bordillo Bilatu bordillo testuinguru gehiagotan

1
Zintarria.
Zintarria.
zintarri > bordillo (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orubearen forma, mugak eta haren inguruko puntu berezi finkoen erreferentziak (zintarriak, bide-ardatzak...) La forma, los linderos y las referencias a los puntos singulares fijos próximos al solar (bordillos, ejes de calle..)

Materiala: Proiektuak

1. irudiko sekuentzian, langileak, zintarriak jarri ostean, zagorra zabaltzen eta berdintzen ari dira. Zagorraren gainean, gero, hormigoia edo aglomeratua botako dute. En la secuencia de la Fig. 1 se puede ver cómo unos obreros, una vez colocada la lí­nea de los bordillos, esparcen y talan la zahorra que hará de camada para el hormigón o el aglomerado.

Materiala: Igeltserotza

Zintarriak jartzeko, lurzoruak drainatuta eta trinkotuta egon behar du. El terreno sobre el que se ha de poner bordillos ha de estar drenado y compactado.

Materiala: Igeltserotza

Hormigoizko lerro zabala botako dugu, eta lerro hori zintarriaren altuera baino bi zentimetro beherago geratuko da sokatik bereizita (lurzorutik 7 cm-ra gutxi gorabehera). Se echará un cordón de hormigón ancho, separado de la cuerda a una distancia menor en dos centí­metros a la altura del bordillo (unos 7 cm. del suelo).

Materiala: Igeltserotza

Zintarriak, espaloiak eta beste zenbait Bordillos, aceras y otros

Materiala: Igeltserotza

Espaloiak malda txikitxo bat eduki beharko du zintarrietarantz, ura galtzadarantz erortzeko, eta hormatik ez iragazteko. La acera ha de tener una pequeña caí­da en dirección a los bordillos para facilitar que el agua salga hacia la calzada y no se filtre por la pared.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, soka bat jarri dute tenk, bi aldeetako zintarriei oratuta. Metroarekin edo txantiloiarekin neurri egokia ezartzeko balio du sokak; hartara, zagor gehiago ala gutxiago behar den jakingo dute langileek une oro. Para ello han colocado una cuerda tensa, que se apoya en ambos lados de los bordillos y que sirve para que se escantille la medida con un metro o escantillón, sabiendo así­ si se debe añadir más zahorra o quitarla.

Materiala: Igeltserotza

Junturak betetzeko, zementuz sendo kargatutako masa erabiliko dugu, eta zintarriaren antzeko kolore grisa izan beharko du. Komenigarria izaten da atzealdetik taula bat jartzea, junturak errazago bete ahal izateko. Para rellenarlas se empleará masa bien cargada de cemento, con un tono de gris similar al del bordillo, se aconseja colocar una tabla en la parte posterior para facilitar su llenado.

Materiala: Igeltserotza

Masa zulatu egingo dugu paletaren puntaz, eta forma emango diogu metalezko gailuren batekin esaterako, 2 mm-ko hagatxorekin. Azkenik, ondo garbituko ditugu espartzuz bai juntura bai zintarria bera. Se pinchará bien la masa con la punta de la paleta, dándole forma con algo metálico, un trozo de varilla del 2, y cuidando de limpiar bien la junta y el bordillo con esparto.

Materiala: Igeltserotza

Zintarriaren gainaldeko lerrotik 14 cm behera, galtzada hasi ohi da. A unos 14 cm. de la lí­nea superior del bordillo, suele dejarse la calzada.

Materiala: Igeltserotza