begizta Bilatu begizta testuinguru gehiagotan

1
begizta > bucle (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begiztek instrukzio multzoak errepikatzea ahalbidetzen digute, hau da, instrukzio-multzo baten exekuzioa errepikatzea baldintza bat bete bitartean. Los bucles nos permiten iterar conjuntos de instrucciones, es decir repetir la ejecución de un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo adibidean, i-ren balioa hasieran 0 da, begizta exekutatu bitartean 1 gehitzen zaio i-ren balioari; hortaz, i-k 10 balio duenean ez da jadanik baldintza betetzen, eta amaitu egiten da begiztaren exekuzioa. En el siguiente ejemplo, el valor de i al comienzo es 0, durante la ejecución del bucle, se va sumando 1 al valor de i de manera que cuando i vale 10 ya no se cumple la condición y se termina la ejecución del bucle.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

lehenak "ASPren zatia" inprimatzen du, eta bigarrena 0tik 9ra 10 aldiz exekutatzen den begizta da; exekutatzen den aldiro lerro bat idazten da, eta i aldagaiak idazten ari den lerro-zenbakia dauka. la primera imprime "Parte de ASP" y la segunda es un bucle que se ejecuta 10 veces de 0 a 9, por cada vez que se ejecuta se escribe una lí­nea, la variable i contiene el número de lí­nea que se está escribiendo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo adibidean, $i-ren balioa hasieran 0 da, eta begizta exekutatu bitartean 1 gehitzen zaio $i-ren balioari; hortaz, $i-k 10 balio duenean ez da jadanik baldintza betetzen, eta amaitu egiten da begiztaren exekuzioa. En el siguiente ejemplo, el valor de $i al comienzo es 0, durante la ejecución del bucle, se va sumando 1 al valor de $i de manera que cuando $i vale 10 ya no se cumple la condición y se termina la ejecución del bucle.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

for instrukzioa begizta-instrukziorik osoena da. La instrucción for es la instrucción de bucles más completa.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

for-en lehen parametroa lehen aldian exekutatzen da eta begiztaren aldagaia hasieratzeko balio du, bigarren parametroak begizta exekutatzen jarraitzeko bete beharreko baldintza adierazten du, eta hirugarren parametroa errepikapen bakoitzaren bukaeran exekutatzen den instrukzioa da, eta errepikapen-aldagaiaren balioa aldatzeko balio du. El primer parámetro del for, es ejecutado la primera vez y sirve para inicializar la variable del bucle, el segundo parámetro indica la condición que se debe cumplir para que el bucle siga ejecutándose y el tercer parámetro es una instrucción que se ejecuta al final de cada iteración y sirve para modificar el valor de la variable de iteración.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Begiztak Bucles

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

lehenak "PHPren zatia" inprimatzen du, eta bigarrena 0-tik 9-ra 10 aldiz exekutatzen den begizta da; exekutatzen den aldiro lerro bat idazten da, eta $i aldagaiak idazten ari den lerro-zenbakia dauka. la primera imprime "Parte de PHP" y la segunda es un bucle que se ejecuta 10 veces de 0 a 9, por cada vez que se ejecuta se escribe una lí­nea, la variable $i contiene el número de lí­nea que se está escribiendo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScripten sententziak baldintza, begizta edo objektuaren manipulazio gisa ager daitezke. Las sentencias de JavaScript pueden tomar la forma de condicional, bucle, o manipulaciones del objeto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHP lengoaia estilo klasikoko programazio-lengoaia da, hau da, aldagaiak, baldintzazko sententziak, begiztak, funtzioak, etab. dituena. El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones....

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

begizta > bucle (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Programa begiztan geratzen da tekla bat sakatzen den arte. Aldizkakotasuna delay() funtzioari deitzeko finkatutako milisegundoen bidez programatzen da. El programa se queda en el bucle hasta que se pulse una tecla, el tiempo de intermitencia se programa mediante los milisegundos con que llamamos a la función delay().

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Begiztan batekoak gehitzen dira, gehieneko zenbakira iritsi arte; orduan, hamarrekoak gehituko dira. En el bucle se incrementan las unidades hasta que se alcanza la cuenta máxima, entonces se incrementa las decenas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tresna horien bidez, hainbat alderdi neur daitezke: seinaleen atenuazioa, zarata elektromagnetikoa, pare bakoitzaren luzera, begizta-erresistentzia, hedapen-atzerapena. Erabiltzen ari garen estandarra ere egiazta dezakegu. Mediante estos instrumentos se pueden realizar medidas de atenuación de las señales, ruido electromagnético, longitud de cada par, resistencia de bucle, retardo de propagación, y certificación del estándar que se esté utilizando.

Materiala: Industria komunikazioak

Begizta batek ziklikoki eta modu jarraituan zundatu edo aztertzen ditu atakaren egoera-erregistroak; S/I gailua prest dagoela atzematean, datu- edo kontrol-erregistroetan irakurri edo idazten da. Esta técnica se basa en un bucle que sondea o chequea de forma cí­clica y continua los registros de estado del puerto, cuando se detecta que el dispositivo de E/S está preparado se lee o escribe en los registros de datos o control.

Materiala: Industria komunikazioak

Zundaketa-begizta ehunka mila aldiz exekuta daiteke atakan irakurri edo idatzi baino lehen, eta denbora hori ezin da baliatu beste eginkizun batzuetarako. El bucle de sondeo se puede ejecutar cientos de miles de veces antes de leer o escribir en el puerto, este tiempo no se puede aprovechar para ejecutar otras tareas.

Materiala: Industria komunikazioak

periferikoko datuak etengabe irakurtzen ditu begizta baten bidez. Mediante un bucle que lee continuamente los datos del periférico.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Arrazoi horiengatik, egungo komunikazioetan, 20 mA-ko korronte-begiztaren ordez eremu-busak erabiltzen dira. í‰stos son los motivos por los que los buses de campo sustituyen las comunicaciones que utilizan el bucle de corriente de 20 mA.

Materiala: Industria komunikazioak

Komunikazioak, orain arte, korronte-begiztetan egiten ziren. Las comunicaciones, hasta la fecha, se realizaban en bucles o lazo de corriente.

Materiala: Industria komunikazioak

1960ko hamarkadan, 4-20 mA-ko korronte analogikoko begizta azaldu zen komunikazioen munduan. En los años sesenta, el bucle de corriente analógica de 4-20 mA, fue introducido como estándar en las comunicaciones.

Materiala: Industria komunikazioak

kontadore-erregistroa; begizten kontadore moduan erabiltzen da, LOOP instrukzioarekin, biraketetan eta desplazamenduetan. Registro contador, se utiliza como contador de bucles con la instrucción LOOP, en rotaciones y en desplazamientos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

begizta > bucle (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikatze automatikoko sistema arruntenak hauek dira: arrabol bidezkoak, matxarda bidezkoak, birakariak (errebolberrekoak), eta begizta-tentsiokoak; horien eskemak hurrengo irudietan ikus daitezke. Los sistemas de alimentación automática más corrientes son los de rodillos, de pinzas, rotativos (de revólver) y de tensión de bucle, cuyos esquemas se pueden ver en las figuras siguientes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hori dela eta, instrukzio batean ($IF, $FOR, $WHILE, etab.) habiaratuta dauden bloke taldeetatik atera liteke, begizta bukatu beharrik izan gabe. Esto permite salir del grupo de bloques anidados en una instrucción ($IF, $FOR, $WHILE, etc.), sin necesidad de terminar el bucle.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ezin da kontrol-begizta bat ixten duen bloke multzo bat errepikatu, baldin eta errepikatu beharreko argibideetan ez bada kontrol-begiztaren irekiera definitu. No se permite repetir un grupo de bloques que cierren un bucle de control sin que la apertura del bucle de control se encuentre dentro de las instrucciones a repetir.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aukera honen bidez, CNCak aldez aurretik aztertzen ditu exekutatu beharreko blokeak, programatu den profileko begiztak (profilarekin ebakidurak) edo kolisioak detektatzeko. Mediante esta opción, el CNC analiza con antelación los bloques a ejecutar con objeto de detectar bucles (intersecciones del perfil consigo mismo) o colisiones en el perfil programado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Begizta edo kolisioren bat detektatzen bada, ez dira exekutatuko hura eragin duten blokeak eta pantailan ohar bat erakutsiko da, makinaren erabiltzaileari programatutako profilean aldaketak egin direla ohartarazteko. Si se detecta un bucle o una colisión, los bloques que la originan no serán ejecutados y en la pantalla se mostrará un aviso para advertir al usuario que el perfil programado ha sido modificado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ohar bana erakutsiko da ezabatutako begizta edo kolisio bakoitzeko. Se mostrará un aviso por cada bucle o colisión eliminada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Zenbait buru morroik buru maisu bera izan dezakete, baina buru morroi batek ezin du beste baten buru maisu izan; era horretan, ez da begiztarik izango sinkronizazioetan. Se permite que varios cabezales esclavos tengan el mismo cabezal maestro pero un cabezal esclavo no puede ser maestro de un tercero; de esta forma, se evitan los bucles en las sincronizaciones.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Fluxuaren kontrol-instrukzioak, programaren barruan begiztak eta jauziak eraikitzeko. Instrucciones de control de flujo, para la construcción de bucles y saltos dentro del programa.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Azpirrutinen egoera, ziklo finkoak, blokeen errepikapena eta begiztak kontsultatzeko leiho berria. Nueva ventana para consultar el estado de las subrutinas, ciclos fijos, repetición de bloques y bucles.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
begizta > lazo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
5- Blusa eta jostun gona, 1965eko N, krepe beixeko blusa, muselina beltzez estalia, parpaila beltzez apaindua; gurutzatua, begizta batez lotua. Paris Etiketa. Erosia. CDM 991.28.3, Calais. (53. orr.) 5- Blusa y falda sastre, I 1965, blusa de crepé beíge recubierta de muselina negra, reama tada de encaje negro: cruzada, abrochada por un lazo. Etiqueta París. Adquisición. CDM 991.28.3, Calais, (p. 53)

Materiala: Ehungintza liburuak

14a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1953ko N, Chantilly parpaila beltza, zetazko hari beltzarekin brodatua, satin beltzaren gainean. Lepo biribila, % kimono mahukak, 8 begizta eta satin beltzeko gerrikoa. Satin zuriko soinekoa. Paris Etiketa, 47684 zkia. 134 pasea. M. Bizcarrondok emana. (77. orr.) 14a- Abrigo y vestido de cóctel, I 1953, encaje Chantilly negro bordarlo con hilo de seda negro sobre satén blanco. Cuello redondo, mangas % kimono, 8 lazos y cinturón de satén negro. Vestido de satén blanco. Etiqueta Paris, n" 47684. Pase 1.34. Donación de M. Bizcarrondo. (p. 77)

Materiala: Ehungintza liburuak

44a- Koktelerako soinekoa, baby doll, 1957ko U, parpaila beltza, fruitu eta girlanda loredun apaindurekin, zeta beltzaren gainean. Soineko iluna, bolantea beheko aldean, satin beltzeko 2 begizta. Bolduc: M. Claude, 64, 57ko otsaila. Archives Balenciaga, Paris. (79. orr.) 44a- Vestidos de cóctel, baby doll, V 1957, encaje negro con motivos de frutas y guirnaldas floridas, sobre seda negra. Vestido oscuro, volante en la parte inferior, 2 lazos de satén negro. Bolduc: M. Claude, 64, febrero del 57. Archives Balenciaga, Paris. (p. 79).

Materiala: Ehungintza liburuak

60- Gaueko gona-kapa, 1956 N, Point d'estprit tula, urdin argia izandako zetaren gafnean, satin beltzeko begiztak. Tutu erako estalkia eta zetazko gona-kapa. Bolduc: 56 Suzanne 88 Sñvana. M. H. de Givenchy-k emana. Bouilloux-Laffont andrearena izan zen. CBM 2000.89, Getaria. (76. orr.) 60- Falda-capa de noche, I 1956, tul Point d'estprit, sobre tejido de seda azul claro en su día. lazos de satén negro. Estola tubular y falda-capa de tejido de seda. Bolduc : A 56 Suzanne 88 Silvana. Donación de M. H. de Givenchy. Pertenecía a la señora BouillouxLaffoiit. CBM 2000.89, Cetaria, (p. 76)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
begizta > malla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orduan, kargatik igarotzen den korrontea VS1-i zor zaio. Begizta horretan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Entonces, la corriente que circula por la carga es debida a VS1. Aplicando Kirchhoff en dicha malla, sale que:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Orduan, kargatik igarotzen den korrontea VS2-ri zor zaio. Begizta horretan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Entonces, la corriente que circula por la carga, es debida a Vs2. Aplicando Kirchhoff en dicha malla, sale que:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Hala, bada, 4.4. irudian adierazitako begiztan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Aplicando Kirchhoff en la malla marcada en la figura 4-4 quedará:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Hala, bada, 4.5. irudian adierazitako begiztan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Aplicando Kirchhoff en la malla marcada de la figura 4-5 tenemos:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Sarrera basearen eta kolektorearen artean aplikatzen da, eta irteera, berriz, igorlearen eta kolektorearen artean; kolektorea da, beraz, bi begizten Zalantza terminologikoaterminal komuna, eta hortik datorkio, hain zuzen ere, izena. Se caracteriza porque la entrada se aplica entre base y colector y la salida se toma entre emisor y colector siendo, por tanto, el colector el terminal común a ambas mallas; de ahí­ su nombre.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

4
begizta > lazo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begiztak.- Luzatu plastoi-zati bat (tamaina lanaren beharrizanen araberakoa da) 2 mm-ko lodieraraino eta forma laukizuzenean. Lazos.- Estirar un trozo de plastón de un tamaño según las necesidades del trabajo a un grosor de 2 mm. y en forma rectangular.

Materiala: Gozogintza

Hartu zerrenda bi eskuez muturretatik eta aurkako norabideetan kiribildu, osatu begizta bat eta ezarri urez hezetutako labe-txapetan. Coger la tira con ambas manos por los extremos y enroscarlas en sentidos opuestos, formar un lazo y colocarlo sobre chapas de horno humedecidas con agua.

Materiala: Gozogintza

Luzatu 3 mm-ko lodieraraino eta ebaki piezak triangelu, begiztak egiteko zerrenda, etab. moduan. Estirarlo a un grueso de 3 mm. y cortar las piezas en forma de triángulos, tiras para formar lazos, etc.

Materiala: Gozogintza