tresna Bilatu tresna testuinguru gehiagotan

1
tresna > herramienta (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuzko tresnak HERRAMIENTAS MANUALES

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanAutomatismoak

tresna > instrumento (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tresnen argiztapena Iluminación de los instrumentos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tresna-multzoak Grupos de instrumentos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

2 Aginte-paneleko tresnen neurketa-sistemak 2 Sistemas de medición de los instrumentos del tablero

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

B Sua detektatu eta horren arabera jokatzen duen tresna bat. B Un instrumento que detecta el fuego y actúa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna-taulan kokatzen da, haizetekoaren ondoan, eta eguzki-izpiek ibilgailuan eta bidaiariengan zenbateraino eragiten duten erregistratu behar du. Va ubicado en el tablero de instrumentos, junto al parabrisas, y su misión es registrar la incidencia de los rayos solares sobre el vehí­culo y sus ocupantes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nolanahi ere, plastikozko turbina batek osatzen du, eta turbina horrek motor elektriko baten ekintza bidez biratzen du. Motor horri tresna-mahai batek agintzen dio. De cualquier modo, está formado por una turbina de plástico que gira por la acción de un motor eléctrico comandado desde el cuadro de instrumentos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

A Suaren presentziaren berri ematen digun tresna bat. A Un instrumento que nos avisa del fuego.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

metalezko tresna, irekitzeko eta ixteko aukera ematen dien ardatz batez lotutako bi besok osatua. instrumento de metal, compuesto de dos brazos trabados por un clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbiketa egiteko, lehenbizi lan-ekipoa itzali behar da eta gero, txirbila eta balizko hondakinak brotxa batez edo dagokion tresnaz garbitu, baina inoiz ez eskuz, txirbilak zauriak eragin ditzakeelako. Para proceder a la limpieza se debe apagar previamente el equipo de trabajo y luego limpiar la viruta y posibles materiales de desecho con una brocha o el instrumento que proceda, pero nunca con la mano ya que la viruta puede ocasionar una herida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1215/1997 Errege Dekretuaren arabera, lan-ekipo bat da lanean erabiltzen den edozein makina, aparatu, tresna edo instalazio. Según el Real Decreto 1215/1997, un equipo de trabajo se define como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

tresna > herramienta (108 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolpekatzeko eta higatzeko tresnak erabiltzean, kontuan hartu behar dugu txinparta material gorizko zati txiki bat dela, abiadura handian doana; horregatik, begian jotzen bagaitu, lesio bat eragin diezaguke. En la utilización de herramientas de golpeo y herramientas de desgaste hay que tener en cuenta que una chispa es un pequeño trozo de material al rojo vivo y a gran velocidad, por lo que si nos alcanza el ojo, nos puede causar una lesión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txirbil-harroketako tresnetan, txirbilek jauzi egiten dute askatzen direnean, eta begia edozein norabidetatik jo dezakete. En las herramientas de arranque de viruta, las virutas saltan cuando se desprenden pudiendo alcanzar el ojo desde cualquier dirección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna pneumatikoak noizbehinka eta aldi labur batez erabiltzen dira. La utilización de herramientas neumáticas es esporádica y durante un corto periodo de tiempo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna pneumatikoek sortutako zarata Ruido procedente de herramientas neumáticas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskuzko tresnak material erresistentez eraikiko dira eta haien elementuen arteko lotura sendoa izango da, hautsi edo aska ez daitezen. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Lanerako beharrezkoak diren tresnak edo materialak ekipotik hurbil ezartzeko. C Colocar cerca de él las herramientas o materiales necesarios para el trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, gurpil baten torlojuak tresna pneumatiko batez muntatzen ari bagara, horrek 80 dB sor ditzake, eta hagunak gurpilaren abatzarekin eta torlojuekin ateratako zarata 85 dB-ra ere irits daiteke; horregatik, entzumen-babesgailuak behar ditugu. Por ejemplo, si estamos montando los tornillos de una rueda con una herramienta neumática, ésta puede producir 80 dB, y el ruido generado por la llanta con el cubo de la rueda y los tornillos puede llegar a 85 dB, por lo que necesitaremos protectores auditivos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ahal den guztietan, tresna hau hautatu behar dugu giltza finkoaren ordez. Siempre que se pueda hay que elegir esta herramienta en lugar de la llave fija.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hori horrela ez bada, tresnak torlojuarekin edo azkoinarekin duen lotunea, edo kirtena, labaindu egin daiteke heltzen diogunean, eta, hortaz, dagokion indarra aplikatzen diogunean, kolpeak eta harrapaketak eragin daitezke. Esta deficiencia de conservación puede provocar el deslizamiento del agarre de la herramienta con el tornillo o la tuerca, o del mango al agarrarla, por lo que al aplicar la fuerza correspondiente puede dar lugar a golpes y atrapamientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin bultza tresnari esku-ahurraz. Empujar la herramienta con la palma de la mano.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

