fila Bilatu fila testuinguru gehiagotan

1
errenkada > fila (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
eremu identifikatzaile bat, eremu horren balioarekin errenkada bat unibokoki identifikatzeko balioko diguna; beste eremu bat pertsona baten izenarekin; eta, azkenik, beste bat pertsonaren deiturarekin. un campo identificador, que nos servirá para identificar uní­vocamente una fila con el valor de dicho campo, otro campo con el nombre de una persona y por último un campo con el apellido de la persona.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.1 Datu-tauletan, identifikatu errenkada- eta zutabe-goiburukoak [1. lehentasuna] . 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.2 Errenkada- eta zutabe-goiburukoen bi maila logiko edo gehiago dituzten datu-tauletan, erabili markatzaileak goiburuko-gelaxkak eta datu-gelaxkak lotzeko [1. lehentasuna] . 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili THEAD, TFOOT eta TBODY errenkadak biltzeko, COL eta COLGROUP zutabeak biltzeko eta "axis", "scope" eta "headers" atributuak datuen arteko erlazio konplexuagoak deskribatzeko. Por ejemplo, en HTML, utilice THEAD, TFOOT, y TBODY, para agrupar las filas, COL y COLGROUP para agrupar las columnas y los atributos "axis", "scope" y "headers" para describir relaciones más complejas entre los datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Robotak, aldiz, errenkadaz errenkada irakurtzen du, baina taulak beste taula handiago batzuen gelaxketan habiaratzen dituenez, bilatzailearen irakurketa-ordena ez da orria nabigatzailean ikustean intuitiboki pentsatzen duguna. El robot en cambio lee fila a fila, pero al anidar tablas en celdas de otras tablas mayores, hacemos que el orden de lectura del buscador sea diferente del que intuitivamente pensamos al ver la página en el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

rowspan= gehi balio bat, bildu nahi ditugun errenkaden kopurua adierazteko. rowspan= más un valor para indicar el número de filas que se quiere abarcar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hartu arkatza eta papera eta marraztu taula eratu nahi dituzun errenkada eta zutabe guztiekin, horrela askoz garbiago ikusiko baitituzu rowspan eta colspan atributuei esleitu beharreko balioak eta zein etiketari esleitu behar zaizkion. Coja lápiz y papel y dibuje la tabla con todas las filas y columnas que se quieren formar porque así­ tendrá mucho más claro los valores que debe asignar a los atributos rowspan y colspan y las tags a las que hay que asignarlos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Taulek aukera ematen digute gure aurkezpeneko edozein elementu errenkadatan eta zutabetan irudikatu eta ordenatzeko; horrela, informazio kopuru handiak laburtu ahal izango ditugu, azkar eta erraz irudikatzeko moduan. Las tablas nos permiten representar y ordenar cualquier elemento de nuestra presentación en diferentes filas y columnas de modo que podamos resumir grandes cantidades de información de una manera que puede representarse rápida y fácilmente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

eta etiketek, beren itxiera-etiketekin batera, errenkada bakoitzaren baitako banako errenkadak adierazten dituzte. Las tags y con sus correspondientes tags de cierre, indican para indicar las filas individuales dentro de cada fila.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

EZ dugula izango 2 errenkada eta 3 zutabeko array bat, baizik eta lehen elementua 2 eta bigarren elementua 3 izango dituen array bat. Orduan, nola sortuko dugu array bidimentsionala? NO vamos a tener un array con 2 filas y 3 columnas, sino un array cuyo primer elemento será el 2 y cuyo segundo elemento será el 3. Entonces, ¿cómo creamos un array bidimensional?

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak