fatxada Bilatu fatxada testuinguru gehiagotan

1
fatxada > fachada (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fatxada itxi ahala sare elektrosoldatua kentzen joango gara; sarea horizontalki bilduko dugu, leku gutxiago har dezan. A medida que se vaya cerrando la fachada iremos quitando el mallazo necesario, que acopiaremos en horizontal para que no ocupe un gran volumen.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fatxada kanpoaldetik egiten denean erabil daiteke sistema hau. El sistema se puede utilizar si la fachada se va a ejecutar desde el exterior.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tiranteak goiko urkilan lotuko dira lehenik, fatxada-lerrotik 15 cm ingurura, beheko forjatuko urkilarekin lotzeko moduko luzera utzita; aldi berean tenkatu egingo dira. Los tirantes se atarán primero a la horquilla superior separándolos unos 15 cm. de la lí­nea de fachada, dejando caer la longitud suficiente para atarlo a la horquilla del forjado inferior, al mismo tiempo que se tensa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Azken 2 aukerek abantaila handi bat dute, fatxada segurtasun-sareak kendu gabe itxi daitekeelako. Horri esker, itxiera barrualdetik egiten denean altueratik erortzeko dagoen arrisku handia saihesten da (436. irudia). Las 2 últimas posibilidades ofrecen la gran ventaja que se puede ejecutar el cerramiento de la fachada sin retirar las redes de seguridad, lo que evita el importante riesgo de caí­da a distinto nivel cuando el cerramiento se hace desde el interior (fig. 436).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak obraren kanpoaldeko ertzean jartzen direnean, fatxadaren behin betiko itxitura egiteko bakarrik kenduko dira, edo hori egin bada, behin betiko luzitua jartzeko; lan hori dagokion aldamiotik egingo da, segurtasun-kondizio guztiak betez. Cuando se coloquen en el canto exterior de la obra, solamente se retirarán para ejecutar el cerramiento definitivo de la fachada o en caso de que este ya se haya ejecutado, el enlucido definitivo, realizando este trabajo desde el andamio que se haya previsto utilizar en totales condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fatxadetarako babes bertikaleko itxiera-sareak. Red de cierre de protección vertical para fachadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Aurreko argazkian ikusi dugunez, fatxada osoa babes bertikaleko itxiera-sareen bidez itxi daiteke. Como hemos visto en la fotografía anterior, existe la posibilidad de cerrar toda la fachada con redes de cierre de protección vertical.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Erabilera bat baino gehiago izan ditzake: fatxadak ixtean, zamalanetarako plataformetatik materiala kentzean eta abar. Podemos imaginar su utilización para la realización de cerramientos de fachadas, retiradas de material en plataformas de descarga, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Fatxadako planoak (altxaerak) eta estalkien planoak, eraikinaren "azala" definitzen dutenak. - Planos de fachada (o alzados) y de cubierta, que definen la "(piel" del edificio.

Materiala: Proiektuak

·Fatxaden altxaera eskematikoak. ·Alzados esquemáticos de fachadas.

Materiala: Proiektuak

fatxada > fachada (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erlazio hori gorde behar dute erakusleihoak eta dendako fatxadak. Debe darse esta relación entre escaparate y fachada de la tienda.

Materiala: Gozogintza

Aurrekoak edo fatxadakoak: Frontales o de fachada:

Materiala: Gozogintza

Fatxadako erakusleihoaren proiekzio egokia galtzen badute ere, ikuslea dendarantz eramateko bertutea dute, erosteko erabakia hartua badute. Aun cuando pierde la proyección idónea de los escaparates de fachada, tienen la virtud de conducir al espectador hacia el interior de la tienda si están bien resueltos.

Materiala: Gozogintza

kokalekua, salgaiak, fatxada, pertsonala, sustapenak, prezioa eta erakusleihoak. localización, surtido, fachada, personal, promociones, precio y escaparates.

Materiala: Gozogintza