existencia Bilatu existencia testuinguru gehiagotan

1
izakin > existencia (99 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Ibilgetu materiala %2an amortizatzen dela aintzat hartuta, erregulariza ezazu biltegi bateko azken izakinek 3.533,95 euroko balioa izatea. Emaitza positiboa bada, enpresak %32,5eko zerga ordaindu beharko du. - Regularizar, teniendo en cuenta que se amortiza el Inmovilizado material en un 2%, que las existencias finales en el almacén ascienden a 3.533,95 €, y si el resultado es positivo, corresponderá a la empresa pagar el 32,5 % de impuesto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Izakinak urteko balio finkoarekin aseguratuta daude. Las existencias las tiene aseguradas por un valor fijo anual.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak egin ostean, azken izakinen balorazio-datuak zuzenak direla egiaztatu dugu (izan ere, finantza-gastuak ez dira ekoizpen-kostuan sartzen, urtebete baino gutxiagoko ekoizpen-zikloa delako). Una vez realizados los cálculos comprobamos que los datos de la valoración de las existencias finales son correctos (pues los gastos financieros no forman parte del coste de producción al ser el ciclo productivo inferior a un año).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarrenen esku dauden izakinen erregistroetan idazpen desegokiak egitea. Anotaciones incorrectas en los registros de existencias en poder de terceros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

NIIFek izakinak baloratzeko metodo hauek onartzen ditu: Los métodos de valoración de existencias admitidos por las normas NIIF son:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Zaharkitutako izakinik ez dagoela egiaztatzea d) Erantzun horiek ez dira zuzenak c) Verificar que no existen existencias obsoletas d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Kostuen sistema eta izakinen balorazio-oinarria ezarrita al dago? 1 ¿Está establecido el sistema de costes y la base de valoración de las existencias?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Izakinak baloratzeko irizpide okerra b) Criterio de valoración de existencias incorrecto

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erregularizatu, ibilgetu materiala %3an amortizatzen dela eta azken izakinen balioa 5.349,01 euro dela kontuan hartuta. Regularizar, teniendo en cuenta que se amortiza el Inmovilizado Material en un 3%, y que las existencias Finales ascienden a 5.349,01 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea