comercio Bilatu comercio testuinguru gehiagotan

1
merkataritza > comercio (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
, Lehendakaritza Ministerioaren ataria; Estatuko Aldizkari Ofiziala (BOE) eta lege-testuak egiten ditu (Merkataritza Kodea, Sozietate Anonimoen Legea, Merkataritza Erregistroaren Araudia eta abar). www.boe.es, portal del Ministerio de la Presidencia que edita el Boletí­n Oficial del Estado (BOE) y textos legales (Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 174. artikuluari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetako partida batzuk batera bildu ahal izango dira, ondarearen irudi leiala, finantza-egoera, eta sozietatearen emaitza erakusteko garrantzirik ez duten zenbatekoak direnean, eta orobat bildu ahal izango dira batera sozietatearen Según la reforma del artí­culo 174 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio, podrán agruparse determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas anuales, cuando solo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así­ como de los resultados de la sociedad o cuando

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen Memorian, merkataritza-funtsean egindako doikuntzak jakinarazi behar dira, eskuratze-datatik aurrerakoak. En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes practicados en el fondo de comercio desde la fecha de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Kasu guztietan, merkataritza-funtsari dagokion erreserba xedaezin bat zuzkitu beharko da, eta horretarako erabiliko da, mozkinetik, gutxienez merkataritza-funts horren ehuneko bost den kopuru bat. 4 En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del Balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gaur egun kontabilitatea homogeneizatzeko joera dago Europan, baita munduan ere; hori dela eta, gure herrialdean aldaketa handiak egiten ari dira araudi fiskalean, eta aldaketa partzialak Merkataritza Kodean, Sozietate Anonimoen Legean, Kontabilitateko Ikuskaritza Legean eta abarretan. Actualmente, con la tendencia de homogeneización contable en el ámbito europeo e incluso mundial, se están llevando a cabo en nuestro paí­s cambios importantes en la normativa fiscal, modificaciones parciales del Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Auditoría Contable, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza Kodeko 35.6. artikuluak aktiboko eta pasiboko partidak konpentsatzea galarazten du, eta 38.1 e) artikuluak dio aktiboko eta pasiboko kontuak bereizita baloratu behar direla. El artí­culo 35.6 del Código de comercio prohibe la compensación de partidas del activo y del pasivo y el artí­culo 38.1.e) establece que las cuentas de activo y pasivo se tienen que valorar separadamente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Txikizkako merkataritzaren sektorean edo azalera handietan, beste enpresa mota batzuetakoaren aldean desberdina da, langile askok eskudiruarekin zuzeneko harremana dutelako. Garrantzi handiagoa ematen zaio alderdi kualitatibotik, balantzeetan agertu ohi diren zenbatekoak txikiak baitira. En el sector del comercio al por menor o en las grandes superficies su consideración difiere de otros tipos de empresa, por el contacto directo del efectivo de muchos empleados, radicando su importancia más en el aspecto cualitativo que en el importe poco significativo que suele aparecer en los balances.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Moblestil S.A. enpresak higigarrien txikizkako merkataritza egiten du, eta txikizkako metodoa erabiltzen du, hau da, erosketa-prezioari merkataritza-marjina gordina kentzen dio azken izakinak zehazteko. La empresa Moblestil S.A. dedicada al comercio al por menor de mobiliario, aplica el método de los minoristas, es decir, precio de venta menos margen comercial bruto, para la determinación de las existencias finales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-kode berriak 39.4. artikuluan ezartzen du merkataritza-funtsa kostubidezko tituluan eskuratu denean soilik agertuko dela balantzearen aktiboan. El nuevo código de Comercio de Comercio en su artí­culo 39.4 establece que el fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya aquirido a tí­tulo oneroso.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

merkataritza > comercio (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Buztinezko arkitektura tradizionalaz, merkataritzaz, artisautzaz eta Maliko biztanleria askotarikoa osatzen duten herrien multzoaz gozatzeko aukera dute herrialde horretara doazen korronte turistikoek. Bidaiari gehienek ondoko Burkina Fasorekin batera bisitatzen dute Mali. La arquitectura tradicional en barro, el comercio, la artesanía y los distintos pueblos que componen el mosaico de gentes de Mali son los grandes imanes para las corrientes turí­sticas que se adentran en este espacio , normalmente combinándolo con la nación vecina de Burkina Fasso.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Honako hauek dira inguru horren garrantzi turistikoa indartzen duten beste elementu batzuk: Guarani zibilizazioaren tradizioak; munduko handienetakoa den Itaipuko urtegi hidroelektrikoa; Ciudad del Este-k mugako hiri izateagatik Brasilekin duen merkataritza-harremana; eta, batez ere, Iguazuko ur-jauziak hurbil egotea. Las tradiciones de la civilización guaraní­; Itaipú, una de las mayores presas hidroeléctricas del mundo; el comercio del enclave fronterizo con Brasil de Ciudad del Este; y especialmente la proximidad a las Cataratas de Iguazú , ya entre Brasil y Argentina ,son las piezas clave que refuerzan la mayor proyección turí­stica de esta zona.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Blokeo ekonomikoa eta uhartearekin merkataritzan eta industrian jardutea saihestu nahi zuen Helms-Burton legearen aplikazioa ez dute bete enpresa kanadarrek eta espainiarrek, eta Kubako garapen turistikoaren alde egin dute enpresa mistoak sortuz, ostalaritzaren, sukaldaritzaren eta bidaien sektoreetan, besteak beste. El bloqueo económico y la aplicación de la Ley Helms Burton que trataba de evitar el comercio y la industria con la isla caribeña, no ha sido secundado por las empresas canadienses y españolas, que han apostado por el desarrollo turí­stico cubano mediante la creación de empresas mixtas en el sector de la hostelería, restauración y de los viajes entre otras.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

XX. mendean, Ameriketako Aintzira Handien hegoaldeko ertzak garapen industrial handia izan du, eta hiriak asko hazi dira; horren ondorioz, hauetan oinarritutako turismo-eskaintza egiten dute: museoak, merkataritza-guneak, etxe orratzak eta jolas-parkeak. Horrez gain, berriki, industria-turismoa delakoan aitzindari izan dira hango industriak: hiri handien euskarri ekonom ||El potente desarrollo industrial durante el siglo XX ,de la ribera sur de los grandes lagos americanos ha desembocado en el crecimiento de sus ciudades con una oferta turí­stica centrada en sus museos, comercios, rascacielos, centros de atracciones y más recientemente en sus propias industrias que han sido pioneras en el llamado "turismo industrial" , donde viejos talleres y

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Noizean behin, merkataritza-kanpainak egin dira unean uneko geldialdi modura herrialdetik igarotzen diren bidaiariek egonaldia luza dezaten, hala, bidaiari horiei hotel-gaua oparitu izan diete, Singapurren egiten duten merkataritza-gastua suspertzeko edota 2003an ASAL (arnas sindrome akutu larria) epidemia-agerraldiaren eraginez galdutako bidaiarien joan-etorria berreskuratzeko. Ocasionalmente se han desarrollado campañas comerciales para captar a los pasajeros en tránsito, regalando una noche de hotel, como forma de incentivar el gasto en el comercio local, o para recuperar el flujo de pasajeros perdidos como consecuencia del brote epidémico del SARS (Sí­ndrome Respiratorio Agudo Grave) en 2003.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hegoalderago, turismo masibo eta profil bertikalekoaren adierazgarri nagusia da Benidorm (Bali hotela, adibidez, Europako altuena da). Kostaldeko hotel-eskaintza handiena du. Horri eta jatetxeei, aisialdirako lokalei, merkataritza-zentroei eta klima leunari esker, urtaroko turismora ez mugatzea lortu du, penintsulan eguzkiaren eta hondartzaren inguruko turismoari gertatzen zaionaz bestela. Turismo mota hori laidoztatu egiten den arren, Mas al sur , Benidorm es el máximo exponente de un turismo masivo de perfil vertical (rascacielos , ej: Hotel Bali, el mas alto de Europa) con la mayor oferta hotelera de la costa, los restaurantes, locales de ocio, comercios y el nuevo parque temático de Terra Mí­tica , unidos a la benignidad del clima, han logrado combatir la estacionalidad que afecta a la mayoría de los

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ekialdeko Mediterraneoko herriek Kataluniako kostaldean koloniak ezarri eta merkataritzan jardun zuten garaien data historikoak ezarrita daude, baina haien aztarnak asko eraldatu dira denboraren ondorioz, eta ahulak dira. Hobekien kontserbatu diren aztarnak Empúries-eko portu grekoarenak dira. El comercio de los pueblos del mediterráneo oriental que establecieron colonias en la costa catalana está datado históricamente, aunque los restos muy transformados por el paso del tiempo son poco consistentes, los que ofrecen un mejor estado de conservación son los del puerto griego de Ampurias.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kultura-eskaintza eta merkataritza ere hiri horren baliabideak dira. La oferta cultural, el comercio son otros de los recursos con que cuenta esta urbe.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Erdi Aroko kutsuari eutsi dio: merkataritza handiko kaleak, jauregiak han-hemenka eta museoak nonahi. Ha conservado un carácter medieval, de calles de mucho comercio con soportales algún palacio y numerosos museos.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Ceutako Hiri Autonomoa Afrikaren iparraldeko erpinean dago, Gibraltar itsasartean. Espainiaren eta Marokoren artean igarotzen den turismorako gune giltzarria da, merkataritza handia eta Iberiar penintsularako ferry-zerbitzua eskaintzen dituen itsas base garrantzitsua baititu. La ciudad autónoma de Ceuta se ubica en el vértice septentrional de ífrica junto al estrecho de Gibraltar, es un punto clave para el turismo de paso entre España y Marruecos debido a su activo comercio y por contar con una destacada base marí­tima con servicio de "ferry" con la pení­nsula Ibérica.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan