, control, modos de programación y seguridad en instalaciones robotizadas

Materiala: Gozogintza

Robotekin lan egiteko segurtasun-arauak Normativa de seguridad para trabajos con robots

Materiala: Gozogintza

Hainbat puntu bilduko ditu baimen horrek: egin beharreko lana, lana nork egingo duen, nor den lana zaintzearen arduraduna, hartuko diren segurtasun-neurriak eta jarraitu beharreko urratsak, ezabatu diren segurtasun-elementuen zerrenda eta berriz leheneratu dela egiaztatzea. Los permisos deben especificar (trabajo a realizar, persona o personas que van a realizar el trabajo, persona encargada de supervisar el trabajo, especificar las medidas de seguridad que se van a adoptar y los pasos a seguir, Especificación de los elementos de seguridad que se han suprimido y la comprobación de su restablecimiento.)

Materiala: Gozogintza

Trebakuntza hori segurtasun-arloan eta teknka-arloan egin beharko da, biak ala bietan. Esta formación será tanto en el área de formación técnica, así­ como en el de seguridad.

Materiala: Gozogintza

Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala (LSHIN); 1994ko iraila. Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Sept. 1994.

Materiala: Gozogintza

Gero, robot bat programatzeko moduak aztertuko ditugu, eta, bukatzeko, instalazio robotizatuen segurtasunari buruzko gogoeta egingo dugu. Posteriormente se analizarán los diferentes modos de programación de un robot, para finalizar reflexionando sobre la seguridad de las instalaciones robotizadas.

Materiala: Gozogintza

Diseinua, kontrola, programazio-moduak eta segurtasuna instalazio robotizatuetan diseño, control, modos de programación y seguridad en instalaciones robotizadas.

Materiala: Gozogintza

Instalazio robotizatuetako segurtasuna. Seguridad en las instalaciones robotizadas

Materiala: Gozogintza

Bere segurtasuna dela-eta robot batek bete behar dituen funtsezko betekizunak (robotaren berezko segurtasuna) Requisitos fundamentales que un robot deberá cumplir en relación con su seguridad (seguridad intrí­nseca del robot)

Materiala: Gozogintza

Gaur egun programa bidezko segurtasuna erabat lortu gabe dagoenez, artikulazioen irismena mugatzeko muga-etengailuak izan beharko ditu robotak barruan. Como la seguridad por programa, hoy todavía, no está totalmente lograda, el robot deberá llevar internamente finales de carrera para la limitación de las articulaciones.

Materiala: Gozogintza