estructura Bilatu estructura testuinguru gehiagotan

1
egitura > estructura (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Autonomia-erkidegoetan, partaidetza instituzionala egiturari eta antolamenduari dagokienez laneko segurtasunean eta osasunean dituzten eskumenen arabera gauzatuko da. En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Zerbitzu horiek ezartzeko, Administrazio Publikoetan kontuan hartuko da bere antolamendu-egitura eta, hala badagokio, eremu sektorialak eta deszentralizatuak egotea. Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

egitura > estructura (55 testuinguru)
eu testuak es testuak
egitura euslean erabilera bertikalerako finkatzen den segurtasun-sarea. Red de Seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egituren kalkulua. Cálculo de las estructuras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, metalezko egitura erabat babestuta geratuko da altuerako erorketetarako, eta langileek segurtasun osoz lan egin ahal izango dute (392. irudia). De este modo, la estructura metálica ya está totalmente protegida frente al riego de caí­da de altura, por lo que los operarios podrán subir a realizar los trabajos necesarios con total seguridad (fig. 392).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egituraren perimetroan edo barruan babes-ekipamendu kolektiborik ez badago, langileek ez dute habeen hegaletatik ibili behar segurtasun-arnesik gabe. Arnes horrek aurrez prestaturiko puntu sendo bati lotuta egon behar du (394. irudia). En caso de no existir protecciones colectivas perimetrales o en el interior de la estructura, se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de seguridad a un punto fuerte que previamente deberá haberse habilitado al efecto (fig. 394).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beso horien eraztunetatik metalezko kable bat sartuko da (390. irudia), eta gero kablearen muturrak tenkatuko dira (adibidez, aparailuekin). Jarraian, 1,5 metro inguruko altuera duen segurtasun-sare bertikal bat jarriko da pabiloiaren inguruan (389. irudia), egituraren perimetro osoa babesteko (391. irudia). Por la anilla de estos pescantes, se pasará un cable metálico (fig. 390) que se tensará en sus extremos (con trácteles p.e.), de manera que una vez tensado se proceda a coser unas redes de seguridad verticales de aproximadamente 1,5 metros de altura, en todo el perí­metro de la nave (fig. 389), quedando todo el perí­metro de la estructura protegido (fig. 391).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Argi dago zubietako lanak oso arriskutsuak direla, altuera handietan egiten direlako. Gainera, zaila izaten da babes-ekipamendu kolektiboak eta norbera babestekoak jartzea, aldi baterako egiturak direlako. Es evidente que los trabajos en puentes son de elevado riesgo, no solamente por realizarse a elevadas alturas, sino por la dificultad para instalar las protecciones colectivas e incluso las protecciones individuales, ya que son estructuras provisionales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Soka perimetralak egiturazko elementuei atxikita geratu behar du, sokaren eta egituraren artean zulorik egon ez dadin; bestela, zuloetatik norbait eror liteke (383. eta 385. irudiak). La cuerda perimetral deberá quedar unida a los elementos estructurales, evitando la formación de huecos entre la cuerda perimetral y la estructura, por donde podrían producirse caí­das (fig. 383 y 385).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Metalezko egituren babes perimetralerako segurtasun-sare bertikalen sistema, METALCO babes perimetraleko sistema izenekoa, honela instalatzen da: El sistema de redes de seguridad vertical para la protección perimetral en la estructura metálica, llamado "Sistema de Protección Perimetral METALCO", es el siguiente:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Altueratik erortzea denez arrisku handiena, egitura-fasean prebentzio neurri hauek hartu behar ditugu: Centrándonos en el riesgo de mayor peligro el de caí­das de altura, tenemos que durante la fase de estructura hemos de adoptar las siguientes medidas preventivas:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gaur egungo segurtasun-sistema gehienek ainguratzeko gailu finkoak erabiltzen dituzte; zuzenean hormigoian edota eraikitze bidean dagoen eraikinaren egituran ezarri ohi dira elementu horiek, edota mekanismo zurrunen bidez finka daitezke. Horrek guztiak aurretiazko muntaketa bat behar du, beharginek gerora segurtasun-elementuak bertan ezarri ahal izateko. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de anclaje de sistemas de seguridad son fijos, tratándose de elementos que directamente se implantan en el hormigón o en la estructura del edificio en construcción, o se fijan en la misma por medios mecánicos rí­gidos; todo ello requiere un montaje previo para posteriormente instalar los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
egitura > estructura (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibide soil hauetarako, datuak.mdb deitu dugun datu-base bat sortuko dugu, eta datu-base horren baitan, proba deitu diogun taula bat, honako egitura hau duena. Para estos sencillos ejemplos crearemos una base de datos que hemos llamado datos.mdb, y dentro de esta base de datos una tabla que hemos llamado prueba que tiene la siguiente estructura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Klase baten gutxienezko egitura hauxe da: La estructura mí­nima de una clase es la siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testu alternatiboen eta web orriaren egituraren zuzenketa egiaztatzeko tresna. Herramienta de verificación de la corrección de los textos alternativos y de la estructura de la página web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.5 Erabili goiburuko-elementuak egitura logikoa transmititzeko, eta erabili zehaztapenaren arabera [2. lehentasuna]. 3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y utilí­celos de acuerdo con la especificación [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Are gehiago, egitura transmititzeko aurkezpen-markatzaileak erabiltzen badira egitura-markatzaileen ordez (ad., Mas aún, utilizando los marcadores de presentación en lugar de marcadores estructurales para transmitir estructura (p. ej.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bereizi egituraren eta aurkezpenaren edukia. Separe el contenido de la estructura y de la presentación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hau da HTML dokumentuaren egitura tipikoa: Esta es la tí­pica estructura de un documento Html:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ondoren, HTML dokumentu baten egitura tipikoa definituko dugu, eta, jarraian,egitura horrek kokapenean nola eragin dezakeen ikusiko dugu. A continuación vamos a definir la estructura tí­pica de un documento HTML y seguidamente veremos cómo ésta puede afectar a su posicionamiento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aitzitik, estilo fisikoa ez da dokumentuaren egituraz arduratzen, baizik eta azken itxuraz: Por el contrario, el estilo fí­sico no se preocupa de la estructura del documento, sino por la apariencia final:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

goiburukoak, paragrafoak... ez da azken itxuraz arduratzen, baizik eta dokumentuaren egituraz. cabeceras, párrafos, ... no se preocupa de la apariencia final, sino de la estructura del documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak