irudi Bilatu irudi testuinguru gehiagotan

1
irudi > imagen (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudiak komunikatu egiten du. La imagen comunica.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Pertsona batekin hitz egin baino askoz ere lehenago, gerturatu aurretik, haren irudiak nolabaiteko informazioa ematen digu: adina, sexua zer klase sozialetakoa izan daitekeen, eta, are gehiago, hainbat pista ere lor ditzakegu ogibideari, nortasunari iritziei eta zaletasunei buruz, baita une jakin horretan duen umore-aldarteari buruzko informazioa ere. Mucho antes de hablar con una persona, antes de acercarnos a ella, su imagen nos transmite cierta información su edad, sexo la posible clase social a la que pertenece, e incluso también puede darnos pistas sobre su profesión, su personalidad sus opiniones y gustos e información acerca del estado de humor que tiene en ese preciso momento.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Irudi pertsonal ona transmititzea jada ez da komunikabideen esklusibotasuna, ezta ospetsuen edo politikarien kontu hutsa ere, baizik eta esparru profesionalean sozialean eta bizitza pribatuan arrakasta izan nahi duen ororekin dago lotuta. Una buena imagen personal ya no es exclusividad en los medios de comunicación o entre los famosos o políticos, sino que es actualmente necesaria para toda persona que desea triunfar en su ámbito profesional social, y en su vida privada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gaur egun, indar oso erabakigarria dute irudiak eta hitzak, eta biak kontzentratzen dira diskurtsoan. Hori hala, diskurtsoa erakundeen kapital estrategiko bilakatu da, egitekoa eta ikuspegia ahalik eta ondoen komunikatzeko. En la actualidad el poder la imagen y el de la palabra son enormemente significativos, y ambos se concentran en el discurso que se ha convertido en un capital estratégico de las organizaciones para comunicar de mejor manera la misión y visión que poseen.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Irudi-aholkulariak bezeroaren indarguneak eta ahuleziak identifikatu behar ditu, gaitasunak indartuz eta ahuleziak zuzentzen ahaleginduz. El asesor de imagen debe identificar las debilidades y fortalezas de su cliente potenciando sus aptitudes y tratando de corregir sus debilidades.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

hainbat zeinuren bidez gauzatzen da, baita zentzumenek hautemandako irudiekin keinuekin edo gorputzaren mugimenduekin ere. que se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos gestos o los movimientos corporales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jantzien semiotikarekin mezu jakinak eman ditzakegu, eta hitzik gabeko komunikazio-sistema oso bat sortzen da. Eta, hala, irudi jakin bat proiektatzen. Con la semiótica del vestuario podemos enviar mensajes concretos, creando todo un sistema de comunicación no verbal, y así proyectar una imagen determinada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Orrazkerak eta makillajeak nahi dugun irudia sortzen laguntzen dute. El peinado y el maquillaje ayudan a crear la imagen buscada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak makillajeko eta ile-apainketako teknikak baliatuko ditu, irudia hobetzeko eta okasio bakoitzera egokitzeko: El asesor se valdrá de las técnicas de maquillaje y peluquería para mejorar la imagen y adecuarla a la ocasión:

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Eta zer da irudi korporatiboa? ¿Y qué es la imagen corporativa?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

irudi > imagen (571 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpiko sarea, aurreko irudian bezala, desenkofratzeko erabiltzen da. La red inferior, al igual que en la imagen anterior, es utilizada como red para el desencofrado.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Irudiaren izaera eta kontzeptua. Naturaleza y concepto de imagen.

Materiala: Irudia

Kartela: herri-ingurune batean testua eta irudia uztartzen dituen adierazpena dela deskubritzea. Descubrir al cartel como medio expresivo que integra texto e imagen en un entorno público.

Materiala: Irudia

Gertaera-zerrendak elkartu egingo dira, irudiak eta soinuak bat egin dezaten. Las listas de Events se unen para hacer coincidir la imagen y el sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Kanaria Handiko Las Palmasen, Irudi eta soinua espezialitatea eskaintzen da Telekomunikazioetako Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolan, eta hauxe da ikasgai-zerrenda: En Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, donde se imparten, entre otras especialidades, las de Imagen y Sonido, cuyo temario es el siguiente:

Materiala: Soinu profesionala

Irudiaren teoria eta teknika. Teoría y Técnica de la Imagen.

Materiala: Soinu profesionala

Soinu eta irudien arloko ingeniari teknikoa. Ingeniero técnico en imagen y sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Irudi estereofoniko zuzeneko zona txiki bat eskaintzen dute hurbileko monitoreek. Los monitores de proximidad proporcionan una zona reducida de correcta imagen estéreo.

Materiala: Soinu profesionala

Oliverio Toscanik Benettonentzat egindako argazki hau inpaktu handiko irudietan soilik oinarritzen diren kartelen adibide ona da argazki hau. Esta foto de Oliverio Toscani para Benetton, es un buen ejemplo de carteles que se basan sólo en una imagen con impacto.

Materiala: Irudia

Errealizatzea edo irudietan gauzatzea. La realización o plasmación en imágenes.

Materiala: Irudia

2
irudi > figura (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itxiera: behatzaileak osatu gabeko irudi bat bukatu du formaren pertzepzioan erraztasun eta egonkortasun handiagoa lortzeko. Cierre: Una figura incompleta es terminada por el observador para lograr mayor sencillez y estabilidad en la percepción de la forma.

Materiala: Irudia

Irudi eskematikoak paper zurian marraztu eta argazkiak ateratzean zetzan haren metodoa. Su método era dibujar figuras esquemáticas sobre papel blanco y fotografiarlas.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legea: Ley de la figura y el Fondo:

Materiala: Irudia

Adibide klasiko bat: argimutil baten irudia ikus dezakegu atzealdetik bereizita, edo bestela aurrez aurre dauden bi aurpegi, baina ez biak batera. Un ejemplo clásico: Podemos percibir la figura de un candelabro diferenciado del fondo, o la figura de dos rostros enfrentados, pero no las dos a la vez.

Materiala: Irudia

Kasu bakoitzean, batak atzealdearena egiten du, eta besteak, nabarmentzen den irudiarena. En cada caso, uno hace de fondo y el otro de figura que destaca.

Materiala: Irudia

Gestalt-ak formaren ideia ingeradaren ideiarekin lotzen du. Hori dela eta, ingerada baten barruan ikusten dugun espazioa irudia da, eta gainerakoa, atzealdea. La Gestalt asocia la idea de forma a la idea de contorno. Por eso el espacio que observamos dentro de un contorno es la figura y el resto es el fondo.

Materiala: Irudia

Formak eta irudiak, ordea, nahastuta ageri zaizkigu ikusten dugun errealitatean. Pero las formas y las figuras están mezcladas en la realidad que percibimos.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legearen arabera, pertzepzioaren mekanismo bati esker, gure arreta objektu batean edo objektu talde batean (irudia) jartzeko joera dugu, eta nabarmen egiten dugu objektuak inguratzen dituzten gainerako objektuetatik (atzealdea). Según la Ley de la figura-fondo, gracias a un mecanismo de la percepción tendemos a fijar nuestra atención sobre un objeto, o un grupo de objetos (figura), destacándolos del resto de los objetos que los envuelven y rodean (fondo).

Materiala: Irudia

Muga komun bera duten irudiak daudenean, irudi gisa ikusten diren elementuek forma dute, eta atzealdeko elementuek ez dute formarik. Cuando hay figuras que tienen un mismo lí­mite común, los elementos que se perciben como figura tienen forma y los elementos del fondo no tienen forma.

Materiala: Irudia

Irudia beti geratzen da atzealdea baino nabarmenago. La figura siempre resalta sobre el fondo.

Materiala: Irudia

irudi > figura (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azalpen teoriko bat, ezarritako arauak azalduko dituena, irudi argi eta errazekin lagundua. Una explicación teórica que desarrolle las normas establecidas, con figuras claras y sencillas que la ilustren.

Materiala: Krokizazioa

6. irudian oso irudi konplexua izan ez dadin, prozedura horren bidez piezaren hiru bista nagusiak baino ez dira lortu; kasu honetan, nahikoak dira, baina, era berean, eta dagozkion 90°-ko biraketak eginez, gainerako hiru bistak lor daitezke. En laFig. 6, para evitar que resulte una figura excesivamente compleja, sólo se han obtenido por este procedimiento las tres vistas principales, y en este caso suficientes, de la pieza pero del mismo modo y efectuando los giros de 90° correspondientes se pueden obtener las otras tres vistas restantes.

Materiala: Krokizazioa

Horrek eragozpenak sortzen ditu; izan ere, benetako forman eta magnitudean marraztu ez den irudi baten gainean kotak ezin dira ondo jarri, eta, elementu zirkularrak baditu, trazadura zaildu egiten da, zirkunferentziak elipse gisa irudikatzen baitira (33. irudia . Esto acarrea inconvenientes ya que sobre una figura no dibujada en verdadera forma y magnitud no se puede efectuar una acotación adecuada, y, si tiene elementos circulares, se complica el trazado porque las circunferencias se representan como elipses.(Fig. 33).

Materiala: Krokizazioa

Plano hori marrazkiaren planoaren gainean eraisten da, eta hala lortzen da irudi zeiharra bere forma errealean irudikatzea. Este plano se abate sobre el del dibujo consiguiendo que la figura oblicua se represente en su forma real.

Materiala: Krokizazioa