artikulu Bilatu artikulu testuinguru gehiagotan

1
artikulu > artículo (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artikuluaren inbentario-balioa (kostua) = estimatutako salmenta-prezioa merkataritzako marjina gordina Valor inventario artí­culo (coste) = precio venta esperado - margen comercial bruto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko eragina: seguru asko bezeroak artikuluak itzuliko dizkigula dakigunean salmentak erregistratzea. Efecto contable: Registrar las ventas cuando sabemos que posiblemente el cliente nos devolverá los artí­culos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPO berriaren balorazioa (Merkataritzako Kodea, 38. f. Artikulua) Valoración nuevo PGC (Código de Comercio artí­culo 38.f)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen erreformako 202. artikuluak zera dio: La reforma del artí­culo 202 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 174. artikuluari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetako partida batzuk batera bildu ahal izango dira, ondarearen irudi leiala, finantza-egoera, eta sozietatearen emaitza erakusteko garrantzirik ez duten zenbatekoak direnean, eta orobat bildu ahal izango dira batera sozietatearen Según la reforma del artí­culo 174 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio, podrán agruparse determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas anuales, cuando solo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así­ como de los resultados de la sociedad o cuando

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza Kode berriak, 36-37-38-38 bis eta 39. artikuluetan, balorazio-irizpideak eta kontabilitate-printzipioak aldatzen ditu; erregistroaren printzipioa desagertzen da eta zuhurtziaren printzipioak lehentasunezko izaera galtzen du. El nuevo Código de Comercio en sus artí­culos 36-37-38-38 bis y 39 modifica los criterios valorativos y los principios contables, al desaparecer el principio del registro y el carácter preferencial del principio de prudencia.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bestalde, Sozietate Anonimoen Legearen 217. artikuluak zehazten du ekitaldian dibidendua kontura banatzen denean, zenbatekoa adierazi behar dela, eta behin-behineko kontabilitate-egoera sartu, behar bezala formalizatua, behar den likideziaren existentzia agerian jartzeko; kontabilitate-egoera horrek urtebeteko aldia hartu behar du, konturako dibidendua banatzea adosten denetik hasita. Por su parte, el artí­culo 217 de la Ley de Sociedades Anónimas determina que en caso de distribución de dividendo a cuenta en el ejercicio, se debe indicar su importe e incorporar el estado contable provisional, formalizado preceptivamente, para poner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente; dicho estado contable debe abarcar un

Materiala: Kontu-ikuskaritza

SALTBren erreformak 213. artikuluan honako hau ezartzen du: "Emaitzaren aplikazioa: La reforma del TRLSA artí­culo 213 establece lo siguiente: "Aplicación del resultado:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Efektibo-fluxuen egoera ez da nahitaezkoa izango balantzea eta ondare garbiko aldaketen egoera laburtua egin daitekeenean (SALTB, 175.4. artikulua). El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando se pueda formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados (TRLSA artí­culo 175.4).

Materiala: Kontu-ikuskaritza