zoladura Bilatu zoladura testuinguru gehiagotan

1
zoladura > pavimento (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko zoladurak edo zolak dira lurraren estaldura osatzen duten piezen multzoa. Llámase pavimento o solado de madera, al conjunto de piezas que forman el revestimiento de un piso.

Materiala: Egurraren teknologia

EGURREZKO ZOLADURAK PAVIMENTOS DE MADERA

Materiala: Egurraren teknologia

Zoladurak gainetik ikusi eta errepasatu ondoren, argizaria trementina-esentziatan disolbatu, eta hiru eskualdi eman behar dira. Eskualdi bakoitzaren dentsitateak aurrekoarena baino handiagoa izan behar du, eta lau eguneko tartea utzi behar da eskualdi baten eta hurrengoaren artean, egurrak behar bezala xurga dezan argizaria. Recorridos y repasados los pavimentos, se procederá al encerado con tres manos de cera disuelta en aguarrás y con densidad en aumento en cada una de ellas, dejándose transcurrir tres días como mí­nimo de una a otra mano, a fin de permitir una buena absorción a la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Aldi baterako zoladuretan, edo hezetasun pixka bat badago, nahikoa da oholtza lurretik isolatzea. Bikeztatutako kartoizko orriak tartekatu behar dira lurraren eta oholen artean; aurrez, habe etzanetan iltzatu behar dira orri bikeztatuak. " En pavimentos provisionales, o en caso de humedades ligeras, bastará aislar el entarimado del suelo, intercalando entre éste y los ristreles hojas de cartón embreado, previamente clavadas en los ristreles.

Materiala: Egurraren teknologia

Artikulu honek biltzen du zer baldintza bete behar dituzten egurrezko piezaz osatutako zoladurak ezartzeko erabiltzen diren materialek eta egiten diren lanek. Morteroari, hormigoiari edo konposizio bereziei atxikitzen zaizkie egurrezko piezak, eta, hartara, lauza arruntak balira bezala jar daitezke. Se comprenden dentro del presente artí­culo las condiciones que deben satisfacer los materiales empleados, y la ejecución, de los pavimentos compuestos por piezas de madera fuertemente adheridas a morteros, hormigones o composiciones especiales, que permiten colocarlas como si fueran baldosas ordinarias.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan horiek guztiak egin behar dira, edo arkitekto zuzendariak, zoladuraren egoeraren edo erabileraren arabera, beharrezko jotzen dituenak bakarrik. Se ejecutarán todas estas operaciones o solamente aquéllas que el Arquitecto-Director, según el estado o destino del pavimento, juzgue necesarias.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko zoladurei argizaria ematea Encerado de pavimentos de madera

Materiala: Egurraren teknologia

Arkitekto zuzendariak beharrezko baderitzo, hiru argizari-eskualdiak eman aurretik, gasolinaz garbitu behar dira zoladurak, prestatzeko. En el caso de que el Arquitecto-Director lo juzgue necesario, se harán preceder estas tres manos de cera de un,lavado previo con gasolina, a fin de preparar el pavimento.

Materiala: Egurraren teknologia

ILDOKIZKO ZOLADURAK PAVIMENTO DE TARUGOS

Materiala: Egurraren teknologia

Gainera, hainbat ohol jarri gabe utzi behar dira, hori egitea eragozpena ez den lekuetan. Helburua da aireak zirkulatzea, egurrak arnasa har dezan, eta, ahal dela, utzi behar da gutxienez bi hilabete lehor pasa daitezen oholtza egoera horretan dagoela, egurra uzkurtu beharreko guztia uzkurtu dadin. Ondoren, behin betiko jarri behar da zoladura, eta zoladura inguratzen duten paretetako edarrapiak eta plintoak ere jarri behar dira. Se suprimirán, además algunas tablas en puntos adecuados donde no constituyan un obstáculo, y de tal forma que se establezca una circulación de aire para la respiración de la madera, dejándose, a ser posible, transcurrir en esta forma dos meses secos como mí­nimo, a fin de que la contracción de la madera alcance su máximo; y a continuación se colocará definitivamente el pavimento, acompañado con los

Materiala: Egurraren teknologia

zoladura > pavimento (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baldosetan eta zoladuretan zementu-esnea botatzea Lechado de baldosas y pavimentos

Materiala: Igeltserotza

Zoruen eta zoladuren zehaztapenak Especificaciones firmes y pavimentos

Materiala: Proiektuak

Terrazozko edo galtzada-harrizko zoladuretan, lehorrean bota dezakegu zementua, eta zoruko zementu-hautsa erratzez garbitu beharko dugu (15. irudia). Zoladura horietako gainazala zimurtsua denez, zaila izaten da zementu-esnea garbitzea, eta, beraz, zementu-hondarra junturetarantz bideratu beharko dugu erratzarekin, junturetatik ahal beste zementu sartzeko. Para lechar pavimentos de terrazo o de adoquines se puede realizar en seco, barriendo polvo de cemento sobre el piso (Fig. 15), ya que la superficie es rugosa y una lechada será bastante difí­cil de limpiar, dirigiendo con la escoba el montón de cemento sobre la junta para que se cuele a través de ella la máxima cantidad posible.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, alikatatua, igeltsuztatzea edo zoladura kentzen dugunean haren atzean zer elementu dagoen ikus dezakegu, zer materialez egina dagoen, eta ondo edo gaizki kontserbatu den. De la misma manera, cuando se retira un alicatado, un enyesado o un pavimento se reconoce qué elemento hay tras ellos, de qué material se compone y cuál es su estado de conservación.

Materiala: Proiektuak

Obra berrian hutsetik hasten gara eta oso ondo ezagutzen ditugu eransten ditugun elementu guztien neurriak eta ezaugarriak (zutabeak, forjatuak, trenkadak, instalazioak, zoladurak, etab.), geuk sortuak izango baitira. En la obra nueva se puede afirmar que se parte de cero, y que todos los elementos que se van incorporando (pilares, forjados, tabiques, instalaciones, pavimentos, etc.) son conocidos perfectamente en sus dimensiones y caracterí­sticas, ya que los hemos creado nosotros mismos.

Materiala: Proiektuak

Hori ezingo da beti koloreak erabiliz egin; izan ere, koloreak egokiak dira elementu lodiak marrazteko (trenkadak, hormak, forjatuak, etab.), baina ez gatzariak, ateburuak, zoladurak, instalazioak eta arotzeriak adierazteko, besteak beste (arazo honek berdin eragiten dio material horien eraisteari). Esto no siempre va a ser posible con el empleo de colores, que resultan adecuados para grafiar elementos de espesor como tabiques, paredes, forjados, etc., pero no para representar jácenas, dinteles, pavimentos, instalaciones y carpinterías, por ejemplo (esta cuestión afecta igualmente a los derribos de los mismos materiales).

Materiala: Proiektuak

Begi-bistakoa da etxebizitza bateko zoladura aldatzea bezalako jarduera soila egiteko ez dela beharrezkoa obra-planoak edukitzea. Es evidente que para una actuación tan simple como cambiar el pavimento de una vivienda, por ejemplo, es innecesario disponer de planos de obra.

Materiala: Proiektuak

- Zoladurak, alikatatuak, arotzeria zaharrak eta instalazioak ordeztea (zorrotenak, ur-hodiak, argindar-instalazioak...). - Sustituciones de pavimentos, alicatados, carpinterías viejas, instalaciones (bajantes, tuberías de agua, instalaciones de electricidad...).

Materiala: Proiektuak

akabera esaten zaio (7), eta eremu bakoitzean estalkiari eman behar zaion erabileraren araberakoa da, hala nola zoladura, lorategia, parkea eta abar. denominada terminación (7), estará constituida de acuerdo al uso de la cubierta en cada zona, es decir, pavimento, jardí­n, parque, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
zoladura > solado (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xafla-lanak eta zoladurak Enchapados y solados

Materiala: Igeltserotza

Azken urteotan, zoladuretan erabiltzeko zenbait material berri merkaturatu dituzte; material horiek zabaldu egiten dira bustitzen direnean, eta ez diete junturei ixten uzten. Juntura hedagarriak dira. Existen materiales, de reciente creación, que se colocan a la hora de realizar los solados, que se expanden al humedecerse, impidiendo que se cierren lo que serán la juntas, se llaman juntas expansivas.

Materiala: Igeltserotza

Hormetako xafla-lana amaituta dugunean, etxebizitzan edo, kasu honetan bezala, sukaldean eta bainugelan zoladura ipintzeari ekingo diogu. Una vez enchapadas las paredes se procederá al solado de las viviendas o, como detallamos a continuación, de cocina y baños.

Materiala: Igeltserotza

74. irudiko sekuentzian, xaflatu gabeko gelan zoladura jartzeko prozesua ikusten da, eta azaldu berri ditugun jarraibideak betetzen ari dira. En la secuencia Fig. 74 se ve el proceso de solado de una habitación sin enchapar, siguiendo el proceso arriba detallado.

Materiala: Igeltserotza

Logelan, sukaldean edo bainugelan zoladura ondo botata badago, baldosak behar bezala sartuko dira lehen ilarako lauzen azpitik (25. irudia). Si la solera esta echada de forma adecuada el solado de la habitación, cocina o baño, se podrá realizar metiendo la baldosa por debajo de los azulejos de la primera fila (Fig. 25).

Materiala: Igeltserotza

Irudian ikusten denez, junturak ez datoz guztiz bat, eta badirudi zoladura ez dagoela orekatuta. En la ilustración vemos cómo no confrontan bien las juntas dando una sensación de poco equilibrio al resultado del solado.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horixe erabiltzen da zoladurari dagoen-dagoenean eutsi nahi diogunean, edo baldosak lauzak baino lehenago jarri behar ditugunean. Esta técnica se suele emplear cuando se desean conservar los solados, o es necesario colocar las baldosas antes que los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Paleta erabiliz edo aldez aurretik morterozko zoladura eginez jar ditzakegu. Pudiendo ejecutar su colocación a punta de paleta o realizando previamente un solado de mortero.

Materiala: Igeltserotza

Lauzak kartaboiz jartzea, xehetasunak eta zoladurak A cartabón, detalles y solados

Materiala: Igeltserotza

babes astuna esaten zaio (6). Pieza zeramiko edo hidraulikoen zoladura, aldez aurretik aipatutako Portland zementuzko morteroaren gainean asentatua. Dilatazio-junturak zigilatu egiten dira, estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko polietireno-masillaz. denominada protección pesada (6), compuesta por un solado de piezas cerámicas o hidráulicas asentadas sobre el mortero de cemento Portland citado anteriormente, sellando las juntas de dilatación con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia