neurri Bilatu neurri testuinguru gehiagotan

1
neurri > tamaño (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Piezen ebakidura leihoaren neurrien araberakoa da, eta, era berean, leihoaren neurria markoaren araberakoa da (ikusi markoei buruzko kapitulua). Las secciones de las piezas dependen del tamaño de la ventana, que estará en relación con el marco; para ello, consúltese el capí­tulo de marcos.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatz bakunekoak izan behar dute limek, eta zerraren hortzen formara eta neurrira egokitu behar dute. Las limas deben escogerse de corte sencillo, y con arreglo a la forma y tamaño de los dientes de la sierra.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoak askotarikoak izan daitezke neurriaren eta formaren ikuspegitik, eta, betiere, eraikinaren estiloarekin bat etorri behar dute. Las ventanas admiten gran variedad en su tamaño y forma, siempre en consonancia con el estilo del edificio.

Materiala: Egurraren teknologia

2
neurri > medida (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiru urtez Bordelen lan egin ondoren, 22 urte zituela (1917an) zabaldu zuen bere lehenengo etxea Donostian, "C. Balenciaga", eta 1918an "Balenciaga y compañía" bihurtu zen. Urte horretan kaleratu zuen, hain zuzen ere, bere lehenengo bilduma. Garai horretan hartu zuen, halaber, Parisko etxe ospetsuenetara joateko ohitura. 1924an sozietate berri bat zabaldu zuen Balenciagak bere funtsekin, Donostiako Askatasunaren Hiribidean: "Cristobal Balenciaga". Balenciagaren bezeroen artean aipatzekoak dira, Casa Torres markesa leiala, Maria Kristina erregina eta Isabel Alfonsa infanta. Denbora gutxian (1927an), bere bezeroen bilakaerari egokitzeko, bigarren etxea zabaldu zuen Balenciagak, Okendo kalean: "Eisa Costura", neurrira egindako jantzien etxea. Bi etxe horiek eta bi ekoizpen moduek -goi mailako joskintza eta jantzigintza- 1931. urtea arte iraun zuten bere horretan. Baina Alfontso XIII.aren abdikazioaren (1931) ondorioak jasan zituen Balenciagak, bezero askok erbestera joan behar izan baitzu Tras trabajar en Burdeos durante tres años, Balenciaga funda en 1.917, con 22 años, en San Sebastián, su primera casa, "G. Balenciaga", que se convierte en "'Balenciaga y compañía" en 1918, fecha de su primera colección. En esa época toma por costumbre visitar las famosas firmas parisinas. En 1924, con sus propios fondos, el joven modisto abre une nueva sociedad "Cristóbal Balenciaga" en la avenida de la Libertad de San Sebastián. Entre sus clientes podemos citar a la fiel marquesa Casa Torres, la reina María Cristina y la infanta Isabel Alfonsa. Muy pronto, para responder a la evolución de su clientela, Balenciaga crea, en 1927, en la calle Oquendo, une segunda casa, dedicada a la confección a medida, "Eisa Costura". Las dos casas y los dos tipos de producción, alta costura y confección, coexisten hasta 1931. Sin embargo, Balenciaga padece pronto las cansecuencias de la abdicación de Alfonso XIII en 1931, seguido del exilio de numerosas cuentas. El fracaso de estas dos casas no desani