tresna > herramienta (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atal hauek osatzen dute tresna ebakitzaile oro: En toda herramienta cortante hemos de distinguir :

Materiala: Egurraren teknologia

Txirbilak sortu ordez, tresnek hautsa sortzea zorroztu egin behar ditugun seinale da. Cuando la herramienta produce polvo en lugar de virutas, es señal de que necesita afilarse.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, barailan jarri behar da tresna, hortzek ezkerrera ematen dutela (ikusi 205. irudia), eta, ezker-eskuin, banan-banan karrakatu behar dira hortzak. Se coloca la herramienta en la mordaza, con los dientes mirando hacia la izquierda (fig. 205), y se va limando de izquierda a derecha un diente tras otro.

Materiala: Egurraren teknologia

3. Behar bezala zorrozten baditugu tresna ebakitzaileak, askotan erabil ditzakegu berriz zorroztu behar izan aurretik. Halakoetan, nahikoa da fintzea. 3.a Si se afilan debidamente las herramientas cortantes, podrán utilizarse muchas veces sin necesidad de afilarlas de nuevo; bastará sólo pasarlas por la piedra de afinar.

Materiala: Egurraren teknologia

eskuz egiteko, lima, marrusketa, hortza eta, oro har, esku-tresna guztiak erabil ditzakegu, oso zorrotz badaude betiere Para hacerlo a mano, podrá usarse la lima, el cepillo, la cuchilla, y en general todas las herramientas manuales muy afiladas.

Materiala: Egurraren teknologia

Horizontalean eta tresnarekiko perpendikularrean egon behar du limak betiere, eta ez du alboetara mugitu behar, ez kulunka ibili behar; gainera, norabide bakarrean erabili behar da: atzetik aurrera. Hay que llevar la lima siempre horizontal y perpendicular a la herramienta, sin ladearla ni balancearla, y usándola en un solo sentido, de atrás hacia adelante.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Tresnak ondo zorrozten eta fintzen baditugu, luzaroago irauten dute. 4.a Un buen afilado y afinado alargan la duración de la herramienta.

Materiala: Egurraren teknologia

5. Beren tresnak nola zorrozten dituzten ikusirik, zehaztasun osoz epaitu dezakegu arotzen bizkortasuna, garbitasuna eta abilezia. 5.a Por el afilado de las herramientas de un carpintero, se juzgará con toda certeza de la prontitud, limpieza y habilidad en la realización de sus trabajos.

Materiala: Egurraren teknologia

6. Presio gehiegi egiten badugu, berotu egiten da tresna, oso azkar; tenplaketa galtzen du; eta higatu egiten da. 6.º Con exceso de presión, la herramienta se recalienta rápidamente, se destempla y se gasta.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatzaren makurtasuna ezberdina izan daiteke, tresnaren arabera eta egurraren gogortasunaren arabera. La inclinación del corte puede variar según la herramienta y la dureza de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

tresna > herramienta (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da zertan forja zulatu eta, ondorioz, abantaila gehigarri batzuk ditu: ez da inolako tresnarik erabili behar, egitura-elementuen erresistentzia murriztea saihesten da eta abar. No es necesario realizar ningún tipo de taladro en el forjado, lo que se traduce en varias ventajas añadidas, como es el no empleo de herramientas, se evita la reducción de resistencia de los elementos estructurales, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kurrika (20. irudia) ere ezinbesteko tresna da, eta lauzak ebakitzeko eta errepasatzeko balio du. Otra herramienta indispensable es la tenaza (Fig. 20) que permite cortar y repasar las plaquetas.

Materiala: Igeltserotza

"Proiektuen analisia" atalaren lehen zatian, plano mota guztiak ezagutu eta interpretatzeko behar diren tresna eta baliabide guztiak emango ditugu. Esta primera parte del apartado Análisis de Proyectos dará las herramientas y recursos necesarios para conocer e interpretar todo tipo de planos.

Materiala: Proiektuak

Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Begiratzea ea makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu, babes kolektibo zein indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri eta zaintzen diren eta mantentze-lanak egiten zaizkien. Eta oro har, langile guztiek beren jardunean erabiltzen dituzten baliabide guztiak ekoizleek edo hornitzaileek eta Prebentzio Zerbitzuak emandako jarrai Verificar que se utilizan, colocan, mantienen y cuidan todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que los trabajadores a su cargo desarrollen sus actividades, según las instrucciones y cons

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
tresna > apero (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tresnak traktorera ongi egokitzea. Buena adaptación de los aperos al tractor

Materiala: Nekazaritza

8.3. TRESNAK EGOKITZEKO ETA MANTENTZEKO LANAK 8.3. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APEROS

Materiala: Nekazaritza

Nekazariak esfortzu handia egin behar du traktore berria erosteko, eta normalean aurrekoak baino potentzia handiagoa izan ohi du. Bada, esfortzu hori ez da alferrikakoa izan behar, eta horretarako tresna egokiak erosi eta behar bezala mantendu behar dira. El esfuerzo que supone para el agricultor la compra de un tractor que normalmente es de mayor potencia que el sustituido, no debe desperdiciarse con la conservación o compra de aperos inadecuados.

Materiala: Nekazaritza

Traktoreak eta tresnak gauzatutako lana kudeatzen da. Gestionar el trabajo realizado por el tractor y el apero

Materiala: Nekazaritza

3
tresna > utensilio (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uraren propietate fisikoak eta kimikoak aldatzen dituzten konposatu kimikoak dira, eta sukaldeko tresnetan eta gainazaletan itsatsita zegoen zikintasuna esekita edukitzen dute. Son compuestos químicos que modifican las propiedades físicas y químicas del agua y facilitan y mantienen en suspensión la suciedad adherida a los utensilios y superficies

Materiala: Ostalaritza

Akatsen bat duen edo hondatuta dagoen sukalde-tresna oro baztertu egin behar da, bezeroei berriro ez jartzeko. Todos los utensilios defectuosos o dañados deberán ser eliminados de la circulación con el fin de evitar ser puestos nuevamente en el servicio al cliente

Materiala: Ostalaritza

Hondakinak edo tresna zikinak eta material garbia Residuos o utensilios sucios con material limpio

Materiala: Ostalaritza

Ekipamenduen eta tresnen metal edo egur zatiak. Piezas de metal o madera procedente de equipos y utensilios

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko baxeran edota tresnetan mikroorganismoek bizirik irautea. Supervivencia de microorganismos en vajilla o utensilios

Materiala: Ostalaritza

Tiraderetan gordetako tresnei erreparatzea. Observar utensilios guardados en los cajones.

Materiala: Ostalaritza