jarrera Bilatu jarrera testuinguru gehiagotan

1
jarrera > actitud (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-sistemaren barruan, bizikidetza-harremanak kideen arteko harreman-ereduetan oinarritzen dira eta komunikatzeko duten moduan, hala nola keinu, jarrera eta definitzen duten eta bakarra egiten duten mezu estereotipatuen bitartez. Las relaciones de convivencia en el sistema familiar se basan en las diferentes pautas de interacción entre sus miembros, su estilo propio y su forma de comunicarse a través de los gestos, actitudes y mensajes estereotipados que la definen y la singularizan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mespretxu bihurtzen den kritikaren jolasa da. Horrek etengabeko defentsa-jarrera bultzatzen du eta besteari ez entzuten amaitzen da, arretarik jarri gabe hitz egiten uzten zaiolako edo hainbeste hitz egitearen ondorioz, ezer esan ezin duelako. Es el juego entre la crí­tica que deriva en desprecio, lo cual genera una actitud defensiva constante para acabar no escuchando al otro, bien porque se le deja hablar sin prestarle atención o bien porque se habla tanto que no puede decir nada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezkontidearen jarreran aldaketa handia ...... Cambio importante actitudes del cónyuge ......

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esan haurtzaroko jarduera ludikoarekiko jarrera zergatik aldatu den historian zehar. Razona el cambio de actitud con respecto a la actividad lúdica durante la etapa infantil que ha tenido lugar a lo largo de la historia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Beharbada, alde batetik, jolasak eta jostailuak gaurko gizartean garrantzia hartzearekin batera gertatu da jarrera-aldaketa hori, eta, bestetik, jostailuaren industriaren zabalkunde handiarekin batera (alor horretan negozio-aukera handiak ikusi baititu). Posiblemente este cambio de actitud ha sido paralelo, por un lado a la importancia que ha adquirido el juego y el juguete en la sociedad actual y, por otro a la gran expansión que está viviendo la industria del juguete, que ha identificado en este segmento grandes posibilidades de negocio.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jolas honetan, haurrek beste ikuspegi batzuetako rolak hartzen dituzte eta ikuspegi horien aurrean hartutako jarrerarekin zerikusia duten ekintzak egiten dituzte. El contenido fundamental del juego es la ejecución de acciones relacionadas con la actitud adoptada ante otras perspectivas cuyos papeles interpretan otros niños.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jarrera-aldaketa horri dagokionez, ikertzaileek ematen duten azalpenetako bat hau da: dirudienez, haurrak jostailu bakarra bazuen, berak edo beretzat espresuki egina eta gainera haurtzaro guztian edo are bizitza guztian iraun behar ziona, haurrak harreman berezia zuen jostailu horrekin, baina, gaur egun, gure umeek nekez izango dute halako harreman sendoa, gehienei jostailuak dozenaka iristen baitzaizkie eta askotan markagatik eskatzen eta nahi izaten baitituzte jostailuarengatik beragatik baino gehiago. |Una de las explicaciones que los investigadores dan sobre este cambio de actitud parece ser el hecho de que si el niño poseía un solo juguete, fabricado expresamente por él o para él y que además le tenía que durar su infancia e incluso toda su vida, este pequeño establecía una relación con su juguete que actualmente es difí­cil que se manifieste en nuestros infantes con esta misma

Materiala: Jolasaren metodologia

Lankidetza-, partaidetza- eta elkartasun-jarrerek elkarbizitzako ohituren heziketarekin dute zerikusia, guztiona dena errespetatzen irakastearekin, une egokietan laguntza eskatzen eta jasotzen jakitearekin, jarduera kolektiboetan norberaren ahalegina eskaintzearekin eta abar. Las actitudes de cooperación, de participación y solidaridad forman parte de la educación de hábitos de convivencia, de respeto por lo que es de todos, de saber pedir y recibir ayuda en el momento adecuado, de aportar el propio esfuerzo en las actividades colectivas, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horregatik, ezin dugu ahaztu beste eragile batzuen garrantzia, hala nola familiarena, lagunena, komunikabideena, legeena eta beste egoera sozial batzuena, asko baldintzatzen baitituzte giza jarrera eta portaerak. No se puede olvidar la transcendencia de otros agentes, tales como la familia, las amistades, los medios de comunicación, la legislación y otras circunstancias sociales, que tanto condicionan las actitudes y comportamientos humanos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hezteko helburu zehatza: zenbait ohitura (janaria edo loa) edota zenbait jarrera edo balio (adiskidetasuna, jelosia, partekatzea, etab.) landu nahi badira. La finalidad educativa concreta, si se quieren trabajar algunos hábitos (la comida o el sueño), algunas actitudes o valores (la amistad, los celos, el hecho de compartir, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

2
jarrera > conducta (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
ohiturak hartzea, estimulazio goiztiarra, jarrera jakinen aurrean zer egin, haur-garapena... adquisición de hábitos, estimulación precoz, actuación ante determinadas conductas, desarrollo infantil, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Halaber, lehenengo haurtzaroan bertan behera uzteko jokabide moduak garatzen dituzten haurrengan ere ohikoak izaten dira nortasun-arazoak: También son frecuentes los problemas de identidad en niños y niñas que desarrollaron en su primera infancia las formas de conducta "abandónica":

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazkak eta nahasmena dira haien harremanaren ezaugarri, eta horren arrazoiak dira eskolan ondo egokitu ez izana eta beste jarrera arazotsu batzuk; esaterako, drogazaletasuna. Su relación se caracteriza por la conflictividad y la confusión, asociadas a un historial de desadaptación escolar y a otras conductas problemáticas como, por ejemplo la drogadicción.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Jarrera konpultsiboa eta ezegonkortasun emozionala. Conducta compulsiva e inestabilidad emocional.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiaren kohesioa jarrera hauetan ikusten da, besteak beste: gauza asko elkarrekin egitean, interes berak izatean, zaletasun berak izatean, lagun berak izatean... La cohesión familiar se traduce en conductas como hacer muchas cosas juntos, tener los mismos intereses, compartir aficiones, tener las mismas amistades, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Titulu honetan sartzen da, hain zuzen, gizarte-egoerengatik, minusbaliotasun fisiko, psikiko edo sentsorialagatik edo jarreran asaldura larriak izateagatik berariazko laguntza eta arreta jakinak behar dituzten ikasleen hezkuntza-tratamendua. Se incluye concretamente en este tí­tulo el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones especí­ficas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Jarrera antisoziala Conducta antisocial

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haien jarrera imitatuz, kontzeptuak, arauak eta balioak barneratzen dituzte. Con la imitación de su conducta interiorizan conceptos, normas, reglas y valores.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ikusi denez, baliteke heziketa-estilo arduragabeegia edo autoritarioegia duten familiek zailtasunak izatea seme-alaben jarrera kontrolatzeko, eta horrek handitu egiten du tratu txarretarako edo gehiegikerietarako arriskua. Se ha observado que las familias que tienen un estilo educativo excesivamente negligente o excesivamente autoritario pueden manifestar dificultades para controlar la conducta de sus hijos, lo cual aumenta el riesgo de maltrato o abuso.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

3
jarrera > postura (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikazioaren elementu zinetikoak gure gorputza mugitzen denean sortzen diren zeinuak dira: jarrerak keinuak begiradak eskuen edo hanken mugimenduak... Los elementos cinéticos de la comunicación son los signos de nuestro cuerpo en movimiento posturas gestos miradas movimientos de manos o piernas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Esate baterako, jarrerari dagokionez, saihestekoa da zurruntasuna eta baretasuna eta dinamismoa islatu behar dira. Begiradari dagokionez, berriz, funtsezkoak dira begien kontaktua eta begiradaren norabidea ikus-entzuleak babestuta senti daitezen. Por ejemplo, con respecto a la postura debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo, y con respecto a la mirada el contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Keinua/jarrera Gesto/Postura

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gorputz-jarrera La postura corporal

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jarrera uzkurtua. Postura encogida.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jarrera tentea izatea. Postura erguida.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Buruaren jarrera La postura de la cabeza

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Besoen jarrera La postura de brazos

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jarrera defentsiboa, segurtasun-falta ere adieraz dezake. Postura defensiva, también puede significar inseguridad.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hanken jarrera La postura de piernas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

jarrera > postura (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artikulaziotik kanpo, lotailuez gainera, MUSKULU ESKELETIKOAK daude, gorputzaren jarreraren eta mugimenduren arduradunak. Hezurrei lotuta daude, artikulazioen inguruan, aurrez aurre dauden multzoetan jarrita. Por fuera de la articulación además de los ligamentos hay MíšSCULOS ESQUELí‰TICOS que son los responsables de la postura y del movimiento que están unidos a los huesos y dispuestos en grupos opuestos alrededor de las articulaciones.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gainera, muskuluek beroa sortzeko gaitasuna dute (uzkurtzen direnean), eta horrez gainera, gorputzaren jarrerari eusteaz ere arduratzen dira. Además los músculos tienen la capacidad de generar calor al contraerse y también se encargan de mantener la postura corporal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gainera, beste organo batzuekin batera, hala nola entzumenarekin eta ikusmenarekin batera, jarrera eta oreka egokiak izateaz arduratzen da. Además junto con otros órganos como el oí­do y la vista se encargan de mantener un postura y un equilibrio que sean correctos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bestalde, koitoa zein jarreratan egin, hots gehiago edo gutxiago aterako dira. Qué haya más o menos ruidos dependerá también de la postura que se adopte el coito.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa