txantiloi Bilatu txantiloi testuinguru gehiagotan

1
txantiloi > plantilla (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskubandaren txantiloiak eta hura egiteko modua zehazteko, 976. irudian adierazi bezala jokatu behar da. Tal como puede observarse en los grabados de la figura 976, se opera para hallar las plantillas y la ejecución del pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoaren txantiloia erabiliz, egurrezko piezaren bi aldeak markatu behar ditugu, eta kurba eskuz zerratu behar dugu, edo zinta-zerraz; aurrez, euskarri makurtua jarri behar dugu platerean, º Con la plantilla de la planta, se marca a ambos lados de la madera, y se sierra la curva a mano, o con la sierra cinta, previa la colocación de un soporte inclinado en el plato.

Materiala: Egurraren teknologia

Gauza bera egin behar da eskubandaren kanpoaldeko eta barnealdeko txantiloiak kalkulatzeko (ikusi 974. irudia). Como puede observarse en el grabado, del mismo modo se opera para hallar las plantillas interior y exterior del pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezek profil simetrikoa badute, ez da beharrezkoa txantiloi osoa egitea; aitzitik, nahikoa da erdia bakarrik egitea. Para piezas que tengan un perfil simétrico, no es necesario hacer la plantilla completa, basta hacer sólo la mitad.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbatetan, beharrezkoa izaten da txantiloiak egitea, lana errazago egiteko; izan ere, hartara, piezak ez dira markatu behar behin eta berriz. A veces es necesario hacer unas plantillas para facilitar la elaboración, evitándose con ello el trabajo de marcar las piezas repetidamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazkiari jarraiki, txantiloia prestatu behar dugu, eta hauen txantiloia egin behar dugu: a) atzeko hankena; b) aurreko hankena, forma berezia badute; eta c) alboetako langarei dagozkien ziriena, sasieskuairan mihiztatu behar baditugu. " Se saca plantilla según dibujo: a) de las patas traseras; b) de las patas delanteras, si tienen forma especial; c) de las espigas correspondientes a las traviesas laterales, si se ensamblan a falsa escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

Hankak prestatzeko, aurrez moztu behar ditugu txantiloiak, eta bi abantaila ditu horrek: La preparación de las patas exige el recortado previo de las plantillas, con una doble ventaja:

Materiala: Egurraren teknologia

b) Egur gehiago aurrezten dugu eta txantiloiak egokiago banatzen ditugu ohol landuaren gainean. b) Mayor economía de madera, y más acertada distribución de las plantillas sobre la tabla labrada.

Materiala: Egurraren teknologia

Langara beteak erabiltzen baditugu, txantiloiak prestatu behar ditugu aurrez; Para hacerlos con traviesas macizas, habrá que preparar antes la plantilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Banku soila eraikitzeko, lehenik, piezak landu behar ditugu eta, ondoren, oinak mozteko txantiloia prestatu behar dugu, hozkak eta ziriak egin behar ditugu eta guztia mihiztatu behar dugu. Para construirlo, una vez labradas las diversas piezas, se prepara la plantilla para recortar los pies, se hacen las escopleaduras y espigas, y se ensamblan.

Materiala: Egurraren teknologia

txantiloi > escantillón (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gisa bera, teilen artean beti neurri finkoa gordetzeko, oso baliagarria da txantiloia. También es conveniente el uso de un escantillón para llevar una medida fija entre las tejas.

Materiala: Igeltserotza

Txantiloia. Teilak jartzean gainjartze-tartea ondo gordetzeko balio du txantiloiak. Ejemplo de un escantillón, esto nos sirve para dejar cada teja en su solape conveniente sobre ella.

Materiala: Igeltserotza

Txantiloia nola erabili. Ertzean jarritako teila txantiloiarekin bultzatu behar da taularen atzealdean tope egin arte. Detalle del uso de un escantillón, empujando la teja apoyada en la punta hasta que haga tope en la parte trasera de la tabla.

Materiala: Igeltserotza

Tapakiak (7. irudia) eta ubideak (8. irudia) jartzeko txantiloia nola erabili. Formas de usar un escantillón para colocar tapas (Fig. 7) y para colocar rí­os (Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza

9. eta 10. irudietan ikusten denez, ubideetako irtenguneek teilatu-hegaletik kanpora zenbat irten behar duten, irtengune horiei hainbateko tartea (x) ezartzeko erabil daiteke txantiloia. En las Fig. 9 y 10 se puede ver cómo el escantillón también puede servir para dar a los salientes de los rí­os la misma medida a la que han de asomar respecto del alero (x).

Materiala: Igeltserotza

Langilea kordela erabiltzen ari da: kordela tenkatu egin du txantiloiaren markarekin bat egin arte; horrela, zehatz-mehatz jakingo du adreilu bakoitzak zer norabide izan behar duen. Uso del cintrel, con él se consigue, estirándole y haciéndole coincidir con la marca del escantillón, obtener la correcta dirección que ha de tener cada ladrillo.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, soka bat jarri dute tenk, bi aldeetako zintarriei oratuta. Metroarekin edo txantiloiarekin neurri egokia ezartzeko balio du sokak; hartara, zagor gehiago ala gutxiago behar den jakingo dute langileek une oro. Para ello han colocado una cuerda tensa, que se apoya en ambos lados de los bordillos y que sirve para que se escantille la medida con un metro o escantillón, sabiendo así­ si se debe añadir más zahorra o quitarla.

Materiala: Igeltserotza

Arkuaren gailurretik abiatuta egingo dugu txantiloia; hartara, erdiko adreilua edo adreiluak ondo erdiratuta geratuko dira (4. irudia) El escantillón se hará partiendo de la cúspide del arco, para garantizar que el ladrillo o los ladrillos centrales queden bien promediados (Fig. 4).

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, txantiloia erabil dezakegu, baina gaur egun gutxi erabiltzen da; izan ere, garrantzi handiagoa ematen zaio halako lanak azkar egiteari kalitatez egiteari baino. Hala, askotan, somara lan egiten duten langileek egiten dituzte horrelako lanak. Para ello se puede utilizar un escantillón, aunque hoy en día está en desuso, ya que prima la rapidez a la calidad en la realización de estos trabajos, por lo común, encargados a destajistas.

Materiala: Igeltserotza