lan Bilatu lan testuinguru gehiagotan

1
lan > trabajo (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Notarioak beste 1640,76 euroko faktura bat pasatu digu egindako lanengatik, eta eskura ordaindu diogu. El notario nos pasa fra, de 1640,76 más por los trabajos realizados, que pagamos al contado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

I+G gastuak (210) ibilgetu ez-materialerako egindako lanak (731) Gastos de I+D (210) a Trabajos realizados para el I Inmat (731)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irismenari buruzko paragrafoan (kontu-ikuskaritzako prozeduren eta lanaren irismena) bi muga edo ezintasun mota bereizten dira: En este párrafo de alcance (del trabajo y de los procedimientos de auditoría) debemos diferenciar dos tipos de limitaciones o imposibilidades:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-eremua: IBILGETU MATERIALA írea de trabajo: INMOVILIZADO MATERIAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gure ikuskaritza-lana paragrafo honetan bertan aipatu dugun irismenarekin kudeaketa-txostena egiaztatzea besterik ez da izan, eta ez dugu aztertu sozietatean ikuskatutako kontabilitate-erregistroetatik lortutakoa ez den informaziorik. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables auditados de Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritzaKontu-ikuskaritza

Lan-arloa: ITXIERAREN OSTEKO HORNIDURAK, KONTINGENTZIAK ETA GERTAKARIAK írea de trabajo: PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontsignatzean Gordailuan Enpresarentzako lanak egiten dituzten hirugarrenen esku, mailegu gisa eta abar. En consignación En depósito En poder de terceros que realizan trabajos para la empresa, en calidad de préstamos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan hori errazteko, mesedez eskatzen dizuegu 20XX(e)ko abenduaren 31ko gure aldeko 324.319 euroko saldoa baiezta dezazuela, erantsita bidaltzen dizuegun egoera xehekatuaren arabera. Para facilitar este trabajo, les rogamos confirmen el saldo a nuestro favor a fecha de 31 de diciembre de 20XX por importe de 324.319 euros, de acuerdo con el estado detallado que adjuntamos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Informazioa aztertu, eta gero 20X0-12-31ko bezeroen saldoak bateratu, lan-orriak egin eta zenbateko guztiak aintzat hartuta beharrezkoak diren doikuntza guztiak proposatu. Se pide: Analizar la información para obtener la conciliación de los saldos de clientes a 31-12-20X0, confeccionar los papeles de trabajo y proponer ajustes que considere necesarios suponiendo significativos todos los importes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

LAN-ORRIAK PAPELES DE TRABAJO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
lan > trabajo (186 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nutrizioaren bizi-funtzio guztiak metabolismoan biltzen dira. Mantenugaiak aprobetxatzen diren erreakzio biokimiko guztiek osatzen dute metabolismoa, eta haien bidez organismoaren funtzio guztietarako beharrezko energia lortzen da, hala nola muskulu-lanerako, tenperaturari eusteko, hazteko beharrezko diren molekulak sintetizatzeko eta ehunak eta fluido organikoak ber Todas las funciones vitales de la nutrición se agrupan en el metabolismo, que es el conjunto de reacciones bioquí­micas a través de las cuales se aprovechan los nutrientes, obteniendo la energía necesaria para las diversas funciones del organismo, como el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura y, también, para la sí­ntesis de moléculas

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Iodo gehiegi izateak hipertiroidismoa eragin dezake (tiroideak lan gehiegi egiten duenean). El exceso de yodo puede provocar el hipertiroidismo (es un trabajo excesivo de la tiroides).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

1998an pertsona ezinduen aisialdiari buruzko ikerketa-lana egin zuten Once Fundazioak eta Deustuko Unibertsitateak, PODEMOS izenarekin (Minusbaliotasuna, Aisia eta Osasunari buruzko Once Deustu Proiektua). En el año 1998 se llevó a cabo un trabajo de investigación sobre el ocio de las personas discapacitadas, llamado PODEMOS (Proyecto Once Deusto en Minusvalías, Ocio y Salud) y realizado por la Fundación Once y la Universidad de Deusto.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Noizbehinkako lanak. Trabajos esporádicos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Duvallen lana abiapuntu hartuta, beste sailkapen batzuk ere agertu dira. Sailkapen horietan, hiru etaparen inguruan osatu ohi da lana, eta etapa horiexek dira gehien orokortu daitezkeenak. Hauek dira (geroago garatuko ditugu): A partir del trabajo de Duvall han aparecido otras clasificaciones que vienen a girar en torno a tres etapas, y que son las que se consideran más generalizables y que se desarrollarán posteriormente:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arrunta da estresari buruzko esaldiak entzutea, besteak beste, estresatuta zaude, lanak estresatzen nau edo egoera honek estresatu egin nau. Es corriente oí­r frases alusivas como estás estresado, el trabajo me estresa o esta situación me ha estresado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikaskide guztien artean, etorkizunean gizarteratzaile gisa gauzatuko duzuen lanean egoera horiek nola sortuko diren hausnartuko dugu. Entre toda la clase se reflexionará sobre como estas situaciones se van a dar de manera habitual en vuestro futuro trabajo como integradores sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza hauen helburua jarduera erabilgarria eskaintzea eta laneko adinean dauden adimen-urritasuneko pertsonen gizarteratzea sustatzea da; izan ere, ezintasun-maila aurreratua dela eta, ezin dute ohiko lanpostuetara edo lanpostu berezietara sarbiderik izan. La finalidad de estos centros es la de proporcionar una actividad útil, fomentando la integración social de aquellas personas con discapacidades psí­quicas en edad laboral, que, debido a su acusada minusvalía, sea temporal o permanente, no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Halaber, laguntzen esleipena edota zerbitzuetan sartzea proposatzen dute, eta lanerako gaitasunen ziurtagiriak egiten dituzte, lanerako ikastegietan edo laneko zentro berezietan sar daitezen. También proponen la asignación de prestaciones y/o ingresos a los servicios y emiten certificados de aptitudes de trabajo para el ingreso en centros ocupacionales o centros especiales de trabajo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lotura estua dute oinarrizko gizarte-beharrak betetzearekin (elikadura, etxebizitza, lana, hezkuntza, aisialdia, gizarte-segurantza). Tienen una estrecha relación con la satisfacción de las necesidades sociales básicas (nutrición, vivienda, trabajo, educación, ocio, seguridad social).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

lan > trabajo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
eztabaidak, jarduera-programazioa, sustapen-kanpainak, kasu praktikoak, ikerketa-lanak, horma-irudiak egitea, prentsa-analisia eta abar. debates, programación de actividades, realización de campañas promocionales, casos prácticos, trabajos de investigación, realización de murales o paneles, análisis de prensa, etc.

Materiala:

Haurren Tratu Txarrak Saihesteko Elkarteen Federazioa (FAPMI) eta Lan eta Gizarte Gaien Ministerioa. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Materiala:

Ebazpen hori betez, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak beti ospatu izan du Familiaren Nazioarteko Eguna 1994. urteaz geroztik, eta hainbat ekitaldi antolatu ditu familiengan eragina duten eta kezka eragiten duten gaien inguruan gogoeta eta eztabaida egiteko". En cumplimiento de esta Resolución, desde 1994, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha venido siempre conmemorando el Día Internacional de la Familia con diversos actos para reflexionar y debatir sobre las cuestiones que afectan y preocupan a las familias".

