cambio Bilatu cambio testuinguru gehiagotan

1
aldaketa > cambio (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bloke bateko pin hierarkikoak eguneratzen ditu eskema umearen ataka hierarkikoetan egindako aldaketen arabera. Actualiza los pines jerárquicos de un bloque según los cambios realizados en los puertos jerárquicos de su esquema hijo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskema umeko ataka hierarkikoak eguneratzen ditu bere bloke hierarkikoko pinetan egindako aldaketen arabera. Actualiza los puertos jerárquicos del esquema hijo según los cambios realizados en los pines del bloque jerárquico que lo contiene.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hierarkia konplexu bateko blokeetako pinak eguneratzen ditu horietakoren batean aldaketak egin direnean. Actualiza los pines de los bloques de una jerarquía compleja cuando se han realizado cambios en alguno de ellos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, hierarkia sinpleko bloke batean egindako aldaketak horren edukiarekin sinkronizatzen ditu. Es decir, sincroniza los cambios realizados en un bloque de una jerarquía simple con su contenido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, dagoen blokearekiko eskema ume batean egindako aldaketak sinkronizatzen ditu. Es decir, sincroniza los cambios realizados en un esquema hijo respecto al bloque en el que está contenido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

( SYNCHRONIZE ACROSS komandoak zirkuitu bat inplementatzen duten bloke hierarkikoen pinak eguneratzen ditu, bloke horietako edozein pinetan egindako aldaketekin. ( SYNCHRONIZE ACROSS, actualiza los pines de los bloques jerárquicos que implementan un mismo circuito con los cambios hechos en los pines de cualquiera de ellos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, aldaketak hierarkia konplexu bateko blokean gauzatu direnean sinkronizatzen du. Es decir, sincroniza cuando los cambios han sido llevados a cabo en un bloque de una jerarquía compleja.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hori gertatzen bada, lekualdaketa baino lehenagoko egoerara itzuli ahal izango dugu tresna-barrako Undo ikonoaren gainean sakatuz, eta berriro saiatu mugimendua egiten; edo bestela, aldaketak onar ditzakegu eta eragindako kalteak zuzendu ditzakegu asko edo oso larriak ez baldin badira behintzat. Ante este evento, podemos volver a la situación anterior al desplazamiento pulsando sobre el icono Undo de la barra de herramientas e intentar de nuevo el movimiento, o bien aceptar los cambios y luego corregir los desperfectos provocados si no son muchos o muy graves.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

alde-aldaketak zehaztea ...........................168 definir cambios de cara...........................168

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa batzuek aldaketak egiteko aukera ematengo dute, eta aldaketa bakoitzaren prezioa adieraziko zaitdit. Habrá tarifas que permitan hacer cambios y me indicará el precio por cada cambio.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
kanbio > cambio (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 14. balorazio-arauak ezartzen du euroa ez den moneta nazio-moneta batera aldatzean eragiketa egindako unean indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuko dela. La norma de valoración 14a del PGC establece que la conversión en moneda nacional de moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atzerriko monetan dauden zorrak eragiketaren datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuta aldatuko dira eurotara. La conversión al euro de los débitos en moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- X Hornitzailea: Distar S.A .enpresak 20.000 $ zor dizkio 20X0-10-05eko faktura batekoak (kanbioa 1$ = 0,80€ 20X0-10-05ean), eta ekitaldi-amaieran 20X0-12-31n 1$ = 0,73€ zen. - Proveedor X: La empresa Distar, S.A. le debe 20.000 $ de una factura del 5-10-20X0 (cambio 1$ = 0,S0€ al 5-10-20X0) siendo en el momento del cierre al 31-12-20X0 de 1$ = 0,73€).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. kanbioaren kotizazioa 20X0-09-01ean Cotización cambio 1-9-20X0

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-kotizazioa 20X0-12-31n Cotización cambio al 31-12-20X0

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-tasa Tipo de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-arrisku horiek izan daitezke merkatukoak (kanbio-tasak, interes-tasak eta merkatuko prezioa), kreditukoak, likideziakoak eta efektibo-fluxuko interes-tasakoak. Estos riesgos financieros pueden ser de mercado (tipos de cambio, tipos de interés y precio de mercado), crédito, liquidez, tipo de interés en el flujo de efectivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-desberdintasunak Diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En los casos de cobertura de cambio (seguro de cambio o cobertura similar), se considerará únicamente la parte del riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

truke > cambio (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerbitzu hori emateko prestatuta dagoen bidaia-agentea behar da, eta trukearen balioa etengabe eguneratu behar da. Requiere un agente de viajes preparado para realizarlo y una actualización continua de los valores del tipo de cambio en cada momento.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia hasten den tokiari dagokion kanbio-tasaz biderkatzen dira NUC horiek; trukea IATAk ezartzenriko du hilabetean behin. Multiplicando esos NUC-s por el tipo de cambio correspondiente al paí­s de iniciación del viaje; que será el que establece la IATA mensualmente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

FE TRUKEAK/DIRU-ITZULTZE MURRIZTUAK FE CAMBIOS/REEMBOLSOS RESTRINGIDOS

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Erdialdean ROE trukea eta biribiltze-erregela agertzen dira. ROE trukea neutral unit of construction (NUC) delakoarekin biderkatzen da, prezioa tokian tokiko monetara aldatzeko. En la parte central aparece el tipo de cambio ROE y la regla de redondeo. El ROE es el tipo de cambio por el que se multiplica a la (NUC) Neutral Unit of Construction para convertir el precio a una moneda local.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Ez truke-etxek, ez hotelek, ez dendek ez dute onartzen horrelako txekerik. Ni las casas de cambio, ni los hoteles, ni las tiendas suelen aceptar este tipo de cheques.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Trukerako bulegoek komisio bat kobratzen dute, baina zenbait bankuk ez. Las oficinas de cambio cargan una comisión pero algunos bancos no.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Toki ugari dago dirua aldatzeko, eta guztiek eskaintzen dituzte antzeko trukeak. Existen numerosos sitios para cambiar dinero, y todos ofrecen cambios similares.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Moneta-trukea: Cambio de Moneda:

Materiala: Nazioarteko produktuak

Dibisa-trukeen interesak. Intereses por cambio de divisas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Dirua, trukeak. Monedas, cambios.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

3
aldagailu > cambio (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Palanka horren bitartez, gidariak abiadurasartzen du (martxa-aldagailua). Es la palanca con la cual la persona que conduce introducela velocidad (cambio de marchas .

Materiala: Ostalaritza

Aldagailu automatikoek abiadura egokia zein den erabakitzen dute hainbat sentsoretatik jasotako informazioan oinarrituta: palankaren posiziotik abiadura-kaxara iristen diren minutuko biren kopurutik, azeleragailuaren pedalaren posiziotik eta abarretatik. Informazio hori guztia kontrol-unitate elektroniko (KUE batera iristen da eta unitate horrek kontrol-balbulak aktibatzen ditu, edo abiadura edo gurpiletako parea areagotzeko (abiadura aldatzen dute). Los cambios automáticos determinan la velocidad idónea a partir de la información de diversos sensores de la posición de la palanca de las rpm que llegan a la caja de cambios de la posición del pedal del acelerador etc. Toda esta información va a parar a una unidad de control electrónico (UCE), que activa unas válvulas de control que aumentan o bien la velocidad o bien el par en las ruedas (cambian la velocidad .

Materiala: Ostalaritza

Gidariak aldagailu automatikoan eragina izateko elementua da. Es el elemento con el cual la persona que conduce influye en el cambio automático.

Materiala: Ostalaritza

Aldagailu edo abiadura-kaxa automatikoetan etengailu bat egon daiteke: S/W (uda/negua) edo E/S (ekonomikoa/kirol-modua); etengailu horri esker, abiadura aldatzeko unean dauden biren kopurua alda daiteke, modu erosoagoan eta merkeagoan gidatzeko, edo aitzitik, kirol-moduan eta zakarrago gidatzeko. Los cambios automáticos pueden tener incorporado un interruptor S/W (verano/invierno) o E/S (económico/deportivo) que permite variar las revoluciones del momento del cambio de velocidad consiguiendo una conducción más confortable y económica o más agresiva y deportiva.

Materiala: Ostalaritza

Mekanikoak ala elektrikoak izan daitezke; aldagailuaren palanka P posizioan blokeatzen dute eta ibilgailua pizteko giltza ateratzen dute: Pueden ser mecánicos o eléctricos y se encargan de bloquear la palanca de cambios en la posición P y la extracción de la llave de contacto del vehículo:

Materiala: Ostalaritza

Aldagailuaren palankak P posizioan blokeatzea: palanka P posiziotik mugitu ahal izateko, pizteko giltza 1 posizioan biratuta izan behar dugu eta balaztaren pedala zapalduta. Bloqueo de la palanca de cambio en la P: para poder mover la palanca de la posición P debemos tener la llave de contacto girada en la posición 1 y el pedal de freno pisado.

Materiala: Ostalaritza

Direkzioaren sarraila blokeatzea: pizteko giltza atera ahal izateko, aldagailuaren palanka P posizioan jarri behar dugu. Bloqueo de la cerradura de la dirección: para poder sacar la llave de contacto tenemos que poner la palanca de cambio en la posición P.

Materiala: Ostalaritza

B. Aldagailuaren olio-maila egiaztatzea B. Verificar el nivel de aceite del cambio

Materiala: Ostalaritza

C. Aldagailuaren olioa aldatzea C. Renovar el aceite del cambio

Materiala: Ostalaritza

Aldagailuaren olioa husteko tapoia kaxaren beheko aldean Un tapón de vaciado del aceite del cambio que está situado en la parte inferior de la caja

Materiala: Ostalaritza