taula Bilatu taula testuinguru gehiagotan

1
taula > tabla (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilen arteko hutsunea talotxatzeko, taula estu bat erabiltzea komeni da, oso hutsune meharra geratzen baita teilen artean. Para talochar el hueco que hay entre las tejas es conveniente, dado el angosto hueco que queda, hacerlo con una tabla estrecha.

Materiala: Igeltserotza

Ondoren, lehen eta azken teilak jarriko ditugu, edo, bestela, euskarria edo taula ipiniko dugu behin-behingoz iltzatuta, lerro-sokaren beste muturra hari lotu ahal izateko. Se pondrían la primera y la última teja o, en su defecto, un soporte o tabla clavada provisional, puesta para tal efecto, donde atar el otro extremo de la cuerda de lí­nea.

Materiala: Igeltserotza

Txantiloia nola erabili. Ertzean jarritako teila txantiloiarekin bultzatu behar da taularen atzealdean tope egin arte. Detalle del uso de un escantillón, empujando la teja apoyada en la punta hasta que haga tope en la parte trasera de la tabla.

Materiala: Igeltserotza

Mailak goitik behera nahiz behetik gora egin ditzakegu, eta taula bat har dezakegu lagungarri, adreiluak ez irristatzeko (10. irudia) eta mailartearen atala itxurosoago uzteko. Era berean, hobe da masa oso bigun ez egotea, masa maldatik behera ez erortzeko. La fabricación de los peldaños puede realizarse desde arriba hacia abajo o viceversa, Pudiéndose ayudar con una tabla para impedir que los ladrillos resbalen (Fig. 10) y dejar mejor la parte de la tabica, se recomienda que la masa no esté muy blanda para que no se deslice por la rampa.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, puntapaxa ere iltza dezakegu taularen mutur horretan, itsasgarri-kargaren distantzia berean; puntapaxaren zentimetro batzuk kanpoan utziko ditugu, eta burua moztuko diogu, langetean ondo bermatuta geratzeko. También puede clavarse una punta en ese extremo de la tabla a la distancia que ha de darse de carga, dejando que sobresalga unos centí­metros, cortando la cabeza de la punta para que apoye bien en el larguero.

Materiala: Igeltserotza

Zehar-saihetsa egiten dugunean bezala, adreiluak jarri aurretik, masa-zaplakada botako dugu adreilu-taula gainean; ondoren, finkatu eta dagokien tokira eramango ditugu, kordela oinarri hartuta. Los ladrillos, al igual que cuando se fabrica un sardinel, se mancharán por la cazoleta o tabla -a bofetón- antes de colocarlos, asentándoles y llevándoles a su sitio con ayuda del cintrel.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Espaloia baldosaz edo xaflaz estali behar dugunean, beheragunea egingo diogu taulari, irudian agertzen den bezalaxe. Cuando el acabado de la acera vaya a realizarse con baldosa o plaqueta se practicará un rebaje en la tabla como muestra la ilustración.

Materiala: Igeltserotza

Junturak betetzeko, zementuz sendo kargatutako masa erabiliko dugu, eta zintarriaren antzeko kolore grisa izan beharko du. Komenigarria izaten da atzealdetik taula bat jartzea, junturak errazago bete ahal izateko. Para rellenarlas se empleará masa bien cargada de cemento, con un tono de gris similar al del bordillo, se aconseja colocar una tabla en la parte posterior para facilitar su llenado.

Materiala: Igeltserotza

Erregela edo taula zintarriaren gainean jarriko dugu alde batean; beste aldean, berriz, markatzeko hariaz egindako marka hartu beharko dugu oinarri, eta tentuz eta adi-adi egin beharko dugu lan. En un lado la regla o tabla apoyará en el bordillo, pero en el otro habrá de guiarse por una marca realizada con la bota, debiendo hacerlo con tiento y mucho ojo.

Materiala: Igeltserotza

2
taula > tablero (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artekak taularen ertza baino lehen amaitu behar du, lana burututakoan agerian ez gelditzeko. No ha de llegar la ranura hasta el borde del tablero, con el fin de que no quede visible una vez ejecutado el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Gailu bereziak erabiliz, taularen garaiera eta makurdura alda ditzakegu, eta eskuz edo oinez eragiten diegu gailuoi. La altura e inclinación del tablero pueden modificarse mediante dispositivos especiales, accionados con la mano o con el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula. El tablero.

Materiala: Egurraren teknologia

Hain zuzen ere, bi geruza trinkoak dira eta berariaz prestatutako pinu-txirbilez eratuta daude eta, horien artean, egur zatitxoz (19 mm-ko tauletan, metro koadroko 2.000.000 zatitxoz) eratutako geruza porotsu bat dago. Entre dos capas compactas, formadas por virutas de pino especialmente preparadas, se encuentra una capa porosa de trocitos de madera (2.000.000 de trocitos por m2. en un tablero de 19 mm.)

Materiala: Egurraren teknologia

Plastiko geruzatuzko taula da, eta asko erabiltzen da estaldura apaingarritarako. Es un tablero de plástico estratificado, muy utilizado en todo revestimiento decorativo.

Materiala: Egurraren teknologia

Fabrikazio-prozesuari esker, oso apaingarriak dira horrelako taulak, eta haien propietate fisikoek eta kimikoek ziurtatzen dute oso sendoak izan daitezen, luzaroan iraun dezaten eta akabera ezin hobea izan dadin. Estos tableros, debido a su fabricación, resultan un material muy decorativo, dotado de propiedades f isicas y quí­micas que aseguran una gran consistencia y duración, y un acabado perfecto.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula geruzatu eta xaflatu plastikoen nolakotasunak. Cualidades de los tableros estratificados y laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, ur garbia erabiliz, taulen alde zimurtsua busti behar dugu, eta arreta handia jarri behar dugu, urez blaitu dadin; izan ere, guztiz hezetu behar ditugu taulak. Para ello, se humedecerán bien los tableros con agua limpia por su cara rugosa, cuidando que se empapen de agua, hasta quedar humedecidos por completo.

Materiala: Egurraren teknologia

Novopan, Marga, Tam... taulak erabiltzen baditugu, berriz, alde bakarrean jar ditzakegu plastikozko xaflak, betiere, 17 mm lodi badira gutxienez. Con tableros Novopán, Marga, Tam, etc., pueden ser aplicadas las planchas de plástico por una cara, siempre que tengan un espesor mí­nimo de 17 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Bastidorea erabiltzen da azala egiteko eta, lana garbiagoa eta txukunagoa izan dadin eta hezetasunaren ondoriozko orbanik sor ez dadin, plastikozko xaflaz estaltzen da bastidorearen goiko taula. Los sobres suelen hacerse de bastidor; y, para mayor limpieza y presentación, y con objeto de evitar las manchas debidas a la humedad, el tablero superior del bastidor se recubrirá con un laminado de plástico.

Materiala: Egurraren teknologia

taula > tablero (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taula Tablero

Materiala: Eraikinaren estalkia

Taula hidrofugoa Tablero hidrófugo

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren edo taularen (oinezkoen plazetan, lorategiz hornitutako plazetan eta abarretan) azken forjatua oinarritzat hartuta hasten da estalkia. La cubierta se inicia desde el último forjado del edificio o del tablero en el caso de plazas peatonales, ajardinadas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Plano inklinatu hori lortzeko zenbait prozedura erabil ditzakegu, hala nola zurezko edo metalezko egiturak, taula zeramikodun tabike zulatuak, hormigoi armatua eta abar. El mencionado plano inclinado se consigue mediante distintos procedimientos, como pueden ser estructuras de madera o metálicas, tabiques palomeros con tablero cerámico, hormigón armado, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ohikoena adreilu zeramiko, trinko eta zulatuzko tabikeak erabiltzea da, lortu beharreko malda markatzen dutenak. Elkarren artean bereizita daude, eta, gainean, adreilu mehez osatutako taula zeramiko bat jartzen da, eta, taula estaltzeko, Portland zementuzko mortero-xafla bat, alkaliaren aurkako beirazko zuntzezko sare batez armatua (200 g/m2 gutxienez). Horren ondorioz, aire-ganbera bat sortzen da, kanpoko giroa eta barnekoa bereizi egiten dituena emaitza termiko onargarria lortze Lo más usual es la formación de tabiques de ladrillo cerámico macizo perforado conocidos como "palomeros" que marcan la pendiente deseada, separados entre sí­ y que sirven de apoyo a un tablero cerámico formado con "rasillones", revestido con una chapa de mortero de cemento Portland armada con malla de fibra de vidrio antialcalin

Materiala: Eraikinaren estalkia

Fenol-taularako beste estaldura-aukera batzuk ere izan daitezke baliagarri, hala nola teila zeramiko lauak, arbela eta abar, betiere mekanikoki ainguratzen badira aire librerako landutako metalezko iltzeen, kakoen eta abarren bitartez. Sobre el mencionado tablero fenólico se pueden adoptar otras soluciones de cubrición, como pueden ser teja cerámica plana, pizarra, etc., siempre que su anclaje sea mecánico con clavos, ganchos metálicos, etc., tratados para intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

% 12-21eko maldatik aurrera, sistema obran jartzea mekanikoa da, eta 130 m2-ko errendimendua aurreikusten da eguneko eta ekipoko. Estalkiko taulan mekanikoki ainguratutako arrastelen edo listoien gainean ezartzen da, 2.4 irudian ikus daitekeenez, tirafondo eta tako zabalgarrien bitartez. Arrastelak eta listoiak, autoklabean tratatutako zurezkoak dira. La puesta en obra del sistema, a partir del 12-21% de pendiente, es mecánica, con un rendimiento estimado de 130 m2/día/equipo, apoyado sobre rastreles de madera o listones de madera tratada en autoclave, anclados mecánicamente al tablero de cubierta, según se observa en la Figura 2.4, media

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hobe da estalkiko taula eta zurezko listoiak hotzeko asfalto-emultsioko geruza batez estaltzea (bi geruza gurutzatu eta 1-1,5 kg/m2-ko kontsumoa), estankotasuna bermatzeko estaltzean sor daitezkeen larrialdien aurka. Es aconsejable el proteger el tablero de cubierta y listones de madera con una capa de emulsión asfáltica en frí­o en dos manos cruzadas con consumo de 1-1,5 kg/m2, como garantía de estanquidad contra posibles emergencias en la cubrición.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzak ikusirik, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela atzematen da, "Z" eremuan izan ezik, bertan kondentsazio txiki bat ageri baita ganberari eta zurezko taulari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori 0,13 kg/m2da, eta, beraz, DIN 4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, neguko estalkiaz ari garenez aintzat hartuta, mespretxagarritzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horretarako itxitura lehorra dela esa Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de la zona "Z", donde existe una pequeña condensación en la interfase cámara/tablero de madera de 0,13 kg/m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2 y por el propio concepto de la cubierta en invierno, se puede considerar despreciable y el cerramiento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren edo taularen (oinezkoen plazetan, lorategiz hornitutako plazetan eta abarretan) azken forjatua oinarritzat hartuta hasten da estalkia. La cubierta se inicia desde el último forjado del edificio o del tablero, en el caso de plazas peatonales, ajardinadas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

3
taula > tabla (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atributu horrekin, gure taulak izango duen zutabe kopurua jartzen dugu; nahitaezkoa da jartzea. Con este atributo ponemos el número de columnas que tendrá nuestra tabla, es obligatorio ponerlo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

title="" Taularen izenburua; nabigatzaileak irudika dezake edo ez. title="" Titulo de la tabla, puede ser representado o no por el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

align="" Atributu horrekin, zutabeek taulan daukaten lerrokatzea zehazten da. align="" Con este atributo se especifica la alineación de las columnas dentro de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.asp orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.asp orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.asp pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.asp sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.asp orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.asp que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan, datu-baseari egindako SQL kontsulta bat exekutatu dugu konexioa objektuaren Execute metodoarekin; horrek RecordSet motako objektua itzultzen digu, eta, horretatik, taulako datuak eskura ditzakegu. En este ejemplo hemos ejecutado una consulta SQL a la base de datos con el método Execute del objeto conexión, esto nos devuelve un objeto de tipo RecordSet del cual podemos obtener los datos de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide soil hauetarako, datuak.mdb deitu dugun datu-base bat sortuko dugu, eta datu-base horren baitan, proba deitu diogun taula bat, honako egitura hau duena. Para estos sencillos ejemplos crearemos una base de datos que hemos llamado datos.mdb, y dentro de esta base de datos una tabla que hemos llamado prueba que tiene la siguiente estructura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.phtml orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.phtml que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.phtml orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.phtml orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.phtml pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.phtml sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Taula sortzeko, zure web zerbitzariko MySQLren administrazio-tresna erabil dezakezu, edota SQL sententzia baliokidea duen testu-fitxategi bat idatz dezakezu, eta gero datu-basearen motorrari exekutatzeko esan, ondoko instrukzio honekin: Para crear la tabla puede usar la herramienta de administración de MySQL de su servidor web o puede escribir un fichero de texto con el contenido de la sentencia SQL equivalente y luego decirle al motor de base de datos que la ejecute con la siguiente instrucción:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

4
Taulaz osatutako zorua
Taulaz osatutako zorua
taula > tablón (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pinua edo izeia erabiltzen dugu tronadurak egiteko. Mihiztaduraren edo arima bidezko junturaren bitartez lotzen ditugu taulak, eta habe etzanen edo habeteriaren gainean iltzatzen ditugu ondoren. Suele emplearse madera de pino o abeto; los tablones van unidos a machihembra o con juntura de alma, y luego se clavan sobre los durmientes o envigado.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun 4"60 m luze, 0"25 m zabal eta 0"12 m lodi den taula baten bolumena kalkulatu behar dugula. Volumen de un tablón que mide 4"60 m. de largo, 0"25 m. de ancho y 0"12 m. de grueso.

Materiala: Egurraren teknologia

15 hazbete xX 2 hazbete xX 6 hazbeteko 12 taula = 25.920 hazbete3. 12 tablones de 15 pies X 2 pulgadas X 6 pulgadas = 25.920 pulgadas3.

Materiala: Egurraren teknologia

Hamabi taula erregularrek eratzen dute dozena erregularra. La docena regular consta de 12 tablones regulares.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula erregularrak 14 oin ingeles luze, 9 hazbete zabal eta 3 hazbete lodi dira; hau da, El,tablón regular mide 14 pies ingleses de largo, 9 pulgadas de ancho, y 3 pulgadas de grueso o sea:

Materiala: Egurraren teknologia

Gogoan izan behar dugu 12 taula erregularrek osatzen dutela dozena erregularra, eta taula bat 14 oin luze dela, 9 hazbete zabal, eta 3 hazbete lodi. Recordemos que la docena regular son 12 tablones regulares; que un tablón mide 14 pies de largo X 9 pulgadas de ancho X 3 pulgadas de grueso.

Materiala: Egurraren teknologia

9 hazbete xX 2 hazbete xX 6 hazbeteko 13 taula = 16.848 hazbete3. 13 tablones de 9 pies X 2 pulgadas X 6 pulgadas = 16.848 pulgadas3.

Materiala: Egurraren teknologia

Adibidez, piramide-enbor baten formako taula baten bolumena neurtu behar badugu (ikusi 117.A irudia), formula hau erabiliz lor dezakegu Si, por ejemplo, tuviéramos que cubicar un tablón como el de la figura 117-A, que viene a ser un tronco de pirámide, su volumen se obtendría

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtzak egiten ditugunean bezala, kontuan izan beharra dago taulen buruek habe etzanen gainean elkartu behar dutela. Como en los entarimados, téngase presente que las uniones de las cabezas de los tablones coincidan sobre los durmientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Hobe da taula estuak erabiltzea, egurra gutxiago uzkurtzeko eta zolak itxura hobea izateko. El empleo de tablones estrechos es más ventajoso para reducir la contracción de la madera y para la mejor presentación del solado.

Materiala: Egurraren teknologia