propiedad Bilatu propiedad testuinguru gehiagotan

1
jabetza > propiedad (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
19.- 697,17 euro kobratu ditugu eskura gure jabetzako lokalaren alokairuarengatik. 19.- Cobramos al contado 697,17 € en concepto de rentas de un local de nuestra propiedad .

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Jabetza industriala (212) edo Aplikazio informatikoak I+G gastuak (210) Propiedad Industrial (212) o Aplicaciones informáticas a Gastos de I+D (210) (215)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi bakoitza 2. idazpenetik 4.era kontabilizatzen da, prozedura berberari jarraikiz (kontu berberak, baina dagokien zenbatekoarekin), eta kontratuaren amaieran (5 urte) ondasuna enpresaren jabetzara pasatzen da erosteko aukera baliatzean; hala, ondasun ez-materiala eta haren amortizazioa ondasun materialetara pasatzen dira, birsailkatze honen bidez Cada ejercicio se contabilizaría desde el asiento 2 al 4 con el mismo procedimiento (las mismas cuentas pero con su importe correspondiente) y al final del contrato (año 5) que el bien pasa a propiedad de la empresa al ejecutar la opción de compra, se pasaría el bien inmaterial y su amortización a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuaren elementuak ondasun materialak dira, enpresaren jabetzakoak. Enpresak berak ekoitzitakoak edo hirugarren batzuei erositakoak izaten dira, baina ez saltzeko, enpresaren jardueretan etengabe erabiltzeko baizik (ekoizpenean, zerbitzuetan, administrazioan, eta abarretan). Los elementos del inmovilizado son bienes tangibles, propiedad de la empresa, que han sido producidos por la propia empresa o adquiridos a terceros no para la venta, sino para utilizarlos de forma continuada en las actividades desarrolladas en la empresa (producción, servicios, administración, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Jabetza egiaztatzea c) Comprobación de la propiedad

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Distriten S.A. komisionistak M produktuaren 200 unitateko gordailua du; Produbest S.A.ren jabetza da berez. El comisionista Distriten S.A. tiene en depósito 200 unidades del producto M, que son propiedad de Produbest S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erregistratutako saldoen existentzia fisikoa eta jabetza. Existencia fí­sica y propiedad de los saldos registrados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2.- Jo dezagun negozio baten jabeak 30.050,61 euroko balioa duen bere jabetzako kamioia ekartzen duela negoziora. 2.- Supongamos que el propietario de un negocio aporta al mismo un camión de su propiedad por 30.050,61 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- Gure jabetzako merkataritza-etxabe bat alokatzeagatik 601,01 euro (gehi BEZa) kobratzen ditugu. 1.- Cobramos 601,01 € más IVA por el alquiler de un bajo comercial de nuestra propiedad.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresaren funts propioak existitzen direla, bere jabetzakoak direla eta baloratuta daudela, eta urteko kontuetan ondo aurkeztuta daudela, KPOri jarraikiz. Los fondos propios de la empresa existen, son de su propiedad y están valorados y presentados correctamente en las cuentas anuales de acuerdo con el PGC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

jabetza > propiedad (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nahi gabeko eraikuntza-lanak, komunitatearen, jabetzaren edo zuzendaritza fakultatiboaren baimenik gabe eginak, TV antena paraboliko edo analogikoak instalatzea, adibidez. Izan ere, enpresa instalatzaileek ez dute beren gain hartzen eragindako kalteak konpontzeko erantzukizuna, estalkiaren estankotasuna lehengoratu gabe utzita. Construcciones no deseadas, realizadas sin el permiso de la Comunidad, Propiedad o Dirección Facultativa, como pueden ser la instalación de antenas de TV (parabólicas o analógicas), pues existe una irresponsabilidad por parte de las Empresas Instaladoras en no subsanar los desperfectos ocasionados para restaurar la estanquidad de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Horretarako, Jabetzak edo Komunitateak eraikinaren eta instalazioen ezaugarrien berri izan behar du, aldez aurretik aipatutako Eraikinaren Liburuan jaso dena. Esta misión conlleva el conocimiento por parte de la Propiedad o Comunidad de las caracterí­sticas del edificio e instalaciones del mismo, lo cual expresa el Libro del Edificio, mencionado anteriormente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aldez aurretik adierazitako guztia Jabetzaren edo Komunitatearen eskura geratuko da eraikina entregatzean, eta, hortik aurrera, eraikinaren bizitzan gertatzen diren gorabehera guztiak eta egiten diren obrak, konponketak eta abar jasoko dira. Todo lo expuesto anteriormente quedará en manos de la Propiedad o Comunidad a la entrega del Edificio, donde a partir de entonces se anotarán todas las incidencias, obras efectuadas, reparaciones, etc., que se hayan producido en la vida de la edificación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura horizontala da eraikina atmosfera-agresioetatik babesteko eginkizuna duena, eta, horregatik, funtsezkoa da ongi kontserbatu eta mantentzea. Jabetzak edo komunitateak hartu behar du ardura hori, haren eta eraikinaren mesedetan. Es el cerramiento horizontal que corona la edificación, con la misión de proteger al edificio de las agresiones atmosféricas, por lo cual es vital su conservación y mantenimiento, siendo responsable de la misma la Propiedad o Comunidad, en beneficio de ella misma y de la propia

Materiala: Eraikinaren estalkia

Antenak (TV/FM, parabolikoak, irratikoak eta abar) ezartzeko, Jabetzaren edo Komunitate Batzordearen baimena beharko da betiere, eta eragindako kalteak enpresa instalatzailearen kontura izango dira. La instalación de antenas de TV/FM, Parabólicas, Radio, etc., siempre con el consentimiento de la Propiedad o Junta de Comunidad, y los daños ocasionados correrán por cuenta de la Empresa Instaladora.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jabe edo komunitate guztiek jakinaren gainean egon behar badute ere kontserbatu eta mantentzearen beharren inguruan, egin beharreko lanak ez dituzte egiten sarritan, Kode Zibilak eta Jabetza Horizontalari buruzko Legeak ezarritakoak, batzuetan arrazoi ekonomikoengatik (errenta zaharreko eraikinak) eta beste batzuetan utzikeria dela medio. Aunque en principio es conocido por todos los propietarios o comunidades el deber de conservación/mantenimiento, unas veces por falta de medios económicos Edificios de Renta antigua y otra por una dejadez personal, no se acometen los trabajos que ya el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal contemplan.

Materiala: Eraikinaren estalkia

EITari ekin aurretik, teknikari ikuskatzaileak enkarguzko gutun bat jasoko du jabetzaren edo komunitatearen eskutik, haren zerbitzuen premia eta ikuskapenaren kostua argi eta garbi jasoko dituena, ustekabeko ordainsari eta gastuak barne, gutxi gorabeherako partida osagarri gisa. Antes de iniciarse la ITE, el Técnico inspector tendrá en su poder una carta de encargo por parte de la propiedad o comunidad, donde quede reflejada la necesidad de sus servicios y coste de la inspección, incluidos honorarios y gastos imprevistos como partida adicional aproximada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ikuskapenaren emaitza kontrakoa bada, eraikinen Erregistroak udal-zerbitzu teknikoei bidaliko die ikuskapen teknikoa, eta azken horiek berriz ere ikuskatuko dute eraikina, eta jabetzari edo komunitateari aginduko diote Udal Ordenantzan ezarritakoa, epe bat emanez alterazioak edo hondamenak konpontzeko, aldez aurretik adierazi dugun bezala, eta Erregistroari jakinaraziz, kasua jaso eta artxiba dezan. Si el resultado de la inspección fuera desfavorable, el Registro de edificios remitirá a los servicios técnicos Municipales la inspección técnica y éstos girarán nueva visita y ordenarán a la propiedad o comunidad lo que proceda con lo establecido en la Ordenanza Municipal, dando un plazo de tiempo para subsanar las alteraciones o

Materiala: Eraikinaren estalkia

Emandako epea amaiturik, jabeak egin beharreko konponketak egin ez baditu, zehapena ezarriko zaio eta beste epe bat emango, eta, epe hori amaitutakoan ere konponketa-lanak burutu ez baditu, Udalak hartuko du horien ardura jabetzaren edo komunitatearen kontura. Si transcurrido el plazo concedido no se hubieran realizado las reparaciones necesarias, se amonestará a la propiedad dando un nuevo plazo y si finalizado éste no estuviesen terminadas las obras de reparación, el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas por cuenta de la propiedad o comunidad.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Dagokion Elkargo Profesionalak ikus-onetsiko ditu ikuskapen teknikoaren galdesorta eta beharrezkotzat joko dituen dokumentu guztiak, eraikinen eta jabetzaren Erregistroan entregatu aurretik. El formulario de la inspección técnica, con todos los documentos que fueran necesarios, será visado por el Colegio Profesional correspondiente antes de ser entregado en el Registro de edificios y propiedad.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
propietate > propiedad (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologiek, organismoko aldaketek... odola aldatzen dute, eta haren osaera eta propietateei eragiten diete. Las diferentes patologías , cambios en el organismo... modifican, cambian la composición y propiedades de la sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gaur egun, beren konposizioan oloa duten xaboiak daude. Oloak propietate oso onak ditu larruazalerako, zikinkeria kentzen baitu, larruazalaren ingurune naturala zainduz. En la actualidad existen jabones que incorporan avena a su composición, con propiedades muy adecuadas para la piel ya que elimina la suciedad conservando el ambiente natural de la piel.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Solidotik kentzea gero solido hori erabiltzeko oztopo izaten diren partikulak edo solido horren propietateak hondatzen dituztenak. Eliminación del sólido de aquellas partí­culas cuya presencia dificulta su manipulación posterior o deteriora sus propiedades.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Garrantzitsua da gogora ekartzea kasu guztietan ezin dela erabili esterilizazio-teknika bera, produktu batzuen propietate jakin batzuk aldatu edo suntsitu egin baitaitezke. Es importante recordar que una misma técnica de esterilización no puede aplicarse universalmente debido a que determinadas propiedades de algunos productos pueden modificarse o destruirse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Teknika hau erabiltzen da esterilizatu behar den materialak bere propietateak galdu gabe baldintza horiek jasan ditzakeenean. Se utiliza esta técnica siempre que el material a esterilizar pueda resistir estas condiciones sin perder sus propiedades.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Jendeak uste duenaren kontra, eta botikaren propietateak alda ez daitezen, hori egiteko berariazko jarraibideak badaude bakarrik gorde behar dira supositorioak hozkailuan. En contra de la opinión popular y con el fin de no alterar las propiedades del medicamento, los supositorios sólo deben conservarse en el frigorí­fico si existen instrucciones expresas para ello.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Urdail-hesteetan botikek duten xurgapena aldakorra da, eta hauen baitan dago: botikaren propietate fisiko-kimikoak, formulazioaren ezaugarriak eta gaixoaren egoera klinikoa. La absorción gastrointestinal de los fármacos es variable y está condicionada por sus propiedades fisicoquí­micas, por las caracterí­sticas de la formulación y por la situación clí­nica del paciente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zenbakiak adierazten du substantzia horrek zenbat aldiz duen propietate horren unitatea; unitateak, berriz, neurturiko propietatea identifikatzen du. El número indica las veces que la sustancia contiene la unidad de esa propiedad, mientras que la unidad identifica la propiedad medida.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Substantzia hauen konposizioa uniformea eta finkoa izaten da; beraz, haien propietateak ez dira aldatzen. Estas sustancias tienen una composición uniforme y fija, por lo que sus propiedades no varían.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Nahasteetan, osagai bakoitzak bere propietateak mantentzen ditu, eta osagai horiek metodo fisikoen bidez banandu ditzakegu. En las mezclas, cada componente mantiene sus propiedades y, por métodos fí­sicos, podemos separar dichos constituyentes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan