sentencia Bilatu sentencia testuinguru gehiagotan

1
sententzia > sentencia (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
select case sententziarekin instrukzio batzuk edo beste batzuk exekuta ditzakegu, aldagai baten balioaren arabera; aurreko adibidean, posicion aldagaiaren balioaren arabera, 1 blokea exekutatzen da balioa "goian" denean, 2 blokea balioa "behean" denean, eta 3 blokea aurreko balioetako ezein ez denean. Con la sentencia select case podemos ejecutar unas u otras instrucciones dependiendo del valor de una variable, en el ejemplo anterior, dependiendo del valor de la variable posicion se ejecuta el bloque 1 cuando el valor es "arriba", el bloque 2 cuando el valor es "abajo" y el bloque 3 si no es ninguno de los valo

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

<% if baldintza then Baldintza egiazkoa denean exekutatu beharreko sententziak. <% if condición then Sentencias a ejecutar cuando la condición es cierta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

if sententziak instrukzio batzuk edo beste batzuk exekutatzen ditu, jartzen diogun baldintzaren arabera. La sentencia if ejecuta una serie de instrucciones u otras dependiendo de la condición que le pongamos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

select ... case sententzia Sentencia select ... case

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPk abantaila hau du zerbitzarian exekutatzen diren beste programazio-lengoaia batzuen aldean (adibidez, CGI Perl script-en aldean): ASP sententziak HTML orrietan tartekatzea ahalbidetzen digu; kontzeptu hori zail samarra da ulertzen PHP edo ASP orriek nola funtzionatzen duten inoiz ikusi ez badugu. La ventaja que tiene ASP sobre otros lenguajes de programación que se ejecutan en el servidor (como podrían ser los script CGI Perl), es que nos permite intercalar las sentencias ASP en las paginas HTML, es un concepto algo complicado de entender si no se ha visto nunca como funciona unas paginas PHP o ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

// sententzia honekin autoa aurrerantz mugituko litzateke. // con esta sentencia el coche avanzaria hacia adelante.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

// sententzia honekin ziklomotorra aurrerantz mugituko litzateke. // con esta sentencia el ciclomotor avanzaría hacia adelante.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

switch sententziarekin instrukzio batzuk edo beste batzuk exekuta ditzakegu, aldagai baten balioaren arabera; aurreko adibidean, $posicion aldagaiaren balioaren arabera, 1 blokea exekutatzen da balioa "goian" denean, 2 blokea balioa "behean" denean, eta 3 blokea aurreko balioetako ezein ez denean. Con la sentencia switch podemos ejecutar unas u otras instrucciones dependiendo del valor de una variable, en el ejemplo anterior, dependiendo del valor de la variable $posicion se ejecuta el bloque 1 cuando el valor es "arriba", el bloque 2 cuando el valor es "abajo" y el bloque 3 si no es ninguno de los

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baldintzazko sententziek instrukzio jakin batzuk exekutatzea edo ez exekutatzea ahalbidetzen digute, baldintza bat ebaluatzearen emaitzaren arabera. Las sentencias condicionales nos permiten ejecutar o no unas ciertas instrucciones dependiendo del resultado de evaluar una condición.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

if ... else sententzia Sentencia if ... else

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

sententzia > sentencia (240 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pieza-programatik beste azelerazio bat aukeratzeko, #SLOPE sententzia erabili. Para seleccionar una aceleración distinta desde el programa pieza, utilizar la sentencia #SLOPE.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

C ardatz bat baino gehiago pertsonalizatua dagoenean, programatik #CAX sententzia erabiliko da aktibo dagoena adierazteko. Cuando hay personalizado más de un eje C, desde el programa se usará la sentencia #CAX para indicar cuál está activo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Pieza-programatik kanal bateko buruen konfigurazioa alda liteke (konfigurazio berria definituz, ardatzak gehituz edo kenduz) #SET SP, #FREE SP eta #CALL SP sententzien bidez. Desde el programa pieza se podrá modificar la configuración de cabezales de un canal (definiendo una nueva configuración, añadiendo o quitando cabezales) mediante las sentencias #SET SP, #FREE SP y #CALL SP.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Pieza-programatik kanal bateko ardatzen konfigurazioa alda liteke (konfigurazio berria definituz, ardatzak gehituz edo kenduz) #SET AX, #FREE AX eta #CALL AX sententzien bidez. Desde el programa pieza se podrá modificar la configuración de ejes de un canal (definiendo una nueva configuración, añadiendo o quitando ejes) mediante las sentencias #SET AX, #FREE AX y #CALL AX.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Edonola ere, aldagai baten ebaluazioa egitera behartu daiteke hori exekutatzen ari den bitartean, #FLUSH sententzia erabiliz. En cualquier caso, es posible forzar la evaluación de una variable en el momento de su ejecución mediante la sentencia #FLUSH.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Sententzia horrek blokeen prestakuntza geldiarazten du, prestatutako azken blokea exekutatzen du, blokeen prestakuntza eta exekuzioa sinkronizatzen ditu eta programaren exekuzioari nahiz blokeen prestakuntzari jarraipena ematen die. Esta sentencia detiene la preparación de bloques, ejecuta el último bloque preparado, sincroniza la preparación y ejecución de bloques y continúa la ejecución del programa y la preparación de bloques.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

18. KAPITULUA SENTENTZIAK ETA INSTRUKZIOAK CAPíTULO 18 SENTENCIAS E INSTRUCCIONES

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

#SELECT PROBE sententzia berria. Nueva sentencia #SELECT PROBE.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

"#" programatzean, sententzien zerrenda agertzen da. Al programar "#", se muestra la lista de sentencias.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ez da akatsik agertzen kanala okupatuta badago; sententziak itxoin egiten du abian den eragiketa amaitu arte. No se da error si el canal está ocupado; la sentencia espera a que termine la operación en curso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua