madera Bilatu madera testuinguru gehiagotan

1
Zurezko leihoa
Zurezko leihoa
zur > madera (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pieza baten muturra 45 graduko angelua eratu arte jaten dugu, bestearen muturra 45 graduko angelua eratu arte mozten dugu, eta zur-erdia eskuairan jaten dugu. El extremo de una pieza se rebaja a inglete; el extremo de la otra se corta a inglete, y se rebaja a.escuadra la media madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Zurezko zuntzak eta haien fekulak (bereziki, almidoia) jaten dituzte harrek, eta zurgizena zulatzen dute nagusiki. Estos gusanos son vorací­simos de las fibras leñosas y de las féculas que contienen, especialmente del almidón, perforando principalmente la albura de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen eta zelula-hodien elkarketak zurezko balak eratzen ditu, baita ehuna ere (ikusi 3. irudia). Zahartzen direnean, zelulak zurtu egiten dira, eta ligninak inpregnatzen ditu: nabarmenki gogortzen da lignina, egur ezin hobea eratzen du, eta behar duten zurruntasuna ematen die zuhaitzei. La unión de las fibras con los vasos celulares forma los haces leñosos, y el tejido (figura 3). Cuando envejece la célula, se lignifiea y se impregna de lignina, materia que se endurece considerablemente; forma la madera perfecta, y confiere al árbol la necesaria rigidez.

Materiala: Egurraren teknologia

zur > madera (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilak berriz ere erabili eta azkar jaitsi ahal izateko, zurezko kanaleta bat egiten zuten taulak eta oholak batuta (10. irudia). Con el fin de reutilizar las tejas y poder bajarlas de una manera rápida se fabricaba una canaleta de madera, uniendo tablas y tablones (Fig. 10).

Materiala: Igeltserotza

Zura ahal beste aprobetxatzeko, zur okerrak edo bihurrituak ere erabiltzen zituzten teilatuak egiteko; halako zurarekin, baina, nekez egin zitekeen behar bezalako teilaturik. El aprovechamiento máximo de la madera hacía que se utilizasen maderas curvas o retorcidas que, luego, hacían difí­cil la correcta realización del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Arrastel bertikalak, berriz, estalkiaren gainean finkatuko ditugu zuzenean; eta, horretarako, puntapax arruntak erabiliko ditugu, estalkia zurezkoa bada; estalkia morterozkoa edo hormigoizkoa bada, berriz, altzairuko puntapaxak edo ziriak eta gabilak erabiliko ditugu. Los rastreles verticales se fijarán directamente sobre la cubierta con puntas, si es de madera, o puntas de acero o tacos y tirafondos si es sobre mortero u hormigón.

Materiala: Igeltserotza

Masa oraindik bigun dagoela, zurezko langetak kendu egingo ditugu, eta masa-arrastela besterik ez dugu utziko. Mientras la masa esté aún tierna se retirarán los largueros de madera hasta dejar, solamente el rastrel de masa.

Materiala: Igeltserotza

Langilea zurezko arrastelen gainean jartzen ari da teila. Ejemplo de un obrero colocando teja sobre rastreles de madera.

Materiala: Igeltserotza

Teilatua desmuntatzea, hortaz, lan arriskutsua gerta daiteke; izan ere, desmuntatze-prozesuan zura teilatutik behera botatzen dugu, eta zureko puntapaxek urradurak eragin ditzakete langileen arropetan nahiz azalean. Esto, unido a la forma de llevar a cabo el desescombro -arrojando desde el tejado las maderas-, hace que sea peligroso, ya que las puntas o partes salientes de la madera, pueden ocasionar enganchones en la ropa o desgarros en la piel del trabajador.

Materiala: Igeltserotza

Zurak ebakia izan dezake aurremarkoaren langetean bermatutako muturrean, eta lauzaren eta kargaren neurriaren araberakoa izango da ebakia (4. eta 5. irudiak). La madera puede tener un corte practicado en el extremo que apoye en el larguero del premarco, rebajando en la medida del azulejo y la carga (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Dilata daitezkeen materialak sartu behar ditugu junturan, txintxorrik edo hautsik ez barneratzeko (irudian, poliexpana ageri da, junturak betetzeko material ohikoenetako bat, zurarekin eta plastikozko omega batzuekin batera); bestela, dilatazio-junturetan txintxorrak edo hautsa sartuz gero, junturak ez du bere egitekoa beteko, eta, gainera, itsusi geratuko da akabera. Es importante dejar materiales que permitan la dilatación dentro de la junta -en la ilustración poliexpan que, junto a la madera y unos omegas de plástico, suelen ser los materiales para rellenar o tapar juntas más comunes-, para que no se meta por ella cascotes o polvo que dificulten su misión y afeen el acabado.

Materiala: Igeltserotza

Zintarria dagokion lekura eramateko, zurezko karratutxoa edo taula jarriko dugu haren gainean, eta igeltsero-mailuaz joko dugu behar bestetan. Para llevar el bordillo a su sitio se colocará un cuadradillo de madera o tabla sobre él, y se le golpeará con una maceta las veces que sean necesarias.

Materiala: Igeltserotza

Ezkerretik eskuinera harriak lehorrean leuntzeko arrabota motak: nylonezko bat eta alanbrezko bi, horietako bat zurezko euskarriduna eta bestea plastikozko kirtenduna. Distintos tipos de cepillo para cepillar en seco, de derecha a izquierda: de nylon, de alambre con soporte de madera y de alambre con mango de plástico.

Materiala: Igeltserotza

2
egur > madera (518 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egur batzuen eta besteen iraunkortasuna oso ezberdina da, espeziearen, zuhaitzak ipurditik mozteko eta lehortzeko moduaren eta abarren arabera ez ezik, baita ingurumenaren eta egurra obran jartzeko baldintzen arabera ere. La duración de la madera varía mucho, no sólo según la especie, la forma de apeo, de secado, etc., sino principalmente según el medio ambiente y condiciones de la puesta en obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko edo metalezko uztarriak dira markoak, eta ateei, leihoei eta balkoiei eusten diete. Son cercos de madera o de metal, donde se sujetan las puertas, ventanas, y balcones.

Materiala: Egurraren teknologia

eta egurraren lan-koefizientea 60 kg/cm2 bada: El coeficiente de trabajo de la madera es de 60 Kg./cm2.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulatu zenbat neurtzen duen egurrezko zutikoaren zeharkako ebakidura karratuaren aldeak, zutikoa 3,5 m garai bada, 12.000 kg-ko pisuari euts badiezaioke Calcular el lado de la sección transversal cuadrada de un poste.de madera de 3"5 m. de altura, que tiene que sostener una carga de 12.000 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Rondeletek esperimentuak egin zituen zutikoetarako eta zutoinetarako erabiltzen ditugun egur motekin, eta zera ondorioztatu zuen: piezaren L garaieraren eta zeharkako ebakiduraren d alde txikiaren arteko egokitasuna handitu ahala, txikiagoa da egurraren erresistentzia. Rondelet, de sus experiencias sobre maderas empleadas para pies derechos o postes, deduce que: la resistencia disminuye a medida que aumenta la relación existente entre la altura L de la pieza y la menor dimensión d de la sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Hori dela eta, inoiz ere ezin dezakegu jakin zehatz-mehatz zer egur erabiltzen ari garen, eta komenigarriena da egurra hausten duen kargaren 1/10eko hartzea segurtasun-kargatzat. Por esto, como nunca se conoce perfectamente la madera que se emplea, es preferible tomar como carga de seguridad 1/10 de la carga que determina la rotura.

Materiala: Egurraren teknologia

XXI. taula. EGURRAREN PROPIETATE MEKANIKOAK ETA EGURRA HAUSTEKO KARGA, kg/cm2-TAN Tabla XXI. PROPIEDADES MECíNICAS DE LA MADERA, CON LA CARGA DE ROTURA EN KG./CM2.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur mota Clases de madera

Materiala: Egurraren teknologia

Taulak erakusten duenez, desberdintasun nabarmenak daude egur moten artean erresistentziaren aldetik eta, maiz, espezie bereko egurren artean ere nabari dira desberdintasun horiek, egurraren jatorriaren eta egoeraren arabera. A la vista de la tabla, observamos las notables diferencias de resistencia que pueden existir entre las distintas clases de maderas, diferencias que se manifiestan también con frecuencia entre maderas de la misma especie, según su procedencia y su estado.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio kubikoa da egurrezko piezaren luzera zeharkako ebakiduraren neurririk txikiena halako 12 baino txikiagoa denean sortzen den konpresioa; halakoetan, ez da sortzen gilbordurarik. Se llama así­, cuando la longitud de la pieza de madera es inferior a doce veces la menor dimensión de la sección transversal; en este caso no existe el fenómeno de pandeo.

Materiala: Egurraren teknologia

egur > madera (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra erabiliz gero babes-estaldura bat erabiltzen bada, ez du materialaren akatsak atzematea galarazi behar. En caso de utilizar madera, si se usa un revestimiento de protección, no debe impedir la detección de los defectos del material.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Metalezko edo egurrezko gidariak finkatu ondoren, segurtasun-sareak jarriko dira, liburu motako eskailerak erabiliz. Una vez realizado el montaje de las guías metálicas o de madera, se procederá a la colocación de las redes de seguridad, utilizando escaleras de libro.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak kale osoan zehar jarri direnean eusteko puntuak finkatuko dira; egurrezko gidarien edo metalezko hagaxken alboetako aurpegietan iltzeak josi eta haien artean metro bateko tartea utzi behar da (hobe da iltzeak finkatu aurretik oholak lurrean bermatzea). Una vez colocadas las redes en toda la calle, se fijarán puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas (mejor colocar los clavos con los tablones en el suelo).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Doitasun handiz jarri behar ditugu aurremarkoak; hala, beruna eta nibelak ondo zaindu behar ditugu, eta egurrak okertuta geratzen ez direla ziurtatu. Su colocación ha de ser pulcra respetando los plomos y niveles e intentando que las maderas no se tuerzan.

Materiala: Igeltserotza

Hagatxoak goiko ilaretan jar ditzakegu, egurra kentzen dugunean, masatik kanpo aterata ez geratzeko. Las varillas se pueden colocar en hiladas superiores, ya que cuando se retire la madera podrían verse asomando por la masa.

Materiala: Igeltserotza

Gerta liteke aurreko mendearen amaieran eraikitako etxebizitza baten sabai aizuna eraistea hura zaharberritzeko asmoz, eta forjatuari erreparatu ondoren, konturatzea garai hartan erabili ohi ziren egurrezko habeak erabat pipiak jota daudela. Imaginar que se está derribando el cielo-raso de una vivienda construida a finales del siglo pasado, para proceder a su rehabilitación, y tras observar el forjado se detecta que las vigas de madera, propias de esa época, están gravemente afectadas por la carcoma.

Materiala: Proiektuak

3
egur > madera (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra desintegrazio-industriara bideratuko bada, narriadura hori ez da garrantzitsua; baina gainerako kasuetan –zerratzeko, desbiribiltzeko edo zutoinak eta enborkiak egiteko bada–, onartezina izan daiteke, ohol-enbor basala kaltetu dezakeelako, eta horixe da zuhaitzaren zatirik baliotsuena. En el caso de que el destino de la madera sea la industria de desintegración, este deterioro no es un inconveniente pero en los demás casos (aserrío, desenrollo, postes y apeas) puede ser inaceptable al afectar a la troza basal, parte más valiosa del árbol.

Materiala: Nekazaritza

Xafla irmoagoa denez, makinista gehiago hurbildu daiteke lurrera eta, beraz, fustearen zentimetro gehiago aprobetxa ditzake. Egur kopuru hori, batzuetan, ustiapenaren bolumenaren % 5 izatera iristen da. La mayor robustez de la cuchilla hace que el maquinista no tenga tanto reparo en aproximarse al suelo y por tanto aproveche unos centímetros más de fuste lo que supone una cantidad de madera que en algún caso llega al 5% del total del volumen de la explotación.

Materiala: Nekazaritza

Eskuarki, Espainiako baso-inguruetan, prozesatzaile terminoa erabiltzen da egurra ipurditik mozten eta prozesatzen duten makinak adierazteko, hau da, biltzeko makinak Popularmente, en los medios forestales españoles, se emplea de forma generalizada el término procesador o procesadora para referirse a las máquinas que apean y procesan la madera es decir, a las cosechadoras.

Materiala: Nekazaritza

Haien berezitasuna da basoan sartu eta motzondoan bertan dagoen egurreraino edo baso barneko bilketa-guneraino irits daitezkeela. Se caracterizan por la posibilidad de introducirse en el monte y acceder a la madera situada a pie de tocón o en las zonas de reunión dentro del monte

Materiala: Nekazaritza

Basoko traktore bat da, egurra prozesatzeko bereziki sortua. Es un tractor forestal especialmente concebido para la función de procesado de la madera

Materiala: Nekazaritza

Ildaskak edo heltze-puntak dituzten arrabol metalikoak. Irtenbide honen bidez itsaspen handia lortzen da, baina presio handiaren eraginez, puntak edo ildaskak egurrean sartzen dira eta kalteak eragiten dituzte. Rodillos metálicos con estrías o puntas de agarre Esta solución ofrece una gran adherencia pero la presión es tan grande que las puntas o las estrías penetran en la madera deteriorándola.

Materiala: Nekazaritza

Horrek bide ematen die orban urdinak uzten dituzten onddoei hortaz, akats horrek egurraren balioa gutxitzen ez duenean erabiliko dira: adibidez, partikula eta zuntzezko taulen industriarako edo sulfato-zelulosa lortzeko denean. Eso facilita la invasión del azulado, por lo que deben utilizarse cuando este defecto no devalúe la madera como es el caso de aquella con destino en la industria de tableros de partículas o fibras así como en la de celulosa al sulfato.

Materiala: Nekazaritza

Gomazko arrabolak pneumatikoak nahiz solidoak. Zailagoa da itsaspen ona lortzea, baina honelakoek ez dute egurra kaltetzen. Rodillos de goma bien neumáticos o bien sólidos La consecución de una buena adherencia es más difícil, aun que tienen la ventaja de no causar deterioro a la madera

Materiala: Nekazaritza

Egurraren xedea zerratze- edo desbiribiltze-industria denean erabili behar dira. Se deben utilizar cuando el destino de la madera sea la industria de aserrado o la de desenrollo.

Materiala: Nekazaritza

Bien arteko irtenbidea da; izan ere, egurraren gainean egiten duen presioa azalera handiagoan banatzen da, eta gehienetan itsaspen onargarria lortzen du. Es una solución intermedia entre ambos, pues la presión que realiza sobre la madera se reparte en una mayor superficie proporcionando una adherencia aceptable en la mayoría de los casos.

Materiala: Nekazaritza