zerrenda Bilatu zerrenda testuinguru gehiagotan

1
Zerrendak.
Zerrendak.
zerrenda > cenefa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.003. irudia. Erdiko parketaz, zerrenda apaingarriaz eta inguruko korridoreaz osatutako oholtza. Fig. 1.003 Entarimado con parquet central, cenefa y pasillo alrededor.

Materiala: Egurraren teknologia

etzanak, oholtza arrunta, parketeko laukiak eta zerrenda apaingarria, eta akabera (hormaren ondoko egurrezko zokaloa). durmientes, el entarimado ordinario, los cuadrados del parquet con una cenefa, y el acabado con un zócalo de madera junto a la pared.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerrenda apaingarria jarri behar da. Dornadura osoa inguratzen du zerrenda apaingarriak. º Por último se pone la cenefa que recuadra toda la tarima.

Materiala: Egurraren teknologia

Esan bezala, zerrenda apaingarria edo uztarri apaindua jarri ohi dugu oholtza finen inguruan, oholtzak soilak izan arren. Los entarimados finos, aun los sencillos, suelen ir rodeados de una cenefa o cerco más o menos ornamentada.

Materiala: Egurraren teknologia

Esaterako, hiru oholek osa dezakete zerrenda apaingarria (ikusi 1.001. irudia), eta barnekoak beste zerrenda bat izan dezake, enbutituta. La cenefa del presente grabado consta de tres tablas; la interior con una lista embutida.

Materiala: Egurraren teknologia

Arrastelak prestatzen ditugunean, kontuan izan beharra dago zer zerrenda apaingarri mota erabili behar dugun. Téngase en cuenta la clase de cenefa que se va a poner, al hacer la preparación de los ristreles.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, erdian parketa eta inguruan zerrenda apaingarria eta korridorea izan dezakete oholtzek (ikusi 1.003. irudia). La figura 1003 nos muestra un entarimado con parquet central, cenefa, y un pasillo alrededor.

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazki hori aukeratzen badugu, hiru modutan antolatu behar ditugu habe etzanak: batetik, erdian jarri behar ditugunak antolatu behar ditugu; bestetik, zerrendari eutsi behar diotenak; eta, azkenik, muturreko korridorean kokatu behar ditugunak. Este dibujo nos obliga a una triple distribución de los durmientes: los que corresponden al centro, los que deben sostener la cenefa, y los del pasillo extremo.

Materiala: Egurraren teknologia

2
zerrenda > cinta (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 53. - Gaueko soinekoa, perla txiki-txikiz betea, euri-tanten efektua eginez, gerri estua zerrenda arrosa baten bitartez atzematen da, 1966. 53 - Vestido de noche constelado de perlas minúsculas, con efecto de gotas de lluvia, dejando adivinar el talle marcado por una cinta rosa, 1966.

Materiala: Ehungintza liburuak

32- Pamela, 1930eko hamarraldia, beltzez lakatutako lastoa, zerrenda beltz batez drapeatua, Chantilly beltzeko hegal zabala, tafeta beltzeko eta marfilezko bihotza duen lore batez apaindua, lertxuntxo eta oilar lumarekin. EISA. Erosia. CDM 997.73.4, Calais. (71. orr.) 32- Pamela, años 1930, paja lacada negra, chapeada con una cinta negra, ala ancha de Chantilly negro, adornado con una flor de tafetán negro con corazón marfil, con una pluma de garceta y con una pluma de gallo. EISA. Adquisición. CDM 997.73.4, Calais, (p. 71)

Materiala: Ehungintza liburuak

i) Parpaila beltza, urrezko fantasiazko xaflatxoekin, karlota opaleszenteekin, perla aurpegidun metalikoak, xaflatxo turkesa-kolore lakatuak, parpaila beltzeko zerrendak sigi saga. i) Encaje negro con lentejuelas de fantasía en oro, carlotas opalescentes, perlas facetadas metálicas, lentejuelas turquesa lacadas, cintas de encaje negro en zigzag.

Materiala: Ehungintza liburuak

42- Koktelerako soinekoa, 1958ko N, parpaila grisa organtza griseko zerrendez brodatutako loreekin. Printzesa linea, eskotea, 3/4 mahuka muntatuak, gona biribila. Paris Etiketa, 64 787 zkia. M. H. de Givenchy-k emana. Paul Mellonen andrearena zen. CBM 2000.73, Getaria. (108 eta 109. orr.) 42- Vestido de cóctel, I 1958, encaje gris con flores bordadas con cintas de organza gris. Línea princesa, escote, mangas montadas %, falda redonda. Etiqueta París, n" 64 787. Donación de M. II. de Givenchy. Pertenecía a la señora de Paul Mellon. CBM 2000.73, Cetaria, (p. 108 y 109)

Materiala: Ehungintza liburuak

45- Koktelerako soinekoa, babydoll, 1964ko U, parpaila more lakatua, pentsamenduen irudiak, 2 bolanterekin. Satin gorriko zerrenda, korapilatua, hondoa bolantearekin. Bolduc: HSA Balenciaga (tailerra), Susan eta Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (66 eta 81. orr.) 45- Vestido de cóctel, babv doll, V 1964, encaje violeta lacado, motivos de pensamientos, con 2 volantes. Cinta de satén rojo anudada, fondo con volante. Bolduc: USA Balenciaga (taller), Susan y Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (p. 66 y 81)

Materiala: Ehungintza liburuak

56- Gaueko soineko luzea, 1951ko N, tafeta beltza, Chantilly parpaila beltzeko 2 bolantetan bukatutako azpiko gona. Gerruntze tolestua, zerrenda korapilatuekin, gona tolesdunarekin eta barrena sabeldua eta bildua. Paris Etiketa. 130 pasea. Sylvia de Cuevasek emana. Niki Stifelek jantzia. CBM 2000.204, Getaria. (74. orr.) 56- Vestido largo de noche, 11951, tafetán negro, enagua rematada en 2 volantes de encaje Chantilly negro. Corpiño plisado con cintas anudadas, falda de pliegues y bajo abombado recogido. Etiqueta París. Pase 130. Donación de Sylvia de Cuevas. Vestido por la señora Niki Stifel. CBM 2000.204, Getaria. (p. 74)

Materiala: Ehungintza liburuak

zerrenda > banda (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

3
zerrenda > lista (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
PHPko zerrendetan errepikatutako kontsulta bat badago, saioen erabilerari dagokiona da. Si existe una consulta repetida en las listas de PHP, es la relativa al uso de las sesiones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.8 Kokatu informazio garrantzitsua goiburuko, paragrafo, zerrenda eta abarren hasieran. 13.8 Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, párrafos, listas, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontsultatu erreferentzia-zerrenda azken W3C zehaztapenak non aurki daitezkeen jakiteko, eta [], W3C teknologiekin bateragarri diren erabiltzaile-aplikazioei buruzko informaziorako. Consulte la lista de referencias para información sobre donde encontrar las últimas especificaciones W3C y [].para información sobre las aplicaciones de usuario soportados por las tecnologías W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.6 Markatu behar bezala zerrendak eta zerrenden itemak [2. lehentasuna]. 3.6 Marque correctamente las listas y los í­tem de las listas [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GIF animatuak), applet-ak eta objektu programatuak, "ASCII art", markoak, script-ak, zerrendetan bulet gisa erabilitako irudiak, espaziadoreak, botoi grafikoak, soinuak (erabiltzailearen interakzioz nahiz gabe sortuak), soilik entzunezkoak diren fitxategiak, bideoaren soinu-banda eta bideoak [1. lehentasuna]. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del ví­deo y ví­deos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntuen definizioen zerrenda. Una lista de definiciones de los puntos de verificación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Informazio orientagarririk gabe, baliteke erabiltzaileek ez ulertzea taulak, zerrendak edo oso menu luzeak. Sin una información orientativa, es posible que los usuarios no comprendan tablas, listas o menús muy largos,

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

displayn adierazten da elementu bat bloke-mailakoa (block), txertatua (inline) edo zerrenda-mailakoa (list-item) den. En display se indica si un elemento es de nivel de bloque (block), incrustado (inline) o de nivel de lista (list-item).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

font-familyn balioa family izango dela esan dugu; hori letra-tipoen familia-izenen zerrenda bati dagokio; izen horiek komaz bereizita azaltzen dira. En font-family hemos dicho que el valor será family; esto hace referencia a una lista de nombres de familias de fuentes, separadas por comas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

edozein gelaxkatako letra lodiak kolore berdea izan behar du, eta zerrenda bateko letra lodiak morea izan behar du. la negrita de una celda cualquiera de una tabla debe ser de color verde, y la negrita de una lista debe ser de color púrpura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak