konexio Bilatu konexio testuinguru gehiagotan

1
konexio > conexión (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konexio elektrikoa Conexión eléctrica

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

konexio > conexión (60 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik, kableen isolamendua eta konexio elektrikoak egiaztatuko dira piezetan nahiz makinan, eta, halaber, soldatzeko piezak garbi dauden ikusi behar da. Por ello, se comprobará el aislamiento de los cables, las conexiones eléctricas, tanto en la piezas como en la máquina, y la limpieza de las piezas a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

makina elektrikoa izanik, egiaztatu behar dugu konexio onak daudela, kablea egoera onean dagoela (kablea ez da inoiz konpondu behar, baizik eta ordeztu, matxurarik izatekotan), eta larakoak presio egokiz doitzen direla; ez dugu su har dezaketen lekuetan lan egin behar, ez eta leku hezeetan ere; etab. al ser una máquina eléctrica, hay que vigilar las buenas conexiones, que el cable esté en buen estado (el cable nunca debe se reparado sino que debe ser sustituido en caso de avería), que las clavijas ajusten con buena presión, no trabajar en lugares inflamables, no trabajar en lugares húmedos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Konexio-pieza Pieza de conexión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Konexioak seguruak direla. D Que las conexiones son seguras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

12.5. irudia. Konexio-kaxa. Figura 12.5. Caja de conexiones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sistema zaharragoetan (R12) barne-obusa eta konexio hariztatua duten balbulak, pneumatiko bat haizatzeko balbularen antzekoak, erabiltzen dira. En sistemas más antiguos (R12) se utilizan válvulas con obús interior y conexión roscada, similares a la válvula de inflar un neumático.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurrekoekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu elektrohaizagailua bi abiadurakoa dela, eta, horregatik, konexio bat dago lehenengo abiadurarako 15 bar-etik aurrera, eta beste konexio bat bigarren abiadurarako 20 bar-etik aurrera. La diferencia con los anteriores es que el electroventilador es de dos velocidades, con lo cual hay una conexión para la primera velocidad a partir de 15 bares, y otra conexión para la segunda velocidad a partir de 20 bares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bi konexio-hanka edukitzen dituzte normalean. Van provistas normalmente de dos patillas de conexión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazioaren mahukek segurtasun-konexioak dituzte hozgarria nahigabe ez galtzeko. Las mangueras de la estación de carga llevan conexiones de seguridad para evitar pérdidas involuntarias de refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostatoak elektronikoak izaten dira, NTC motako zundak (lurrungailuaren hegaletan sartuta egoten da) konpresorearen konexioa gobernatzen duen zentraltxo elektroniko batera bidaltzen du tenperaturari buruzko informazioa. Los termostatos suelen ser electrónicos, donde una sonda del tipo NTC, introducida en las aletas del evaporador, es la que envía la información de temperatura a una centralita electrónica que gobierna la conexión del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

konexio > conexión (382 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konexioa zuzena da, logika positiboan bi bururakoek maila baxuan funtzionatzen baitute. La conexión es directa ya que ambos acarreos funcionan a nivel bajo para lógica positiva.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Irudi honetan ikusten den bezala, bus motako konexioen bitartez oso erraz egin daiteke hori. En la figura siguiente se muestra una forma de hacerlo cómodamente por medio de conexiones tipo bus.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Conection Diagram, konexioen diagramaren eskema. Conection Diagram, esquema con el diagrama de conexiones.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Puntu horretan, konexioak edo loturak ongi ote dauden egiaztatu behar da. Se debe revisar, en este punto, si las conexiones son correctas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Osagai baten terminalean laukitxo gris bat ageri bada, konexioa gaizki eginda dagoela esan nahi du. Cuando aparece un cuadradito gris en un terminal de un componente, no está bien hecha la conexión.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Osagai bat kableatzeko, sagua erabiliz, konexioa laukitxo grisera eraman behar da, biribil gorri bat agertu arte. Momentu horretan, sagua askatu. Para cablear un componente, es preciso llevar la conexión al cuadradito gris ata que salga un cí­rculo rojo y soltar el botón del ratón en ese momento.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Jarraian, osagaien artean beharrezko konexio edo loturak egiten dira. Posteriormente, se realizan las conexiones necesarias entre los componentes.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu-eskemak (zirkuituen marrazkiak) kapturatzeko tresna da. Bertan, diseinatu eta simulatu nahi den zirkuitua editatzen da, kasu bakoitzean nahi diren osagai, konexio eta balioekin. herramienta para la captura de esquemáticos (dibujo de circuitos), en el que se edita el circuito que se pretende diseñar y simular, con los componentes, conexiones y valores de los mismos que se desee.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Multiplexadorearen datu-sarreren konexioa. Conexión de las entradas de datos del multiplexor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Funtzioak 4 aldagai (xyzv) izango balitu eta pisu handieneko aldagaia "x" izango balitz, konexioa hau izango litzateke: Si la función fuese de 4 variables (xyzv) y si la variable de mayor peso fuese "x", la conexión sería:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2
konexio > conexión (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu-basearekiko konexioa ixteko, Close metodoa erabiliko dugu eta, jarraian, objektua erabiliko ez dugunez, suntsitu egingo dugu, nothing esleituz. Para cerrar la conexión con la base de datos usaremos el método Close y seguidamente como ya no usaremos el objeto lo destruimos asignándole nothing.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan, datu-baseari egindako SQL kontsulta bat exekutatu dugu konexioa objektuaren Execute metodoarekin; horrek RecordSet motako objektua itzultzen digu, eta, horretatik, taulako datuak eskura ditzakegu. En este ejemplo hemos ejecutado una consulta SQL a la base de datos con el método Execute del objeto conexión, esto nos devuelve un objeto de tipo RecordSet del cual podemos obtener los datos de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eta azkenik, datu-basearekiko konexioa itxi eta RecordSet eta Connection objektua suntsitzen ditugu. Y finalmente cerramos la conexión con la base de datos y destruimos el RecordSet y el objeto Connection.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-baserako konexioa Conexión a la base de datos

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azkenik, datu-basearekiko esteka erabiltzen amaitu dugunean, mysql_close instrukzioarekin askatuko dugu, konexioa okupatuta gera ez dadin. Finalmente, una vez que hemos terminado de usar el ví­nculo con la base de datos, lo liberaremos con la instrucción mysql_close para que la conexión no quede ocupada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Programazioa errazteko, konexio-funtzioa aparteko liburutegi batean bereizi dugu, eta, horrela, datu-basea eskuratzen duten orri guztietan sartuko dugu. Para facilitar la programación hemos separado la función de conexión en una librería a parte, de tal manera que la incluiremos en todas las páginas que accedan a la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azkenik, probako fase bat egitea gomendatzen dugu, hau da, gunea plazaratzea eta benetan probatzea (modem bidezko konexioak, benetako eragiketak, postaren edo call center-aren erantzuna ikustea halakorik izanez gero, etab.) Por ultimo se recomienda pasar una fase de "emisión en pruebas", es decir, lanzar el site y probarlo en real (conexiones con modem, operativa real, ver respuesta del correo o del call center en caso de que existan, etc..)

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak