dokumentu Bilatu dokumentu testuinguru gehiagotan

1
dokumentu > documento (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordainketa baimendu baino lehen fakturak jasotze-dokumentuekin erkatu, berrikusi eta baliogabetzeko kontrol eskasak. Controles deficientes para cotejar, revisar y cancelar las facturas con los documentos de recepción antes de autorizar el pago.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 174. artikuluari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetako partida batzuk batera bildu ahal izango dira, ondarearen irudi leiala, finantza-egoera, eta sozietatearen emaitza erakusteko garrantzirik ez duten zenbatekoak direnean, eta orobat bildu ahal izango dira batera sozietatearen Según la reforma del artí­culo 174 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio, podrán agruparse determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas anuales, cuando solo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así­ como de los resultados de la sociedad o cuando

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alabaina, kontuan izan beharko dira ekitaldi horretan edo aurreko beste batean jatorria duten arrisku guztiak, baita balantzearen itxiera-dataren eta sortzen den dataren artekoak ere; horietan memorian informazioa azalduko da, urteko kontuak osatzen dituzten beste dokumentuetan izan dezaketen isla alde batera utzi gabe. No obstante, se deberán tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso los que se conocieran entre la fecha de cierre del Balance y la fecha en que este se formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la Memoria, sin perjuicio del reflejo que puedan originar en los otros documentos integrantes de las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak egiaztatu behar du indarrean dagoen merkataritza-araudiaren arabera beharrezkoa den informazio guztia memorian dagoela, eta informazio hori urteko kontuen beste dokumentuetako informazioaren isla eta hedapena dela. El auditor debe comprobar si la memoria contiene toda la información necesaria y suficiente establecida por la normativa mercantil vigente y si esta información es reflejo y ampliación de la contenida en los otros documentos de las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen barruan sartzen den kontabilitate-egoera da Memoria. Kontu horiek osatzen dituzten beste dokumentuetako informazioa osatzen, hedatzen eta iruzkintzen du. La Memoria es un estado contable que forma parte de las cuentas anuales, completando, ampliando y comentando la información contenida en los otros documentos que integran dichas cuentas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1.2. Urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuak 1.2 Documentos que integran las cuentas anuales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Memoriarekin lotutako dokumentuak identifikatuko dituzu. I Identificarás los documentos relacionados con la Memoria.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatutako ekitaldiari eragiten dioten dokumentuak, kontratuak eta akordioak berrikustea, kontingentziak ekar ditzaketen klausuletan arreta berezia jarrita. Revisión de los principales documentos, contratos y acuerdos que afectan al ejercicio auditado, poniendo énfasis en las cláusulas que puedan representar contingencias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Baina ez dira gauza bera "deduzitzeko eskubide" hori eta "deduzitzeko eskubidea baliatzea"; azken hori kuotak jasan diren aldian gertatzen da, eta jasandakotzat hartzen dira (99.4. art.) titularrak dagokion faktura edo dokumentu justifikatzailea jasotzen duenean. Pero no se debe confundir "derecho a deducir" con el "ejercicio del derecho a deducir", el cual podrá ejercerse en el perí­odo en el que las cuotas se hayan soportado, y se entienden soportadas (art.99.4) en el momento que su titular reciba la correspondiente factura o documento justificativo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
dokumentu > documento (137 testuinguru)
eu testuak es testuak
id atributua WML etiketa guztien komuna da, eta WML dokumentu baten baitan elementu bat identifikatzeko aukera ematen digu. El atributo id es común para todos las etiquetas WML y nos permite identificar un elemento dentro de un documento WML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Berrikusi dokumentua argitasuna eta sinpletasuna lortzeko. Revise el documento para obtener claridad y simplicidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eskatu urritasuna duten pertsonei dokumentuak berrikusteko. Invite a personas con discapacidad a revisar los documentos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.9 Eman dokumentu sortei buruzko informazioa (adibidez, orri bat baino gehiago duten dokumentuak) [3. lehentasuna]. 13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas) [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, zehaztu dokumentu sortak LINK elementuekin eta "rel" eta "rev" atributuekin. Por ejemplo, en HTML, especifique las colecciones de documentos con el elemento LINK y los atributos "rel" y "rev".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ziurtatu dokumentuak garbiak eta sinpleak direla, errazago uler daitezen. Asegure que los documentos son claros y simples para que puedan ser más fácilmente comprendidos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili OPTGROUP OPTION elementuak SELECT baten baitan biltzeko; bildu formulario-kontrolak FIELDSET eta LEGENDekin; erabili zerrenda habiatuak egokia denean; erabili goiburukoak dokumentuak egituratzeko, etab. Por ejemplo, en HTML, utilice OPTGROUP para agrupar los elementos OPTION dentro de un SELECT; agrupe controles de formulario con FIELDSET y LEGEND; utilice listados anidados cuando sea apropiado; utilice encabezamientos para estructurar documentos, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, erabili RDF ([]) dokumentuen egilea, eduki mota, etab. adierazteko. Por ejemplo, use RDF ([]) para indicar el autor de los documentos, el tipo de contenido, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuak PDF, Postscript, RTF eta bestelakoetatik W3C garbiko lengoaietara (HTML, XML) bihurtuz, ez da beti sortzen dokumentu erabilerraza. Convirtiendo los documentos (desde PDF, Postscript, RTF, etc.) a lenguajes de marcado W3C (HTML, XML) no siempre se crea un documento accesible.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntu horiek "behin-behinekotzat" sailkatuta daude Web-aren erabilerraztasunerako Web-eko eduki-jarraibideen lan-taldeak baliozkotzat eta beharrezkotzat ematen dituen artean, dokumentu hau argitaratzen denetik aurrera. Estos puntos de verificación están clasificados como "provisionales" mientras que el Grupo de Trabajo de las Pautas de Contenido en la Web los considere validos y necesarios para la accesibilidad de la Web a partir de la publicación de este documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak