material Bilatu material testuinguru gehiagotan

1
material > material (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soldadura-prozesuan, lotu beharreko materialak berotzen dira. Los procesos de soldadura se basan en el calentamiento de los materiales que se van a unir.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soinua xurgatzen duen material batez estaltzen dira normalean. Se forran normalmente con un material que absorba el sonido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Prozesuan erauzitako materiala Material arrancado durante el proceso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskuzko tresnak material erresistentez eraikiko dira eta haien elementuen arteko lotura sendoa izango da, hautsi edo aska ez daitezen. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zirkuitulabur bati esker soldatzen da, zeinak intentsitate handia igarotzen uzten baitu; horrenbestez, materiala urtu egiten da. Se suelda gracias a un cortocircuito que deja pasar una gran intensidad provocando que el material se derrita.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Su har dezakeen materialen batetik hurbil soldatzean, plastikoen barne-edergarrietatik hurbil adibidez, material hori erretiratu edo suaren aurkako mantez babestu beharko da, suterik izan ez dadin. Al soldar cerca de algún material susceptible de arder, como embellecidos interiores de plásticos, este se deberá retirar o protegerlo con mantas igní­fugas para evitar los incendios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ekarpen-materiala urtzeko, bero-iturria lortzen da oxigenoa eta azetilenoa sopletearen irteeran erretzean, eta sugarra 3.100 ºC-ko tenperaturara ere irits daiteke. La fuente de calor para derretir el material de aportación se obtiene por la combustión del oxí­geno y el acetileno a la salida de un soplete, pudiendo alcanzar la llama temperaturas de hasta 3.100 ºC.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nola garraiatu behar da beti material astuna? ¿Cómo debe hacerse siempre el transporte del material pesado?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

tresnak materiala ebaki beharrean, tolestu egiten du. provocan que la herramienta no corte sino que doble el material.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Harrapaketak, material arina eta astuna eramateko ekipoekin lan egiteagatik. B Atrapamientos debidos al trabajo con equipos de transporte de material ligero y pesado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

material > material (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentzio-jardueraren plangintza, hartu beharreko babes- eta prebentzio-neurriak eta, hala badagokio, erabili beharreko babes-materiala barne, lege honen 16. artikuluaren 2. ataleko b) paragrafoan xedatutakoaren arabera. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artí­culo 16 de esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Nolanahi ere, gutxienez, instalazioaren eskema haribakarra izan beharko dute jarraibide horiek, eta instalatutako ekipo eta material elektrikoen funtsezko ezaugarri teknikoak eta trazaduraren krokis bat jaso beharko dituzte. Dicha instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mí­nimo, un esquema unifilar de la instalación con las caracterí­sticas técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así­ como un croquis de su trazado.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Proiektuaren zati guztiek bete behar dituzten baldintzak ezartzen dira dokumentu honetan: instalazioa egiteko materialen, formen eta preskripzioen zehaztapenak eta egin beharreko probak eta entseguak. Es el documento en el que se fijan las condiciones que deben cumplir todas las partes del proyecto, desde las especificaciones de los materiales, formas y prescripciones para realizar la instalación, hasta las pruebas y ensayos a realizar.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Pertsonal horrek beharrezko prestakuntza izango du, kopuruz behar adinakoa izango da eta material egokia edukiko du, lehen adierazitako zirkunstantzien arabera. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Jarduera horiek planifikatu egingo ditu enpresaburuak; horretarako, prebentzio-jarduera bakoitzean gauzatzeko epe bat ezarriko du, arduradunak izendatuko ditu eta neurria gauzatzeko giza baliabideak eta bitarteko materialak ezarriko ditu. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Ondorio horietarako, txosten horietan jasotzen diren segurtasunari eta osasunari dagozkion kondizio materialen edo teknikoen egiaztapenek egia-presuntzioa izango dute. Presuntzio horri buruzkoa da Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza arautzen duen azaroaren 14ko 42/1997 Legeko laugarren xedapen gehigarriko 2. atala. A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad S

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

material > material (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Barandetan material sendoak eta iraunkorrak erabili behar dira, laneko ohiko baldintzei eutsi ahal izateko. Los materiales a emplear en las barandillas deben ser robustos y duraderos para resistir las condiciones normales de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egurra erabiliz gero babes-estaldura bat erabiltzen bada, ez du materialaren akatsak atzematea galarazi behar. En caso de utilizar madera, si se usa un revestimiento de protección, no debe impedir la detección de los defectos del material.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kontrapisu gisa materialen bat erabiltzen bada, solidoa izan beharko du. Si se utilizan materiales como contrapesos, deben ser sólidos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ez da material pikortsu edo fluidorik erabili behar; esaterako, hondarra edo ura. Los materiales granulares o fluidos como arena o agua no deben utilizarse.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kargagailutik nahiz plataforma irtenetatik materialak sartzeko baoak errespetatu behar dira. Se respetará el tramo de entrada de materiales, tanto desde montacargas como desde plataformas voladas de entrada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

solairuko gainerako materiala desenkofratzean, arreta jarri beharko da sare elektrosoldatua ez hondatzeko; material hori zamalanetarako plataformen bidez atera behar da. Cuando se proceda a desencofrar el resto de material de la planta, se realizará de manera que no dañemos el mallazo y se sacará a través de las plataformas de carga y descarga.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Aldez aurretik urkilak non jarri pentsatu behar da, materialak sartzeko baoak utzi behar direla kontuan izanik (440. irudia). Bao horietan babes-barandak jarriko dira. Previamente se planificará la colocación de las horquillas teniendo en cuenta que se deben prever huecos para la entrada de materiales (fig. 440), que serán protegidos con barandilla de protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obrako materialek eta unitateek bete behar dituzten ezaugarriak eta eskakizunak. Caracterí­sticas y requisitos que deben cumplir los materiales y unidades de obra.

Materiala: Proiektuak

Materialak onartzeko irizpideak (kalitateko markekin edo horiek gabe). Criterios para recibir los materiales (con o sin marcas de calidad).

Materiala: Proiektuak

Obrako materialak eta unitateak onartu edo baztertzeko irizpideak. Criterios de aceptación o rechazo de materiales y unidades de obra.

Materiala: Proiektuak

2
material > material (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Getariako sortzaile handia ezagutzera ematea da Cristobal Balenciaga Fundazioaren helburua, eta baita hark artearen testuinguru orokorrean eta modarenean bereziki egindako ekarpena nabarmentzea ere. Asmo horretan laguntzeko, ahalegin berezia egin da jostunaren ibilbidearen, lanaren eta ondarearen ikuspegi berriak argitara ateratzeko, ikerketen, erakusketen eta bildumen bitartez. "Balenciaga parpailan barrena" erakusketa, Cite Internationale de la Dentelle et la Mode zentroarekin elkarlanean antolatua, aukera ezin hobea da helburu horretara iristeko, eta orobat aukera ezin hobea izan da Europako beste erakunde batzuekin lankidetzan jarduteko eta modaren aditu ospetsuekin batera aritzeko, izan ere, Balenciagaren alderdi berezienetako bat azpknarratu nahi izan da: Balenciaga maisu handia izan zen material berriak hautatzeko, aplikatzeko eta sortzeko zereginean. Eta horretan funtsezko oinarria izan zen garai hartan eta gaur egun oraindik ere Maisuaren parpailazko ametsak ehundu dituen ehun La Fundación Cristóbal Balenciaga tiene como misión la difusión de la figura del excepcional creador de Cetaria, poniendo en valor su aportación en el contexto del arte en general y de la moda en particular y sacando a la luz, a través de la investigación, la producción de exposiciones y la edición de catálogos, nuevas perspectivas en torno a su trayectoria, obra y legado.La exposición "Balenciaga, a través del encaje", realizada en coproducción con Cité Internationale de la Dentelle et la Mode de Calais, supone una oportunidad excelente de dar cumplimiento a este fin, de colaborar con otras instituciones patrimoniales europeas y de contar con prestigiosos expertos en historia de la moda para destacar uno de los aspectos más característicos de Balenciaga como es su maestría en la selección, aplicación e incluso creación de nuevos materiales, apoyado por el saber hacer y capacidad de innovación de una industria textil que -representada en este caso por los grandes telares de Calais -tej

Materiala: Ehungintza liburuak

Cristobal Balenciaga Mendebaldeko modaren historiako jostun garrantzitsuenetako bat da. Profesional handia izanik, oso ondo ezagutzen zituen ehunak, bai baitzekien funtsezkoak zirela bere lanak ondo egiteko. Ehunen zaletasun hura, ordea, ez zen haien ezaugarri teknikoetara mugatzen, haien balio estetikoa eta dekoratiboak era kontuan hartzen zituen. Balenciagak aintzat hartutako materialen artean aipamen berezia egin behar zaio parpailari, eta hari lotuta agertzen zen espainiar moda eta kultura. Deigarria izan da, beti, jostunak zein begiko zituen parpaila beltzak, Espainia eta Velazquezen eta Goyaren artea ekartzen zutenak gogora. Kolore beltza izan zen Espainiako moda, Austrien garaiaz geroztik, unibertsal egin zuen ezaugarrietako bat. Espainiar errege-erreginentzat uniforme moduko bat izan ziren, eta bi mendez eutsi zieten zaletasun horri. Eta errege-erreginei imitatuz, espainiarrek ere kolore hark zuen ahalmen bisual eta sinboliko harenganako zaletasunari eutsi zioten. Espainia bisi Cristóbal Balenciaga es uno de los modistos más importantes de la historia de la moda en Occidente. Como un gran profesional, su conocimiento de los tejidos fue total pues sabía que eran fundamentales para la buena materialización de sus obras. Su interés por los tejidos no se limitó a sus cualidades técnicas sino también a su valor estético y decorativo. Entre los preciados materiales que utilizó Balenciaga, merece especial atención el encaje, asociado en su obra a la moda v a la cultura española. Siempre llamó la atención la predilección del modisto por los encajes negros que inevitablemente evocaban la España y el arte de Velázquez y de Goya. El color negro en la moda española, desde la época de los Austrias1, fue uno de los rasgos que lo hizo universal. Los monarcas españoles hicieron de sus vestidos negros una especie de uniforme que se mantuvo durante casi dos centurias. A imitación de sus monarcas, los españoles sintieron la misma predilección por un calor que fascinaba por su p

Materiala: Ehungintza liburuak

Erdi Aroaz geroztiko berriak daude aditzera ematen digutenak zein garrantzizkoa zen parpaila Espainian, nahiz eta ez zuten inoiz lortu, ezta "Espainiako puntuak" izenekoak ere, Frantziakoek, Italiakoek edo Herbehereetakoek lortutako balio artistikoa eta ekonomikoa. Errenazimentuan eta Barrokoan, parpailak protagonismo handia izan zuen modaren munduan, batez ere alkandoren lepoan eta eskumuturretan, garai hartako erretretatu guztietan ikusten denez. Hala ere, XVIII. mendean lortu zuen parpailak protagonismo handiena, emakumeen herriko soinekoetarako material kutunena bihurtu zenean, batez ere mantelinak espainiar jantzien osagai bertakoena bihurtu zirenean. Parpailazko mantelinak, lore apaingarriekin, nortasun ikur garbi gisa agertzen dira, esaterako, Goyaren erretratuko majen eta andreen kasuan, Erromantizismoko Espainiako margolari kostunbristenengan eta baita Getariko jostunaren adiskide zen Ignacio Zuloaga margolariaren lanetan ere. Desde la época medieval, hay noticias de la importancia que los encajes tenían en España, aunque nunca alcanzaron, ni siquiera los llamados ''Puntos de España", ni el valor artístico ni económico de los de Francia, Italia, o de los Países Bajos. En el Renacimiento y en el Barroco, el encaje alcanzó un gran protagonismo en el mundo de la moda debido en gran parte al uso de llevarlos en el cuello y puños de la camisa como podemos observar en todos los retratos de la época. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el encaje alcanzó el mayor protagonismo, al convertirse en el material preferido del vestido femenino popular, especialmente en las mantillas que se convirtieron en el elemento más castizo del atuendo español. Como un claro signo de identidad, las mantillas de encaje, decoradas con motivos florales, las muestran las majas y las señoras que retrato Goya, los pintores costumbristas de la España del Romanticismo e Ignacio Zuloaga, pintor y amigo del modisto de Getaria.

Materiala: Ehungintza liburuak

Balenciagak, tradizio horren oinordeko, material fin hori berreskuratu eta XX. mendeko modara ekarri zuen: parpailak, moda historikoetan oinarritutako jantzietan zein eredu sortu berrietan. Haren lan guztietan, parpailaren erabilerak gainditu egin zuen espero zena, bai apaingarri gisa, bai gardentasungatik edo kolore aukera ausartagatik. Materialaren eta teknikaren arteko sinbiosia perfektua izan zen. Balenciaga, como heredero de esta tradición, recuperó para la moda del siglo XX un exquisito material: los encajes que utilizó tanto en las creaciones inspiradas en las modas históricas corno en los modelos de nueva creación. En todas sus obras los encajes superaron cualquier expectativa, ya fuera por su carácter ornamental, por sus transparencias o por las atrevidas gamas cromáticas. La simbiosis entre el material y la técnica, fue perfecta.

Materiala: Ehungintza liburuak

Lesage, Rene Begue (Rebe izenez ezaguna), Mestral, Judith Barbier, Roy-Poulet, Andree Brossin de Mere brodatzaileek zeharo aldatzen zituzten material horiek. Eta era askotako teknikak erabiltzen zituzten. Parpaila izan liteke perladuna, xafladuna, erliebean apaindutako loreekin, eskuz margotua, loreez inprimatua 1957an, zetazko koloretako hariez nabarmendua eta tintaroi itxura ematen dion laka batez edertua. Goroldio efektua lortzen da organdiko zinta arinak aplikatuta (108. or. il.); erliebe efektua lokarri fin bati esker edo soutache bat loreen ingurua brodatuz (40. or. il.), edo felpatxoaren edo frivolite erako parpailaren erabilerari esker, lastozko edo errafiazko hari batez. Zenbaitetan, brodatuak oso handiak izaten dira, artilezkoak esaterako, eta tweed-a ekartzen dute gogora; beste batzuetan, berriz, oso sarriak dira, arbetxez apaindutako gaueko soineko honetan agertzen denaren antzera (24. or. il.), eta horrelakoetan erabat desagertzen da parpailaren edo tularen oinarria. Bordadores como Lesasíe. Rene Begué. conocido como Rébé, Mestral, Judith Barbier, Rov-Poulet, Andrée Brossin de Méré transforman totalmente esos materiales arácnidos. Las técnicas son muy diversas. El encaje puede ser perlado. con lentejuelas, adornado con flores en relieve, pintado a mano, impreso con flores en 1957, realzado con hilos de seda de colores, embellecido por una laca que ofrece un aspecto tornasolado. Se obtiene un efecto musgoso gracias a la aplicación de ligeras cintas de organza (il. p. 108); un efecto de relieve gracias a un fino cordoncülo o un soutache bordando el contorno de las flores (il. p. 40), o incluso gracias a la utilización de felpilla o de encaje frivolité, con un hilo de paja o de rafia. En ocasiones, estos bordados son tan voluminosos, como los de lana, que evocan el tweed1', o tan tupidos, como los que aparecen sobre este vestido de noche retocado con azabache (ü. p. 24), que el soporte de encaje o de tul desaparece completamente.

Materiala: Ehungintza liburuak

1964 Materialen lanketa: barrubiguna, biribildua, plastikoa, ezkoztatua. Saguzar mahuka. 1964 Trabajo sobre los materiales: acolchado, calandrado, plastirícado, encerado. Manga murciélago.

Materiala: Ehungintza liburuak