solar Bilatu solar testuinguru gehiagotan

1
orube > solar (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orubearen forma, mugak eta haren inguruko puntu berezi finkoen erreferentziak (zintarriak, bide-ardatzak...) La forma, los linderos y las referencias a los puntos singulares fijos próximos al solar (bordillos, ejes de calle..)

Materiala: Proiektuak

Hirigunean dagoen orube baten jasotze topografikoa Levantamiento topográfico de un solar en casco urbano

Materiala: Proiektuak

OBRA-HASIERAKO AKTA (orubearen kokalekuari eta ezaugarriei buruz) ACTA DE INICIO DE OBRA (sobre ubicación y condiciones del solar)

Materiala: Proiektuak

º Eraikina dagoen orubearen datuak. º Datos del solar en que se asienta el edificio.

Materiala: Proiektuak