Materiala: Ehungintza liburuak

3
neurri > medida (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabili neurri kolektiboak Utilizar medidas colectivas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu batean arrisku zehatz eta ezagun bat balego, neurri zehatzak hartu beharko dira, une horretan lanean ari diren pertsonen arriskuak murriztearren. Si en una zona existiese un peligro determinado y conocido, se deberán adoptar medidas concretas con el objeto de reducir los riesgos a las personas que estén trabajando en ese momento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egokitzat jotzen diren larrialdiko neurriak hartzea. Adoptar las medidas de emergencia que se consideren oportunas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Istripuetatik babesteko, eta ezinbestekoak dira, bestelako neurriak erabiltzean, arrisku guztiak ezabatu ezin izan direnean. D Protegernos de accidentes, siendo imprescindible cuando, con el uso de otras medidas, no se han podido suprimir todos los riesgos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ahal den neurrian, ez dute elementu gehigarririk izango, hala nola sakelak, eskumuturrak eta abar, eta, halakorik izango balute, kremailera batez itxi ahal izango dira, harrapaketarik edo objektuak erortzea gerta ez dadin. Se eliminarán, en la medida de lo posible, los elementos adicionales tales como bolsillos, bocamangas, etc., y, si los llevara, deberían poder cerrarse con una cremallera con el objeto de evitar atrapamientos o caí­das de objetos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Neurri horren bidez, presioa igotzeko behin eta berriro martxan jartzeek eragindako eragozpena saihesten da. Con esta medida se consigue evitar la molestia ocasionada por las sucesivas puestas en marcha para levantar presión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esan dugunez, jarduera batek sortutako arriskuak beti babes kolektiboez konpontzen saiatu behar dugu, norbera babesteko neurriak hartu aurretik. Como ya hemos señalado, siempre se debe intentar solucionar con medidas colectivas los peligros que se deriven de una actividad antes que hacerlo con medidas de protección personal.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horregatik, langilea neurri kolektiboez babesten saiatu behar da, adibidez, diferentzialak ezarriz. Por esta razón, se debe intentar proteger al trabajador mediante medidas colectivas, como la colocación de diferenciales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suteek duten suntsitzeko ahalmena dela eta, hartu beharreko lehen neurria da has litekeen edozein suteri aurrea hartzea eta, suterik izanez gero, langile guztiei jakinaraztea, leku segurura joan daitezen eta, azkenik, sua itzaltzea. Dada la capacidad de destrucción de los incendios, la primera medida que hay que tomar es la prevención de cualquier posible inicio y, si este se produce, alertar a todo el personal para que pueda ponerse a salvo y, por último, actuar apagándolo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nolanahi ere, zarata apaltzen saia daiteke, neurri kolektiboak hartuz. Se puede, en todo caso, intentar disminuir el ruido existente mediante medidas colectivas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

neurri > medida (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurri izendatua = Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa Medida nominal = Medida teórica de construcción en bruto

Materiala: Egurraren teknologia

Neurriak, mm-tan. Medidas en m.m.

Materiala: Egurraren teknologia

Nahasterik ez izateko, beharrezkoa da zehaztea ematen dugun lehen neurria garaiera edo zabalera den. Para evitar confusiones, es necesario concretar si la primera medida es de altura o de anchura.

Materiala: Egurraren teknologia

Neurri izendatua Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa Medida nominal Medida teórica de construcción en bruto

Materiala: Egurraren teknologia

Markoaren kanpo-neurriak = Neurria Medida exterior del marco = Medida

Materiala: Egurraren teknologia

Neurriak, mm-tan Medidas en mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Baoen tamainaren araberakoak dira pertsianen neurriak. Las medidas para las persianas estarán en relación con dichos huecos.

Materiala: Egurraren teknologia

Berebiziko garrantzia du mailen neurria egokia izateak, eskailera ez dadin izan nekagarria. Es de suma importancia el proporcionar bien la medida de los peldaños, para que la escalera no resulte fatigosa.

Materiala: Egurraren teknologia

Emaitza onak ematen dituzte formula horiek guztiek, baina gutxitan aplika ditzakegu zehatz-mehatz. Izan ere, litekeena da leku gutxi izatea, eta beste neurri batzuk hartu behar izatea. Aunque estas fórmulas dan buenos resultádos, rara vez pueden ser escrupulosamente aplicadas, ya que el reducido espacio de que se dispone, obliga a tomar otras medidas.

Materiala: Egurraren teknologia

933. irudia. Eskailera kiribiletako mailagainen gutxieneko neurria. Fig. 933 Medida de huella mí­nima para las escaleras, de hélice.

Materiala: Egurraren teknologia

neurri > medida (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea sobratzen bada, neurriak egokitu egingo dira mailetatik lotzeko sokak pasatuz; soka horien muturrak soka perimetralekin lotuko dira. En el caso de que existan sobrantes de red, se ajustarán las medidas de las redes pasando cuerdas de atado por las mallas, fijándolas por los extremos a las cuerdas perimetrales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

S sistema erabiltzen den obra edota soluzioen ezaugarriengatik, neurrira egindako sareak erabiltzea komeni da, obrara hobeto egokitu daitezen. Por las caracterí­sticas de las obras y/o soluciones en las que se emplea el Sistema S de redes de seguridad, lo ideal será usar redes a medida, para su mejor adaptación a la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egun gutxi batzuen buruan, enpresa fabrikatzaile/hornitzaileak neurrira egindako sareak presta ditzake. En muy pocos días, una empresa fabricante/suministradora de redes podrá proporcionar paños de redes con las medidas precisas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilen neurriek 441. irudian azaltzen direnak izan behar dute. La horquilla se realizará con las medidas que se muestran en la figura 441.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Oro har, igeltseroen fasean edo lan puntualetan prebentzio-neurri hauek hartu behar ditugu: En general, en la fase de albañilería o en trabajos puntuales hemos de adoptar las siguientes medidas preventivas:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Halako kasuetan, zertxaren amaiera-lekua atzeraeman beharko dugu hots, neurria atzera ekarri beharko dugu, arazorik badago, arazo hori konpontzeko edo irizpidea aldatzeko. Zertxa amaitzen den leku hori, normalean, teilatu-hegalaren lerroarekin bat etortzen da (10 cm inguru), eta, hartara, hegalaren ertz bizian bermatu ahal izaten da teila. La solución en estos casos consiste en retranquear -modificar una medida, retrocediendo las acotaciones para solventar algún problema o por un cambio de criterio- el lugar donde hacer morir el cuchillo, que normalmente coincide con la lí­nea del alero, unos 10 cm., consiguiendo que la teja se apoye en el vivo del alero.

Materiala: Igeltserotza

Atzeraeman beharreko neurria aldatu egiten da teila motaren arabera. La medida a retranquear puede variar en función del modelo de teja.

Materiala: Igeltserotza

Gisa bera, teilen artean beti neurri finkoa gordetzeko, oso baliagarria da txantiloia. También es conveniente el uso de un escantillón para llevar una medida fija entre las tejas.

Materiala: Igeltserotza

eta betearaztea Prebentzio Zerbitzuaren nahiz prebentzio-ordezkarien, obraburuaren eta arduradunen bitartez; horrela, organo bakoitzarekin elkarlanean arituko da prebentzio-lanetan eta zigorra jaso dezake neurri horiek bete ezean. Cumplir y hacer cumplir todas las medidas preventivas indicadas por el empresario a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de los Delegados de Prevención, Jefes de Obra y Encargados; cooperando con cada uno de estos órganos en las labores preventivas, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de estas medidas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Prebentzio Zerbitzuarekin lankidetzan aritzea Segurtasun eta Osasun Planean sartzen diren prebentzio-neurriak eta obrek dirauten bitartean adieraz daitezkeenak ezartzeari begira. Colaborar con el Servicio de Prevención en lo referente a la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de su obra, así­ como aquellas otras que pudieran indicarse durante el transcurso de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

neurri > medida (72 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kalandra-arrabolen doikuntza, hortzen eragintza, enbutizio sakonerako itxigailuak, prentsatze- eta soldatze-gailuak, zinten aitzinamendu-kontrola, konformazio-gailuak, kola ematekoak, segurtasun-gailuen eragintza (adibidez, makina eta instalazioetako leiho eta ateetakoak), moldatzeko makinak, neurriko ebaketetarako gailuak. Ajuste de los rodillos de la calandra, accionamiento de cuchillas, dispositivos de cierre para embutición profunda, dispositivos de prensado y soldadura, control de avance de cintas, dispositivos de conformación, encolar, accionamiento de dispositivos de seguridad tales como ventanas y puertas en

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Gune horretan, irtengunearen neurria baino ez da kontrolatuko. En esta estación se controla únicamente la medida del saliente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plater zatitzaile batek lan-piezak (4 mm-ko diametro maximoa, 6 mm-ko luzera) zenbait kontrolgunetara eramango ditu. Lortu nahi ditugun neurriekiko aldaketak daudenean kontrolgune horiek erantzun egingo dute. Con un plato divisor se trasladan las piezas de trabajo (diámetro máximo 4 mm. longitud total 6 mm) a diferentes estaciones de control, que reaccionan sólo cuando existen variaciones con respecto a la medida real.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.16 irudia. Oholak neurrira mozteko pneumatikoki eragindako zerren antolamendua. Figura 4.16. Disposición de sierras accionadas neumáticamente para cortar tablas a medida.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.17 irudia. Zurezko oholak neurrira mozteko zerramakina baten aginte pneumatikoa. Figura 4.17. Mando neumático de un automatismo de aserrado, para cortar a medida tablas de madera.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrek guztiak, jakina, zura edo plastikoa guk nahi dugun neurrian eta forman zerratzeko gailuen eragintza guztiz pneumatikoa denean baino ez du balio. Esto, naturalmente, sólo es válido para el accionamiento puramente neumático de dispositivos para aserrar madera o plástico, a la medida y forma adecuada.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lodiera handixeagoak edo pieza kopuru handia neurri berekoak edo neurri desberdinekoak ebaki behar direnean, eskuz ebakitzea ez da eraginkorra, jakina. Cuando se requiere cortar espesores algo mayores, o gran número de piezas -sea con la misma o distinta medida- evidentemente no es operativo hacerlo a mano.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beste era batean esanda, ia neurrira egiten dira makina horiek. Dicho de otra manera, este tipo de máquinas prácticamente se construyen a medida.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Halaber, garrantzitsua da ahal den neurrian honako arau honi jarraitzea: También es importante, en la medida de los posible, contemplar la siguiente regla:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinaren ezaugarri bereziak direla eta, artikulu honetan aipatutako operazioak a), b) eta c) baldintzetan egin ezin badira, baldintzak alde batera utzi ahal izango dira, baldin eta behar besteko neurriak hartzen badira operazioak langileentzako inolako arriskurik gabe egiteko. Cuando, por las especiales caracterí­sticas de la máquina, las operaciones a que se refiere este artí­culo no puedan realizarse en las condiciones a), b) y c) podrá prescindirse de éstas, adoptándose las medidas convenientes para que dichas operaciones se lleven a efecto sin peligro para el personal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

4
neurri > medida (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentzio-neurriak Medidas preventivas

Materiala:

neurri > medida (61 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentziotzat hartuko da lanak dakartzan arriskuak saihestu edo murrizteko enpresako jarduera-fase guztietan hartzen edo aurreikusten diren jardueren edo neurrien multzoa. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia osatzen dute lege honek, haren garapen-xedapenek edo xedapen osagarriek eta beste hainbat arau legezkok edo konbentzionalek, betiere lan-eremuan prebentzio-neurriak hartzeari buruzko aginduak badituzte edo eremu horretan sor baditzakete. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak prebentzioaren jarraipen etengabea egingo du, saihestu ezin izan diren arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatzeko jarduerak eta babesak etengabe hobetzeko. Aurreko paragrafoan adierazitako prebentzio-neurriak laneko zirkunstantzien aldaketetara egokitzeko behar dena eskura jarri beharko du. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aurreko atalean jasotzen diren kasuetako edozeinetarako baldintza edo eskakizun bereziak, hala nola aldez aurreko trebakuntza edo prestakuntza eskatzea edo hartu beharreko prebentzio-neurriak jasotzen dituen plana egitea. Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-jardueraren plangintza, hartu beharreko babes- eta prebentzio-neurriak eta, hala badagokio, erabili beharreko babes-materiala barne, lege honen 16. artikuluaren 2. ataleko b) paragrafoan xedatutakoaren arabera. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artí­culo 16 de esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan ezartzen den babes-betebeharra betetzearren, enpresaburuak neurri egokiak hartuko ditu, langileek behar duten informazio guztia jaso dezaten hauei dagokienez: A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuen eta langileen ordezkariek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzaren lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateen kudeaketaren kontrolean eta jarraipenean parte hartzeko aurreko paragrafoan zehazten diren funtzioetan, abenduaren 30eko 42/1994 Legeko 39. bost artikuluan neurri fiskal, administratibo eta sozialei buruzkoa zehazt Los representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho a participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las funciones a que se refiere el párrafo anterior conforme a lo previsto en el artí­culo 39. cinco de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativa

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Edozein aldaketa edo handitze egiten denean, aurrekoa osatuko da behar den neurrian. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Planoen neurriak. Medidas de los planos.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

5
neurri > paso (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
p = kate-mailaren neurria (barnekoa) p = paso de la cadena (interior)

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Kate-mailaren neurriak eta gurpilarenak bat etorri behar dute. El paso de la cadena y de la rueda será coincidente.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

p = gurpil-neurria mm-tan. p = paso en mm.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

p = gurpil-neurria p = paso

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Distantzia normalak kate-mailaren 30 eta 80 neurri artekoak dira. Se pueden considerar como longitudes normales las distancias comprendidas entre 30 y 80 pasos de la cadena.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

RPP letren bidez definitzen dira, eta zenbaki bat eransten zaie uhal-neurria adierazteko. Son definidas por las letras RPP, a las que se le acompaña un número que señala su paso.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Eskuarki, uhalaren luzera adierazten da; gero, profilaren siglak eta neurria, eta, azkenik, uhalaren zabalera. Normalmente se suele indicar la longitud de la correa, a continuación las siglas de su perfil acompañando el paso y, finalmente, el ancho de la correa.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

RPP (uhalaren neurria) DD. RPP (paso de la correa) DD.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Hortz trapezoidaleko profil klasikoa, neurria hazbetetan adierazia (37. irudia). Perfil clásico de diente trapecial con paso en pulgadas (fig. 37).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Uhal mota hau letra batzuen bidez definitzen da; letra horiek zer neurri duten adierazten dute. Este tipo de correas se definen por unas letras, las cuales indican el paso que presentan.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

neurri > paso (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebakitzen duen erreminta indartutako zerra-orri bat da, eskuz zerratzeko erabiltzen direnen antzekoa. 14 hazbete luze da gutxienez (355,6 mm), eta hainbat neurri ditu: La herramienta cortante es una hoja de sierra -parecida a las de serrar a mano- reforzada, de una longitud mí­nima de 14 pulgadas (355,6 mm) y con distintos pasos:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arkimedesen kiribil-espeka (neurri konstantea). Leva de espiral de Arquí­medes (paso constante).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Neurria finkatzeko topea. Tope fijación de paso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

30 mm Neurria: 30mm Paso:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

3 sarrera, 50 mm-ko sakonera eta 1 mm-ko neurria dituen hariztaketa. Roscado de 3 entradas, 50mm de profundidad y paso 1mm.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iraganaldi bakarrean 22 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango dituen hariztaketa elektroniko bat egin nahi da. Se desea realizar de una sola pasada una rosca cilí­ndrica de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iraganaldi bakarrean, 2 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango duen hariztaketa koniko bat egin nahi da. Se desea realizar de una sola pasada una rosca cónica de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Batetik, luzetarako hariztaketa bat eta, bestetik, 2 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango duen hariztaketa koniko bat lotzea da helburua. Se trata de empalmar un roscado longitudinal y uno cónico de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

X30 Y30 Z0 koordenatuak erabiliz eta iraganaldi bakarrean, 30 mm-ko sakonera eta 4 mm-ko neurria izango dituen hariztaketa bat egin nahi da. Se desea realizar en X30 Y30 Z0, y de una sola pasada, un roscado de 30mm de profundidad y paso 4mm.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ez bada programatzen, 0º-an sinkronizatuko dira haria eta neurria (Q1=0 programatzea bezala da). Si no se programa, la rosca se sincroniza con el paso por 0º (equivalente a programar Q1=0).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua