malda Bilatu malda testuinguru gehiagotan

1
malda > caída (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jardunbide hori ohikoa izan da herrixketan (teilatuan limatxokonik egiten ez zenean edo etxe bateko zati bat beste etxe batean sartzen zenean geratu ohi zen), eta honako helburu hau du: ubidearen azken teilak (teila horrek husten du ubideko ura) ura arazorik gabe husteko behar besteko malda izango duela ziurtatzea; izan ere, teilatu normaletan, tapaki batean be Este recurso (suele suceder cuando no se hacían limahoyas, o cuando parte de una casa entraba en otra) común en los pueblos se basa en que la última teja del rí­o, que vacía el agua del rí­o que desaparece sobre otro, tenga la caí­da suficiente para que vací­e el agua sin problemas, ya que, por lo normal, se apoya sobre una tapa.

Materiala: Igeltserotza

Galtzada hormigoiz amaitu behar badugu, kontu handiz doitu beharko dugu hormigoia erregelaz, beharrezko maldak utzita. Akabera emateko, hormigoitarako leungailua edo helikopteroa pasatuko dugu, eta amaituta dagoen zoru zatia arretaz ureztatuko dugu, beroa eginez gero zartadarik ez sortzeko. Si el acabado de la calzada se hiciese con hormigón habría que reglear con cuidado el hormigón, dejando las pertinentes caí­das, repasando el acabado con una pulidora para hormigón o helicóptero y regando cuidadosamente el firme acabado para que no se agriete si es que hiciese calor.

Materiala: Igeltserotza

Espaloiak malda txikitxo bat eduki beharko du zintarrietarantz, ura galtzadarantz erortzeko, eta hormatik ez iragazteko. La acera ha de tener una pequeña caí­da en dirección a los bordillos para facilitar que el agua salga hacia la calzada y no se filtre por la pared.

Materiala: Igeltserotza

Malda Caí­da

Materiala: Igeltserotza

Hurrengo langilea bi tresnarekin ari da lanean: batetik nibela dauka eta bestetik erregela bat (erregela falkaz dago altxatuta behar besteko malda hartzeko), eta, bi tresna horiez baliatuta, nibelaren burbuilari begira ari zaio baldosa gora eta behera mugitzen duen bitartean, lurzorua nibelatuta utzi ahal izateko. Utilizando una regla, calzada con un taco apropiado para dar la caí­da y un nivel, otro obrero comprueba la burbuja del nivel subiendo o bajando el trozo de baldosa hasta conseguir dejarlo adecuadamente.

Materiala: Igeltserotza

Haren ondoko langileak zagorra zabaltzen ari dira, ezarrita dauden baldosa zatiekin berdinduta uzteko baldosa zati horiek erreferentziatzat erabiltzen dituzte, dagokien maldarekin ezarrita baitaude. Los obreros que están a continuación esparcen zahorra hasta dejarla enrasada con los trozos de baldosa ya puestos con la caí­da apropiada entre sí­.

Materiala: Igeltserotza

Erregelaren mutur batean altxagarria jarriko dugu eta bestean ezer ere ez; orduan, nibelaren burbuilak nibelatuta dagoela adierazten duenean, altxagarria atera, eta malda bere horretan geratuko da. Colocado en un extremo de la regla y en el otro nada cuando la burbuja del nivel indique estar bien a la retirada del calce se mantendrá la caí­da deseada.

Materiala: Igeltserotza

Dutxa-ontzietan, ontziaren aldeak nibel berean jartzen baditugu, oinarriak behar besteko malda hartuko du, eta ura erraz hustuko da sifoitik behera (22. irudia). Los platos de ducha están preparados de tal manera que colocando los lados del mismo a nivel la base queda con la caí­da suficiente para facilitar el vaciado del agua por el sifón (Fig. 22).

Materiala: Igeltserotza

Masa-lerroaren gainean jarriko dugu gailurra edo ur-isurtegia, eta ura ondo husteko behar besteko malda izan beharko du (x2). Los cordones de masa servirán de camada sobre la que se colocará la albardilla o verteaguas, cuidando de dejarla con la suficiente caí­da o desnivel (x2) para facilitar el vaciado de agua.

Materiala: Igeltserotza

eta puntapaxak apur bat okertuta iltzatu behar ditugu, teilatuaren maldaren kontrako noranzkoan. Para lo que se ha de clavar cada punta ligeramente inclinada al sentido contrario de la caí­da del tejado.

Materiala: Igeltserotza

2
malda > inclinación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Forjatu, eskailera eta abarren maldaren arabera, baranda mota jakin bat erabili behar da, 419. irudian ikusten dugunez: Para saber en cada momento que tipo de barandilla tenemos que utilizar en función de la inclinación de forjados, escaleras, etc., observando la figura 419, tenemos que:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

X lan-gainazalaren malda X inclinación de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baranda motak maldaren eta erorketa-altueraren arabera. Clases para utilizar en diferentes inclinaciones y alturas de caí­da

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Albo-babesaren malda bertikalaren, AC lerroaren eta gainazalarekiko lerro perpendikularraren (BC lerroa) artean egon behar du (413. irudia). La inclinación de la protección lateral debe estar entre la vertical, lí­nea AC y la perpendicular a la superficie, representada por la lí­nea BC (fig. 413).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemaren malda ez da 15º baino gehiago desbideratu behar bertikaletik. La inclinación del sistema no debe desviarse de la vertical más de 15º.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baranda mota egokiak maldaren eta erorketa-altueraren arabera. Clases apropiadas para utilizar en diferentes inclinaciones y alturas de caí­da.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemaren AC lerroarekiko maldak ez du 15º baino gehiago desbideratu behar bertikaletik (411. irudia). La inclinación del sistema respecto a la lí­nea AC no debe desviarse de la vertical más de 15º (fig. 411).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

malda > pendiente (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
·Gutxienez sekzio bat hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikin osoaren altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. ·Mí­nimo una sección acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, y alturas de pisos .

Materiala: Proiektuak

Maldaren muga. Limitación de pendiente.

Materiala: Proiektuak

Gehienezko malda. Pendiente máxima.

Materiala: Proiektuak

Zintarriaren alde bat bistan geratzeko errematatuta dago, eta malda txiki bat du ura erraz iragazteko (2. irudia). El bordillo está rematado con una parte para quedar vista, con una pequeña pendiente para facilitar el paso del agua (Fig. 2)

Materiala: Igeltserotza

Arrapalak, gehienez ere, % 8ko malda eduki dezake egokia izateko; hots, arrapalaren metro bakoitzeko 8 zentimetro besterik ez du gora egin behar. Una correcta rampa ha de tener una pendiente máxima del 8%, esto es, cada metro de longitud de la rampa sólo puede subir 8 metro" target="_blank">centí­metros.

Materiala: Igeltserotza

· Komunikazio bertikalen nukleoaren sekzio bat gutxienez, hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikinaren guztizko altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. · Mí­nimo una sección por el núcleo de comunicaciones verticales, acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, alturas de pisos

Materiala: Proiektuak

malda deitzen zaio (2), eta aurreko konpresio-geruzaz sortzen da % 1-1,5eko maldarekin eta talotxatutako gainazal fin batekin. denominada pendientes (2), se origina por la capa de compresión anterior con una pendiente del 1-1,5%, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura horizontalari "estalki laua" esaten zaio, baldin eta % 1-5eko malda badu eraikinarena azken forjatuan. Izen bat baino gehiago dauzka estalkiak, eman behar zaion erabileraren araberakoak, beheko koadroan jaso denez. Al cerramiento horizontal que corona un edificio se le denomina "Cubierta Plana", con una pendiente del mismo comprendida entre el 1 y el 5%, ejecutado sobre el último forjado de la construcción, recibiendo distintos nombres en función del uso a que se destine la cubierta; queda reflejado en el cuadro anexo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo perlitaz edo poliestireno-perlez arindutako zementuzko morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento aligerado con perlita o con perlas de poliestireno, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzak CT-79 arauak 5. artikuluko 2. taulan eskatutakoen aldean jartzen baditugu, zera ikusten dugu, 13. artikuluko 2. maparen klima-eremu guztietan "k" koefizienteak alde handiarekin betetzen dituela baldintzak, baldin eta maldak hormigoi arinez sortzen badira. Maldak zementuzko morteroz sortzen badira, aldiz, araudiak eskatutako "K" balioa Comparando los resultados obtenidos con los exigidos por la CT-79 en su ar tí­culo 5º, Tabla 2, en las distintas zonas climáticas del Mapa 2, artí­culo 13º, se observa que el coeficiente "k" cumple con holgura cuando las pendientes se originan con hormigón ligero; así­ por el contrario, si éstas son de mortero de cemento se supera el valor "K" exigido por la

Materiala: Eraikinaren estalkiaEraikinaren estalkia

3
malda > pendiente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Besoaren muturreko kargen ondoriozko momentuek iraultzeko arrisku handia dakarte, eta makina hauen erabilera zailtzen dute, tamaina ertaineko makina nagusien kasuan, % 25etik gorako maldetan; hala ere, muga hori zuhaitzaren pisuaren araberakoa da. Los riesgos de vuelco debido a los momentos ocasionados por las cargas en el extremo del brazo dificultan su utilización, en el caso de máquinas base de envergadura media en pendientes superiores al 25%, aunque este límite depende del peso de los árboles.

Materiala: Nekazaritza

Adierazi dugun bezala, aplikazio-eremua hertsia dute; hain zuzen, bakantze goiztiarrak egiteko erabiltzen dira, 15 cm inguruko zuhaitzak mozteko, nahiz eta 25 edo 30 cm-koak moztera ere iritsi daitekeen. Eremuari dagokionez, ezin da malkartsua izan eta % 20tik beherako malda izan behar du. Como se ha indicado, su ámbito de aplicación estricto es el de las claras tempranas talando árboles de alrededor de 15 cm de diámetro, aunque puede llegar a 25 ó 30 cm El terreno no puede ser escabroso ni tener una pendiente superior al 20%.

Materiala: Nekazaritza

Maldan aparkatzen bada, komeni da gurpilei ziriak jartzea. Si se aparca en pendiente es conveniente calzar las ruedas

Materiala: Nekazaritza

Malda badago, ahaleginak egin behar dira makina lursail lauan geldiarazteko, zuzen eta malda handieneko lerroari begira. Si hay pendiente se procurará parar la máquina en una posición recta y encarada con la línea de máxima pendiente

Materiala: Nekazaritza