lenguaje Bilatu lenguaje testuinguru gehiagotan

1
hizkuntza > lenguaje (216 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldaketa psikikoak izaten diren prozesu kualitatiboa dela esan daiteke, zeinaren bidez giza gaitasunak abian jarri eta hobetzen baitira, hala nola hizkuntza, pentsamendua, oroimena, sentimenduak eta abar. Se puede entender como el proceso de cambios psí­quicos de tipo cualitativo, mediante el cual se pone en funcionamiento y se perfeccionan las capacidades humanas como el lenguaje, el pensamiento, la memoria, los sentimientos, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Atzerapena heltzean, hizkuntzan, atzerapen psikomotorra eta abar. Retraso madurativo, en el lenguaje, psicomotriz, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baina ez dugu ahaztu behar egitura egokiak lantzeko eremu sozialaren bitartekaritza behar dela, bai helduaren bidez, bai kideen bidez, eta hizkuntzaren, objektuen eta sinboloen laguntzaz. Pero no hay que olvidar que para la elaboración de estructuras adecuadas se necesita la mediación externa del ámbito social, bien a través del adulto o bien a través de iguales, y ayudados del lenguaje, de objetos y de sí­mbolos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hizkuntzak hainbat aukera eskaintzen die neska-mutilei errealitatea irudikatzeko eta interpretatzeko, eta elkarrekin erlazionatzeko. El lenguaje ofrece diferentes posibilidades a los niños y niñas de representar la realidad y de interpretarla, así­ como de relacionarse entre ellos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hizkuntza-garapena. Desarrollo del lenguaje.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Interakzio-inguru horrek taxutuko du, neurri handi batean, gerora izango duen komunikazio-gaitasuna, eta hizkuntza izango du adierazpenik onena. Este entorno de interacción configurará en gran medida su competencia comunicativa posterior, que alcanza su mejor expresión en el lenguaje.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrak beren lehenengo hitzak esaten hasten direnean, hitzak konbinatzen eta objektuekin lotzen hasten dira; hizkuntzaren beraren lehenengo agerpenak direla esan dezakegu. Cuando los niños empiezan a producir sus primeras palabras, empiezan a combinarlas y asociarlas, se puede hablar propiamente de las primeras manifestaciones del lenguaje como tal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horretaz gainera, artikulazio-mekanismo espezializatuak izaten ditu haurrak, soinu artikulatu asko esatea ahalbidetuko diotenak, eta horietatik abiatuta garatuko du hizkuntza. Además, el niño dispone de mecanismos articulatorios especializados que le van a permitir pronunciar una gran variedad de sonidos articulados, a partir de los cuales desarrollará el lenguaje.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

"Nire hizkuntzaren mugak nire ezagutzaren mugak dira." "Los lí­mites de mi lenguaje son los lí­mites de mi conocimiento."

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pertsonak sentsazioak, emozioak eta pentsamenduak transmititzeko duen gaitasuna da hizkuntza. Se entiende por lenguaje la capacidad que posee la persona para transmitir sensaciones, emociones y pensamientos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

hizkuntza > lenguaje (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hizkuntza soila eta zuzena baliatu behar du. Utilizar un lenguaje sencillo y correcto.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahozko komunikazioaren modurik eboluzionatuena hizkuntza artikulatua da; hau da, silabak, hitzak eta esaldiak osatzen dituzten soinu artikulatuak, haien bidez komunikatzen baikara gainerakoekin. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado; los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zailtasun horiek zailagoak dira ezabatzen, eta, batzuetan, aholkulariak hizkuntzaren terapian espezializatutako profesionalen laguntza behar du. Este tipo de dificultades son más difíciles de eliminar, y a veces el asesor debe apoyarse en profesionales especializados en terapia de lenguaje

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio onak dosi egokietan izaten ditu hitzezko hizkuntza eta hitzik gabeko hizkuntza Una buena comunicación se compone de las dosis adecuadas de lenguaje verbal y no verbal.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gorputz-hizkuntzari esker, komunikazio baten informaziorik gehiena jasotzen dugu. Gracias al lenguaje corporal captamos la mayor parte de la información de una comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hizkuntza, soinuak alde adierazkorra, elementu bokalak, intentsitatea tonua estiloa etorria Lenguaje, sonidos parte expresiva, elemento vocal, intensidad tono estilo fluidez

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hitzik gabeko hizkuntza bat osatzen du, efikazia handikoa, zeinaren bidez publikoak modu inkontzientean barneratzen baititu kontzeptuak Forma parte un lenguaje no verbal de gran eficacia para la transmisión de conceptos que el público asimila de forma inconsciente.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gor-mutuen kasuan, batez ere, hizkuntza ikonikoa baliatzen dute (banderak, argazkiak keinuak eta abar), eta itsuen kasuan, berriz, ukimen-hizkuntza (eskuekin egindako presioa Braille sistema eta abar). En el caso de los sordomudos, fundamentalmente, el lenguaje icónico (banderas, fotografías gestos etc.) y, en el caso de los ciegos, el lenguaje táctil (presiones con la mano lectura mediante el sistema Braile, etc.).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Albert Merhabianen arabera ere, gizakiak igortzen duen informazio guztiaren % 7 inguru transmititzen du ahozko hizkuntzak eta gorputz-hizkuntzak edo hitzik gabekoak, berriz, informazioaren % 93. Incluso según Albert Merhabian, el lenguaje oral transmite un 7 % de la información total que emite el ser humano, mientras que el lenguaje corporal o no verbal trasmite el 93 % de la información

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Estiloak eta hizkuntza zeinu-sistemak dira, eta, zerbait irudikatzen eta komunikatzen dute biek ere. Tanto los estilos como el lenguaje son sistemas de signos y, al igual que este, representan algo y comunican.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

hizkuntza > lenguaje (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorputz- eta keinu-hizkuntza El lenguaje corporal y gestual

Materiala: