marco Bilatu marco testuinguru gehiagotan

1
marko > marco (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Markoaren zehaztapena. Precisión del marco.

Materiala: Irudia

Markoaren adierazpen-balioa errealitatearen zati bat aukeratu eta gainerakoa baztertzea da. El valor expresivo del marco es que elige un fragmento de realidad y excluye el resto.

Materiala: Irudia

Lehen urratsean, irudiaren marko gisa funtzionatzen duen koadro bakoitzari(komikietako bineten antzeko itxurakoak) dagokion testu zehatza erabaki behar da. El primer paso es decidir el texto preciso que corresponde a cada cuadro (similares en su aspecto a las viñetas de los cómics) que actúan como marco de la imagen.

Materiala: Irudia

"Zoom"ak (objektu batetik hurbiltzea edo urruntzea kameraren lentearen bidez) markoaren barruan koadro txikiago bat zehaztuta irudika daitezke. Los "zooms" (aproximaciones o alejamientos de un objeto mediante la lente de la cámara) se pueden representar perfilando dentro del marco un recuadro más pequeño.

Materiala: Irudia

Gero, gezien bidez adierazten da hurbiltzeko zooma den (hala denean, geziek markoaren barrurantz markatzen dute) edo alderantziz, urruntzeko zooma den. Luego mediante flechas se indica si el zoom es de acercamiento, en tal caso las flechas indican hacia el interior del marco, y viceversa si es un zoom de alejamiento.

Materiala: Irudia

Markoaren bazterretan trazu irregularrak eginez erakutsi daiteke kameraren dardara. El temblor de la cámara se puede mostrar dibujando trazos irregulares en las esquinas del marco.

Materiala: Irudia

Esate baterako, telebistarako lana egin behar bada, kontuz ibili behar da pertsonaien buruak markoaren ertzetik oso hurbil ez jartzeko, muturrak mozten dituen segurtasun-alde bat duelako telebistak. Por ejemplo, si se va trabajar para televisión, hay que tener cuidado de no colocar las cabezas de los personajes muy pegadas al borde del marco, porque la TV tiene una zona de seguridad que recorta los extremos.

Materiala: Irudia

Markoaren ertzean jarrita dagoen eta ezusteko eboluzioa duen pertsona edo objektua erakusteak suspensea areagotzen du. Mostrar una persona u objeto, instalada del borde del marco y cuya evolución es inesperada, eleva el suspense.

Materiala: Irudia

Esate baterako, mugitzen diren objektuak ez dira planoaren erdian jarri behar, agertzen diren markoaren aldean baino. Por ejemplo, no hay que colocar los objetos que se mueven en el centro del plano, sino en el lado del marco por el que aparecen.

Materiala: Irudia

Aurrean duen errealitatearen isla partziala da, artistak aukeraturiko markoak mugatua. Es un reflejo parcial de la realidad que tiene delante, limitado por el marco elegido por la artista.

Materiala: Irudia

2
marko > marco (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun ate baterako trenkada-markoa egin behar dugula eta argia 1,95 x 0,80 m-koa dela. Hacer un marco de tabique para una puerta de 1"95 X 0¿80 m. de luz.

Materiala: Egurraren teknologia

Kokoteez gain, grapa izeneko burdinazko piezak erabiltzen dituzte igeltseroek. Markoaren kanpoko ertzetan iltzatzen dituzte, markoa hobeto finkatzeko (ikusi 763. eta 764. irudiak). Además de dichos cogotes, el albañil se sirve de unas piezas de hierro, llamadas gafas, que clava en los cantos exteriores del marco, para mejor sujeción (figs. 763 y 764).

Materiala: Egurraren teknologia

Adreilu txikizko markoa. Marco de picholí­.

Materiala: Egurraren teknologia

767. irudia. Adreilu lauzko markoaren ebakidura. Fig. 767 Sección del marco de ladrillo plano.

Materiala: Egurraren teknologia

Hatz-markoa. Marco de huella.

Materiala: Egurraren teknologia

2 mm gehiagokoa da markoen kanpoaldeko neurrien neurketan izan daitekeen diferentzia. La diferencia de medida admisible de las medidas exteriores del marco es de + 2 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Markoaren lodiera: 36 mm Grueso del marco 36 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, piezak leundu eta muntatu behar dira, ziriak sartu eta trabakiak jarri behar dira eta markoa obran jarri behar da. Por último se pulirán y montarán las piezas, acuñándolas y colocando las trabas, para ser llevado el marco a la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

= Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa = Markoaren kanpoaldeko neurriak = Medida teórica de construcción en bruto = Medida exterior del marco

Materiala: Egurraren teknologia

3
marko > marco (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
12.2 Deskribatu markoen xedea eta nola erlazionatzen diren, baldin eta markoaren izenburuarekin soilik garbi gelditzen ez bada [2. lehentasuna]. 12.2 Describa el propósito de los marcos y como estos se relacionan entre sí­, si no resulta obvio solamente con el tí­tulo del marco [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, ez erabili xedea leiho berri bat duen markorik. Por ejemplo, en HTML, evite usar un marco cuyo objetivo es una nueva ventana.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Leihoekin bezala, frame horietako bakoitza izendatu eta erreferentziatu egin daiteke. Hortaz, dokumentuak marko batean karga ditzakegu, gainerakoan eraginik izan gabe. Al igual que con las ventanas, cada uno de estos frames puede ser nombrado y referenciado, lo que nos permite cargar documentos en un marco sin que esto afecte al resto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

12.1 Jarri izenburua marko bakoitzari haien identifikazioa eta nabigazioa errazteko [1. lehentasuna]. 12.1 Titule cada marco para facilitar la identificación y navegación de los mismos [Prioridad 1].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Markoak eta kateko CSS estilo-orriak aktibatzea eta desaktibatzea. Activar y desactivar marcos y las hojas de estilo en cascada CSS.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

adibidez, testu alternatiboaren egokitzapena eta markoen izenburuena, beren baliokide grafikoen informazio berbera transmiti dezaten. por ejemplo, la adecuación del texto alternativo y de los tí­tulos de los marcos para que se transmitan la misma información que sus equivalentes gráficos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kargatu gabeko marko, script, estilo-orri eta applet-ak. Marcos, scripts, hojas de estilo y applets no cargados.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaile guztiek ezin dituzte ikusizko pistak erabili ikusteko ahalmena duten erabiltzaileen gida dira, hala nola mapak, korritze-barrak, elkarren ondoko markoak edo grafikoak. No todos los usuarios pueden utilizar las pistas visuales tales como mapas, barras de desplazamiento, marcos contiguos o gráficas que guían a los usuarios videntes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak