mantenimiento Bilatu mantenimiento testuinguru gehiagotan

1
mantentze-lan > mantenimiento (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arriskutsuenak azido sulfurikoarenak dira, baterien mantentze-lanak egitean sortzen diren zipriztinak, alegia. Las más peligrosas son las de ácido sulfúrico al efectuar trabajos de mantenimiento de baterías.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, nahi gabe martxan jartzeagatik eragindako istripuak saihestuko dira, mantentze-lanak eremu arriskutsuetan egitean adibidez. Esto previene de accidentes por puestas en marcha involuntarias, como en caso de estar ejecutando tareas de mantenimiento en zonas peligrosas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jasogailu baten mantentze-lanetan, guztiz jaitsi behar da, eta autorik izan ez dezan saiatu. Cuando se realiza el mantenimiento de un elevador, este se debe bajar totalmente e intentar que no haya ningún coche colocado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mantentze-lanak langile trebatuak egin behar ditu. El mantenimiento lo debe realizar el personal adecuado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ikus-azterketa bat zuzen egiten jakingo duzu, eta prebentzioko zer mantentze-lan egin daitekeen erabaki ahal izango duzu, baita mantentze-lan erraz batzuk zuzen egiten ere. Sabrás ejecutar correctamente una revisión visual y decidir el posible mantenimiento preventivo, así­ como ejecutar algunos mantenimientos sencillos de forma correcta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aztertu makina bakoitzaren entxufeak, eta egin prebentziozko mantentze-lanak. Revisa los enchufes de cada máquina y haz el mantenimiento preventivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento......................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, guk kable urdina moztu eta fusiblean jartzen badugu, mantentze-lana egitean ez genuke faseko korrontea kenduko eta, horregatik, tentsiopean geldi gintezke era berean. Por ejemplo, si nosotros cortamos el cable azul y lo ponemos en el fusible, al realizar el trabajo de mantenimiento no estaríamos quitando la corriente de fase, por lo que nos podremos quedar en tensión de la misma forma.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gaur egun, enpresa guztietan ari dira instalatzen norbera babesteko ekipoen erabilerari eta haien mantentze-lanei dagozkien kontrol-neurriak. Actualmente en todas las empresas se están instalando medidas de control respecto al uso y mantenimiento de las protecciones personales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

mantentze-lan > mantenimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mantentze-lanak egiteko berariaz diseinatutako eremuak prestatu beharko dira (linea robotizatuak). Deberá disponerse de zonas de mantenimiento especialmente diseñadas a tal efectos (lí­neas robotizadas).

Materiala: Gozogintza

Mantentze-lanen arduradunari abisatu, eta, beharrezkoa izanez gero, ganbera hustu Se avisa la responsable de mantenimiento y en caso necesario se procede al vaciado de la cámara

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Garbitu, eta, beharrezkoa bada, mantentze-lanen arduradunari abisatu Se procede a su limpieza y si es caso se avisa al responsable de mantenimiento.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Langilea normalean sartzen baimentzen ez zaion robotaren inguruko tokietara sartzeagatik gertatzen dira, dela programatzeko, dela mantentze-lana egiteko. Bi dira kasu nagusiak: Se producen como consecuencia del acceso del operario a lugares que normalmente no son permitidos cercanos al robot, para operaciones de programación o mantenimiento, hay dos causas principales:

Materiala: Gozogintza

Puntu honetan esan behar da istripu gehienak programazio- eta mantentze-lanetan gertatzen direla. Hay que comentar en este punto, que la mayoría de los accidentes, se dan en la fase de programación y mantenimiento.

Materiala: Gozogintza

mantentze > mantenimiento (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltegiratzeko, mantentzeko eta konponketarako jarraibideak. Instrucciones de almacenamiento, mantenimiento y reparación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Edozein lan puntualetan (balkoietako lanak, mantentze-lanak...) ezin bada babes-barandarik, segurtasunsarerik edo antzeko babes kolektiborik erabili, debekatuta dago lan horiek dagozkion babes indibidualak erabili gabe egitea. En cualquier trabajo puntual (trabajos en balcones, operaciones de mantenimiento, etc.), donde no sea posible utilizar protecciones colectivas tales como barandillas de protección o redes de seguridad, se prohibe realizar estos trabajos sin utilizar las protecciones individuales pertinentes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obra horiek mantentze-lanak, konponketak eta erabilera-aldaketak dira, besteak beste, eta guztiek ezaugarri bat izaten dute: Estas obras comprenden las de mantenimiento, reparación, cambio de uso, etc., y tienen una caracterí­stica común:

Materiala: Proiektuak

Ikusten denez, birgaitze- eta mantentze-kontzeptuei loturiko eraikuntza-lanak dira; zalantzarik gabe, hitz horiek sarri entzungo zenituzten, esku-hartze mota horrek gure eraikuntzetan izan duen gorakada dela eta. Como se ve, son obras de construcción ligadas a los conceptos de rehabilitación y mantenimiento, palabras que, sin duda, se habrá oí­do en numerosas ocasiones, dado el auge que están adquiriendo este tipo de intervenciones en nuestro parque construido.

Materiala: Proiektuak

Halaber, lan horietan eta konpontze- nahiz mantentze-lanetan prebentzio-baliabideak eskatu daitezke zuzeneko edo zeharkako ikuskaritza baten bitartez, kasu hauetan: Asimismo, en tales trabajos y en los de reparación y mantenimiento podrá exigirse la presencia de Recursos Preventivos, mediante una supervisión directa o indirecta, en los siguientes casos:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegia eta Mantentze-lanak Departamento de Almacén y Mantenimiento.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta enpresak biltegian duen gauza ororen mantentze-lanak agirietan jasotzea, segurtasun-baldintza egokietan erabili ahal izateko. Realizar un mantenimiento documentado (reparaciones, engrase, etc.) adecuado de toda la maquinaria, equipos de trabajo, herramientas manuales, etc. con que cuente la empresa en el almacén, para permitir su uso en unas idóneas condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegia eta Mantentze-lanak Almacén y mantenimiento

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

mantentze-lan > mantenimiento (274 testuinguru)
eu testuak es testuak
MANTENTZE-LANA: Mantenimiento:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Eta mantentze-lanen faktorea ere beti izan beharko dugu kontuan. Debe considerarse siempre también el factor mantenimiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konponketa egiteko, mantentze-lan zuzentzaileen prozesu berari jarraituko zaio. La realización de la reparación seguirá el mismo proceso del Mantenimiento Correctivo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxura-kasuan, ez manipulatu makina; jakinaren gainean jarri mantentze-lanetarako arduraduna, eta seinalezta ezazu matxura. En caso de avería, no manipules la máquina, avisa inmediatamente al responsable de mantenimiento, señalizando la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zure makinak "mantentze-lanen egunkaria" baldin badu, eguneratua egon dadila. Si tu máquina dispone de "diario de mantenimiento", supervisa que se mantenga actualizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanetako operazioak arriskutsuak izan daitezke zenbait kasutan; horrelako operazioren bat egin behar baduzu, makina gelditu edo deskonektatu egin behar duzu lehenago; egiazta ezazu ez dela geratzen hondar-energia arriskutsurik, eta, operazioa egiten ari zaren bitartean makina nahi gabe martxan jartzea edo konektatzea saihesteko neurriak hartu. En las operaciones de mantenimiento que pueda suponer peligro, realí­zalas siempre tras haber parado o desconectado la máquina, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras se esté efectuando la operación.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Anomalia elektrikoren bat atzematen baduzu, jakinaraz iezaiozu mantentze-lanetako zerbitzuari. Comunica al servicio de mantenimiento cualquier anomalía eléctrica que observes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1. eta 2. ataletan, hurrenez hurren mantentze-lan zuzentzaileen eta mantentze-lan planifikatuen zuzeneko eskulana bereizten dira; 3. atalean, berriz, biak batera hartzen dira aintzat, honela: En los apartados 1 y 2 se diferencia la Mano de Obra Directa del Mantenimiento Correctivo y Planificado, mientras que en el 3 se agrupan ambos de forma que :

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ustekabeko matxura-orduak mantentze-lan zuzentzaileak egiteko geldirik emandako orduak dira (matxura-orduak barne). Horas averías imprevistas son las horas de parada correspondientes al Mantenimiento correctivo (horas de fallo incluidas).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanen plangintza. Planificación del Mantenimiento.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola