asiento Bilatu asiento testuinguru gehiagotan

1
idazpen > asiento (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Egunkari liburuko idazpenak. - Asientos en el diario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Egin taula eta egunkari liburuko idazpena, eta pasatu liburu nagusietara. Cuadro y asiento en el diario y pasar a mayores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Lehen idazpeneko zorra kobratu dugu, eta 271,66 euroko (gehi BEZa) deskontua egin dugu goiz ordaintzeagatik. 9.- Cobramos la deuda del asiento nº 1 por lo que concedemos un dto por pronto pago de 271,66 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Bigarren idazpeneko letrak negoziatu ditugu. Interesak: 120,20 euro. 10.- Negociamos las letras del asiento nº 2. Intereses 120,20 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Letrak onartu ditugu 1. idazpeneko zorraren zenbatekoarekin. 3.- Aceptamos letras por el importe de la deuda del asiento nº 1.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

5.- Efektuak igorri ditugu 2. idazpeneko zorraren zenbatekoarekin. 5.- Giramos efectos por el importe de la deuda del asiento nº 2.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Bezeroari 72,12 euroko rappela egin diogu (7. idazpena). 10.- Concedemos un rappels de 72,12 € al cliente, asiento nº 7.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Egin idazpenak, pasatu liburu nagusietara eta idatzi egiaztapenbalantzea. Realiza los asientos, paga a los mayores y redacta el Balance de Comprobación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Jarraian ematen diren datuekin, egunkari liburuko idazpenak egin behar dira, liburu nagusira eraman eta egiaztapenbalantzea idatzi. 2.- Con los datos que se te dan a continuación deberá de realizar los asientos en el Libro Diario, pasarlos al Mayor y redactar el Balance de Comprobación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

a) Egunkari liburuko idazpenak. a) Asientos en el Diario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
jarleku > asiento (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarlekuetako berogailua, argien helmenaren erregulatzaile automatikoa Calefacción de los asientos, regulación automática del alcance de las luces

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Jarleku terminoak Asientos térmicos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Jarleku elektrikoak Asientos eléctricos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

jarlekuaren atzealdea jaistea, atzerako ispilua jaistea, jarlekua atzeratzea edo kokapen-sentsorearen irteera-tentsioa bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para la tensión de salida del sensor de posición.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

jarlekuaren atzealdea igotzea, atzerako ispilua igotzea, jarlekua aurreratzea edo doitze-kokapenen memoria subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

jarlekuaren aurrealdea gorantz eramatea, leihoa ixtea, ispilua eskuinerantz mugitzea, blokeatzea, itzaltzea parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

jarlekuaren aurrealdea atzerantz botatzea, leihoa irekitzea, ispilua ezkerrerantz mugitzea, desblokeatzea, piztea parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eserleku > asiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Atzeko eserlekuen azpitik. b) Debajo de los asientos traseros.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Arazo hori konpontzeko, beste aire-girogailu bloke bat muntatu behar da bigarren lurrungailu batekin, aurreko eta atzeko eserlekuen artean; aurreko aginte-panel bakarretik gidatzen da hori guztia, baina haize-makinaren tenperatura- eta abiadura-teklak bikoiztuta. Este problema se soluciona montando otro bloque climatizador con un segundo evaporador entre los asientos delanteros y traseros, todo ello manejado desde un único panel de mandos delantero, pero con las teclas de temperatura y velocidad de soplado duplicadas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aldagelen, garbigelen eta hango eserleku, armairu, esekitoki, konketa, dutxa eta komunen neurriak ekipo eta instalazio horiek zailtasunik edo eragozpenik gabe erabili ahal izateko modukoak izango dira, aldi berean erabiliko dituzten langileen kopurua kontuan hartuta kasu bakoitzean. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así­ como las respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lanak jantzi bereziak eramatea eskatzen duenean, aldagela bat egongo da, giltzadun armairu indibidualekin, eta arropez erabat aldatzeko behar adinako espazioarekin eta aldatzeko eserleku batekin. Cuando el trabajo implique llevar ropa especial, deberá existir un vestuario, con taquillas individuales con llave, y con espacio necesario para un cambio completo de ropa así­ como un asiento para poder cambiarse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eserleku > asiento (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
720. irudia. Eserlekuaren euskarria. Fig. 720 Sujeción del asiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Seguruagoa izan dadin eta itxura hobea izan dezan, iltzatu beharrean, 3,5 x 2 cm inguruko burdinazko xafla txikiz finkatu behar da eserlekua (ikusi 720. irudia), eta bi gabila lotu behar zaizkio: eserlekuan bata eta langaran edo oinean bestea. Este, para más seguridad y presentación, en vez de ir clavado, se sujeta como indica la figura 720, o sea, por medio de chapitas de hierro de 3"5 X 2 cm. aproximadamente, en las cuales se atornillan dos tirafondos: uno en el asiento y otro en la traviesa o en el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

Pertsonako, 45 cm luze, 22-30 cm zabal, eta 22-28 mm lodi da eserlekua. El asiento tiene un largo de 45 cm. por persona, un ancho de 22 a 30 cm.; y un grueso de 22 a 28 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Adibidez, mahaia 80 cm garai bada, lurretik 46 cm-ra kokatu behar da eserlekua, bien arteko aldea 34 cm-koa izateko moduan (ikusi 712. irudia). Para una mesa de 80 cm. de altura, el asiento se dispondrá a 46 cm. del suelo, de modo que la diferencia entre ambas alturas sea de 34 cm. (fig. 712).

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat elementuk osatzen dute aulkien egitura: aurreko bi hankek, atzeko bi hankek luzatu eta bizkarra eratzen dute eta langarek; era berean, honela sailkatzen ditugu langarak: bizkarreko langarak, eserlekuko langarak eta giltzadura-langarak. En la armazón de la silla hay que distinguir: dos patas delanteras; dos patas traseras que se prolongan para formar el respaldo; y traviesas, que se clasifican en: traviesas de respaldo, traviesas correspondientes al asiento, y traviesas para trabas.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuaren trapezio-forma oso nabarmena bada, zeiharrak izan behar dute ziriek. Si la forma trapecial del asiento es muy acentuada, el corte de espigas tiene que ser oblicuo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hiru oin izan behar ditu eserlekuak, eta erdikoak izan behar du muturrekoak halako bi, bi eserlekuen ziriak sartzeko. En la parte del asiento llevarán tres pies; el del centro será doble que el de los extremos, para poder recibir las espigas de ambos asientos.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskolako idazmahai arruntetako eserlekuek 45 Xx 40 cm neurtzen dute; estalkiak 55 xX 33 cm neurtzen du plano inklinatua eratzen du estalkiak, , eta 9 cm gehitzen zaizkio luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jartzeko; tiraderaren garaiera 15 eta 20 cm artekoa da; eta beheko langararen luzera 80 eta 90 cm artekoa da. Los pupitres normales de escuela tienen 45 X X 40 cm. de asiento; 55 X 33 cm. de plano inclinado de tapa, más 9 cm. para la tablita de pluma y tintero; altura de cajón, de 15 a 20 cm.; y longitud de traviesa inferior, de 80 a 90 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Mahaiko tiradera, eserlekua eta bizkarra torlojuz lotuta daude. a El cajón de la mesa, el asiento y el respaldo van sujetos con tornillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra landu ondoren, ahoak banatu eta saihetsak muntatu behar dira. Mahaiaren oin batek eta eserleku bizkardun eserlekuaren oin batek eratzen dute saihets bakoitza, Labrada la madera, se distribuyen las escopleaduras, y se montan los costados, cada uno de los cuales se compone de un pie para la mesa, y otro para el asiento respaldo.

Materiala: Egurraren teknologia