Materiala:

Ikerketa-lana Trabajo de investigación

Materiala:

3
lan > empleo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezkontideak lana bilatzea edo galtzea..... Encuentro o pérdida del empleo del cónyuge.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heziketaren mende daude hauek: pertsonalitatearen erabateko garapena, lanerako tekniken ikaskuntza, gizarteratzea eta herrialdearen bizikidetza. De la educación depende el pleno desarrollo de la personalidad, el aprendizaje de las técnicas para el empleo, la integración social y la convivencia del paí­s.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lana bilatzeko teknikak ezagutaraztea. Dar a conocer el manejo de las técnicas de búsqueda de empleo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanean eta lan-bitartekaritzan trebatzea. Formación en empleo y mediación laboral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

lana, etxebizitza, osasuna, heziketa eta gizarte-zerbitzuak. empleo, vivienda, salud, educación y servicios sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanerako orientabidea ematea eta lana bilatzen laguntzea. Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Minusbaliotasun-maila dela-eta, enpresa edo enpleguko zentro berezi batean txertatu ezin diren baina lanaren aurreko zereginak edo zeregin okupazionalak egin ditzaketen pertsonentzat dira. Están destinados a aquellas personas cuyo grado de minusvalía les impide integrarse en una empresa o un centro especial de empleo, pero que pueden realizar tareas prelaborales u ocupacionales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Dolua heriotzaren ingurukoak ez diren baina galera-egoeraren erantzuna diren hainbat egoeratan ere agertzen da, besteak beste, seme-alaben banantzea, estatusa galtzea, lana galtzea... El duelo también hace referencia a estados diferentes a la muerte, pero que son respuestas a una situación de pérdida, como puede ser la separación de los hijos, la perdida de status, la pérdida de un empleo.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

4
lan > trabajo (107 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-koefizientea bider erredukzio-koefizientea eginez, erresistentzia onargarria kalkulatzen dugu, eta, behin piezaren S zeharkako ebakidura zein den jakinik, konpresioaren aurkako erresistentzia kalkulatzeko formula orokorra aplikatu besterik ez dugu egin behar: d Multiplicando el coeficiente de trabajo por el coeficiente de reducción, tenemos la resistencia admisible; y, conocida la sección transversal S de la pieza, sólo hay que aplicar la fórmula general de resistencia a la compresión:

Materiala: Egurraren teknologia

eta lan-koefizientea 60 kg/cm2-koa bada: El coeficiente de trabajo es de 60 Kg./cm2.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan-koefizientea Coeficiente de trabajo

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio-lana egiten dutenean, hiru modutan egon daitezke piezak: En el trabajo de compresión, los pies derechos pueden disponerse de tres modos:

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio- eta trakzio-lanaren konposatua da flexio-lana (ikusi 1.100. irudia). El trabajo de flexión viene a ser un compuesto de compresión y tracción (fig. 1100).

Materiala: Egurraren teknologia

Egur batzuek erresistentzia handia dute, nekeari edo lanari aurre egiteko bereziki, koherentzia, zuntzezkotasuna eta egitura direla medio; beste batzuek, berriz, higaduraren aurkako erresistentzia dute; beste batzuek, presioaren aurkakoa; etab. º Hay maderas muy resistentes, especialmente en sentido de fatiga o trabajo, debido a su coherencia, fibrosidad, y estructura; otras, son resistentes al desgaste; otras, a la presión, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Lana errazteko, hona ebakidura laukizuzenen erresistentzia-momentuak (ikusi XXIV. taula); hain zuzen ere, horiek erabiltzen ditugu gehien. Para facilitar el trabajo, exponemos en la Tabla XXIV los momentos resistentes de secciones rectangulares, por ser éstas las más usadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko norabide perpendikularrean, jo behar da lan-koefizienteak zazpi edo zortzi aldiz txikiagoak direla zuntzen norabidearekiko zeiharrak diren esfortzuen lan-koefizienteak baino. Salbuespen bakarra ebakidura-koefizientea da, jo behar baita hiru edo lau aldiz handiagoa dela zuntzen norabidearekiko paraleloa den esfortzuaren lan-koefizientea baino. En sentido perpendicular a las fibras, los coeficientes de trabajo deberán tomarse siete u ocho veces menores que los correspondientes a esfuerzos en sentido oblicuo, excepto el de cortadura, que se tomará 3 ó 4 veces mayor que el correspondiente a esfuerzos en sentido paralelo.

Materiala: Egurraren teknologia

Lana akabatzea. Terminación del trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Urtaro batzuetako eta besteetako tenperaturaren arteko aldaketek mugimendua eragiten dute, eta inguruneko hezetasun-mailen arteko alde handiek, aske daude elementuen kopadura. Horrek guztiak eta atal bete finkoen hanturak eta pitzadurak, tiraderen eta gainazalen hondamenak eta abarrek egurrarekin egiten dugun lana baldintzatzen dute, eta egurrar El movimiento ocasionado por las diferencias de temperatura de las estaciones, las grandes diferencias de humedad ambiental, que ocasionan el alabeo de los elementos libres; la hinchazón y el agrietamiento de las partes macizas fijas; el desarreglo de los cajones, de las superficies, etc., todo este conjunto de fenómenos más o menos acentuados, que comprometen las realizaciones con la madera, constituyen lo que se llama "Trabajo" de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

5
lan > trabajo (121 testuinguru)
eu testuak es testuak
UNE EN 1263 arauan jasotzen diren beste sistemek ez bezala, U sistemaren helburua iraganbidetik edo lan-eremutik erortzea saihestea da; metro bat inguruko babes bertikala ematen du solairutik. A diferencia de los otros Sistemas contemplados en la norma UNE EN 1263, el sistema U tiene por objeto impedir las caí­das desde el área de tránsito o trabajo donde se instala, proporcionando una protección vertical hasta aproximadamente un metro de altura desde el piso.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

1.100 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran, eta 500 J-ekoa altuera handiagoko toki guztietan. Debe poder absorber una energía cinética de 1.100 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo y de 500 J en todas las partes a mayor altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2.200 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran. Debe poder absorber una energía cinética de 2.200 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Barandetan material sendoak eta iraunkorrak erabili behar dira, laneko ohiko baldintzei eutsi ahal izateko. Los materiales a emplear en las barandillas deben ser robustos y duraderos para resistir las condiciones normales de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Plintoaren goiko ertzak lan-gainazalaren gainetik 150 mm-ra egon behar du gutxienez (410. irudia). El borde superior del plinto debe estar al menos 150 mm. por encima de la superficie de trabajo (fig. 410).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, metalezko egitura erabat babestuta geratuko da altuerako erorketetarako, eta langileek segurtasun osoz lan egin ahal izango dute (392. irudia). De este modo, la estructura metálica ya está totalmente protegida frente al riego de caí­da de altura, por lo que los operarios podrán subir a realizar los trabajos necesarios con total seguridad (fig. 392).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lan-plataformatik lotzeko sokak moztu behar dira haga bereziak erabiliz. Se procederá cortar las cuerdas de atado desde la plataforma de trabajo, utilizando pértigas especiales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Argi dago zubietako lanak oso arriskutsuak direla, altuera handietan egiten direlako. Gainera, zaila izaten da babes-ekipamendu kolektiboak eta norbera babestekoak jartzea, aldi baterako egiturak direlako. Es evidente que los trabajos en puentes son de elevado riesgo, no solamente por realizarse a elevadas alturas, sino por la dificultad para instalar las protecciones colectivas e incluso las protecciones individuales, ya que son estructuras provisionales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Langileek lan-plataformetatik (plataforma jasotzaileak, aldamioak) egingo dituzte zeregin horiek, edo bestela, erorketen kontrako sistemak erabiliko dituzte (384. irudia). Los operarios realizarán estas labores perfectamente protegidos desde plataformas de trabajo (elevadoras, andamios), o en su defecto mediante sistemas anticaí­das (fig. 384).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

6
lan > obra (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
bizitegi-erabilera edo erabilera publikoa izango ez duten solairu bateko lan soilak, eta kanpoko konposizioa, bolumena edo egitura-sistema aldatzen ez dituzten berritzeak obras sencillas de una planta que no tengan uso residencial ó público, y reformas que no alteren la composición exterior, el volumen ó el sistema estructural

Materiala: Proiektuak

eta betearaztea Prebentzio Zerbitzuaren nahiz prebentzio-ordezkarien, obraburuaren eta arduradunen bitartez; horrela, organo bakoitzarekin elkarlanean arituko da prebentzio-lanetan eta zigorra jaso dezake neurri horiek bete ezean. Cumplir y hacer cumplir todas las medidas preventivas indicadas por el empresario a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de los Delegados de Prevención, Jefes de Obra y Encargados; cooperando con cada uno de estos órganos en las labores preventivas, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de estas medidas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hasiera batean, errendimendua gehitzeak era bateko edo besteko abantailak ekartzen dituenez beti, ezinbestekoa da, lan jakin bat edo obra-unitate oso bat PLANIFIKATZEN denean, ahalik eta eraginkorrenak izango diren gauzatze-sistemak antolatzea, hala errendimendurik onena lortzeko. Como en principio todo aumento del rendimiento supone ventajas, de uno u otro tipo, se impone, cuando se PLANIFICA un tajo o una unidad de obra completa, organizar "sistemas" de ejecución que resulten lo más eficaces posibles para, de ese modo, lograr los mejores rendimientos.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Horren ondorioz, lanak aldi baterako gelditu beharko dira, eta egitura sendotzeko konponbiderik egokiena zein den aztertu; batez ere, kontuan izan beharko da karga horiek modu seguruan transmititu beharko direla eraikinaren zimenduak ezarri arte. Ello implicará detener temporalmente las obras y estudiar cuál es la solución de refuerzo más adecuada, teniendo en cuenta, sobre todo, que habrá que transmitir dichas cargas, de una manera segura, hasta la cimentación del edificio.

Materiala: Proiektuak

Obra berrien proiektuetan ez bezala haietan proiektatutako lan guztiak egiteke baitaude, berritze-proiektuek hainbat kontzeptu biltzen dituzte: A diferencia de los proyectos de obra nueva, en los que toda la obra proyectada está por ejecutar, los proyectos de reforma engloban varios conceptos diferentes:

Materiala: Proiektuak

Orain arte berritze-lanen sailkapen orokorra baino ez dugu egin, eta gaiari heltzeko hiru tipologia bakarrik bereizi ditugu. Hasta ahora sólo se ha hecho una división general de las obras de reforma, nombrando tan sólo tres tipologías diferentes para introducir el tema.

Materiala: Proiektuak

Berritze-lanak hutsalak izan daitezke (adibidez, komun bat berritzea), baina baita eraikin handi bat goitik behera berritzea ere. Las obras de reforma varían, desde obras muy insignificantes, como puede ser la simple reforma de un cuarto de baño, hasta la rehabilitación integral de un gran edificio.

Materiala: Proiektuak

ERAIKIN BAT ERAISTEA LAN KONPLEXUA ETA, BATEZ ERE, ARRISKUTSUA DA DEMOLER UN EDIFICIO ES UNA OBRA COMPLEJA Y SOBRE TODO PELIGROSA

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza bat egituraren, funtzionaltasunaren eta estetikaren aldetik egoera ezin hobean mantentzeko, ziklikoki egin behar diren lan guztiei dagokie. Se refiere a todas aquellas obras que deben realizarse cí­clicamente para mantener cualquier construcción en unas condiciones óptimas de uso estructural, funcional y estético.

Materiala: Proiektuak

URBANIZAZIO-LANAK OBRAS DE URBANIZACION

Materiala: Proiektuak

7
lan > tajo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hain zuzen ere, LANETAN beti finkoa izaten da denbora, eta ia beti astebete esleitzen da lana egiteko. Produkzioa seguruenera aldagarria izango da, eta gutxienez errendimendu onena lortzeko nahi litzatekeena edo ahalik eta handiena izan behar du. Efectivamente, en los TAJOS el tiempo es fijo, casi siempre una semana, el tiempo normalmente asignado. la producción, posiblemente variable, debe ser al menos la deseable o la mayor posible para obtener el mejor rendimiento.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

OBRA-UNITATEAK ETA LANAK PLANIFIKATZEKO IRIZPIDEAK DIFERENTES CRITERIOS PARA PLANIFICAR U. DE OBRA Y TAJOS

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

BEHARREZKO DIREN LANEN KOPURUA El NíšMERO OPRTUNO DE TAJOS

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LAN BAKOITZERAKO LORTU NAHI DEN PRODUKZIO-KANTITATEA LAS CANTIDADES DE PRODUCCIÓN DESEABLES PARA CADA TAJO

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LANAK PLANIFIKATZEN direnean, abiaburu gisa kontuan hartzen dira lanak egiteko DAGOEN DENBORA (finkoa, gehienetan astebete), zenbateko produkzio-kantitatea nahi den aurreikusia, egoeraren arabera izan daitezkeen obra-zirkunstantziak, eta errendimendua gehitzeko egokiak diren erabakiak hartzen dira, beharrezko izanez gero hauek aldatuz: Cuando se PLANIFICAN los TAJOS, se considera, como base de partida, el TIEMPO DISPONIBLE (fijo, casi siempre una semana), se considera la cantidad de producción deseable, antes prevista, posibles circunstancias coyunturales de obra y se toman las decisiones oportunas para incrementar rendimientos, modificando si fuera necesario:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LANAK eta OBRA-UNITATEAK, plangintzari dagokionez, esparru desberdinak dira eta aukera operatibo desberdinak dituzte. Los TAJOS y las UNIDADES DE OBRA son, cuando se planifican, ámbitos diferentes que plantean posibilidades operativas distintas.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Erregelaren laguntzaz (erregelak luzea izan behar du, lan-lekua mugatzen duten berdingiden bi aldeetatik zenbait zentimetro kanpora ateratzeko bestekoa) sobran dagoen masa kenduko dugu (12. irudia). Con la ayuda de una regla, que ha de tener la suficiente largura como para solapar unos centí­metros a cada lado de las maestras que delimitan el tajo, se procederá a la retirada de la masa sobrante (Fig. 12).

Materiala: Igeltserotza

Zutabea lan-lekuaren erdian badago eta traba egiten badigu, adreiluetan hainbat ebaki eginez konpon dezakegu arazoa. Ejemplo de la manera de resolver, practicando distintos cortes, la intromisión de un pilar, que estrecha incómodamente el tajo.

Materiala: Igeltserotza

eta, horretarako, berunak edo berunean jartzeko nibel luzeak erabiliko ditugu. Berun horiek luzeak izan beharko dute; hartara, batetik, nahikoa altuera hartuko dute lan-lekuan, eta, bestetik, itxitura igotzeko erregelak aldatzen direnean, itxitura-tarte berrietan ez da igarriko junturak gorago daudela. Ha de realizarse con plomadas -o niveles especiales para plomos, largos- y tienen que ser lo suficientemente largas como para abarcar en el tajo una altura suficiente para que cuando se modifiquen las reglas para subir el cerramiento no se noten los empalmes de tramos nuevos, más altos.

Materiala: Igeltserotza

8
lan > trabajo (157 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norbera babesteko ekipamendua izango da lanean segurtasunerako edo osasunerako arrisku batetik edo batzuetatik babesteko langileak eramaten edo eusten duen edozein ekipo, eta baita horretarako edozein osagarri edo gehigarri ere. Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así­ como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentziotzat hartuko da lanak dakartzan arriskuak saihestu edo murrizteko enpresako jarduera-fase guztietan hartzen edo aurreikusten diren jardueren edo neurrien multzoa. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala ere, etxearen titularrak obligazioa dauka bere langileen lana segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan egiten dela zaintzeko. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horren ondorioa izan da langileen osasuna lanean babesteari buruzko Europako ondare juridikoa sortzea. Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurí­dico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria