enlace Bilatu enlace testuinguru gehiagotan

1
lotura > enlace (147 testuinguru)
eu testuak es testuak
Loturan erabiltzen den korrontea kable motaren eta amaierako erresistentzien araberakoa izaten da; gehienetan, nodo anitzeko RS-485 lotura baten bi aldeetan 120 ohm-eko bi erresistentzia jartzen dira, A eta B kableen artean lotuak; bi horiek 60 ohm-eko erresistentzia bakar gisa hartzen dira, kable koaxial bidezko Ethernet sareko amaierako La corriente que se utiliza en el enlace depende del tipo de cable y resistencias terminales que se dispongan, normalmente en los dos extremos de un enlace RS-485 multinodo se disponen de dos resistencias de 120 ohmios conectadas entre los cables A y B que son vistas como una única resistencia de 60 ohmios de forma similar a las

Materiala: Industria komunikazioak

Luzera eta abiadura txikiko lotura batzuetan erresistentzia hori ezabaatu egin daiteke, loturari eragin gabe. En algunos enlaces de poca longitud y velocidad, es posible eliminar esta resistencia sin que el enlace se vea afectado.

Materiala: Industria komunikazioak

RS-485 loturak puntuz puntuko komunikazioetan erabil daitezke abiadura handiagoa lortu nahi denean, edo RS-232 arauak jasaten duena baina distantzia handiagoa hartu nahi denean. Simplex edo half-duplex erako loturak bi hariren bidez ezar daitezke. Los enlaces RS-485 se pueden utilizar en comunicaciones punto a punto cuando se desea alcanzar mayor velocidad o abarcar una distancia mayor que la soportada por la norma RS-232. Se pueden establecer enlaces sí­mplex o half-dúplex mediante dos hilos.

Materiala: Industria komunikazioak

Puntuz puntuko full-duplex erako konexioa ezarri nahi bada, beharrezkoa da irteera-zirkuitu bikoitzeko RS-485 moldagailuak erabiltzea, 6. irudiak erakusten dituenak bezalakoak, hain zuzen. Lotura horretan kanal bat noranzko batean erabiltzen da, eta bestea, berriz, aurkako noranzkoan. Si se desea establecer una conexión punto a punto de tipo full-dúplex es necesario utilizar adaptadores de RS-485 con doble circuito de salida, como se muestra en la figura 6. En este enlace, un canal se utiliza en un sentido y el otro en sentido contrario.

Materiala: Industria komunikazioak

Zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabiltzen direnean, RS-232 loturaren ordez RS-485 erabil daiteke, komunikazio-protokoloa aldatu gabe. Cuando se utilizan adaptadores de doble circuito es posible sustituir un enlace RS-232 por otro RS-485 sin modificar el protocolo de comunicaciones.

Materiala: Industria komunikazioak

RS-232entzat garatutako softwareak RS-485 loturan funtzionatzeko nahikoa da RS-232tik RS-485rako moldagailua instalatzea nodo bakoitzean, eta baita kable egokiak ere. Para que el software desarrollado para RS-232 funcione en un enlace RS-485 sólo es necesario instalar un adaptador RS-232 a RS-485 en cada nodo y los cables adecuados.

Materiala: Industria komunikazioak

Era berean, zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabil daitezke full-duplex erako nodo askoko lotura eraikitzeko, 8. irudiak erakusten duen moduan. Konfigurazio horretan, nodo batek gainerako nodoei transmititzen die kanal baten bidez, eta, era berean, nodo horietatik guztietatik jasotzen du beste kanal batetik. También es posible utilizar los adaptadores de doble circuito para formar un enlace multinodo full-dúplex como el de la figura 8. En esa configuración, un nodo transmite al resto de los nodos a través de un canal y recibe de todos ellos a través de otro canal distinto.

Materiala: Industria komunikazioak

Loturaren abiadura eta luzera alderantziz erlazionatuta daude: La velocidad y longitud del enlace son inversamente relacionadas:

Materiala: Industria komunikazioak

7.21. Irudia. Kable eta lotura motak. Figura 7.21. Tipos de enlaces.

Materiala: Industria komunikazioak

Kable eta lotura motak Tipos de cables y enlaces

Materiala: Industria komunikazioak

lotura > enlace (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikazioen loturak Los Enlaces de Comunicaciones

Materiala:

2
lotune > enlace (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elkargune-adreiluak eta lotuneak errazago jarri ahal izateko, adreilua kolpez joko dugu edo soka lotuko dugu, paletaren punta adreiluan sartu ahal izateko morteroa bota edo kendu egin behar dugunean. Para que sea más fácil colocar los ladrillos de encuentro y enlaces, pudiendo meter la punta de la paleta para retirar o echar el mortero, golpear el ladrillo o atar la cuerda.

Materiala: Igeltserotza

Lotuneak trenkadetan egiten diren hutsuneak dira, eta beste trenkada batzuk lehen trenkada horiekiko perpendikularrak lehen trenkada horietara zenbait hutsuneren bidez lotzeko balio dute. Adreiluaren muturretik lotuko zaizkio bi trenkadak elkarri, eta ilaran geratuko dira hala. Los enlaces son huecos que se practican en unos tabiques para que otros tabiques perpendicular a ellos entronquen en una serie de puntos, entrando la testa de un ladrillo, y filando los tabiques entre sí­.

Materiala: Igeltserotza

Hodiak horizontalki sartzeko arrakalak egin ditzakegu ilara bakoitzeko adreiluen arteko lotunean, adreiluetako zuloak elkarri lotuta geratu arte. Hala, zulo horietatik sartuko ditugu gero hodiak. Para llevar tubos de manera horizontal se pueden realizar unas hendiduras en los enlaces de unos ladrillos con otros, de una misma hilada, hasta conseguir que se comuniquen los huecos de los ladrillos entre sí­ y así­ meter por ellos los tubos.

Materiala: Igeltserotza

Itxitura-trenkadetara ainguratzen diren lotuneak salbuespeneko kasuetan besterik ez ditugu egin behar; esate baterako, trenkadak itxituren kontra amaitzen direnenean. El caso de realización de enlaces que se anclen en los tabiques de cerramiento ha de ser en casos excepcionales, como en tabiques que mueran contra los cerramientos.

Materiala: Igeltserotza

Trenkadaren amaieran edo hasieran dagoen gainaldea hormigoizkoa denean edo azala laua denean (masa nekez itsasten den azala), zenbait lotune egin beharko ditugu. Hala, gainaldea zurezkoa bada, puntapaxak iltzatuko dizkiogu, edo tetrazerozko hagatxoak, kasu honetan bezala (14. irudia). Cuando la superficie contra la que se va a morir o arrancar un tabique sea de hormigón o una superficie lisa, de difí­cil adherencia para la masa, se habrán de practicar unos enlaces clavando puntas, si fuese madera o, como en este caso, unas varillas de tetracero (Fig. 14).

Materiala: Igeltserotza

3
Webgune baten estekaren hasiera
Webgune baten estekaren hasiera
esteka > enlace (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
... etiketaren bidez, gainera, esteka aktibatzean ekintza bat egiteko adieraz dezakegu. Con la etiqueta ... podemos además de indicar que se realice una acción al activar el enlace.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

href atributua dauka, eta hor estekaren helmuga den URLa jarriko dugu. Contiene el atributo href en el cual ponemos la URL a donde nos llevará el enlace.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTMLn bezala, testu edo irudi baten zatia hauta dezakegu, eta zati hori beste orri baterako esteka izatea edo ataza bat egitea. Al igual que en HTML podemos seleccionar parte de un texto o una imagen y que este sea un enlace a otra página o que realice una tarea.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

... etiketak testu edo irudi bat hautatzea ahalbidetzen digu, eta beste orri baterako esteka izatea, HTMLko ... etiketaren oso antzera. La etiqueta ... nos permite seleccionar un texto o imagen y hacer que sea un enlace a otra página, de una manera muy similar a la etiqueta ... de HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.asp orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.asp orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.asp pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.asp sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarren lerroan, besteak beste, orria berriro kargatzen edo estekan klik egiten dugun bakoitzean, $kontagailuaren balioa 1 gehiago izango da. En la segunda lí­nea, entre otras cosas, cada vez que recarguemos la página o hagamos click sobre el enlace, el valor de $contador se incrementará en 1.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.phtml orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.phtml orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.phtml pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.phtml sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"alt" atributuaren testua nahikoa ez den eduki konplexuetarako (adibidez, grafikoak), eskaini deskribapen gehigarri bat, adibidez IMG edo FRAMErekin "longdesc", OBJECT elementu baten baitan esteka bat edo dokumentuan bat erabiliz. Para contenidos complejos (p. ej. las gráficas) en los que el texto del atributo "alt" no es suficiente, proporcione una descripción adicional usando, por ejemplo "longdesc" con IMG o FRAME, un enlace dentro de un elemento OBJECT o un en el documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1.2 Eskaini testu-formatuko esteka erredundanteak zerbitzariaren irudi-mapa baten zona aktibo bakoitzarekin [1. lehentasuna]. 1.2 Proporcione enlaces redundantes en formato texto con cada zona activa de un mapa de imagen del servidor [Prioridad 1].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak